avatar

TASAVVUF & SUFİLER     AVATAR    ARŞİVİ 


 

    Besmele

 

 


 

 

 RESİM


 

 

 

 

 RESİM

 

 

 

 

 RESİM

 

 

 

 RESİM

 

 

 

 

 

 

 İSİM

 ALLAH

 

 

 ALLAH

 ALLAH

 el-VEDÛD -cc-

 

HU

 


 MUHAMMED

 

EBU BEKR

 
 HUVE

 

 eş-ŞEYH MUHAMMED NAZIM ADİL   el_HAQQANΠ


 

 

 

 

 

 

 

 HAQ -ALLAH

 

 

YAZI 
 

 h   i    ç

 

 

 "iyyake na'budü ve iyyake nestain"

 

YAZI 

 

 Besmele - Karahisari

 

YAZI 

 

             Besmele