TASAVVUF & SUFİLER


 Evrenin   'Eskimeyen'   Geleneği...

TAZİYE

 Nakşbendiyye-i Dağıstaniyye meşayihinden 

Hz. Şeyh Abdullah Dağıstanî halifesi olan 

Şeyh Huseyn Ali Rabbanî el-Halebî 

17 Kasım 2008 Pazartesi günü   

Suriye'de 

âlem-i  bekâya intikal eylemiştir.

Rahmetullahi aleyh...


TASAVVUF & SUFİLER

İÇERİK ORTAKLARI

 

 

 

Güncel Tasavvuf

 

Tasavvufi Sanat

 

Digital Ziyaret

 

Tasavvuf Kitaplığı

 

***

 

 

Dr. Hayati Bice

 

Doç. Dr. İbrahim Maraş

 

Doç. Dr. Necdet Tosun

 

Doç. Dr. Hülya Küçük

 

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

 

Muhammed Nurî

Şemseddin Nakşbendî

[K.S.]

 

Miftahü'l-Kulûb

 

Murakabe Risalesi

 

Risale-i Pendiyye

 

Risale-i Vasiyyetname

 

Şartname-i Tarikat

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TASAVVUF & SUFİLER

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAVVUF & SUFİLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASAVVUF & SUFİLER

 

 

 

 

 

*** 

TASAVVUF     LİTERATÜRÜ

Miftahü'l-Kulûb

Tasavvuf&Sufiler websitemizin bu kısmında sade bir alt yapı ile Tasavvuf Literatürü'nün önemli bazı metinlerine yer vereceğiz.  Bu metinleri sunmaktan maksadımız konuyla ilgili herkesin en azından ismen bildiği bazı kalemlerin tasavvufi literatürde değeri kanıtlanmış eserlerine bir arada, kolayca ulaşılabilecek bir literal kaynak oluşturmaktır.

Akademik düzeyde tasavvuf ile ilgilenen ilim erbabına bir çağrımızı da dile getirmek istiyoruz: Elinizde yazı olarak mevcut olan ve bu sayfalarda yer almasını istediğiniz önemli makaleleleri  *.doc (MS WORD) formatında tasavvuf.sufiler1@gmail.com adresimize gönderdiğiniz takdirde değerlendirilecektir. Ayrıca web üzerinde bulunan önemli makale ve yazıların linklerini gönderecek herkes bu sayfaların zenginleşmesine katkıda bulunmuş olacaktır.

Bu çağrımıza icabet ederek değerli inceleme ve araştırmalarının websitemizde yayınına muvafakat veren ülkemizin saygın  ilim erbabından Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç; Doç Dr. Hülya Küçük ; Doç. Dr. Necdet Tosun   ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş başta olmak üzere tüm ilim ve kalem erbabına "ilme talib olanlar"a  'vekaleten'  aleni  teşekkürü bir borç biliriz.

Editorial Notlar

Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]:

Miftah'ul - Kulûb

Risale-i Murakabe

 

 ***

İŞARET  TAŞLARI

Dr. Hayati Bice

 

Dr. Hayati Bice : Yesevi'nin "Tengri"si

 

Dr. Hayati Bice : Tanrı'nın Uçmağında Yesevi Dervişleri

 

Dr. Hayati Bice : Yedi Tamudan Irak Olalım !...

 

Dr. Hayati Bice : Semerkand 

 

Dr. Hayati Bice : "İslamofobi" ya da müslümanları islamla korkutmak    

 

Dr. Hayati Bice :“İslamofaşizm” Otopsisi

Dr. Hayati Bice :Mankurt-laş-tırıla-mayanlardan mısınız ?..

*** 

EL-ÂDÂBU'L-MARZİYYE Fİ'T-TARİKATİ'N-NAKŞBENDİYYE

 

Seyyid Cemaleddin Gazikumuki

 

***

Seyyid Cemaleddin Gazikumuki k.s.den Osmanlı Şeyhülislamı'na Mektub

 

***

İmam Şamil'den Mekke Emiri'ne Mektub

 

***

İmam Şamil Hakkında Rapor

 

***

Çeçenistan'da Kadiriyye Raporu

 

***

Hasan Burkay :  Ali Usta'nın Hatıratı

 

***

Abdulkadir es-Sufî

Yüz Basamak

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş : Şeyh Zeynullah Rasûlî (1833-1917)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin "Tasavvuf"a Bakışı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş : İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin "Kadın" Değerlendirmesi  

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Maraş :" İlk Müslime Kadı"  Muhlise Bubi (1869-1937) ve Sovyet Rejimi 

***

Doç. Dr. Necdet Tosun : Yesevilik'te Zikr-i Erre 

Doç. Dr. Necdet Tosun : Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî 

Dr. Necdet Tosun : Yesevîliğin İlk Dönemine Âid Bir Risâle: Mir’âtü’l-Kulûb

 ***

Doç.Dr. Hülya Küçük : Batı’da “Sufizm” Mes’elesine Toplu Bir Bakış  

***

KALB - NEFS - RUH  * Prof. Dr. Robert  FRAGER

 ***

TASAVVUF  BAHÇELERİ  *  Es-Seyyid  Abdülhakim ARVASİ

 

Thomas Carlyle ve "Kahramanlar" Kitabı'ndaki Vahim İddiaları *

Thomas Carlyle'ın "Kahramanlar" Kitabı'ndan İbretler *  

*** 

  Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan : Kolonizatör Türk Dervişleri

Prof. Dr. M. Fuad  Köprülü : Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (seçmeler)

Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak ; İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar -Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış-

Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç : Sûfî Şiirinin Poetikası

Prof Dr. M. Nazif Şehranî'den  Vildan Serin:  Orta Asya ve  Sovyetler Dönemi Uygulamaları

Yrd. Doç. Dr. Ali Yaman : Yesevilik  Araştırmalarının  Sorunları...

TASAVVUFUN  KLASİK  KAYNAKLARI

Yesevi'den Aktarım; Dr. Hayati Bice : Divan-ı Hikmet (Kadim Metin & Güncel Aktarım)

Hazini'den Prof. Dr. Cihan Okuyucu : Cevahir'ül-Ebrar (Seçmeler)

Reşahat min Aynü'l Hayat

(Türkiye Türkçesine Aktarım: Necib Fazıl Kısakürek)

Risale - i    Hâlidiyye 

Muhammed Zahid KOTKU [ K. S. ] :

 ***

 ES-SEB’U’L-ESRAR FÎ-MEDARİCİ’L-AHYAR

Muhammed MASUM Ömeri   Aktaran: Burhan İşliyen

Dr. Nadirhan HASAN : Hüdâyî’nin “Tarîkatnâme” Ve Hazînî’nin “Cevâhırul-Ebrâr” İsimli Eserlerinde Tarîkat Âdâbı