NTosun


Doç. Dr. Necdet  Tosun

 

Doç. Dr. Necdet Tosun'un

Bilimsel Çalışmaları:

a. Telif Kitaplar

1.İbn Arabî Öncesi Tasavvufta Halvet ve Uzlet (yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens., İstanbul 1995). Bu eserde, tasavvufî bir eğitim metodu olarak halvet ve uzlet konusu temel kaynaklara mürâcaatla ele alınmıştır.

2.Tasavvufta Hâcegân Ekolü (XII-XVII. Asırlar) (Doktora tezi, Marmara Ün. Sosyal Bilimler Ens. İstanbul 2002). Bu tez, Bahâeddin Nakşbend: Hayatı, Görüşleri, Tarîkatı (XII-XVII. Asırlar) adıyla yayınlanmıştır (İstanbul, İnsan Yayınları, 2002). Eserde Orta Asya’da kurulan Hâcegân tarîkatı ile onun devâmı olan Nakşbendîliğin 12-17. asırlar arasındaki târihi ve doktrinleri ele alınmıştır. Bu kitabın içindeki “Bahâeddin Nakşbend” bölümü bazı ilâve ve değişiklikler ile Bahâeddîn Nakşbend adıyla küçük boy olarak tekrar yayınlanmıştır (İstanbul, İnsan Yayınları, 2004).

3.İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, İstanbul, İnsan Yayınları 2005. Eserde Hindistan’da yaşamış olan ve İmâm-ı Rabbânî lakabı ile anılan Ahmed Sirhindî’nin hayatı, tasavvufî görüşleri, getirdiği yenilikler ve tesirleri ele alınmıştır.

b. Tercüme Kitaplar

1.İbrahim Kâzerûnî, Ahmed er-Rifâî Menkıbeleri, İstanbul, Gelenek Yayıncılık, 2004. Farsça ve henüz yazma hâlinde bulunan Şifâü’l-eskâm isimli eserin Necdet Tosun ve Nurettin Bayburtlugil tarafından yapılan Türkçe tercümesidir.

2.Yusuf Hemedânî, Hayat Nedir, İstanbul, İnsan Yayınları, 1998. Miladî 12. yüzyılda yaşayan Yusuf Hemedânî’nin Rütbetü’l-hayât isimli tasavvufî eseri ile, Abdülhâlik Gucdevânî’ye nisbet edilen Makâmât-ı Yûsuf-i Hemedânî isimli Farsça eserlerin Türkçe tercümesidir.

3.Muhammed Pârsâ, Risâle-i Kudsiyye Tercümesi, İstanbul, Erkam yayınları, 1998. Muhammed Pârsâ’nın Risâle-i Kudsiyye isimli Farsça eserinin Risâle-i Kudsiyye: Muhammed Bahâeddin Hazretlerinin Sohbetleri adıyla yapılmış Türkçe tercümesidir.

4.İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sihrindî, Rabbânî İlhamlar: Mebde’ ve Meâd, İstanbul, Sufi Kitap 2005.

Dr. Necdet TOSUN : MİR’ÂTÜ’L-KULÛB

[ YESEVÎLİĞİN İLK DÖNEMİNE ÂİD BİR RİSÂLE]

 

***

Dr. Necdet Tosun :Menâkıb-ı Ahmed-i Yesevî 

 ***

Dr. Necdet Tosun : Yesevilik'te Zikr-i Erre