Meshhur Hékmetler
 
 
   Kimki köngülni qattiq söz bilen jarahetler iken, anga achchiq til zeherlik neyzidek sanchilidu. Köngüldiki til neyzisining jarahiti pütmes; u jarahetke héch nerse melhemlik qilmas.Agar bir köngülde til neyzisining jarahiti bolsa, peqet yaxshi söz we shirin til anga melhem we rahetdur. Mulayim söz — wehshiylerni ülpetke aylanduridu; séhrger efsun oqup, yilanni uwisidin chiqiridu.Tilgha ixtiyarsiz — elge étibarsiz. Köp, mezzisiz sözleydighan ezme — kéchiliri tang atquche tinmay qawaydigan itqa oxshaydu. Tili yaman adem — xelq könglini jarahetleydu, öz bashigha hem apet yetküzidu. Nadanning wehshiylerche hörkirimiki — éshekning bimehel hangrimiqi. Xushsuxen adem yumshaqliq bilen dostane sözleydu; köngülge chüshüshi mumkin bolghan türlük-tümen ghem xushsuxenning sözi bilan ghayib bolidu. Sözde her qandaq yaxshiliqning imkani bar, shuning üchün hem eytidulerki; «nepesning jéni bar...»Özi xunük, gépi tétiqsiz, awazi yéqimsiz adem paqigha oxshaydu. Bext béghishlighuchi taza roh menbeyi hem til; yamanliqlar keltürgüchi , adawet tügminige su bashlighuchi hem achchiq tildur. Til tizginini tutalighan adem — danishman aqildur; sözge erk bergen adem — endishisiz we peskeshtur. Til shirin we yéqimliq bolsa yaxshi; til bilan dil bir bolsa aningdin yaxshi. Til bilan dil — insandiki eng yaxshi ezalardur. Bostanda — gül köptur, gülghunche we reyhanlar eng yéqimliq we xushhid güllerdur.Adem — tili bilen bashqa haywanlardin imtiyazliqtur. Uning tili arqiliq bashqa ademlerdin ewzelliki bilinidu. Til — shunche sherepi bilen nutuqning qoralidur. Eger nutuq nabab chiqsa — tilning apitidur.(Nawaiy)  
 -------------------------------------------------------
Kim öz eybini  bilse, özgining eybi  bilen   ishi bolmaydu. Kim yaralmish  rizqigha razi bolsa, birawning ilkidiki rozghargha heset  qilmaydu .Kim zulum qilichini sugharsa, shu qilich bilen özining qoli kesilidu. Kim öz buraderige ora qazsa, u origha özi chüshidu. Kim birawning ghururini ayaq asti qilsa, özining ewriti échilidu.Kim öz xatasini unutsa,  biraw      xatasini katta bilidu. Éhtiyajliri üchün pes kelmigen insan büyükdur.