Home‎ > ‎

Judges

(א)    והוה בתר דמית יהושע ושאילו בני ישראל במימרא דיי למימר מן יסק לנא לות כנענאה בקדמיתא לאגחא קרבא ביה

(ב)    ואתון לא תגזרון קים ליתכי ארעא הדא אגוריהון תתרעון ולא קבלתון למימרי מא דא עבדתון:

(ג)     ואף אמרית לא אתריך יתהון מן קדמיכון ויהון לכון למעיקין וטעותהון יהון לכון לתקלא:

(ד)    והוה כד מליל נביא דיי ית פתגמיא האלין לכל בני ישראל וארימו עמא ית קלהון ובכו:

(ה)    וקרו שמא דאתרא ההוא בוכים ונכיסו תמן נכסת קודשיא קדם דיי:

(ו)      ושלח יהושע ית עמא ואזלו בני ישראל גבר לאחסנתיה למירת ית ארעא:

(ז)      ופלח עמא קדם יי כל יומי יהושע וכל יומי סביא די אוריכו יומין בתר יהושע דחזו ית כל עובדא דיי רבא די עבד לישראל:

(ח)    ומית יהושע בר נון עבדא דיי בר מאה ועשר שנין:

(ט)    וקברו יתיה בתחום אחסנתיה בתמנת חרס בטורא דבית אפרים מציפונא לטור געש:

(י)     ואף כל דרא ההוא אתכנישו לות אבהתוהי וקם דרא אוחרנא בתריהון דלא ידעין למדחל מן קדם יי ואף ית עובדא די עבר לישראל:

(יא)  ועבדו בני ישראל ית דביש קדם יי ופלחו ית בעליא:

(יב)  ושבקו ית פולחנא דיי אלהא דאבהתהון דאפיק יתהון מארעא דמצרים וטעו בתר טעות עממיא מטעות עממיא די כסחרניהון וסגידו להן וארגיזו קדם יי:

(יג)   ושבקו ית פולחנא דיי ופלחו לבעלא ולעשתרתא:

(יד)  ותקף רוגזא דיי בישראל ומסרינון ביד כוזזיהן ובזו יתהון ומסרינון ביד בעלי דבביהון מסחור סחור ולא יכילו עוד למיקם קדם בעלי דבביהון:

(טו)  בכל אתר די נפקו מחא מן קדם יי הות בהון לבישא כמא דמליל יי וכמא דקים יי להון ועקת להון לחדא:

(טז)  ובני שלמאה חמוהי דמשה סליקו מן קרתא יריחו עם בני יהודה מדבר יהודה די בדרום ערד ואזלו ויתבו עם עמא:

(יז)    ואזל ידוד עם שמעון אחוהי ומחו ית כנענאה יתיב צפת וגמרו יתה וקרא ית שמא דקרתא חרמה:

(יח)  וכבש יהודה ית עזה וית תחומא וית אשקלון וית תחומא וית עקרון וית תחומא:

(יט)  והוה מימרא דיי בסעדיה דבית יהודה ותריכו ית יתבי טורא ובתר כן דחבו לא יכילו לתרכא ית יתבי מישרא ארי דתיכין דברזלא להון:

(כ)    ותקיף רוגזא דיי בישראל ואמר חלף די עברו עמא הדין על קימי די פקדית ית אבהתהון ולאקבילו למימרי:

(כא)אף אנא לא אוסיף לתרכא אנש מן קדמיהון מן עממיא די שבק יהושע ומית:

(כב) בדיל לנסאה בהון ית ישראל הנטרין אינון ית אורחן דתקנן קדם יי למהך בהון כמא די נטרו אבהתהון אם לא:

(כג)  ושבק יי ית כל עממיא האלין בדיל דלא לתרכותהון בפריע ולא מסרינון בידא דיהושע:

 פרק ג

א)      ואלין עממיא די שבק יי לנסאה בהון ית ישראל ית כל דלא הוו ידעין ית כל קרבי כנען:

ב)      לחוד בדיל דידעון דריא דבני ישראל לאלפותהון קרבא לחוד דמלקדמין לא הוו ידעין

ג)       חמשא טורני פלשתאי וכל כנענאי וצידונאי וחואי יתבי טורא דלבנון מטור מישר חרמון עד מעלנא דחמת:

ד)      והוו לנסאה בהון ית ישראל למידע היקבלון ית פקודיא דיי דפקד ית אבהתהון בידא דמשה:

ה)      ובני ישראל יתיבו בגו כנענאי חתאי ואמוראי ופריזרי וחואי ויבוסאי:

ו)        ונסיבו ית בנתיהון להון לנשין וית בנתהון יהיבו לבניהון ופלחו ית טעותהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק ז

ועבדו בני ישראל ית דביש קדם יי ואתנשיאו ית פולחנא דיי אלההון ופלחו ית בעליא ולאשרתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק ח

ותקיף רוגזא דיי בישראל ומסרינון ביד כושן חיבא מלכא דארם די על פרת ופלחו בני ישראל ית כושן חיבא תמני שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק ט

וזעיקו בני ישראל קדם יי ואקים יי פקיק לבני ישראל ופרקינון ית עתניאל בר קנז אחוהי דכלב דזעיר מניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק י

ושרת עלוהי רוח נבואה מן קדם יי ודן ית ישראל ונפק לאגחא קרבא ומסר יי בידוהי ית כושן חיבא מלכא דארם די על פרת ותקפת ידיה על כושן חיבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יא

ושדוכת ארעא דישראל ארבעין שנין ומית עתניאל בר קנז:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יב

ואוסיפו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ותקיף יי ית עגלון מלכא דמואב על ישראל על דעבדו ית דביש קדם יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יג

וכנש לותיה ית בני עמון ועמלק ואזל ומחא ית ישראל ויריתו ית קרתא יריחו:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יד

ופלחו בני ישראל ית עגלון מלכא דמואב תמני עסרי שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק טו

וזעיקו בני ישראל קדם יי ואקים יי להון פריק ית אהוד בר גרא בר שבטא דבנימין גברא גמיד בידיה דימינא ושדרו בני ישראל בידיה תקרובתא לעגלון מלכא דמואב:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק טז

ועבד ליה אהוד חרבא ולה תרין פומין גרמידא ארכא וזריז יתה מלרע ללבושוהי על ירכיה דימיניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יז

וקריב ית תקרובתא לעגלון מלכא דמואב ועגלון גבר פטים לחדא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יח

והוה כד שיצי לקרבא ית תקרובתא ושלח ית עמא נטלי תקרובתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק יט

והוא תב מן מחצביא דעם גלגלא ואמר פתגמא דסתרא אית לי למללא עמך מלכא ואמר סליק ונפקו מעלווהי כל דקימין עלוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כ

ואהוד עאל לותיה והוא יתיב בעלית בית קיטא דיליה בלחודוהי ואמר אהוד פתגמא דיי לי למללא עמך וקם מעל כורסיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כא

ואושיט אהוד ית יד שמאליה ונסיב ית חרבא מעל ירכא דימיניה וקבעה במעוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כב

ועל אף דסתקא בתר שננא וטמטם שומנא באפי שננא ארי לא שלף חרבא ממעוהי ונפק אוכליה שפיך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כג

ונפק אהוד לאכסדרא ואחר דשי עיליתא באפוהי ואגף:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כד

והוא נפק ועבדוהי עלו וחזו והא דשי עיליתא אחידן ואמרו ברם עביד הוא ית צורכיה באדרון בית קיטוא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כה

ואוריכו עד סגי והא ליתוהי פתח דשי עליתא ונסיבו ית מפתחא ופתחו והא רבונהון טריף רמי על ארעא מית:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כו

ואהוד אשתזיב עד אתעכביהון והוא עבר ית מחצביא ואשתזיב לשעירתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כז

והוה במיתוהי ותקע בשופרא בטורא דבית אפרים ונחתו עמיה בני ישראל מן טורא והוא קדמיהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כח

ואמר להון רדיפו בתרי ארי מסר יי ית בעלי דבביכון ית מואבאי בידיכון ונחתו בתרוהי ואחדו ית מגיזת עבראי ירדנא על מואב ולא שבקו אנש למעבר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק כט

וקטלו ית מואב בעדנא ההיא כעסרא אלפין גברא כל אימתן וכל גבר גבר חילא ולא אישתזיב אנש:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק ל

ואתברו מואבאי ביומא ההוא תחות יד אנש ישראל ושדוכת ארעא דישראל תמנן שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ג פסוק לא

ובתרוהי הוה שמגר בר ענת וקטל ית פלשתאי שית מאה גברין בפרש תוריא ופרק אף הוא ית ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק א

ואוסיפו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ואהוד מית:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ב

ומסרנון יי ביד יבין מלכא דכנען די מלך בחצור ורב חיליה סיסרא והוא יתיב בתקוף כרכי עממיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ג

וצעקו בני ישראל קדם יי ארי תשע מאה רתיכין דברזלא ליה והוא דחק ית בני ישראל בתוקפא עסרין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ד

ודבורה אתתא נביאתא איתת לפידות היא דינא ית ישראל בעדנא ההיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ה

והיא יתבה בקרתא בעטרות דבורה מתפרנסא מן דילה ולה דקלין ביריחו פרדסין ברמתא זיתין עבדין משח בבקעתא בית שקיא בבית אל עפר חור בטור מלכא וסלקין לותה בני ישראל לדינא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ו

ושלחת וקרת לברק בר אבינועם מקדש דבית נפתלי ואמרת ליה הלא קד יי אלהא דישראל אזיל ותתנגיד בטורא דתבור ותדבר עמך עסרא אלפין גברא מבני נפתלי ומבני זבולן:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ז

ואתתיב על ידך לנחלא דקישון ית סיסרא רב חילא דיבין וית רתיכוהי וית משריתיה ואמסרנה בידך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ח

ואמר לה ברק אם תיזלין עמי ואיזיל ואם לא תיזלין עמי לא איזיל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק ט

ואמרת מיזל איזיל עמך לחוד ארי לא תהי תושבחתך על אורחא דאת אזיל ארי ביד אתתא ימסור יי ית סירא וקמת דבורה ואזלת עם ברק לקדש:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק י

וכנש ברק ית שבטא דזבולן וית שבטא דנפתלי לקדש וסליקו עמיה עסרא אלפין גברא וסליקת עמיה דבורה:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יא

וחבר שלמאה אתפרש משלמאי מבני חובב חמוהי דמשה ופרסיה למשכניה עד מישר אגניא דעם קדש:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יב

(יב) וחויאו לסיסרא ארי סליק ברק בר אבינועם לטור תבור:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יג

(יג) וכנש סיסרא ית כל רתיכיה תשע מאה רתיכין דברזלא וית כל עמא דעמיה מתקוף כרכי עממיא לנחלא דקישון:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יד

ואמרת דבורה לברק קום ארי דין יומא דמסר יי ית סיסרא בידך הלא מלאכא דיי נפק לאצלחא קדמך ונחת ברק מטורא דתבור ועסרא אלפין גברא בתרוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק טו

ותבר יי ית סיסרא וית כל רתיכיא וית כל משריתא לפתגם דחרב קדם ברק ונחת סיסרא מעל רתיכא ואפך ברגלוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק טז

וברק רדף בתר רתיכא ובתר משריתא עד תקוף כרכי עממיא ואתקטלא כל משרית סיסרא לפתגם דחרב לא אשתאר עד חד:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יז

וסיסרא אפך ברגלוהי למשכנא דיעל אתת חבר שלמאה ארי שלמא בין יבין מלכא דחצור ובין בית חבר שלמאה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יח

ונפקת יעל לקדמות סיסרא ואמרת ליה זור רבוני זור לותי לא תדחל וזר לותה למשכנא וכסיתיה בגונכא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק יט

ואמר לה אשקיני כען זעיר מיא ארי צחי אנא למשתי ופתחת ית נורא דחלבא ואשקיתיה וכסיתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק כ

ואמר לה קומי בתרע משכנא ויהי אם אנש ייתי וישאלניך וימר האית כא גברא ותימרין לא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק כא

ונסיבת יעל אתת חבר ית סכת משכנא ושויאת ית ארזפתא בידה ועלת לותיה ברז ונקישת ית סכתא בצדעיה ונעצת בערעא והוא דמוך ואשתלהי ומית:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק כב

והא ברק רדף ית סיסרא ונפקת יעל לקדמותיה ואמרת ליה איתא ואחזינך ית גברא דאת בעי ועל לותה והא סיסרא טריף ומית וסכתא נעיצא בצדעיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק כג

ותבר יי ביומא ההוא ית יבין מלכא דכנען קדם בני ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ד פסוק כד

ואזלת יד בני ישראל אזלא ותקפא על יבין מלכא דכנען עד די שציאו ית יבין מלכא דכנען:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק א

ושבחת דבורה וברק בר אבינועם על נסא ופורקנא דאתעבידא לישראל ביומא ההוא למימר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ב

כד מרדו בית ישראל באוריתא אתו עליהון עממיא וטרדונון מקרויהון וכד תבו למעבד אוריתא אתגברו אנון על בעלי דבביהון וסרכונון מכל תחום ארעא דישראל בכן על פורענות תבר סיסרא וכל משריתה ועל נסא ופורקנא דאתעביד להון לישראל בכן תבו חכימיא למתב בבתי כנשתא בריש גלי ולאלפא ית עמא פתגמי אוריתא בכן בריכו ואודו קדם יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ג

שמעו מלכיא דאתו עם סיסרא לקרבא אציתו שלטוניא דהוו עם יבין מלכא דכנען לא בחילתכון ולא בגבורתכון אתגברתון וסלקתון על דבית ישראל אמרת דבורה בנבואה קדם יי אנא משבחא מודא ומברכא קדם יי אלהא דישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ד

יי אוריתך דיהבת לישראל כד עברין עלה הוה שלטין בהון עממיא וכד תיבין לה מתגברין אנון על בעלי דבביהון יי ביום אתגליתך למתנה להון משעיר בהון אתגליתא בהופעות יקרך על תחומי אדום ארעא זעת אף שמיא מכו אף ענניא נגידו מטרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ה

טוריא זעו מן קדם יי טורא דתבור טורא דחרמון וטורא דכרמלא מתרגשין דין עם דין ואמרין דין לדין אמר עלי תשרי שכנתיה ולי חזיא אשרי שכנתטה על טורא דסיני דהוא חלש וזעיר מכל טוריא דין סיני מתרגיף ומתרגיש וסליק תנניה כתננא דאתונא מן קדם דאתגלי עלוהי דיי אלהא דישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ו

כד חבו ביומי שמגר בר ענת ביומי יעל פסקו עדי אורחן דהוון מהלכין בשבילין דתקנין תבו למהוי אזלין באורחן מגנבן:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ז

חרובא קרוי פצחיא דהום יתבין בארעא דישראל אצטדיאה ואטלטלו דיריהון עד דאשתלחית אנא דבורה אשתלחית אנא דבורה אשתלחית להתנבאה על דבית ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ח

כד אתרעיאו בני ישראל למפלח לטעותא חדתן דמקרב אתעבידא דלא איתעסקו בהון אבהתהון אתו עליהון עממיא וטרדונון מקרויהון וכד תבו למעבד אוריתא לא יכילו להון עד דאתגברו וסליק עליהון סיסרא סנאה ומעיקא בארבעין אלפין רישי משרין בחמשין אלפין אחדי סיפין בשתין אלפין אחדי רומחין בשבעין אלפין אחדי תריסין בתמנן אלפין מחצצי גיריא בר מתשע מאה רתיכין דברזלא דהוו עמיה ורתיכוהי כל אלין אלפיא וכל אלין משריתא לא יכילו למיקם קדם ברק וקדם עשרא אלפין גברא דעמיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ט

אמרת דבורה בנבואה אנא שליחא לשבחא לספרי ישראל דכד הות עקתא ההיא לא פסקו מלמדרש באוריתא וכדו יאי להון דיתבין בבתי כנשתא בריש גלי ומאלפין ית עמא פתגמי אוריתא ומברכין ומודין קדם

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק י

דהוו מבטלין עסקיהון רכיבין על אתנן דחשיקן בכל מיני ציורין ומהלכין בכל תחום ארעא דישראל ומתחברין למתב על דינא דהוו אזלין באורחתהון ומשתעין על גבורן דאתעבידא להון בארעא דישראל

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יא

מאתר דהוו אנסין להון ונסבין מה דבידיהון בית מכונת לסטין ומתובת מוכסין על גובין בית שקיא דמיא לאתר דהואה נפקן בנתא דישראל לממלי מיא דלא הואה יכלין לאשמעא קל טרפת פרסת רגליהון מן קדם סנאה ומעיקא תמן יודון על זכותיה דיי ועם זכותיה דיתב קרוי פצחיא בארעא דישראל בכן נחתו מכרכי תוקפא למתב בקרוי פצחיא עמיה דיי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יב

שבחי שבחי דבורה שבחי ואודי מלילי תושבחא קום ברק ושבי שביך בר אבינועם:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יג

בכן נחת חד ממשרית ישראל ותבר תקוף גברי עממיא הא לא מגבורא דדהון הות דא אלהן יי תבר קדם עמיה תקוף גברי סנאיהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יד

מדבית אפרים קם יהושע בר נון בקדמיתא אגיח קרבא בדבית עמלק בתרוהי קם מלכא שאול מדבית בנימין וקטל ית דבית עמלק ואגיח קרבא בשאר עממיא מדבית מכיר נחתו כד מרשמין בקרבא משבטא זבולן כתבין בקולמוס דספר חד:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק טו

ורברבי יששכר משתמעין למילי דבורה ושאר שבטא דיששכר משמשין קדם ברק משתלחין בקרוי משרא לכל אתר דצריך לתמן בתושלחתיה אזלין בזרעית ראובן סגיאין נבלי לבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק טז

למא תבתון ממשרית קרבא למתב בין תחומין בפרשת ארחא למשמע בשורתא דא מן דא לברק אתון אמרין דילך אנחנא לסיסרא אתון אמרין דילך אנחנא למשמע בשורא למידע אידא היא משריתא נצחא בקרבא למהוי עמיה איכדין כשר למעבד לכון דבית ראובן הלא ידעיתון דקדמוהי נלין מחשבות לבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יז

דבית גלעד בעברא דירדנא שרן ודבית דן גזו עברו ירדנא ושויאו נכסיהון בספינן דבית אשר על ספר ימיא שרו קרוי עממיא דפגרו תבו ובנין ויתיבו בהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יח

דבית זבולן לקביל עממיא דגדיפו קדם יי מסרו נפשיהון לקטלא אנון ודבית נפתלי ישבחונון כל עממי ארעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק יט

אתו מלכיא דהוו עם סיסרא ואגיחו קרבא בכן אגיחו קרבא מלכי כנען בתענך הוו שרן ומטן על מי מגדו ממון דכסף לא קבילו:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כ

מן שמיא אתגח עמהון קרבא מאתר דנפקין כוכביא מכבשי דבריהון תמן אתגח קרבא עם סיסרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כא

נחלא דקישון תברינון נחלא דאתעבידו ביה נסין וגבורן מלקדמי לישראל הוא נחלא דקישון תמן דושישת נפשי קטילי גבריהון בתקוף:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כב

בכן אשתלפא טופרי סוסותהון מפנוכא דהוה מפניך קדם רתיכי גברוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כג

לוטו מרוז אמר ברק נביא די לוטו ותברו ית יתבהא ארי לא אתו לסעדן עמא דיי כד אגיח קרבא בגבריא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כד

תתברך מברכת נשיא טבתא יעל אתת חבר שלמאה כחדא מנשיא דמשמשין בבתי מדרשין תתברך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כה

מיא שאל מנה סיסרא רשיעא חלבא אשקיתיה למדע אם אית רעיונוהי עלוהי בפילי גבריא קריבת לקדמוהי שמן דגובנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כו

טבתא יעל אתת חבר שלמאה דקימת מה דכתיב בספר אוריתא דמשה לא יהוי תקון זין דגבר על אתתא ולא יתקן גבר בתקוני אתתא אלהן ידהא לסכתא אושיטת וימינא לארזפתא דנפחין למתבר רשיעין ואנוסין מחתיה לסיסרא תברת רישיה פצעת מוחיה אעברת סכתא בצדעיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כז

בין רגלהא כרע נפל שכיב בין רגלהא כרע נפל באתר דכרע תמן נפל בזיזא סיסרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כח

מן חרכא אסתכיאת ומדיקא אמיה דסיסרא מביני אעיתא אמרת מא דין אוחרא רתיכוהי דסיסרא ברי מלמיתי מא דין אתעכבו רהטיא דהוו מיתן לי אגרת נצחנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק כט

חכימת פריסתותהא ענין לה אף היא בחוכמא מתיבא ואמרה למימר להן:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ל

הלא מדמשכחין מפלגין בזתא יהבין גבר וביתיה כל חד וחד בזא סגי קדם סיסרא בזת ציורי צבעונין על צוריה נכסי עתיריא ומני חמודא קדם גברוהי דבזו:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק לא

כסיסרא כן ייבדון כל סנאי עמך יי ורחמוהי צדיקיא יהון עתידין לאזהרא כזיהור יקריה על חד תלת מאה וארבעין ותלתא כמפק שמשא בגבורתיה ושדוכת ארעא דישראל מלמעבד קרבא ארבעין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק א

יעבדו בני ישראל דביש קדם יי ומסרינון יי בידא דמדינאי שבע שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ב

ותקיפת יד מדינאי על ישראל מן קדם מדינאי עבדו להון בני ישראל ית מטמוריתא דבטוריא וית מערתא וית מצודתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ג

והוה כד זרע ישראל וסלקין מדינאי ועמלקאי ובני מדינחא וסלקין עלוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ד

ושרו עליהון ומחבלין ית עללתא דארעא עד מעלנא דעזה ולא משארין מזון לקיימא נפש בישראל ואמר ותור וחמר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ה

ארי אינון וגיתיהון סלקין ומשכניהון ואתן כמסת גובא לסגי ולהון ולגמליהון לית מנין ועלין בארעא לחבלותה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ו

ומאך ישראל לחדא מן קדם מדינאי וזעיקו בני ישראל קדם יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ז

והוה כד זעיקו בני ישראל קדם יי על עסק מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ח

ושלח יי גברא נביא לות בני ישראל ואמר להון כדנן אמר יי אלהא דישראל אנא אסקית יתכון ממצרים ואפקית יתכון מבית עבדותא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ט

ושיזבית יתכון מידא דמצראי ומידא כל דחקיכון ותרכית יתהון מן קדמיכון ויהבית לכון ית ארעהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק י

ואמרת לכון אנא יי אלהכון לא תדחלו ית טעות אמוראי דאתון יתבין בארעהון ולא קבלתון למימרי:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יא

ואתא מלאכא דיי ותב תחות בוטמא די בעפרה די ליואש אבוהי דעזרי וגדעון בריה חביט חטין במעצרתא לערקא מן קדם מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יב

ואתגלי ליה מלאכא דיי ואמר ליה מימרא דיי בסעדך גבר חילא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יג

ואמר ליה גדעון בבעו רבוני ואית שכנתא דיי בסעדנא ולמא ערענא כל דא ואן כל פרשותיה דאשתעיאו לנא אבהתנא למימר הלא ממצרים אסקנא יי וכען רטשנא יי ומסרנא בידא דמדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יד

ואתפני ליה יי ואמר אזיל בחילך דין ותפרוק ית ישראל מידא דמדינאי הלא שלחתיך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק טו

ואמר ליה בבעו יי במא אפרוק ית ישראל הלא הא זרעיתי זעירא בשבט מנשה ואנא חלש בבית אבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק טז

ואמר ליה יי ארי יהי מימרי בסעדך ותקטול ית מדיל כגברא חד:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יז

ואמר ליה אם כען אשכחית רחמין בעינך ותעביד לי את די את ממליל עמי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יח

לא כען תעדי מכא עד מתאי לותך ואפק ית תקרובתי ואניח קדמך ואמר אנא אוריך עד דתתוב:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יט

וגדעון אתא ועבד גדיא בר עזי ומכילתא דקמחא אפה טיר בסרא שוי בסלא ותבשילא שוי בקדרא ואפיק לותיה לתחות אילנא וקרב:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כ

ואמר ליה מלאכא דיי סב ית בסרא וית פטירא ואחית לכיפא דיכי וית תבשילא שפוך ועבד כן:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כ

ואמר ליה מלאכא דיי סב ית בסרא וית פטירא ואחית לכיפא דיכי וית תבשילא שפוך ועבד כן:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כא

ואושיט מלאכא דיי ית ריש שוטיתא דבידיה וקריב בבסרא ובפטירא וסליקת אשתא מן טנרא ואכלת ית בסרא וית פטירא ומלאכא דיי אסתלק מלקביל עינוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כב

וחזא גדעון ארי מלאכא דיי הוא ואמר גדעון בבעו יי אלהים ארי על כן חזיתי מלאכא דיי אפי באפין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כג

ואמר ליה יי שלם לך לא תדחל לא תמות:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כד

ובנא תמן גדעון מדבחא קדם יי ופלח עלוהי קדם יי דעבד ליה שלם עד יומא הדין עד כען איתוהי בעפרת אבוהי דעזר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כה

והוה בליליא ההוא ואמר ליה יי סב ית תור בר תורי די לאבוך ותור תנינא דאתפטים שבע שנין ותפגר ית אגורא דבעלא די לאבוך וית אשרתא די עלוהי תקוץ:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כו

ותבני מדבחא קדם יי אלהך על ריש תוקפא הדין בסדרא ותסב ית תורא תנינא ותסיק עלתא באעי אשרתא די תקוץ:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כז

ודבר גדעון עסראן גברין מעבדוהי ועבד כמא דמליל עמיה יי והוה מדדחיל מן בית אבוהי ומן אנשי קרתא מלמעבד ביממא ועבד ליליא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כח

ואקדימו אנשי קרתא בצפרא והא מתרע אגורא דבעלא ואשרתא די עלוהי קציצא וית תורא תנינא מסק על מדבחא דבנוי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כט

ואמרו גבר לחבריה מן עבד פתגמא הדין ותבעו ובעו ואמרו גדעון בר יואש עבד פתגמא הדין:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק ל

הלא מדמשכחין מפלגין בזתא יהבין גבר וביתיה כל חד וחד בזא סגי קדם סיסרא בזת ציורי צבעונין על צוריה נכסי עתיריא ומני חמודא קדם גברוהי דבזו:

תרגום יונתן על שופטים פרק ה פסוק לא

כסיסרא כן ייבדון כל סנאי עמך יי ורחמוהי צדיקיא יהון עתידין לאזהרא כזיהור יקריה על חד תלת מאה וארבעין ותלתא כמפק שמשא בגבורתיה ושדוכת ארעא דישראל מלמעבד קרבא ארבעין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק א

יעבדו בני ישראל דביש קדם יי ומסרינון יי בידא דמדינאי שבע שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ב

ותקיפת יד מדינאי על ישראל מן קדם מדינאי עבדו להון בני ישראל ית מטמוריתא דבטוריא וית מערתא וית מצודתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ג

והוה כד זרע ישראל וסלקין מדינאי ועמלקאי ובני מדינחא וסלקין עלוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ד

ושרו עליהון ומחבלין ית עללתא דארעא עד מעלנא דעזה ולא משארין מזון לקיימא נפש בישראל ואמר ותור וחמר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ה

(ה) ארי אינון וגיתיהון סלקין ומשכניהון ואתן כמסת גובא לסגי ולהון ולגמליהון לית מנין ועלין בארעא לחבלותה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ו

ומאך ישראל לחדא מן קדם מדינאי וזעיקו בני ישראל קדם יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ז

והוה כד זעיקו בני ישראל קדם יי על עסק מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ח

ושלח יי גברא נביא לות בני ישראל ואמר להון כדנן אמר יי אלהא דישראל אנא אסקית יתכון ממצרים ואפקית יתכון מבית עבדותא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ט

ושיזבית יתכון מידא דמצראי ומידא כל דחקיכון ותרכית יתהון מן קדמיכון ויהבית לכון ית ארעהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק י

ואמרת לכון אנא יי אלהכון לא תדחלו ית טעות אמוראי דאתון יתבין בארעהון ולא קבלתון למימרי:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יא

ואתא מלאכא דיי ותב תחות בוטמא די בעפרה די ליואש אבוהי דעזרי וגדעון בריה חביט חטין במעצרתא לערקא מן קדם מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יב

ואתגלי ליה מלאכא דיי ואמר ליה מימרא דיי בסעדך גבר חילא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יג

ואמר ליה גדעון בבעו רבוני ואית שכנתא דיי בסעדנא ולמא ערענא כל דא ואן כל פרשותיה דאשתעיאו לנא אבהתנא למימר הלא ממצרים אסקנא יי וכען רטשנא יי ומסרנא בידא דמדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יד

ואתפני ליה יי ואמר אזיל בחילך דין ותפרוק ית ישראל מידא דמדינאי הלא שלחתיך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק טו

ואמר ליה בבעו יי במא אפרוק ית ישראל הלא הא זרעיתי זעירא בשבט מנשה ואנא חלש בבית אבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק טז

ואמר ליה יי ארי יהי מימרי בסעדך ותקטול ית מדיל כגברא חד:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יז

ואמר ליה אם כען אשכחית רחמין בעינך ותעביד לי את די את ממליל עמי

פסוק יח

לא כען תעדי מכא עד מתאי לותך ואפק ית תקרובתי ואניח קדמך ואמר אנא אוריך עד דתתוב:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק יט

וגדעון אתא ועבד גדיא בר עזי ומכילתא דקמחא אפה טיר בסרא שוי בסלא ותבשילא שוי בקדרא ואפיק לותיה לתחות אילנא וקרב:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כ

ואמר ליה מלאכא דיי סב ית בסרא וית פטירא ואחית לכיפא דיכי וית תבשילא שפוך ועבד כן:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כא

ואושיט מלאכא דיי ית ריש שוטיתא דבידיה וקריב בבסרא ובפטירא וסליקת אשתא מן טנרא ואכלת ית בסרא וית פטירא ומלאכא דיי אסתלק מלקביל עינוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כב

וחזא גדעון ארי מלאכא דיי הוא ואמר גדעון בבעו יי אלהים ארי על כן חזיתי מלאכא דיי אפי באפין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כג

ואמר ליה יי שלם לך לא תדחל לא תמות:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כד

ובנא תמן גדעון מדבחא קדם יי ופלח עלוהי קדם יי דעבד ליה שלם עד יומא הדין עד כען איתוהי בעפרת אבוהי דעזר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כה

והוה בליליא ההוא ואמר ליה יי סב ית תור בר תורי די לאבוך ותור תנינא דאתפטים שבע שנין ותפגר ית אגורא דבעלא די לאבוך וית אשרתא די עלוהי תקוץ:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כו

ותבני מדבחא קדם יי אלהך על ריש תוקפא הדין בסדרא ותסב ית תורא תנינא ותסיק עלתא באעי אשרתא די תקוץ:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כז

ודבר גדעון עסראן גברין מעבדוהי ועבד כמא דמליל עמיה יי והוה מדדחיל מן בית אבוהי ומן אנשי קרתא מלמעבד ביממא ועבד ליליא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כח

ואקדימו אנשי קרתא בצפרא והא מתרע אגורא דבעלא ואשרתא די עלוהי קציצא וית תורא תנינא מסק על מדבחא דבנוי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק כט

ואמרו גבר לחבריה מן עבד פתגמא הדין ותבעו ובעו ואמרו גדעון בר יואש עבד פתגמא הדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק ל

ואמרו אנשי קרתא ליואש אפיק ית ברך ויתקטל ארי תרע ית איגורא דבעלא וארי קץ אשרתא די עלוהי:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לא

ואמר יואש לכל דקמו עלוהי האתון תתפרעין לבעלא אם אתון תפרקון יתיה דיתפרע ליה יתקטל ברם ארכא יתיהב ליה עד צפרא אם צרוך אית ביה יתפרע ליה בעלא ארי תרע ית אגוריה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לב

וקרא ליה ביומא ההוא ירבעל למימר יתפרע ליה בעלאארי תרע ית אגוריה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לג

וכל מדינאי ועמלקאי ובני מדינחא אתכנישו כחדא ועברו ושרו במישר יזרעאל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לד

ורוח גבורא מן קדם יי לבישת ית גדון ותקע בשופרא ואתכנישו אנש אביעזר בתרוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לה

ואזגדין שלח בכל תחום מנשה ואתכנישו אף אינון בתרוהי ואזגדין שלח בשבט אשר ובשבט זבולן ובשבט נפתלי וסליקו לקדמותהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לו

ואמר גדעון קדם יי אם איתך פריק בידי ית ישראל כמא דמלילתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לז

הא אנא מחת ית גזתא דעמרא בבית אדרי אם טלא יהי עך גזתא בלחודה ועל כל ארעא יובשא ואדע ארי תפרוק בידי ית ישראל כמא דמללתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לח

והוה כן ואקדים מיומא דבתרוהי ועצר ית גזתא ונפץ טלא מן גזתא מלי לקנא דמיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק לט

ואמר גדעון קדם יי לא יתקיף רוגזך בי ואמלל ברם זמנא הדא אנסי כען לחוד זמנא בגזתא יהי כען יובשא על גזתא בלחודה ועל כל ארעא יהי טלא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ו פסוק מ

ועבד יי כן בליליא ההוא והוה יובשא על גזתא בלחודה ועל כל ארעא הוה טלא:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק א

ואקדים ירבעל הוא גדעון וכ לעמא די עמיה ושרו על עין חרוד ומשרית מדינאי שריא לקבליה מצפונא מגבעתא דמסתכיא למישרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ב

ואמר יי לגדעון סגי עמא די עמך מלממסר ית מדינאי בידיהון דלמא יתרברבון קדמי ישראל למימר ידנא פרקת לנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ג

וכען אכלי כען קדם עמא למימר מן דדחיל וזע יתוב ויתבחר מטורא דגלעד ותב מן עמא עסרין ותרין אלפין ועסרא אלפין אשתארו:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ד

ואמר יי לגדעון עוד עמא סגי אחית יתהון למיא ואבחרינון לך תמן ויהי די אימר לך דין ייזיל עמך הוא ייזיל עמך וכל די אימר לך דין לא ייזיל עמך הוא לא ייזיל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ה

ואחית ית עמא למיא ואמר יי לגדעון כל די לחיך בלישניה מן מיא כמא דמלחיך כלבא תקים יתיה בלחודיה וכל דכרע על ברכוהי למשתי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ו

והוה מנין דשדן בידיהון לפומהון תלת מאה גברא וכל שאר עמא כרעו על ברכיהון למשתי מיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ז

ואמר יי לגדעון בתלת מאה גוברין דשדן בידיהון לפומהון אפרוק יתכון ואמסר ית מדינאי בידך וכל עמא ייזלון גבר לאתריה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ח

ונסיבו ית זודי עמא בידיהון וית שפריהון וית כל אנש ישראל שלח גבר לקרווהי ובתלת מאה גברא אתקף ומשרית מדינאי שריא לקבליה משפולי מישרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק ט

והוה בליליא ההוא ואמר ליה יי קום חות במשריתא ארי מסרתינון בידך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק י

ואם דחיל את למיחת חות את ופורה עולמך למשריתא:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יא

ותשמר מה ימללון ובתר כן יתקוף ידך ותחות במשריתא ונחת הוא ופורה עולימיה לסטר מזרזיא די במשריתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יב

ומדינאי ועמלקאי וכל בני מדינחא רמן במישרא כגובאי לסגי ולגמליהון לית מניןל כחלא די על כיף ימא לסגי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יג

ואתא גדעון והא גברא משתעי לחבריה חלמא ואמר הא חלמא חלמית והא חרר דלחם שעורין מתהפיך במשרית מדינאי ואתא עד משכנא ומחהי ונפל ואפכיה לעילא ונפל משכנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יד

ואתיב חבריה ואמר לית דא אלהן חרבא דגדעון בר יואש אנש ישראל מסר יי בידיה ית מדינאי וית כל משריתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק טו

והוה כד שמע גדעון ית שועית חלמא וית פשריה ואודי ותב למשריתא דישראל ואמר קומו ארי מסר יי בידיכון ית משרית מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק טז

ופלג ית תלת מאה גברא לתלת משרין ויהב שוכריא ביד כולהון וכדין ריקנין ובעוריא בגו כדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יז

ואמר להון מני תחזון וכן תעבדון והא אנא אתי בסיפי משריתא ויהי כמא דאעביד כן תעבדון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יח

ואתקע בשופרא אנא וכל דעמי ותתקעון בשופריא אף אתון סחרנות כל משריתא ותימרון חרבא דמקטלא מן קדם יי ונצחנא על ידי גדעון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק יט

ואתא גדעון ומאה גברא דעמיה בסיפי משריתא בריש מטרתא מציעתא ברם אקמא אקימו ית נטריא ותקעו בשופריא ונפצו כדין דבידיהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק כ

ותקעו תלת משרין בשופריא ותברו כדיא ואתקיפו ביד סמלהון בבעוריא וביד ימינהון בשופריא למתקע ואמרו חרבא מן קדם יי ונצחנא על ידי גדעון:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק כא

וקמו גבר באתריה סחור סחור למשריתא ורהטת כל משריתא ויביבו ואפכו:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק כב

ותקעו תלת מאה שופריא ושוי יי ית חרב גבר בחבריה ובכל משריתא ואפכת משריתא עד בית שיטה לצרירת עד כיף מישר אבל מחולה לטבת:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק כג

ואתכניש אנש ישראל מנפתלי ומן שבטא דאשר ומן כל שבטא דמנשה ורדפו בתר מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק כד

ואזגדין שלח גדעון בכל טורא דבית אפרים למימר חותו לקדמות מדינאי ואחדו עליהון ית מגיזתא עד בית ברה וית ירדנא ואתכניש כל אנש אפרים ואחדו ית מגטיזתא עד בית ברה וית ירדנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ז פסוק כה

ואחדו תרין רברבי מדין ית עורב וית זאב קטלו במישר זאב ודרפו בתר מדינאי וריש עורב וזאב איתיאו לות גדעון מעברא לירדנא:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק א

ואמרו ליה אנש אפרים מא פתגמא הדין עבדתא לנא בדיל מה לא קריתא לנא כדאזלתא לאגחא קרבא במדין ודינין עמיה בתקוף:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ב

ואמר להון מה עבדית כען כותכון הלא טבין חלשיא דבית אפרים מתקפיא דבית אביעזר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ג

בידכון מסר יי ית רברבי מדין ית עורב וית זאב ומה יכלית למעבד כותכון בכן נחת רוחיהון מניה במללותיה פתגמא הדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ד

ואתא גדעון לירדנא עבר הוא ותלת מאה גבריא דעמיה כד משלהן ורדפין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ה

ואמר לאנשי סכות הבו כען פתא דלחמא לעמא די עמי ארי משלהן אנון ואנא רדיף בתר זבח וצלמנע מלכי מדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ו

ואמר רברבי סכות קא כאלו זבח וצלמנע תען מסירין בידך ארי נתן לחילך לחמא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ז

ואמר גדעון בכן כד ימסר יי ית זבח וית צלמנע בידי ואדוש ית בסריכון על כובי מדברא ועל ברקניא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ח

וסקליק מתמן לפנואל ומלל לותהון כדא ואתיבו יתיה אנשי פנואל כמא דאתיבו אנשי סכות:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ט

ואמר אף לאנשי פנואל למימר כד איתוב בשלם אתרע ית מגדלא הדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק י

וזבח וצלמנע בקרקר ומשריתיהון עמהון כחמשת עסר אלפין כל דאשתארו מכל משרית בני מדנחא ודאתקטלו מאה ועשרין אלפין גברא שליפי חרבא:

 

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יא

וסליק גדעון באורח משרית ערבאי דשרן בשכונין במדברא ממדינחא לנובת ורמתא ומחא ית משריתא ומשריתא שריא לרוחצן:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יב

ואפכו זבח וצלמנע ורדף בתריהון ואחד ית תרין מלכי מדין ית זבח וית צלמנע וכל משריתא אזיע:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יג

ותב גדעון בר יואש מן קרבא עד לא מעל שמשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יד

ואחד עולימא מאנשי סכות ושאליה וכתב ליה ית רברבי סכות וית סבהא שבעין ושבעה גוברין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק טו

ואתא לות אנשי סכות ואמר הא זבח וצלמנע דחסדתון יתי למימר הא כאלו זבח וצלמנע כען מסירין בידך ארי נתן לגברך דמשלהן לחמא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק טו

ואתא לות אנשי סכות ואמר הא זבח וצלמנע דחסדתון יתי למימר הא כאלו זבח וצלמנע כען מסירין בידך ארי נתן לגברך דמשלהן לחמא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יז

וית מגדל פנואל תרע וקטל ית אנשי קרתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יח

ואמר לזבח ולצלמנע היכא גבריא דקטלתון בתבור ואמרו כותך כן אף אינון חד מנהון כחזוא דבני מלכא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק יט

ואמר אחי בני אמא אנון קים הוא יי אלו קימתון יתהון לא קטלית יתכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כ

ואמר ליתר בוכריה קום קטול יתהון ולא שלף עולימא חרביה ארי דחיל ארי עד כען יניק:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כא

ואמר זבח וצלמנע קום את ושלט בנא ארי כגברא כן גבורתיה וקם גדעון וקטל ית זבח וית צלמנע ונסיב ית ענקיא די בצוארי גמליהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כב

ואמרו אנש ישראל לגדעון מלוך עלנא אף את אף ברך אף בר ברך ארי פרקתנא מן יד מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כג

ואמר להון גדעון לא אמלוך אנא עליכון ולא ימלוך ברי עליכון יי ימלוך עליכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כד

ואמר להון גדעון שאיל אנא מנכון שאילה והבו לי גבר קדשיה מן בזתא ארי קדשי דרהבא להון ארי ערבאי אינון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כה

ואמרו מתן נתן ופרשו ית כסותא ורמו לתמן גבר קדשיה מן בזתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כו

והוה מתקל קדשי דדהבא דשאל אלף ושבע מאה דהבא בר מן סהרניא וכלילא ולבושי ארגונא די על מלכי מדין ובר מן ענקיא די בצורי גמליהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כז

ועבד יתיה גדעון לאיפודא ואקים יתיה בקרתיה בעפרה וטעו כל ישראל בתרוהי לתמן והוה לגדעון ולביתיה לתקלא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כח

ואתברו מדינאי קדם בני ישראל ולא אוסיפו לארמא רישיהון ושדוכת ארעא דישראל ארבעין שנין ביומי גדעון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק כט

ואזל ירבעל בר יואש ויתיב בביתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק ל

ולגדעון הוו שבעין בנין נפקי ירכיה ארי נשין סגיאין הואה ליה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק לא

ולחנתיה די בשכם ילידת ליה אף היא בר ושוי ית שמיה אבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק לב

(לב) ומית גדעון בר יואש בסיבו טבא ואתקבר בקברא דיואש אבוהי בעפרה דאבוהי דעזר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק לג

והוה כד מית גדעון ותבו בני ישראל וטעו בתר בעליא ושויאו להון בעיל קטם לטעותא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק לד

ולא אדכרו בני ישראל ית פולחנא דיי אלההון די שיזיב יתהון מיד כל בעלי דבביהון מסחור סחור:

תרגום יונתן על שופטים פרק ח פסוק לה

ולא עבדו טיבו עם בית ירבעל גדעון ככל טבתא די עבד עם ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק א

ואזל אבימלך בר ירבעל לשכם לות אחי אמיה ומליל עמהון ועם כל זרעית בית אבוהא דאימיה למימר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ב

מלילו כען קדם כל יתבי שכם מה טב לכון דימלכון עליכון שבעין גברא כל בני ירבעל או דימלוך עליכון גברא חד ותדכרון ארי קריבכון ובשרכון אנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ג

ומלילו אחי אמיה עלוהי קדם כל יתבי שכם ית כל פתגמיא האלין ואתפני לבהון בתר אבימלך ארי אמרו אחונא הוא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ד

ויהבו ליה שבעין כסף מבית בעיל קים ואגר בהון אבימלך גברין סריקין ובסירין ואזלו בתרוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ה

ועל לבית אבוהי לעפרה וקטל ית אחוהי בני ירבעל שבעין גברא על אבנא חדא ואשתאר יותם בר ירבעל זעירא ארי איטמר:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ו

ואתכנישו כל יתבי שכם וכל בית מלוא ואזלו ואמליכו ית אבימלך למהוי מלכא עם מישר קמתא די בשכם:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ז

וחויאו ליותם ואזל וקם בריש טורא דגריזין וארים קליה וקרא ואמר להון קבילו מני יתבי שכם ויקבל צלותכון יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ח

המיזל אזלו אילניא למנאה עליהון מלכא יאמרו לזיתא מלוך עלנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ט

ואמר להון זיתא האשבוק ית משחי דמניה מיקרין קדם יי וביה מתפנקין בני אנשא ואהך למעבד מלכו על אילניא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק י

ואמרו אלניא לתינתא איתא את מלוכי עלנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יא

ואמרת להון תינתא האשבוק ית חוליי וית דבילתי שפירתא ואהך למעבד מלכו על אילניא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יב

ואמרו אילויא לגופנא איתא את מלוכי עלנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יג

ואמרת להון גופא האשבוק ית חמרי דמניה מנסכין קדם יי וביה חדן רברביא ואיהך למעבד מלכו על אילניא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יד

ואמרו כל אילניא לאטדא איתא את מלוך עלנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק טו

ואמר אטדא לאילניא אם בקשוט אתון משחין יתי למהוי מלכא עליכון עולו שרו בטולי ואם לא תפוק אשתא מן אטדא ותיכול ית ארזי לבנן:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק טז

וכען אם בקושטא ובשלמתא עבדתון ואמלכתון ית אבימלך ואם טבתא עבדתון עם ירובעל ועם ביתיה ואם כגומלא דידוהי עבדתון ליה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יז

דאגיח אבא עליכון ומסר ית נפשיה כעל גב לאתקטלא ושזיב יתכון מיד מדינאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יח

ואתון קמתון על בית אבא יומא דין וקטלתון ית בנוהי שבעין גברא על אבנא חדא ואמלכתון ית אבימלך בר אמתיה על יתבי שכם ארי אחוכון הוא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק יט

ואם בקושטא ובשלמתא עבדתון עם ירובעל ועם ביתיה יומא דין חדו באבימלך ויחדי אף הוא בכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כ

ואם לא תפוק אשתא מאבימלך ותיכול ית יתבי שכם וית בית מלוא ותפוק אשתא מיתבי שכם ומבית מלוא ותיכול ית אבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כא

ואפך יותם וערק ואזל לבאר ויתיב תמן מן קדם אבימלך אחוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כב

ומלך אבימלך על ישראל תלת שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כג

ושלח יי רוחא בישא בין אבימלך ובין יתבי שכם ושקרו יתבי שכם באבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כד

למיתי חטוף שבעין בני ירבעל ודמיהון לשואה על אבימלך אחוהון דקטל יתהון ועל יתבי שכם דתקיפו ית ידוהי למקטל ית אחוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כה

ושויאו ליה יתבי שכם כמנין על רישי טוריא ואנסין ית כל די עבר עליהון באורחא ואתחוא לאבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כו

ואתא געל בר עבד ואחוהי ועברו בשכם ואתרחיצו עלוהי יתבי שכם:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כז

ונפקו לחקלא וקטפו ית כרמיהון ועצרו ועבדו חנגין ועלו לבית טעותהון ואכלו ושתיאו ולטיטו ית אבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כח

ואמר געל בר עבד מן אבימלך ומן שכם ארי נפלחניה הלא בר ירובעל וזבל שולטניה פלחו ית אנשי חמור אבוהי דשכם ומא דין נפלחניה אנחנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק כט

ומן ימסר ית עמא הדין בידי ואעדי ית אבימלך ואמר לאבימלך טקיס ית משריתך ופוק:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק ל

ושמע זבול רב קרתא ית פתגמי געל בר עבד ותקיף רוגזיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לא

ושלח אזגדין לות אבימלך ברז למימר הא געל בר עבד ואחוהי אתן לשכם והא אנון צירין ית קרתא עלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לב

וכען קום בליליא את ועמא דעמך וכמון בחקלא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לג

ויהי בצפרא כמדנח שמשא תקדים ותתנגיד על קרתא והא הוא ועמא די עמיה נפקין לקדמותך ותעביד ליה כמא דתשכח ידך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לד

וקם אבימלך וכל עמא די עמיה בליליא וכמנו על שכם ארבעא משרין:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לה

ונפק געל בר עבד וקם במעלנא דתרע קרתא וקם אבימלך ועמא די עמיה מן כמנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לו

וחזא געל ית עמא ואמר לזבול הא עמא נחית מרישי טוריא ואמר ליה זבול ית טולא דטוריא את חזי כגבריא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לז

ואוסף עוד געל למללא ואמר הא עמא נחתין מן תוקפא דארעא ומשריתא חדא אתיא מאורח מישר מעונניא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לח

ואמר ליה זבול אן אנון פתגמך די את אמר מן אבימלך ארי נפלחיניה הלא דין עמא דקצתא ביה פוק כען ואגח קרבא ביה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק לט

ונפק געל קדם יתבי שכם ואגח קרבא באבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מ

ורדפיה אבימלך ואפך מן קדמוהי ונפלו קטולין סגיאין עד מעלנא דתרעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מא

ויתיב אבימלך בארומא ותריך זבול ית געל וית אחוהי מלמיתב בשכם:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מב

והוה ביומא דתברוהי ונפק עמא לחקלא וחויאו לאבימלך:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מג

ודבר ית עמא ופלגנון לתלת משרין וכמן בחקלא וחזא והא עמא נפיק מן קרתא וקם עליהון ומחנון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מד

ואבימלך וכל משרין דעמיה אתנגידו וקמו במעלנא דתרע קרתא ותרתין משרין אתנגידו על כל די בחקלא וקטלונון:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מה

ואבימלך אגיח קרבא בקרתא כל יםמא ההוא וכבש ית קרתא וית עמא די בה קטל ותרע ית קרתא וזרעה מלחא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מו

ושמעו כל יתבי מגדל שכם ואתו לצריח בית אל למגזר קים:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מז

ואתחואה לאבימלך ארי אתכנשו כל יתבי מגדל שכם:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מח

וסליק אבימלך לטורא דצלמון הוא וכל עמא די עמיה ונסיב אבימלך ית כולביא בידיה וקץ סוכת אעין ונטלה ושוי על כתפוהי ואמר לעמא די עמיה מה חזיתון עבדית אוחו עבידו כותי:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק מט

וקצו אף כל עמא גבר סוכיה ואזלו בתר אבימלך ושויאו על צריח ואדליקו עליהון ית צריח בנורא ואתקטלו אף כל אנשי מגדל שכם כאלף גבר ואתתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק נ

ואזל אבימלך לתבץ ושרא בתבץ וכבשה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק נא

ומגדל תקיף הוה בגו קרתא ואפיכו לתמן כל גבריא ונשיא וכל יתבי קרתא ואגיפו באפיהון וסליקו על אגר מגדלא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק נב

ואתא אבימלך עד מגדלא ואגיח קרבא ביה וקריב עד תרע מגדלא לאוקדותיה בנורא:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק נג

ורמת אתתא חדא פלגות רכב רחיא על רישא דאבימלך ורעת ית גולגלתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק ט פסוק נד

וקרא בפריע לעולימא נטיל זיניה ואמר ליה שלוף חרבך וקטולני דלמא יימרון עלי אתתא קטלתיה וקטליה עולימיה ומית:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק א

וקם בתר אבימלך למפרק ית ישראל תולע בר פואה בר דודו גברא משבטא דבית יששכר והוא יתיב בשמיר בטורא דבית אפרים:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ב

ודן ית ישראל עסרין ותלת שנין ומית ואתקבר בשמיר:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ג

וקם בתרוהי יאיר גלעדאה ודן ית ישראל עסרין ותרתין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ד

והוו ליה תלתין בנין רכיבין על תלתין עולין ותלתין קרוין להון להון קרן כפרני יאיר עד יומא הדין די בארעא דגלעד:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ה

ומית יאיר ואתקבר בקמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ו

ואוסיפו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ופלחו ית בעליא וית עשתרתא וית טעות ארם וית טעות צידון וית טעות מואב וית טעות בני עמון ושבקו ית פולחנא דיי ולא פלחו קדמוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ז

ותקיף רוגזא דיי בישראל ומסרינון ביד פלשתאי וביד בני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ח

ודחקו ושעבידו ית בני ישראל בשתא ההיא תמניא עסרי שנין ית כל בני ישראל דבעברא דירדנא בארעא אמוראה די בגלעד:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק ט

ועברו בני עמון ית ירדנא לאגחא קרבא אף ביהודה ובדבית בנימין ובדבית אפרים ועקת לישראל לחדא:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק י

וזעיקו בני ישראל קדם יי למימר חבנא קדמך וארי שבקנא ית פולחנא דיי אלהנא ופלחנא ית בעליא:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק יא

ואמר יי לבני ישראל הלא ממצרים ומן אמוראה ומן בני עמון ומפלשתאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק יב

וצידונאי ועמלקאי ואנשי מעון דחקו יתכון ובעיתון קדמי ופרקית יתכון מידיהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק יג

ואתון שבקתון פולחני ופלחתון לטעות עממיא בכן לא אוסיף למפרק יתכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק יד

אזילו ובעו מן טעותא דאיתרעיתון בהון האם יכלין למפרקכון בעידן עקתכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק טו

ואמרו בני ישראל קדם יי חבנא עביד את לנא ככל דתקן קדמך ברם שיזבנא כען יומא דין:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק טז

ואעדיאו ית טעות עממיא מביניהון ופלחו קדם יי ועקת נפשיה בעמל ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק יז

ואתכנישו בני עמון ושרו בגלעד ואתכנישו בני ישראל ושרו במצפה:

תרגום יונתן על שופטים פרק י פסוק יח

ואמרו עמא רברבי גלעד גבר לחבריה מן גברא דישרי לאגחא גרבא בבני עמון יהי לריש לכל יתבי גלעד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק א

ויפתח גלעדא הוה גבר חילא והוא בר אתתא פונדקיתא ואוליד גלעד ית יפתח:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ב

וילידת אתת גלעד ליה בנין ודביאו בני אתתא ותריכו ית יפתח ואמרו ליה לא תחסין בבית אבונא ארי בר אתתא אוחרי את:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ג

וערק יפתח מן קדם אחוהי ויתיב בארעא טבא ואתכנישו לות יפתח גברין סריקין ונקו עמיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ד

והוה מזמן יומין ואגיחו קרבא בני עמון עם ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ה

והוה כד אגיחו קרבא בני עמון עם ישראל ואזלו סבי גלעד למדבר ית יפתח מארע טב:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ו

ואמרו ליפתח איתא ותהי לנא לרבא ונגיח קרבא בבני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ז

ואמר יפתח לסבי גלעד הלא אתון סגיתון יתי ותריכתוני מבית אבא ומא דין אתיתון לותי כען כד עקת לכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ח

ואמרו סבי גלעד ליפתח בכן כעל תבנא לותך ותהך עמנא ותגיח קרבא בבני עמון ותהי לנא לריש לכל יתבי גלעד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ט

ואמר יפתח לסבי גלעד אם מתיבין אתון יתי לאגחא קרבא בבני עמון וימסר יי יתהון קדמי אנא אהוי לכון לריש:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק י

ואמרו סבי גלעד ליפתח מימרא דיי יהי סהיד ביננא אם לא כפתגמך כן נעבד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יא

ואזל יפתח עם סבי גלעד ומניאועמא יתיה עליהון לריש ולרבא וסדר יפתח ית כל פתגמוהי קדם יי במצפיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יב

ושלח יפתח אזגדין לות מלכא דבני עמון למימר מה לי ולך ארי אתיתא לותי לאגחא קרבא בארעי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יג

ואמר מלכא דבני עמון לאזגדי יפתח ארי נסיב ישראל ית ארעי במסקיה ממצרים מארנונא ועד יובקא ועד ירדנא וכען אתיב יתהן בשלם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יד

ואוסיף עדו יפתח ושלח אזגדין לות מלכא דבני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק טו

ואמר ליה כדנן אמר יפתח לא נסיב ישראל ית ארעא דמואב וית ארעא בני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק טז

ארי במסקהון ממצרים ואזל ישראל במדברא עד ימא דסוף ואתא לרקם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יז

ושלח ישראל אזגדין לות מלכא דאדום למימר אעבר כען בארעך ולא שמע מלכא דאדום ואף לות מלכא דמואב שלח ולא קבל ויתיב ישראל ברקם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יח

ואזל במדברא ואקיף ית ארע אדום וית ארע מואב ואתו ממדנח שמשא לארעא דמואב ושרו בעיברא דארנון ולא עלו בתחום מואב ארי ארנון תחום מואב:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק יט

ושלח ישראל אזגדין לות סיחון מלכא דאמוראה מלכא דחשבון ואמר ליה ישראל נעבר כען בארעך עד אתרי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כ

ולא הימין סיחון ית ישראל למעבר בתחומיה וכנש סיחון ית כל עמיה ושרו ביהצה ואגיח קרבא עם ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כא

ומסר יי אלהא דישראל ית סיחון וית כל עמיה בידא דישראל ומחונון וירית ישראל ית כל ארע אמוראה יתיב ארעא ההיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כב

ויריתו ית כל תחום אמוראה מארנונא ועד יובקא ומן מדברא ועד ירדנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כג

וכעל יי אלהא דישראל תריך ית אמוראה מן קדם עמיה ישראל ואת מדמי למירתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כד

הלא ית דיחסננך כמוש טעותך יתיה תחסין וית כל דתריך יי אלהנא מן קדמנא יתיה נירת:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כה

וכעל הטב טב את מבלק בר צפור מלכא דמואב המידן דן עם ישראל אם קרבא אגיח בהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כו

כד יתיב ישראל בחשבון ובכפרנהא ובערעור ובכפרנהא ובכל קרויא דעל תחומי ארנון תלת מאה שנין ומא דין לא שזבתון בעדנא ההיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כז

ואנא לא חטית לך ואת עביד עמי בישא לאגחא קרבא בי ידין יי דעבד דינא יומא דין בין בני ישראל ובין בני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כח

ולא קביל מלכא דבני עמון לפתגמי יפתח דשלח לותיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק כט

ושרת על יפתח רוח גבורא מן קדם יי ועבר ית גלעד וית מנשה ועבר ית מצפיא דגלעד וממצפיא דגלעד עבר בני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק ל

וקים יפתח קים קדם יי ואמר אם ממסר תמסר ית בני עמון בידי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לא

ויהי דיפוק מפק בר מדשי ביתי לקדמותי כד אתוב בשלם מבני עמון ויהי קדם יי ואסקיניה עלתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לב

ועבר יפתח לות בני עמון לאגחא קרבא בהון ומסרינון יי בידיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לג

ומחנון מערוער עד מלנא דמנית עשרין קרוין ועד מישר כרמיא מחתא רבתא לחדא ואתברו בני עמון מן קדם בני ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לד

ואתא יפתח למצפיא לביתיה והא ברתיה נפקת לקדמותיה בתפין ובחננין ולחוד היא יחטידה לית ליה מניה בר או ברת:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לה

והוה כד חזי יתה ובזע ית לבושוהי ואמר ווי ברתי אכרעא אכרעתיני ואת הוית בעכרי ואנא פתחית פומי בנדר קדם יי ולא איכול למיתב:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לו

ואמרת ליה אבא פתחתא ית פומך בנדר קדם יי עביד לי כמא די נפק מפומך בתר דעבד לך יי פורענותא מבעלי דבבך מבני עמון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לז

ואמרת לאבוהא יתעביד לי פתגמא הדין שבוק מני תרין ירחין ואהח ואתנגיד על טוריא ואבכה על בתולי אנא וחברתי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לח

ואמר אזילי ושלח יתה תרין ירחין ואזלת היא וחברתהא ובכת על בתולהא על טוריא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק לט

והוה מסוף תרין ירחין ותבת לות אבוהא ועבד לה ית נדריה די נדר והיא לא ידעת גבר והות לגזיא בישראל: (תוספת) בדיל דלא לאסקא גבר ית בריה וית ברתיה לעלתא כמא דעבד יפתח גלעדאה ולא שאיל לפינחס כהנא ואילו שאיל לפינחס כהנא הוה פריק יתה בדמין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יא פסוק מ

מזמן לזמן אזלן בנת ישראל לאלאה לבת יפתח גלעדאה ארבעא יומין בשתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק א

ואתכנש אנש אפרים ועבר לצפונא ואמרו ליפתח מא דין עברתא לאגחא קרבא בבני עמון ולנא לא קריתא למיזל עמך ביתך נוקד עלך בנורא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ב

ואמר יפתח להון אנש דין הויתי אנא ועמי ובני עמון לחדא ובעית אנא מנכון ולא פרקתון יתי מידהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ג

וחזית ארי ליתך פריק ומסרית נפשי כעל גב לאתקטלא ועברית לות בני עמון ומסרינון יי בידי ולמאסלי קתון לותי יומא דין לאגחא קרבא בי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ד

וכנש יפתח ית כל אנשי גלעד ואגיח קרבא עם דבית אפרים ומחו אנשי גלעד ית דבית אפרים ארי אמרו משיזביא דבית אפרים מה אתון חשיבין דבית גלעד בני בית אפרים בגו בית מנשה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ה

ואחדו דבית גלעד ית מגיזת ירדנא על דבית אפרים והוה כד אמר חד ממשיזביא דבית אפרים אעבר ואמרין ליה אנשי גלעד אפרתי את ואמר לא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ו

ואמרין ליה אמר כען שובלתא ואמר סובלתא ולא מתקין למללא כן ואחדין ליה ונכסין ליה במזיגת ירדנא ואתקטלו בעידנא ההיא מאפרים ארבעין ותרין אלפין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ז

ודן יפתח ית ישראל שית שנין ומית יפתח גלעדאה ואתקבר בקרוי גלעד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ח

ודן בתרוהי ית ישראל אבצן דמבית לחם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק ט

והוה ליה תלתין בנין ותלתין בנן שלח לברא ותלתין בנן כלן אעיל לבנוהי מן ברא ודן ית ישראל שבע שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק י

ומית אבצן ואתקבר בבית לחם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק יא

ודן בתרוהי ית ישראל אילון דמבית זבולן ודן ית ישראל עסר שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק יב

ומית אילון דבית זבולן ואתקבר באילוםן בארע זבולן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק יג

ודן בתרוהי ית ישראל עבדון בר הלל דמפרעתון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק יד

והוה ליה ארבעין בנין ותלתין בני בנין רכיבין על שבעין עילין ודן ית ישראל תמניא שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יב פסוק טו

ומית עבדון בר הלל דמפרעתון ואתקבר בפרעתון בארע שבטא דאפרים בטורא דבית עמלק:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק א

ואוסיפו בני ישראל למעבד דביש קדם יי ומסרינון יי בידא דפלשתאי ארבעין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ב

והוה גבראחד מצרעה מזרעית דן ושמיה מנוח ואתתיה עקרה לית לה ולד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ג

ואתחזי מלאכא דיי לאתתא ואמר לה הא כען את עקרא ולית ליך ולד ותעדין ותלדין בר:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ד

וכען אסתמרי כען ולא תשתין חמר חדת ועתיק ולא תיכלין כל מסאב:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ה

ארי הא את מעדיא ותלדין בר ומספר לא יעבר על רישיה ארי נזירא דיי יהי רביא מן בטנא והוא ישרי למפרק ית ישראל מידא דפלשתאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ו

ואתת אתתא ואמרת לבעלה למימר נביא דיי אתא לותי וחזויה כחיזו מלאכא דיי חסין לחדא ולא שאלתיה אי מדין הוא וית שמיה לא חוי לי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ז

ואמר לי הא את מעדיא ותלידין בר וכען לא תשתין חמר חדת ועתיק ולא תיכלין כל מסאב ארי נזירא דיי יהי רביא מן בטנא עד יום מותיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ח

וצלי מנוח קדם יי ואמר בבעו יי נביא דיי דשלחתא ייתי כען עוד לותנא וילפיננא מה נעבד לרביא דאתיליד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק ט

ושמיע קדם יי צלותיה דמנוח ואתא מלאכא דיי עוד לות אתא והיא יתבא בחקלא ומנוח בעלה לית עמה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק י

ואוחיאת אתתא ורהטת וחויאת לבעלה ואמרת ליה הא אתחזי לי גברא דיאתא ביומא דיכי לותי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יא

וקם ואזל מנוח בתר אתתיה ואתא לות גברא ואמר ליה האת גברא די מללתא עם אתתא ואמר אנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יב

ואמר מנוח כען יתקימון פתגמך מה יהא דחי לרביא ומה נעביד ליה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יג

ואמר מלאכא דיי למנוח מכל דאמרית לאתתא תסתמר:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יד

מכל דיפוק מגופנא דחמרא לא תיכול וחמר חדת ועתיק לא תשתי וכל מסאב לא תיכול כל די פקידתה תטר:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק טו

ואמר מנוח למלאכא דיי ניחוד כען יתך ונעביד קדמך גדיא בר עזי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק טז

ואמר מלאכא דיי למנוח אם תחדינני לא איכול בלחמך ואם תעביד עלתא קדם יי תסקינה ארי לא ידע מנוח ארי מלאכא דיי הוא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יז

ואמר מנוח למלאכא דיי מה שמך ארי יתקימון פתגמך וניקרינך:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יח

ואמר ליה מלאכא דיי למא דנן את שאיל לשמי והוא מפרש:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק יט

ונסיב מנוח ית גדיא בר עזי וית תקרובתא ואסיק על טינרא קדם יי ומפרש למעבד ומנוח ואתתיה חזן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק כ

והוה במיסק שלהוביתא מעלוי מדבחא לצית שמיא וסליק מלאכא דיי בשלהובית מדבחא ומנוח ואתתיה חזן ונפלו על אפיהון על ארעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק כא

ולא אוסיף עוד מלאכא דיי לאתחזאה למנוח ולאתתיה בכן ידע מנוח ארי מלאכא דיי הוא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק כב

ואמר מנוח לאתתיה ממת נמות ארי מלאכא דיי חזינא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק כג

ואמרת ליה אתתיה אלו רעוא קדם יי דנמות לא קביל מננא עלתא ומנחתא ולא אחזיננא ית כל אלין וכעידן פון לא אשמעיננא כהדא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק כד

וילדת אתתא בר וקרת ית שמיה שמשון ורבא רביא וברכיה יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יג פסוק כה

ושריאת רוח גבורא מן קדם יי לתקפותיה כמשרית דן בין צרעה ובין אשתאל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק א

ונחת שמשון לתמנת וחזא אתתא בתמנת מבנת פלשתאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ב

וסליק וחוי לאבוהי ולאמיה ואמר אתתא חזיתי בתמנת מבנת פלשתאי וכען סבו יתה לי לאתו:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ג

ואמרו ליה אבוהי ואמיה הא לית בבנת אחך ובכל עמי אתתא דאת אזיל למיסב אתתא מפלשתאי ערליא ואמר שמשון לאבוהי יתה סב לי ארי היא כשרת בעיני:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ד

ואבוהי ואמיה לא ידעין ארי מן קדם יי הוא ארי תוסקפא הוא בעי לאתגראה בפלשתאי ובעידנא ההיא פלשתאי שלטין בישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ה

ונחת שמשון ואבוהי ואמיה לתמנת ואתו עד כרמי תמנת והא אריא בר אריון נהיו לקדמותיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ו

ושרת עלוהי רוח גבורא מן קדם טי והדמיה כמא דמהדמין גדיא ומדעם לית בידיה ולא חוי לאבוהי ולאמיה ית דעבד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ז

ונחת ושאיל באתתא וכשרת בעיני שמשון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ח

ותב לזמן יומין למסבה וסר למחזי ית פגרא דאריא והא קינא דדבריתא בפגרא דאריא וביה דובשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק ט

ונסחיה בידיה ואזל מיזל ואכיל ואזל לות אבוהי ולות אמיה ויהב להון ואכלו ולא חוי להון ארי מפגרא דאריא נסיח דובשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק י

ונחת אבוהי על עיסק אתתא ועבד תמן שמשון משתיא ארי כן עבדין עולמיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יא

והוה כד חזו יתיה ודברו תלתין חברין והוו עמיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יב

ואמר להון שמשון איחוד כען לכון חודיתא אם חואה תחוון יתה לי שבעת יומי משתיא ותשכחון ואתן לכון תלתין פלדסין ותלתין אצטלן דלבושא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יג

ואם לא תוכלון לוואה לי ותתנון אתון לי תלתין פלדסין ותלתין אצטלון דלבושא ואמרו ליה חוד חידתך ונשמעינה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יד

ואמר להון מאכלא נפק מיכלא ומתקיפא נפק חוליא ולא יכילו לחואה חודיתא תלתא יומין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק טו

והוה ביומא שביעאה ואמרו לאתת שמשון שדילי ית בעליך ויחוי לנא ית חודיתא דלמא נוקיד יתיך וית בית אבוך בנורא הלמסכנותנא קריתון יתנא הלכא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק טו

והוה ביומא שביעאה ואמרו לאתת שמשון שדילי ית בעליך ויחוי לנא ית חודיתא דלמא נוקיד יתיך וית בית אבוך בנורא הלמסכנותנא קריתון יתנא הלכא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק טז

ובכת אתת שמשון עלוהי ואמרת לחוד שנאתני ילא רחמתני חודתא חדתא לשבני עמי ולי לא חויתא ואמר לה הא לאבא ולאמא לא חויתי וליך אכדין אחוי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יז

ובכת עלוהי שבעא יומיא דהוה להון משתיא והוה ביומא שביעאה וחוי לה ארי דחקתיה וחויאת חודיתא לבני עמה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יח

ואמרו ליה אנשי קרתא ביומא שביעאה עד לא מעל שמשא מה חלי מדובשא ומה תקיף מאריא ואמר להון אילולפון בדקתון באתתי לא אשכחתון חודתי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק יט

ושרת עלוהי רוח גבורא מן קדם יי ונחת לאשקלון וקטל מנהון תלתין גברא ונסיב ית זרזהון ויהב אצטלויא לדחויאו חודיתא ותקיף רוגזיה וסליק לבית אבוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יד פסוק כ

והות אתת שמשון לדחבריה דהוה שושביניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק א

והוה לזמן יומין ביומי חצד חטין ואדכר שמשון ית אתתיה בגדיא בר עזי ואמר איעול לות אתתי לאדרון בית משכבא ולא שבקיה אבוהא למשיעל:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ב

ואמר אבוהא מימר אמרית ארי מסנא סניתה ויהביתה לחברך הלא אחתה זערתא שפירא מנה תהי כען לך חלופא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ג

ואמר להון שמשון זכאי אנא זמנא הדא מפלשתאי ארי עביד אנא עמהון בישא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ד

ואזל שמשון ואחד תלת מאה תעלין ונסיב בעוריא וקטר דנבא בריש דנבא ושוי בעורא חד בין תרין דנביא במציען:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ה

ואדליק אשתא בבעוריא ושלח בקמת פלשתאי ואדליק מגדישיא ועד כרמיא ועד זיתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ו

ואמרו פלשתאי מן עבד דא ואמרו שמשון חתניה דתמני ארי נסיב ית אתתיה ויהבה לחבריה וסליקו פלשתאי ואוקידו יתה וית אבוהא בנורא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ז

ואמר להון שמשון אם תעבדון כהדא אלהן כד אתפרע מנכון ובתר כן אתמנע:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק ח

ומחא יתהון פרשין עם רגלאין מחא סגיאה ונחת ויתיב בשקיף כיף עיטם:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק י

ואמרו אנשי יהודה למא סלקתון עלנא ואמרו למיסר ית שמשון סליקנא למעב ליה כמא דעבד לנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יא

ונחתו תלתא אלפין גברא מדבית יהודה לשקיף כיף עיטם ואמרו לשמעון הלא ידעתא ארי שלטין בנא פלשתאי ומה דא עבדת לנא ואמר להון כמא דעבדו לי כן עבדית להון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יב

ואמרו ליה למיסרך נחתנא לממסרך בידא דפלשתאי ואמר להון שמשון קיימו לי דלמא תשלטון בי אתון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יג

ואמרו ליה למימר לא ארי מיסר ניסרינך ונמסרינך בידיהון ומקטל לא נקטלנך ואסרוהי בתרתין גדילן חדתין ואסקוהי מן כיפא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יד

הוא אתא עד לחי ופלשתאי יביבו לקדמותיה ושרת עלוהי רוח גבורא מן קדם יי והואה גדילתא דעל דרעוהי ככתנא דארח ביה נורא ואתמסיו אסרוהי מעל ידוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק טו

ואשכח לועא דחמרא בטינתא ואושיט ידיה ונסבה וקטל בה אלף גברא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק טז

ואמר שמשון בלועא דחמרא רמיתנון דגורין בלועא דחמרא קטלית אלף גברא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יז

והוה כשיציותיה למללא ורמא לועא מן ידיה וקרא לאתרא ההוא רמת לחי:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יח

וצחי לחדא וצלי קדם יי ואמר את עבדת על יד עבדך ית פורקנא רבא הדא וכען אימות בצחותא ואתמסר בידא דערליא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק יט

ובזע יי ית כיפא די בלועא ונפקו מניה מיא ושתי ותבת רוחיה וחיא על כן אתקרי שמה עינא דאתיהיבת בצלותא דשמשון היא קימא בלחי עד יומא הדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק טו פסוק כ

ודן ית ישראל ביומי פלשתאי עסרין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק א

ואזל שמשון לעזתא וחזא תמן אתתא פונדקיתא ועל לותה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ב

לעזתאי אתחוה למימר אתא שמשון הלכא ואסחרו וכמנו ליה כל ליליא במעלנא דתרע קרתא ושתיקו כל ליליא למימר עד ניהור צפרא ונקטליניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ב

לעזתאי אתחוה למימר אתא שמשון הלכא ואסחרו וכמנו ליה כל ליליא במעלנא דתרע קרתא ושתיקו כל ליליא למימר עד ניהור צפרא ונקטליניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ג

ושכב שמשון עד פלגות ליליא וקם בפלגות ליליא ואחד בדשי תרע קרתא ובתרין ספיא ונטלינון עם עברא ושוי על כתפוהי ואסקינון לריש טורא דעל אפי חברון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ד

והוה בתר כן ורחים אתתא בנחלא דשורק ושמה דלילה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ה

וסליקו לותה טורני פלשתאי ואמרו לה שדילי יתיה וחזי במה חיליה רבא ובמה ניכול ליה ונסריניה לעניותיה ואנחנא נתן לך גבר אלף ומאה סלעין דכסף:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ו

ואמרת דלילה לשמשון חוי כען לי במה חילך סגי ובמה סתאסר לעניותך:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ז

ואמר לה שמשון אם ייסרונני בשבעא יתרין רטיבין דלא יבישו ואחלוש ואהוי כחד מן בני אנשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ח

ואסיקו לה טורני פלשתאי שבעא ירין רטיבין דלא יבישו ואסרתיה בהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ט

וכמנא יתב לה באדרון בית משכבא ואמרת ליה פלשתאי אתו עלך שמשון ופסק ית יתריא כמא דמתפסק חוטא דכתנא דארח ביה נורא ולא אתידע חיליה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק י

ואמרת דלילה לשמשון הא שקרת בי ומלילתא עמי כדבין כען חוי כען לי במה תתאסר:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יא

ואמר לה אם מיסר ייסרונני בגדילן חדתן דלא אתעבידא בהון עבידתא ואחלוש ואהוי כחד מבני אנשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יב

ונסיבת דלילה גדילן חדתן ואסרתיה בהון ואמרת ליה פלשתאי אתו עלך שמשון וכמנא יתיב באידרון בית משכבא ופסקינון מעל דרעוהי כחוטא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יג

ואמרת דלילה לשמשון עד הכא שקרת בי ומלילתא עמי כדבין חוי כען לי במה תתאסר ואמר לה אם תשתין ית שבע גדילת רישי עם אכסנא דמשתיתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יד

ונקשת בסכתא ואמרת ליה פלשתאי אתו עלך שמשון ואתער משינתיה ונטל ית אכסן דגרדאין וית משתיתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק טו

ואמרת ליה איכדין תימר רחימתיך ולבך לית עמי דנן תלת זמנין שקרתא בי ולא חוית לי במה חילך סגי:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק טז

והוה כד אעיקת ליה בפתגמהא כל יומיא ודחקתיה ועקת נפשיה לממת:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יז

וחוי לה ית כל לביה ואמר לה מספר לא עדא על רישי ארי נזירא דיי אנא מבטנא דאמא אם אתגלח וידעי מני חילי ואחלוש ואהוי כחד מן בני אנשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יח

וחזת דלילה ארי חוי לה ית כל לביה ושלחת וקרת לטורני פלשתאי למימר סקו ברם זמנא הדא ארי חוי לי ית כל לביה וסליקו לותה טורני פלשתאי ואסיקו כספא בידיהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק יט

ואשכבתיה על ברכהא וקרת לגברא וגדעת ית שבע גדילת רישיה ושריאת לעניותיה ועדא חיליה מניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כ

ואמרת פלשתאי אתו עלך שמשון ואתער משנתיה ואמר אפוק כזמן בזמן ואתגבר והוא לא ידע ארי גבורתא דיי עדת מניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כא

ואחדוהו פלשתאי ונקרו ית עינוהי ואחיתו יתיה לעזת ואסרוהו בשלשלן דנחש והוה טחין רחיא בבית אסיריא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כב

ושרי שער רישיה לצמחא בתר דאתגלח:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כג

וטורני פלשתאי אתכנישו לדבחא דבח רבא לדגון טעותהון ולחדוא ואמר ומסרת דחלתנא בידנא ית שמשון בעיל דבבנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כד

וחזו יתיה עמא ושבחו ית טעותהון ארי אמרו מסרת דחלתנא בידנא ית בעיל דבבנא וית מחריב ארענא ודי מסגי ית קטילנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כה

והוה כד שפר לבהון ואמרו קרו לשמשון ויחיך לנא וקרו לשמשון מבית אסיריא וחייך קדמיהון ואקימו יתיה בין עמודיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כו

ואמר שמשון לעולימא דמתקיף בידיה שבוק מני ואמישני ית עמודיא דביתא מתקן עלויהון ואסתמיך עלויהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כז

וביתא מלי גבריא ונשיא ותמן כל טורני פלישתאי ועל אגרא כתלתא אלפין גברא ואתתא דחזן בחוכא דשמשון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כז

וביתא מלי גבריא ונשיא ותמן כל טורני פלישתאי ועל אגרא כתלתא אלפין גברא ואתתא דחזן בחוכא דשמשון:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כח

וצלי שמשון קדם יי ואמר יי אלהים ייעול דכרני קדמך ותקפני כען ברם זמנא הדא יי ואתפרע פורענותא חדא מתרתי עיני דנקרו לי פלשתאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כח

וצלי שמשון קדם יי ואמר יי אלהים ייעול דכרני קדמך ותקפני כען ברם זמנא הדא יי ואתפרע פורענותא חדא מתרתי עיני דנקרו לי פלשתאי:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק כט

ואחד שמשון ית תרין עמודי מציעאי דביתא מתקן עלויהון ואסתמיך עליהון חד בימיניה וחד בסמליה:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק ל

ואמר שמשון תמות נפשי עם פלשתאי ונגד בחילא ונפל ביתאעל טורניא ועל כל עמא די ביה והוו קטיליא די קטל במותיה סגיאין מדי קטל בחיוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק טז פסוק לא

ונחתו אחוהי וכל בית אבוהי ונטלו יתיה וסליקו וקברו יתיה בין צרעה ובין אשתאל בקברא דמנוח אבוהי והוא דן ית ישראל עסרין שנין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק א

והוה גברא מטורא דבית אפרים ושמיה מיכיהו:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ב

ואמר לאמיה אלף ומאה סלעין דכסף דאתנסיב ליך ואת אומית ואף אמרת קדמי הא כספא עמי אנא נסבתיה ואמרת אמיה בריך ברי קדם יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ג

ואתיב ית אלף ומאה סלעין דכסף לאמיה ואמרת אמיה אקדשא אקדשית ית כספא קדם יי מן ידי לברי למעבד צלם ומתכא וכען אתביניה לך:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ד

ואתיב ית כספא לאמיה ונסיבת אמיה מאתן סלעין דכסף ויהבתיה לקינאה ועבדיה צלם ומתכא והוה בבית מיכיהו:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ה

וגברא מיכה ליה בית טעותא ועבד אפוד ודמאין וקריב ית קורבן חד מבנוהי והוא ליה לכומרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ו

ביומיא האינון לית מלכא בישראל גבר דכשר בעינוהי יעבד:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ז

והוה עולימא מבית לחם יהודה מזרעית יהודה והוא לוי והוא דן תמן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ח

ואזל גברא מקרתיה מבית לחם יהודה למידר באתר דישכח ואתא לטורא דבית אפרים עד בית מיכה למעבד אורחיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק ט

ואמר ליה מיכה מנן את אתי ואמר ליה ליואה אנא מבית לחם יהודה ואנא אזיל למידר באתר דאשכח:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק י

ואמר ליה מיכה תיב עמי והוי לי לאב ולכהין ואנא אתן לך עסר סלעין דכסף לזמן עידן וזוג לבושין ופרנסתך ואזל ליואה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק יא

וצבי ליואה למיתב עם גברא והוה עולימא ליה כחד מבנוהי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק יב

וקריב מיכה ית קורבן ליואה והוה ליה עולימא לכהין והוה בבית מיכה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יז פסוק יג

ואמר מיכה כען ינדענא ארי אוטיב יי לי ארי הוה לי לואה לכומרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק א

ביומיא האינון לית מלכא בישראל וביומיא האינון שבטא דבית דן בען להון אחסנתא למתב ארי לא אתפלגת להון עד יומא ההוא מגו שבטיא דישראל באחסנא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ב

ושלחו בני דן מזרעיתהון חמשא גוברין מקצתהון גברין בני חילא מצרעה ומאשתאול לאללא ית ארעא ולמבדקא ואמרו להון אזילו בדוקו ית ארעא ואתו לטורא דבית אפרים עד בית מיכה ובתו תמן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ג

אינון עם ביתא דמיכה ואינון אשתמודעו ית קל עולימא ליואה וזרו לתמן ואמרו ליה מן איתך הלכא ומא את עביד הכא ומה לך כדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ד

ואמר להון כדין וכדין עבד לי מיכה ואגרנ והוית ליה לכומרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ה

ואמרו ליה שאיל כעל במימרא דיי ונידע התצלח אורחנא די אנחנא אזלין עלה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ו

ואמר להון כהנא אזילו לשלם אתקין יי אורחתכון די תהכון בה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ז

ואזלו חמשא גוברין ואתו לליש וחזו ית עמא די בגוה יתבין לרוחצן כהלכת צידונאי דשקטין ושרן לרוחצן ולית דמנזק פתגמא בארעא ירותין זעירין ורחיקין אינון מצידונאי ופתגם לית להון עם אנש:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ח

ואתו לות אחוהון צרעה ואשתאול ואמרו להון אחוהון מה אתון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ט

ואמרו קומו וניסק עליהון ארי חזינא ית ארעא והא טבא לחדא ואתון שתקין לא תתרשלון למיזל למיעל למירת ית ארעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק י

כמיתיכון תעלון לות עמא דשרן לרוחצן וארעא פתיות ידין ארי מסרא יי בידיכון אתרא דלית תמן חסרן כל מדעם די בארעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יא

ונטלו מתמן מזרעית דן מצרעה ומאשתאל שית מאה גברין מזרזין במני קרבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יב

וסליקו ושרו בקרית יערים בארעא דבית יהודה על כן קרו לאתרא ההוא משרית דן עד יומא הדין הא הוא אחורי קרית יערים:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יג

ועברו מתמן לטורא דבית אפרים ואתו עד בית מיכה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יד

ואתיבו חמשא גובריא דאזלו לאללא ית ארעא ליש ואמרו לאחוהון הידעתון ארי אית בבתיא האלין אפוד ודמאין וצלים ומתכא וכען דעו מה תעבדון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק טו

וזרו לתמן ועלו לבית עולימא לואה בית מיכה ושאילו ליה לשלם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק טז

ושית מאה גברין מזרזין במני קרביהון קימין במעלנא דתרע דמשבט בני דן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יז

וסליקו חמשא גבריא דאזלו לאללא ית ארעא עלו לתמן ונסיבו ית צלמנא וית אפודא וית דמאין וית מתכא וכהנא קאים במעלנא דתרעא ושית מאה גברי דמזרזי במני קרבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יז

וסליקו חמשא גבריא דאזלו לאללא ית ארעא עלו לתמן ונסיבו ית צלמנא וית אפודא וית דמאין וית מתכא וכהנא קאים במעלנא דתרעא ושית מאה גברי דמזרזי במני קרבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק יט

ואמרו ליה שתוק שוי ידך על פומך ואזיל עמנא והוי לנא לאב ולכהנא הטב דתהי כהין לבית גברא חד או דתהי כהין לשבטא ולזרעית בישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כ

ושפר לבא דכהנא ונסיב ית אפודא וית דמאין וית צלמא ועל בגו עמא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כא

ואתפניאו ואזלו ושויאו ית טפליא וית בעירא וית קנינא קדמיהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כב

אינון ארחיקו מבית מיכה וגבריא דבבתיא דעם בית מיכה אתכנישו ואדביקו ית בני דן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כג

וקרו לבני דן ואסחרו אפיהון ואמרו למיכה מה לך ארי אתכנישתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כד

ואמר ית דחלתי די עבדית נסיבתון וית כהנא ואזלתון ומה לי עוד ומהדין תימרון לי מה לך:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כה

ואמרו ליה בני דן לא תשמע קלך עמנא דלמא ישלטון בכון גברין מרירן נפשן ותסיף נפשך ונפש אנש לביתך:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כו

ואזלו בני דן לאורחיהון וחזא מיכה ארי תקיפין אינון מיניה ואתפני ותב לביתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כז

ואינון נסיבו ית דעבד מיכה ודברו ית כהנא די הוה ליה ואתו לליש לעמא דשקטין ושרן לרוחצן ומחו יתהון לפתגם דחרב וית קרתא אוקידו בנורא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כח

ולית דמשיזיב ארי רחיקא היא מצידון ופתגם לית להון עם אנש ואינון במשר דלבית רחוב ובנו ית קרתא ויתיבו בה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק כט

וקרו שמא דקרתא דן בשום דן אבוהון דאתיליד לישראל וברם ליש שמא דקרתא מלקדמין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק ל

ואקימו להון בני דן ית צלמא ויהונתן בר גרשם בר מנשה הוא ובנוהי הוו כומרין לשבטא דבית דן עד יומא דיגלו יתבי ארעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יח פסוק לא

ושויאו להון ית צלם מיכה די עבד כל יומיא דהוה קים בית מקדשא דיי בשלה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק א

והוה ביומיא האינון ומלכא לית בישראל והוה גבר לואה דר בסיפי טורא דבית אפרים ונסיב ליה אתתא לחינתא מבית לחם דבית יהודה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ב

ובסרת עלוהי לחינתיה ואזלת מלותיה לבית אבוהא לבית לחם דבית יהודה והות תמן יומין ארבעא ירחין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ג

וקם בעלה ואזל בתרהא למליל על לבה לאתבותה ועולימיה עמיה וזוג חמרין ואעלתיה לבית אבוהא וחזהו אבוהא דעולמתא וחדי לקדמותיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ד

ואתקיף ביה חמוהי אבוהא דעולמתא ויתיב עמיה תלתא יומין ואכלו ושתיאו ובתו תמן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ה

והוה ביומא רביעאה ואקדימו בצפרא וקם למיזל ואמר אבוהא דעולמתא לחתניה סעיד לבך פתא דלחמא ובתר כן תיזלון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ו

ואסחרו ואכלו תרויהון כחדא ושתיא ואמר אבוהא דעולמתא לגברא שרי כען ובית וישפר לבך:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ז

וקם גברא למיזל ואתקיף ביה חמוהי ותב ובת תמן:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ח

ואקדים בצפרא ביומא חמישאה למיזל ואמר אבוהא דעולמתא סעוד כען לבך ואתעכבו עד מתפני יומא ואכלו תרויהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ט

וקם גברא למיזל הוא ולחינתיה ועולימיה ואמר ליה חמוהי אבוהא דעולמתא הא כען פנא יומא למערב ביתו כען הכא לחוד יומא דין בית הכא וישפר לבך ותקדמון מחר לאורחתכון ותהך לקירוך:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק י

ולא אבא גברא למבת וקם ואזל ואתא עד לקביל יבוס היא ירושלם ועמיה זוג חמרין חשיקין ולחינתיה עמיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יא

אינון עם יבוס ויומא מאך לחדא ואמר עולימא לרבוניה איתא כען ונזור לקרתא דיבוסאי הדא ונזור לקרתא דיבוסאי הדא ונבית בה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יב

ואמר ליה רבוניה לא נזור לקרתא בני עממיא דלא מבני ישראל אינון ונתמטי עד גבעתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יג

ואמר לעולטימיה איתא ונקריב בחד מן אתריא ונבית בגבעתא שו ברמתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יד

ועברו ואזלו ועלת להון שמשא בסטר גבעתא די לשבט בנימין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק טו

וזרו לתמן למיעל למבת בגבעתא ואתא ויתיב ברחובא דקרתא ולית אנש דכניש יתהון לביתא למבת:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק טז

והא גברא סבא אתא מן עיבידתיה מן חקלא ברמשא וגברא מטורא דבית אפרים והוא דר בגבעתא ואנשי אתרא מן שבטא דבית בנימין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יז

וזקיף עינוהי וחזא ית גברא דארח ברחוב קרתא ואמר גברא סבא לאן את אזיל ומנן את אתי:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יח

ואמר ליה עברין אנחנא מבית לחם דבית יהודה עד סיפי טורא דבית אפרים מתמן אנא ואנא אזיל עד בית לחם דבית יהודה ולבית מקדשא דיי אנא אזיל ולית אנש דכניש יתי לביתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק יט

ואף תבנא ואף כסתא אית לחמרנא ואף לחם וחמר אית לי ולאמתך ולעולימא דעם עבדך לית חוסרן כל מדעם:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כ

ואמר גברא סבא שלם לך לחוד כל חוסרנך עלי לחוד ברחובא לא תבית:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כא

ואעליה לביתיה ורמא כסתא לחמריה ואסחו רגליהון ואכלו ושתיאו:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כב

אינון מטיבין ית לבהון והא אנשי קרתא גברין בני רשעא אקיפו ית ביתא דחקין למתבר דשא ואמרו לגברא מריה דביתא סבא למימר אפיק ית גברא דעל לביתך ונדעיניה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כג

ונפק לותהון גברא מריה דביתא ואמר להון בבעו אחי לא תבאשון כען בתר דעל גברא הדין לביתי לא תעבדון ית קלנא הדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כד

הא ברתי בתולתא ולחינתיה אפיק כען יתהן וענו יתהן ועבידו להן דתקין בעיניכון ולגברא הדין לא תעבדון עיסק קלנא הדין:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כה

חלא אבו גבריא לקבלא מניה ואתקיף גברא בלחינתיה ואפיק לותהון לברא וידעו יתה ואתלעבו בה כל ליליא עד צפרא ושלחוהא במיסק צפרא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כו

ואתת אתתא למפני צפרא ונת בתרע בית גברא די רבונה תמן עד די נהור:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כז

וקם רבונהא בצפרא ופתח דשי ביתא ונפק למיזל לארחיה והא אתתא לחינתיה רמיא בתרע ביתא וידהא מחתין על סיפא:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כח

ואמר לה קומי וניזיל ולא מתיבא ונסבה על חמרא וקם גברא וזל לאתריה:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק כט

ואתא לביתיה ונסיב ית סכינא ואתקיף בלחינתיה והדמה לאיברהא לתרי עשר איברין ושלחה בכל תחום ארע דישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק יט פסוק ל

והוה כל דחזי ואמר לא הות ולא אתחזיאת כהדא למן יומא די סליקו בני ישראל מארעא דמצרים עד יומא הדין שוו לבכון עלה אתיעצו ומלילו:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק א

ונפקו כל בני ישראל ואתכנישת כנשתא כגברא חד למדן ועד באר שבע וארעא געד לקדם יי למצפיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ב

ואתעתדו רישי כל עמא כל שבטיא דישראל בקהל עמא דיי ארבע מאה אלפין גבר רגלי שלפי סיפא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ג

ושמעו בני בנימין ארי סליקו בני ישראל למצפיא ואמרו בני ישראל מלילו איכדין הות בישתא הדא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ד

ואתיב גברא לואה בעלא דאתתא קטלתא ואמר לגבעתא די לשבטא בנימין עלית אנא ולחינתי למבת:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ה

וקמו עלי יתבי גבעתא ואקיפו עלי ית ביתא בליליא עלי חשיבו למקטל וית לחינתי עניוהא ומיתת:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ו

ואחדית בלחינתי והדמיתה ושלחתה בכל תחום אחסנת ארעא דישראל ארי עבדו עיצת חטאין ודלא כשר בישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ז

הא כולכון בני ישראל הבו לכון פתגם ועצה הלכא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ח

וקם כל עמא כגברא חד למימר לא ניזיל גבר למשכניה ולא נזור גבר לביתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ט

וכען דין פתגןם דנעביד לגבעתא נתמני עלה בעדבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק י

ונדבר עשרא גברין למאה לכל שבטיא דישראל ומאה לאלפא ואלפא לרבותא למיסב זודין לעמא למעבד לאיתיותהון לגבעתא דבית בנימין ככל קלנא דאתעביד בישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יא

ואתכניש כל אנש ישראל לקרתא כגברא חד שון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יב

ושלחו שבטיא דישראל גברין בכל שבטא דבנימין למימר מה בישתא הדא דהות בכון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יג

וכען איתו ית גבריא בני רשעא די בגבעתא ונקטלינון ונפלי עבדי בישתא מישראל ולא אבו בני בנימין לקבלא למימר אחוהון בני ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יד

ואתכנישו בני בנימין מן קרויא לגבעתא למפק לאגחא קרבא עם בני ישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק טו

ואתמניאו בני בנימין ביומא ההוא מן קרויא עסרין ושיתא אלפין גברא שלפי סיפא בר מיתבי גבעתא אתמניאו שבע מאה גבר עולים:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק טז

מכל עמא הדין שבע מאה גבר עולים גברא גמיד בידיה דימינא כל אלין דשדן אבנא בקלעא ומרמן בבינת שערא ולא משנן:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יז

ואנש ישראל אתמניאו בר מדבית בנימין ארבע מאה אלפין גברא שלפי סיפא כל אלין גברי עבדי קרבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יח

וקמו וסליקו לבית אל ושאילו במימרא דיי ואמרו בני ישראל מן יסק לנא בקדמיתא לאגחא קרבא עם בני בנימין ואמר יי יהודה בקדמיתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק יט

וקמו בני ישראל בצפרא ושרו על גבעתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כ

ונפק אנש ישראל לאגחא קרבא עם דבית בנימין וסדרו עמהון אנש ישראל קרבא על גבעתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כא

ונפקו בני בנימין מן גבעתא וחבילו בישראל ביומא ההוא עסרין ותרין אלפין גברא קטילין רמן לארעא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כב

ואתקיף עמא אנש ישראל ואוסיפו לסדרא קרבא באתרא דסדרו תמן ביומא קדמאה:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כג

וסליקו בני ישראל ובכו קדם יי עד רמשא ושאילו במימרא דיי למימר האוסיף למקרב לאגחא קרבא עם בני בנימין אחי ואמר יי סקו עליהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כד

וקריבו בני ישראל לות בני בנימין ביומא תנינא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כה

ונפק בנימין לקדמותהון מן גבעתא ביומא תנינא וחבילו בבני ישראל עוד תמנת עסר אלפין גברא קטילין רמן לארעא כל אלין שלפי סיפא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כו

וסליקו כל בני ישראל וכל עמא ואתו לבית אל ובכו ויתיבו תמן קדם יי וצמו ביומא ההוא עד רמשא ואסיקו עלון ונכסת קודשין קדם יי:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כז

ושאילו בני ישראל במימרא דיי ותמן ארון קימא דיי ביומיא האנון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כח

ופינחס בר אלעזר בר אהרן קאים קדמוהי ביומיא האנון למימר האוסף עוד למפק לאגחא קרבא עם בני בנימין אחי אם אתמנע ואמר יי סקו ארי מחר אמסרינון בידך:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק כט

ושוי ישראל כמנין על גבעתא סחור סחור:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק ל

וסליקו בני ישראל לות בני בנימין ביומא תליתאה וסדרו קרבא על גבעתא כזמן בזמן:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לא

ונפקו בני בנימין לקדמות עמא אנגידו מן קרתא ושריאו לקטלא מעמא קטילין כזמן בזמן בכבש ארחתא דחדא סלקא לבית אל וחדא לגבעתא בחקלא כתלתין גברא בישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לב

ואמרו בני בנימין תבירין אנון קדמנא כדבקדמיתא ובני ישראל אמרו נפו ונגודנון מן קרתא לכבשיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לג

וכל אנש ישראל קמו מאתריהון וסדרו קרבא במישרי יריחו וכמנא ישראל מגיח מאתריה ממישר גבעתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לד

ואתו מדרום לגבעתא עסרא אלפין גבר עולים מכל ישראל ועבדי קרבא תקיפו ואנון לא ידעין ארי קריבת דתיתי להון בישתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לה

ותבר יי ית בנימין קדם ישראל וחבילו בני ישראל בדבית בנימין ביומא ההוא עסרין וחמשא אלפין ומאה גברא כל אלין שלפי סיפא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לו

וחזו בני בנימין ארי אתברו ויהבו אנש ישראל אתר לבנימין ארי אתרחיצו על כמנא דשויאו על גבעתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לז

וכמנא אוחי ואתנגיד על גבעתא ואתנגיד כמנא ומחא ית כל קרתא לפתגם דחרב:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לח

וזמנא הוה מתקן לאנש ישראל עם כמנא דיסגון לאסקותהון יטוד דתנן מן קרתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק לט

ואתחזר אנש ישראל בקרבא ודבית בנימין שריאו לקטלא קטיליא באנש ישראל כתלתין גברא ארי אמרו ברם מתבר תבירין אנון קדמנא כקרבא קדמאה:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מ

ותננא שרי לאסקא מן קרתא יטור דתנן ואתפניאו דבית בנימין בתריהון והא סליק תננא דקרתא לצית שמיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מא

ואנש ישראל אתחזר ואתבהיל אנש בנימין ארי חזא ארי קריבת דתיתי להון בישתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מב

ואתפניאו קדם אנש ישראל לאורח מדברא ועבדי קרבא אדביקונון ואנש כמנא קמו מקרויהון קטלין בהון מכא ומכא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מג

טלטילו ית דבית בנימין רדפונון מבית ניחהון טרדונון עד לקביל גבעתא ממדנח שמשא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מד

ואתקטלו מדבית בנימין תמנת עסר אלפין גברא ית כל אלין גברא עבדי קרבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מה

ואתפניאו ואפיכו למדברא לכיף רמון ואטמרו בכיבשיא חמשא אלפין גברא ואדביקו בתריהון עד גדעם וקטילו מנהון תרין אלפין גברא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מו

והוו כל דאתקטילו מדבית בנימין עסרין וחמשא אלפין גברא שלפי סיפא ביומא ההוא ית כל אלין גברי עבדי קרבא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מז

ואתפניאו ואפיכו למדברא לכיף רמון שית מאה גברא ויתיבו בכיף רמון ארבעא ירחין:

תרגום יונתן על שופטים פרק כ פסוק מח

ואנש ישראל תבו לות בני בנימין ומחונון לפתגם דחרב מקרויהון גמרינון עד בעירא עד כל דאשתכח אף כל קרויא דאשתכחא אוקידו בנורא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק א

ואנש ישראל קים במצפיא למימר אנש מנא לא יתן ברתיה לדבית בנימין לאתו:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ב

ואתא עמא לבית אל ויתיבו תמן עד רמשא קדם יי וארימוקלהון ובכו בכיסגיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ג

ואמרו למא יי אלהא דישראל הות דא בישראל למשגי יומא דין מישראל שבטא חד:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ד

והוה מיומא דבתרוהי ואקדימו עמא ובנו תמן מדבחא ואסיגו עלון ונכסת קודשין:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ה

ואמרו בני ישראל מן דלא סליק בקהלא מכל שבטיא דישראל לקדם יי ארי שבועתא רבתא הות לדסלא סליק לקדם יי למצפיא למימר אתקטלא יתקטיל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ו

ואתנחמו בני ישראל על דבית בנימין אחוהון ואמרו אתמנע יומא דין שבטא חד מישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ז

מה נעביד להון לדאשתארו לנשין ואנחנא קימנא במימרא דיי בדל דלא למתן להון מבנתא לנשין:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ח

ואמרו מן חד משבטיא דישראל דלא סליק לקדם יי למצפיא והא לא אתא אנש למשריתא מיבש גלעד לקהלא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק ט

ואתמניאו עמא והא לית תמן אנש מישבי יבש גלעד:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק י

ושלחו תמן כנשתא תרי עסר אלפין גברא מזרזי חילא ופקידו יתהון למימר אזילו ותמחון ית יתבי יבש גלעד לפתגם דחרב ונשיא וטפלא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יא

ודין פתגמא די תעבדון כל דכורא וכל אתתא דידעת משכבי דכורא תגמרון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יב

ואשכחו מיתבי יבש גלעד ארבע מאה עולימן בתולן דלא ידעא גבר משכבי דכורא ואיתיאו יתהון למשריתא לשילו די בארעא דכנען:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יג

ושלחו כל כנשתא ומלילו עם בני בנימין די בכיף רמון וקרו להון מלין דשלם:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יד

ותבו בני בנימין בעידנא ההיא ויהבו להון נשין דקימו מנשי יבש גלעד ולא ספיקו להון כן:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק טו

ועמא אתנחמו על דבית בנימן ארי עבד יי תרעתא בשבטיא דישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק טז

ואמרו סבי כנשתא מה נעבד לדאשתארו לנשין ארי פסקת מדבית בנימן אתתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יז

ואמרו ירותת שזיבתא לבני בנימן ולא יתמחי שבטא מישראל:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יח

ואנחנא לא ניכול למתן להון נשין מבנתנא ארי קיימו בני ישראל למימר ליט די יתן אתתא לדבית בנימין:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק יט

ואמרו הא חגא קדם יי בשלו מזמן מועד למועד די מציפונא לבית אל מדנח שמשא לכבשא דסליק מבית אל לשכם ומדרומא ללבונתא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק כ

ופקידו ית בני בנימין למימר אזילו ותכמנון בכרמיא:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק כא

ותחזון והאאם יפקון בנת שילו למיחג בחנגיא ותפקון מן כרמיא ותחטפון לכון גבר אתתיה מבנת שילו ותהכון לארעא שבטא דבנימן:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק כב

ויהי ארי ייתון אבהתהון או אחיהון למידן קדמנא ונימר להון חנינונון להון ארי לא ספיקנא למתן גבר אתתיה בקרבא ארי לא אתון יהבין להון בעידן פון תחובון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק כג

ועבדו כן בני בנימן ונסיבו נשין למניניהון מן הנגיא די אנסו ואזלו ותבו לאחסנתהון ובגו ית קרויא ויתיבו בהון:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק כד

והליכו מתמן בני ישראל בעידנא ההיא גבר לשבטיה ולזרעיתיה ונפקו מתמן גבר לאחסנתיה:

תרגום יונתן על שופטים פרק כא פסוק כה

ביומיא האינון לית מלכא בישראל גבר דכשר בעינוהי יעבד:

Comments