Home‎ > ‎

Joshua

יהושע

א

(א)     והוה בתר דמית משה עבדא דיי ואמר יי ליהושע בר נון משמשוניה דמשה למימר:

(ב)      משה עבדי מית וכען קום עיבר ית ירדנא הדין את וכל עמא הדין לארעא דאנא יהיב להון לבני ישראל:

(ג)      כל אתרא דתדרך פרסת רגלכון ביה לכון יהבתה כמא דמלילית עם משה:

(ד)      ממדברא ולבנונא הדין ועד נהרא רבא נהרא דפרת כל ארע חתאי ועד ימא רבא מעלני שמשא יהא תחומכון:

(ה)     לא יתעתד אנש קדמך כל יומי חייך כמא דהוא מימרי בסעדיה דמשה כן אהוי עמך לא אשבקינך ולא ארחקינך:

(ו)       תקיף ועלם ארי את תחסין ית עמא הדין ית ארעא דקיימית לאבהתהון למתן להופן:

(ז)       לחוד תקיף ועלם לחדא למטר למעבד ככל אוריתא דפקדך משה עבדי לא תסטי מיניה לימינא ולשמאלא בדיל דתצלח בכל אתר דתהך:

(ח)     לא יעדי סיפרא דאוריתא הדין מפומך ותהי הני ביה יימם וליליא בדיל דתטר למעבד ככל דכתיב ביהארי בכן תצלח ית דרכך ובכן תכשט:

(ט)     הלא פקידתך תקף ועלם לא תדחלל ולא תתבר ארי בסעדך מימרא דיי אלהך בכל אתר דתהך:

(י)       ופקיד יהושע ית סרכי עמא למימר:

(יא)    עברו בגו משריתא ופקידו ית עמא למימר אתקינו לכון זודין ארי בסוף תלתא יומין אתון עברין ית ירדנא הדין למיעל למירת ית ארעא דיי אלהכון יהיב לכון למירתה:

(יב)    ולשבט ראובן ולשבט גד ולפלגות שבטא דמנשה אמר יהושע למימר׃

(יג)     הוו דכירין ית פתגמא דפקיד יתכון משה עבדא דיי למימר יי אלהכון מניח לכון ויהב לכון ית ארעא הדא:

(יד)    נשיכון טפליכון ובעירכון יתבון בארעא דיהב לכון משה בעברא דירדנא ואתון תעברון מזרזין קדם אחוכון כל גברי חילא ותסעדון יתהון:

(טו)    עד דיניח יי לאחוכון כותכון ויירתון אף אינון ית ארעא דיי אלהכון יהיב לכון ותתובון לארע ירותתכון ותירתון יתה דיהב לכון משה עבדא דיי בעברא דירדנא מדנח שמשא:

(טז)    תרגום יונתן על יהושע פרק א פסוק יז

(יז)     ככל דקבלנא מן משה כן נקבל מנך לחוד יהי מימרא דיי אלהך בסעדך כמא דהוה בסעדיה דמשה:

(יח)    כל גבר דיסרב על מימרך ולא יקבל ית פתגמך לכל דתפקדניה יתקטיל לחוד תקף ועלם:

ב

(א)     ושלח יהושע בר נון מן שטין תרין גוברין מאללין ברז למימר אזילו חזו ית ארעא וית יריחו ואזלו ועלו לבית אתתא פונדקיתא ושמה רחב ושכיבו תמן:

(ב)      ואתאמר למלכא דיריחו למימר הא גובריא אתו הכא בליליא מבני ישראל לאללא ית ארעא:

(ג)       ושלח מלכא דיריחו לות רחב למימר אפיקי גבריא דאתו לותיך דעלו לביתיך ארי לאללא ית כל ארעא אתו:

(ד)      ודבירת אתתא ית תרין גבריא ואטמרתנון ואמרת בקושטא אתו לותי גבריא ולא ידעית אי מנן אינון:

(ה)     והוה עדן למיחד תרעא בקבלה וגבריא נפקו לא ידעית לאן אזלו גבריא רדפו בפריע בתריהון ארי תדבקונון:

(ו)       והיא אסקתנון לאגרא ואטמרתנון בטעוני כתנא דסדירין לה על אגרא:

(ז)       וגבריא רדפו בתריהוםן אורח ירדנא עד מגזתא ותרעא אחדו בתר דנפקו רדפיא בתריהון:

(ח)      ואינון עד לא שכיבו והיא סליקת לותהון לאגרא:

(ט)     ואמרת לגבריא ידענא ארי יהב יי לכון ית ארעא וארי נפלת אמתכון עלנא וארי אתברו כל יתבי ארעא מן קדמיכון:

(י)       ארי שמענא ית דיבש יי ית מי ימא דסוף מן קדמיכון במפקכון ממצרים ודי עבדתון לתרין מלכי אמוראה די בעברא דירדנא לסיחון ולעוג די גמרתון יתהון:

(יא)    ושמענא ואתמסי לבנא ולא אשתארת עוד רוחא באנש מן קדמיכון ארי יי אלהכון הוא אלהא דשכינתיה בשמיא מלעילא ושליט על ארעא מלרע:

(יב)    וכען קיימו כען לי במימרא דיי ארי עבדית עמכון טיבו ותעבדון אף אתון עם בית אבא טיבו ותתנון לי את דקשוט:

(יג)     ותיחון ית אבא וית אמא וית אחי וית אחתי וית כל דילהון ותשזבון ית נפשתנא ממותא:

(יד)    ואמרו לה גבריא נפשנא מסירן חלף נפשתיכון לממת אם לא תחוון ית פתגמתא דין ויהי כד יתן יי לנא ית ארעא ונעבד עמך טיבו וקשוט:

(טו)    ושלשלתנון באטונא מן חרכא ארי ביתה בכותל שורא ובשורא היא יתבה:

(טז)    ואמרת להון לטורא אזילו דלמא יערעון בכון רדפיא ותטמרון תמן תלתא יומין עד דיתובון רדפיא ובתר כן תהכון לאורחתכון:

(יז)     ואמרו לה גבריא זכאין אנחנא ממומתך הדא דקימת עלנא:

(יח)    הא אנחנא עלין בארעא ית תורא דחוט זהוריתא הדין תקטרי בחרכא דשל'לתנא ביה וית אבוך וית אמך וית אחיכי וית כל בית אבוך תכנשין לותיך לביתא:

(יט)    ויהי כל דיפוק בר מדשי ביתך לברא חובת קטוליה ברישיה ואנחנא זכאין וכל די יהי עמך בביתא חובת קטוליה ברישנא אם יד אנש תהי ביה:

(כ)     ואם תחוין ית פתגמנא דין ונהי זכאין ממומתין דקיימת אלנא:

(כא)  ואמרת כפתגמיכון כן הוא ושלחתנון ואזלו וקטרת ית תורא דזהוריתא בחרכא:

(כב)   ואזלו ועלו לטורא ויתבו תמן תלתא יומין עד דתבו רדפיא ובעו רדפיא בכל ארחא ולא אשכחו:

(כג)    ותבו תרין גברין ונחיתו מן טורא ועברו ואתו לות יהושע בר נון ואשתעיאו ליה ית כל דערעא יתהון:

(כד)   ואמרו ליהושע ארי מסר יי בידנא ית כל ארעא ואף אתברו כל יתבי ארעא מן קדמנא:

ג

(א)     וחויא הוה חכים לביש מכל חיות ברא דעבד יי אלהים ואמר לאתתא הקושטא דאמר יי אלהים לא תיכלון מכל אילן גינוניתא:

(ב)      ואמרת אתתא לחיויא משאר פירי אילן גינוניתא אית לן רשו למיכל:

(ג)       ומפירי אלנא דבמציעות גינוניתא אמר יי לא תיכלון מניה ולא תקרבון ביה דלמא תמותון:

(ד)      ביה הוא שעתא אמר חויא דלטור על בריה ואמר לאתתא לא ממת תמותון ברם כל אומנא סני בר אומנותיה:

(ה)     ארום גלי קדם יי ארום ביומא דתיכלון מניה ותהוון כמלאכין רברבין דחכמין למנדע בין טב לביש:

(ו)       וחמת אתתא ית סמאל מלאך מותא ודחילת וידעת ארום טב אילנא למיכל וארום אסו הוא לנהורא דעיינין ומרגג אילנא לאיסתכלא ביה ונסיבת מאיביה ואכלת ויהבית אף לבעלה עמה ואכל:

(ז)       ואתנהרן עיני תרוויהון וידעו ארום ערטילאין אינון דאיתערטלו מן לבוש טופרא דאיתבריאו ביה והוו חמיין בהתתהון וחטיטו להון מטרפי תנין ועבדו להון קמורין:

(ח)      ושמעו ית קל מימרא דיי אלהים מטייל בגינוניתא למנח יומא מטייל בגינתא לתוקפא דיומא ואיטמר אדם ואנתתיה מן קדם יי אלהים במציעו אילוני גינוניתא:

(ט)     וקרא יי אלהים לאדם ואמר ליה הלא כל עלמא דבריתי גלי קדמי חשוכא כנהורא ואיך אנת סבר בליבך לאיטמרא מן קדמי הלא אתר דאנת מטמר ביה אנא חמי ואן אנון פקודיא דפקידתך:

(י)       ואמר ית קל מימרך שמעית בגינוניתא ודחלית ארום ערטילאי אנא ומצותא דפקדתני אעברית מיני ואטמרית מן כיסופא:

(יא)    ואמר מן חוי לך ארום ערטילאי את דלמא מן פירי אילנא דפקידתך דלא למיכל מיניה אכלת:

(יב)    ואמר אדם איתתא דיהבת גביי היא יהבת לי מן פירי אילנא ואכלית:

(יג)     ואמר יי אלהים לאיתתא מה דא עבדת ואמרת איתתא חויא אשייני בחוכמתיה ואטעייני ברישעותיה ואכלית:

(יד)    ואיתי יי אלהים תלתיהון לדינא ואמר לחויא ארום עבדת דא ליט את מכל בעירא ומכל חיות ברא על מיעך תהא מטייל ורגלך יתקצצון ומשכך תהי משלח חדא לשב שנין ואריסא דמותא בפומך ועפרא תיכול כל יומי חייך:

(טו)    ודבבו אישוי בינך ובין אתתא בין זרעית בנך ובין זרעית בנהא ויהי כד יהון בנהא דאתא נטרין מצותא דאורייתא יהוין מכוונין ומחיין יתך על רישך וכד שבקין מצוותא דאורייתא תהוי מתכוין ונכית יתהון בעקבהון ברם להון יהא אסו ולך לא יהי אסו ועתידין אינון למעבד שפיותא בעיקבא ביומי מלכא משיחא:

(טז)    לאינתתא אמר אסגא אסגי סגופיך באדם בתולין ועידויך בצער תלדין בנין ולות בעליך תהי מתוך והוא יהי שליט ביך למזכי ולמחטי:

(יז)     ולאדם אמר ארום קבלת למימר אנתתך ואכלת מן פירי אילנא דפקידתך למימר לא תיכול מניה לוטא ארעא בגין דלא חויאת לך חובך בעמל תכלינה כל יומי חייך:

(יח)    וכובין ואטדין תצמח ותרבי בדילך ותיכול ית עשבא דעל אפי ברא עני אדם ואמר בבעו רחמין מן קדמך יי דלא נתחשב כבעירא דניכול עיסבא דאפי ברא ניקום כען ונלעי בליעות ידיי וניכול מזון מן מזונא דארעא ובכן יתאפרש כען קדמך בין בני אינשא ובין בני בעירא:

(יט)    בליעות כף ידך תיכול מזונא עד דתיהדור לעפרא דמינה איתבריאת ארום עפרא אנת ולעפרא תתוב דמן עפרא אנת עתיד למיקום למתן דינא וחושבנא על כל מה דעבדת ביום דינא רבא:

(כ)     וקרא אדם שום איתתיה חוה ארום היא הות אימא דכל בני נשא:

(כא)  ועבד יי אלהים לאדם ולאינתתיה לבושין דיקר מן משך חיויא דאשלח מניה על משך בשריהון חלף שופריהון דאשתלחו ואלבישינון:

(כב)   ואמר יי אלהים למלאכיא די משמשין קדמוי הא אדם הוה יחידי בארעא היכמא דאנא יחידי בשמי מרומא ועתידין למיקום מינה דידעון למפרשא בין טב לביש אלו נטר מצוותא דפקידתיה אית הוא חי וקיים באילן חייא עד לעלמין וכדון עד דלא נטר מה דפקידתיה נגזור עלוהי ונטרדיה מן גנתא דעדן קדם עד לא יפשוט ידיה ויסב מן פירי אילן חייא דהא אין אכיל הוא מניה הוי חי וקים עד לעלמין:

(כג)    ותרכיה יי אלהים מגנתא דעדן ואזל ויתיב בטור מוריה למפלח ית אדמתא דאתברי מתמן:

(כד)   וטרד ית אדם מן דאשרי יקר שכינתיה מן לקדמין בין תרין כרוביא קדם עד לא ברא עלמא ברא אורייתא ואתקין גינתא דעדן לצדיקייא דייכלון ויתפנקון מן פירי אילנא על די פלחו בחייהון באולפן אורייתא בעלמא הדין וקיימו פקודיא אתקין גיהנם לרשיעייא דמתילא לחרבא שנינא אכלה מתרין סטרין אתקין בגווה זיקוקון דינור וגומרין דאשתא למידן בהון לרשיעייא דמרדו בחייהון באולפן אורייתא טבתא הוא אורייתא לפלחה מן פירי אילן חייא דאתקנהא מימר דיי לנטורהא דיהי קיים ומטייל בשבילי ארחא דחיי לעלמא דאתי:

(כה)  והוה כד שלימו כל עמא למעבד ית ירדנא ואמר יי ליהושע למימר:

ד

(א)      

(ב)      דברו לכון מן עמא תרי עסר גברין גברא חד גברא חד משבטא:

(ג)       ופקידו יתהון למימר טולו לכון מכא מגו ירדנא מאתר מיקם רגלי כהניא מתקניא תרתי עסרי אבניא ותעברנון יתהון עמכון ותחתון יתהון בבית מבתא דתביתון ביה בליליא:

(ד)      וקרא יהושע לתרי עסר גברא דאתקין מבני ישראל גברא חד גברא חד משבטא:

(ה)     ואמר להון יהושע עברו קדם ארונא דיי אלהכון לגו ירדנא וארימו לכון גבר אבנא חדה על כתפיה למנין שבטיא דבני ישראל:

(ו)       בדיל דתהי דא את בינכון ארי ישאלין בניכון מחר למימר מא אבניא הא לין לכון:

(ז)       ותימרון להון די פסקו מי ירדנא מן קדם ארון קימא דיי במעבריה בירדנא פסקו מי ירדנא ויהוין אבניא האלין לדכרנא לבני ישראל עד עלמא:

(ח)      ועבדו כן בני ישראל כמאדי פקד יהושע ונטלו תרתא עשרי אבניא מגו ירדנא כמא דמליל יי עם יהושע למנין שבטיא דבני ישראל ואעברונון עמהון לבית מבתא ואצנעונון תמן:

(ט)     ותרתא עשרי אבניא אקים יהושע בגו ירדנא באתר מיקם רגלי כהניא נטלי ארונא דקימא והוו תמן עד יומא הדין:

(י)       וכהניא נטלי ארונא קימין בגו ירדנא עד דשלים כל פתגמא דפקיד יי ית יהושע למללא עם עמא ככל דפקיד משה ית יהושע ואוחיאו עמא ועברו:

(יא)    והוה כד שלים כל עמא למעבר ועבר ארונא דיי וכהניא קדם עמא:

(יב)    ועברו בני ראובן ובני גד ופלגות שבטא דמנשה מזרזין קדם בני ישראל כמא דמליל עמהון משה:

(יג)     כארבעין אלפין מזרזי חילא עברו קדם עמא דיי לקרבא למשרי יריחו:

(יד)    תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק יד

(טו)    (יד) ביומא ההוא רבי יי ית יהושע בעיני כל ישראל ודחילו מניה כמא דהוו דחלין מן משה כל יומי חיוהי:

(טז)    תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק טו

(יז)     (טו) ואמר יי ליהושע למימר:

(יח)    תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק טז

(יט)    (טז) פקיד ית כהניא נטלי ארונא דסהדותא ויסקון מן ירדנא:

(כ)     תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק יז

(כא)  (יז) ופקיד יהושע ית כהניא למימר סקו מן ירדנא:

(כב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק יח

(כג)    (יח) והוה כד בעו למסק כהניא נטלי ארון קימא דיי מגו ירדנא אתנגידא פרסת רגלי כהניא ונחא על יבשתא ותבו מי ירדנא לאתריהון ואזלו כמאתמלי ומדקדמוהי על כל כפוהי:

(כד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק יט

(כה)  (יט) ועמא סליקו מן ירדנא בעשרא לירחא קדמאה ושרו בגלגלא בסיפי מדנח יריחו:

(כו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק כ

(כז)    (כ) וית תרתא עשרי אבניא האלין דנסיבו מן ירדנא אגים יהושע בגלגלא:

(כח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק כא

(כט)  (כא) ואמר לבני ישראל למימר דישאלון בניכון מחר ית אבהתהון למימר מה אבניא האלין:

(ל)      תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק כב

(לא)   (כב) ותהודעון ית בניכון למימר ביבשתא עבר ישראל ית ירדנא הדין:

(לב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק כג

(לג)    (כג) דיבש יי אלהכון ית מי ירדנא מן קדמיכון עד דעבדתון כמא דעבד יי אלהכון לימא דסוף די יבש מן קדמנא עד דעברנא:

(לד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ד פסוק כד

(לה)   (כד) בדיל דידעון כל עממי ארעא ית גבורתא דיי ארי תקיפה היא בדיל דתדחלון ית יי אלהכון כל יומיא:

(לו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק א

(לז)    (א) והוה כד שמעו כל מלכי אמוראי די בעברא דירדנא מערבא וכל מלכי כנענאה די על ימא ית דיבש יי ית מי ירדנא מן קדם בני ישראל עד דעברו ואתמסי לבהון ולא אשתארת בהון עוד רוח מן קדם בני ישראל:

(לח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ב

(לט)   (ב) בעידנא ההיא אמר יי ליהושע עבד לך אזמלון חריפין ותוב גזר ית בני ישראל תנינות:

(מ)     תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ג

(מא)  (ג) ועבד ליה יהושע אזמלון חריפין וגזר ית בני ישראל בגבעתא וקרא ליה גבעת ערלתא:

(מב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ד

(מג)    (ד) ודין פתגמא די גזר יהושע כל עמא דנפק ממצרים דכריא כל גברי מגיחי קרבא מיתו במדברא באורחא במפקהון ממצרים:

(מד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ה

(מה)  (ה) ארי גזירין הוו כל עמא די נפקו וכל עמא דאתילידו במדברא בארחא במפקהון ממצרים לא גזרו:

(מו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ו

(מז)    ארי ארבעין שנין הליכו בני ישראל במדברא עד דסף כל עמא גברי מגיחי קרבא דנפקו ממצרים דלא קבילו למימרא דיי דקים יי להון בדיל דלא לאחזיותהון ית ארעא דקים יי לאבהתהון למתן לנא ארעא עבדא חלב ודבש:

(מח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ז

(מט)  (ז) וית בניהון דקמו בתריהון יתהון גזר יהו'ע ארי ערלין הוו ארי לא גזרו יתהון בארחא:

(נ)       תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ח

(נא)    (ח) והוה כד שלימו כל עמא למגזר ויתבו באתריהון במשריתא עד דאתסיאו:

(נב)    תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק ט

(נג)     (ט) ואמר יי ליהושע יומא דין אעדית ית חיסודי מצראי מן קדמיכון וקרא שמא דאתרא ההוא גלגלא עד יומא הדין:

(נד)    תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק י

(נה)    (י) ושרו בני ישראל בגלגלא ועבדו ית פסחא בארבעת עשרא יומא לירחא ברמשא במישרי יריחו:

(נו)     תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק יא

(נז)     (יא) ואכלו מעבורא דארעא מבתר פסחא פטיר וקלי בכרן יומא הדין:

(נח)    תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק יב

(נט)    (יב) ופסק מנא מיומא דבתרוהי במיכלהון מעיבורא דארעא ולא הוה עוד לבני ישראל מנא ואכלו מעללת ארעא דכנען בשתא ההיא:

(ס)     תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק יג

(סא)  (יג) והוה כד הווה יהושע ביריחו וזקף עינוהי וחזא והא גברא קאים לקבליה וחרביה שליפא בידיה ואזל יהושע לותיה ואמר ליה הלמסעדנא אתיתא אם לבעלי דבבנא:

(סב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק יד

(סג)    (יד) ואמר לא ארי אנא מלאך שליח מן קדם יי כען אתיתי ונפל יהושע על אפוהי על ארעא וסגיד ואמר ליה מה רבוני ממליל עם עבדיה:

(סד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ה פסוק טו

(סה)  (טו) ואמר מלאכה דשליח מן קדם יי ליהושע שרי סינך מעל רגלך ארי אתרא די את קאים עלוהי קדישא הוא ועבד יהושע כן:

(סו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק א

(סז)    (א) ויריחו אחידא הות בדשין דפרזלא ומתקפא בעברין דנחש מן קדם בני ישראל לית דנפק מנה למעבד קרבא ולית דעלל בגוה למשאל בשלמא:

(סח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ב

(סט)  (ב) ואמר יי ליהושיע חזי דמסרית בידך ית יריחו וית מלכה גברי חילא:

(ע)      תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ג

(עא)   (ג) ותסחרון ית קרתא כל גברי עבדי קרבא אקיף ית קרתא זמנא חדא כדין תעבד שיתא יומין:

(עב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ד

(עג)    (ד) ושבעא כהניא יסבון שבעא שופריא דקרן דכריא קדם ארונא וביומא שביעאה תסחרון ית קרתא שבע זמנין וכהניא יתקעון בשופריא:

(עד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ה

(עה)   (ה) ויהי במיגד בקרן דכריא במשמעכון ית קל שופרא ייבבון כל עמא יבבא רבא ויפול שורא דקרתא ויתבלע תחותה ויסקון עמא גבר לקבליה:

(עו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ו

(עז)    (ו) וקרא יהושע בר נון לכהניא ואמר להון טולו ית ארון קימא דיי ושבעא כהניא יטלון שבעא שופריא דקרן דכריא קדם ארונא דיי:

(עח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ז

(עט)   (ז) ואמר לעמא עברו ואקיפו ית קרתא ומזרזי חילא יעברון קדם ארונא דיי:

(פ)     תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ח

(פא)  (ח) והוה כד אמר יהושע לעמא ושבעא כהניא נסבין שבעא שופריא דקרן דכריא קדם ארונא דיי עברין ותקעין בשופריא וארון קימא דיי אזיל בתריהון:

(פב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק ט

(פג)    (ט) ומזרזי חילא אזלן קדם כהניא תקעי שופריא ושבטא דבית דן אזל בתר ארונא וכהניא אזלין ותקעון בשופריא:

(פד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק י

(פה)  (י) וית עמא פקיד יהו'ע למימר לא תיבבון ולא תשמעון ית קלכון ולא יפוק מפומכון פתגמא עד יומא דאימר לכון יביבו ותיבבון:

(פו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יא

(פז)    (יא) ואסחר ארונא דיי ית קרתא אקיף זמנא חדא ועלו במשריתא ובתו במשריתא:

(פח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יב

(פט)  (יב) ואקדים יהושע בצפרא ונטלו כהניא ית ארונא דיי:

(צ)      תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יג

(צא)   (יג) ושבעא כהניא נסיבו שבעא שופריא דקרן דכריא קדם ארונא דיי אזלין מיזל ותקעין בשופריא ומזרזי חילא אזלין קדמיהון ושבטא דבית דן אזיל בתר ארונא דיי וכהניא אזלין ותקעין בשופריא:

(צב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יד

(צג)    (יד) ואסהרו ית קרתא ביומא תנינא זמנא חדא ותבו למשריתא כדין עבדו שתא יומין:

(צד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק טו

(צה)   (טו) והוה ביומא שביעאה ואקדימו כמיסק צפרא ואסחרו ית קרתא כהלכתא הדין שבע זמנין לחוד ביומא ההוא אקיפו ית קרתא שבע זמנין:

(צו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק טז

(צז)    (טז) והוה בזמנא שביעיתא תקעו כהניא בשופריא ואמר יהושע לעמא יביבו ארי יהב יי לכון ית קרתא:

(צח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יז

(צט)   (יז) ותהי קרתא חרמא היא וכל דבה קדם יי לחוד רחב פונדקיתא תחי היא וכל דעמה בביתא ארי אטמרת ית אזגדיא די שלחנא:

(ק)     תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יח

(קא)  (יח) ולחוד אתון אסתמרו מן חרמא דלמא תחרמון ותסבון מן חרמא ותשוון ית משריתא דישראל לחרמא ותעכרון יתיה:

(קב)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק יט

(קג)    (יט) וכל כספא ודהבא ומני נחשא וברזלא קודשא אינון קדם יי לאוצר בית מקדשא דיי יתעלון:

(קד)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כ

(קה)  (כ) ויביבו עמא ותקעו בשופריא והוה כד שמע עמא ית קל שפרא ויביבו עמא יבבא רבא ונפל שורא דקרתא ואתבלע תחותוהי וסליק עמא לקרתא נבר לקבליה וכבשו ית קרתא:

(קו)    תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כא

(קז)    (כא) וגמרו ית כל דבקרתא מגבר ועד אתא מעולימא ועד סבא ועד תור ואמר וחמר לפתגם דחרב:

(קח)   תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כב

(קט)  (כב) ולתרין גבריא דאלילו ית ארעא אמר יהושע עלו לבית אתתא פונדקיתא ואפיקו מתמן ית אתתא וית כל די לה כמא דקימתון לה:

(קי)    תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כג

(קיא) (כג) ועלו עולמיא מאלליא ואפיקו ית רחב וית אבוהא וית אמה וית אחוהא וית כל די לה וית כל זרעיתהא אפיקו ואשרונון מברא למשריתא דישראל:

(קיב) תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כד

(קיג)  (כד) וקרתא אוקידו בנורא וכל די בה לחוד כספא ודהבא ומאני נחשא וברזלא יהבו באוצר בית מקדשא דיי:

(קיד) תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כה

(קטו) (כה) וית רחב פונדקיתא וית בית אבוהא וית כל די לה קים יהושע ויתיבת בגו ישראל עד יומא הדין ארי אטמרת ית אזגדיא דשלח יהושע לאללא ית ארעא:

(קטז) תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כו

(קיז)  (כו) ואומי יהושע בעידנא ההיא למימר ליט גברא קדם יי דיקום ויבני ית קרתא הדא ית יריחו בבכוריה ישכללינה ובזעיר בנוהי יקים דשהא:

(קיח) תרגום יונתן על יהושע פרק ו פסוק כז

(קיט) (כז) והוה מירא דיי בסעדיה דיהושע והוה שמעיה סגי בכל ארעא:

(קכ)  תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק א

(קכא)                       (א) ושקרו בני ישראל שקר בחרמא ונסיב עכן בר כרמי בר זבדי בר זרח לשבטא דיהודה מן חרמא ותקיף רוגזא דיי בבני ישראל:

(קכב)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ב

(קכג) (ב) ושלח יהושע גברין מיריחו לעי דעם בית און ממדנח לבית אל ואמר להון למימר סקו ואלילו ית ארעא וסליקו גבריא ואלילו ית עי:

(קכד)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ג

(קכה)                       (ג) ותבו לות יהושע ואמרו ליה לא יסק כל עמא כתרין אלפין גברא או כתלתא אלפין גברא יסקון וימחון ית עי לא תרגיש לתמן ית כל עמא ארי זעירין אינון:

(קכו) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ד

(קכז) (ד) וסליקו מן עמא לתמן כתלתא אלפין גברא ואפיכו קדם אנשי עי:

(קכח)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ה

(קכט)                       (ה) וקטלו מנהון אנשי על כתלתין ושתא גברא ורדפונון קדם תרעא עד דתברונון ומחונון במחתנא ואתמסי לבא דעמא והוה למיא:

(קל)   תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ו

(קלא)                        (ו) ובזע יהושע לבושוהי ונפל על אפוהי על ארעא קדם ארונא דיי עד רמשא הוא וסבי ישראל ואסיקו עפרא על רישיהון:

(קלב)תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ז

(קלג) (ז) ואמר יהושע קביל בעותי יי אלהים למא אעברתא אעברא ית עמא הדין ית ירדנא לממסר יתנא בידא דאמוראה לאובדותנא ולוי פון דשרינא ויתיבנא בעברא דירדנא:

(קלד)תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ח

(קלה)                        (ח) בבעו אדני מה אימר בתר דאחזרו ישראל קדלהון למהפך קדם בעלי דבביהון:

(קלו) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק ט

(קלז) (ט) וישמעון כנענאי וכל יתבי ארעא ויסתחרון עלנא וישצון ית שמנא מן ארעא ומה תעבד בדיל שמך רבא:

(קלח)תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק י

(קלט)                        (י) ואמר יי ליהושע קום לח למה דנן את רמי אל אפך:

(קמ)  תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יא

(קמא)                       (יא) חטא ישראל ואף עברו על קימי דפקדית יתהון ואף נסיבו מן חרמא ואף גנבו ואף כדיבו ואף שויאו במניהון:

(קמב)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יב

(קמג) (יב) ולא יכלון בני ישראל למקם קדם בעלי דבביהון קדלהון יחזרון למיפך קדם בעלי דבביהון ארי הוו לחרמא לא אוסיף למהוי מימרי בסעדכון אם לא תשיצון חרמא מבניכון:

(קמד)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יג

(קמה)                       (יג) קום זמן ית עמא ותימר אזדמנו למחר ארי כדנן אמר יי אלהא דישראל דרמא בינך ישראל לא תכול למיקם קדם בעלי דבבך עד דתעדון חרמא מביניכון:

(קמו) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יד

(קמז) (יד) ותתקרבון בצפרא לשבטיכון ויהי שבטא דיתאחד מן קדם יי יקרב לעזרעין וזרעיתא דיתאחד מן קדם יי תקרב לבתין וביתא דיתאחד מן קדם יי יתקרב לגבריא:

(קמח)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק טו

(קמט)                       (טו) ויהי דיתאחד בחרמא יתוקד בנורא יתיה וכל די ליה ארי עבר על קימא דיי וארי עבד דלא כשר בישראל:

(קנ)    תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק טז

(קנא) (טז) ואקדם יהושע בצפרא וקריב ית ישראל לשבטוהי ואתאחד שבטא דבית יהודה:

(קנב) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יז

(קנג)  (יז) וקריב ית זרעית יהודה ואחד ית זרעית זרח וקריב ית זרעית זרח לגבריא ואתאחד זבדי:

(קנד) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יח

(קנה) (יח) וקריב ית ביתיה לגבריא ואתאחד עכן בר כרמי בר זבדי בר זרח לשבטא דיהודא:

(קנו)  תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק יט

(קנז)  (יט) ואמר יהושע לעכן ברי שוי כען יקרא קדם יי אלהא דישראל והב קדמוהי הודאה וחוי כען לי מה עבדתא לא תכסי מיני:

(קנח) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כ

(קנט) (כ) ואתיב עכן ית יהושע ואמר בקושטא אנא חבית קדם יי אלהא דישראל וכדין וכדין עבדית:

(קס)  תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כא

(קסא)                       (כא) וחזית בבזתא אצטלי בבלי חד שפיר ומאתן סלעין דכסף ולישנא דדהבא חד חמשין סלעין מתקליה ורגגתינון ונסבתנון והא אנון טמירין בארעא בגו משכני וכספא תחותא:

(קסב)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כב

(קסג) (כב) ושלח יהושע אזגדון ורהטו למשכנא והא טמירין במשכניה וכספא תחותא:

(קסד)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כג

(קסה)                       (כג) ונסיבונון מגו משכנא ואיתיאונון לות יהושע ולות כל בני ישראל ואתיכונון קדם יי:

(קסו) תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כד

(קסז) (כד) ודבר יהושע ית עכן בר זרח וית כספא וית אצטלא וית לישנא דדהבא ודבר ית בנוהי וית בנתיה וית תוריה וית חמריה וית עניה וית משכניה וית כל דיליה וכל ישראל עמיה ואסיקו יתהון למישר עכור:

(קסח)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כה

(קסט)                       (כה) ואמר יהושע מה עכרתנא יעכרינך יי ביומא הדין ורגמו יתיה כל ישראל באבניא ואוקידו יתהון בנורא בתר דרגימו יתהון באבניא:

(קע)   תרגום יונתן על יהושע פרק ז פסוק כו

(קעא)                        (כו) ואקימו עלוהי דגור אבנין רב עד יומא הדין ותב יי מתקוף רוגזיה על כן קרא שמא דאתרא ההוא מישר עכור עד יומא הדין:

(קעב)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק א

(קעג) (א) ואמר יי ליהושע לא תדחל ולא תתבר דבר עמך ית כל עמא עבדי קרבא וקום סק לעי חזי דמסרית בידך ית מלכא דעי וית עמיה ית קרתיה וית ארעיה:

(קעד)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ב

(קעה)                        (ב) ותעביד לעי ולמלכה כמא דעבדת ליריחו ולמלכה לחוד עדאה ובעירה תבזון לכון אתקן לך כמנא לקרתא מאחוראה:

(קעו) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ג

(קעז) (ג) וקם יהושע וכל עמא עבדי קרבא למיסק לעי ובחר יהושע תלתין אלפין גברא גברי חילא ושלחינון בליליא:

(קעח)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ד

(קעט)                        (ד) ופקיד יתהון למימר חזו דאתון כמנין לקרתא מאחורי קרתא לא תרחיקון מן קרתא לחדא ותהון כולכון מתקניא:

(קפ)  תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ה

(קפא)                       (ה) ואנא וכל עמא דעמי נתקרב לקרתא ויהי ארי יפקון לקדמתנא כדבקדמיתא ונפוך קדמיהון:

(קפב)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ו

(קפג) (ו) ויפקון בתרנא עד דנגוד יתהון מן קרתא ארי יימרון תבירין קדמנא כדבקדמיתא ונפוך קדמיהון:

(קפד)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ז

(קפה)                       (ז) ואתון תקומון מכמנא ותתרכון ית קרתא וימסרנה יי אלהכון בידכון:

(קפו) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ח

(קפז) (ח) ויהי כמיחדכון ית קרתא תדלקון ית קרתא בנורא כפתגמא דיי תעבדון חזו דפקדית יתכון:

(קפח)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ט

(קפט)                       (ט) ושלחינון יהושע ואזלו לכמנא ויתבו בין בית אל ובין עי מערב לעי ובת יהושע בליליא ההוא בגו עמא:

(קצ)   תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק י

(קצא)                        (י) ואקדים יהושע בצפרא ומנא ית עמא וסליק הוא וסבי ישראל קדם עמא לעי:

(קצב)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יא

(קצג) (יא) וכל עמא עבדי קרבא דעמיה סליקו ואתקרבו ואתו לקבל קרתא ושרו מצפונא לעי וחילתא בינוהי ובין עי:

(קצד)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יא

(קצה)                        (יא) וכל עמא עבדי קרבא דעמיה סליקו ואתקרבו ואתו לקבל קרתא ושרו מצפונא לעי וחילתא בינוהי ובין עי:

(קצו) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יב

(קצז) (יב) ודבר כחמשא אלפין גברא ושוי יתהון כמנא בין בית אל ובין עי ממערב לעי:

(קצח)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יג

(קצט)                        (יג) ושויאו עמא ית כל משריתא דמצפונא לקרתא וית כמניה מערב לקרתא ואזל יהושע בליליא ההוא בגו מישרא:

(ר)      תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יד

(רא)   (יד) והוה כד חזא מלכא דעי ואוחיאו ואקדימו ונפקו אנשי קרתא לקדמות ישראל לאגחא קרבא הוא וכל עמיה לזמנא דמתקן ליה לקדם מישרא ואינון לא ידעין ארי כמנא להון מאחורי קרתא:

(רב)    

(רג)    תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק טו

(רד)   (טו) ואתברו יהושע כל ישראל קדמיהון ואפכו לאורח מדברא:

(רה)   תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק טז

(רו)    (טז) ואתכנישו כל עמא די בקרתא בעי למרדף בתריהון ורדפו בתר יהושע ואתנגידו מן קרתא:

(רז)    תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יז

(רח)   (יז) ולא אשתאר אנש בעי ובית אל דלא נפקו בתר ישראל ושבקו ית קרתאכד פתיחא ורדפו בתר ישראל:

(רט)   תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יח

(רי)    (יח) ואמר יי ליהושע ארים ברומחא די בידך על עי ארי בידך אמסרינה וארים יהושע ברומחא דבידיה על קרתא:

(ריא) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק יט

(ריב)  (יט) וכמנא קם בפריע מאתריה ורהטו כדארים ידיה ועלו לקרתא וכבשוה ואוחיאו ואדליקו ית קרתא בנורא:

(ריג)   תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כ

(ריד)  (כ) ואתפניאו אנשי עי לאחוריהן וחזו והא סליק תננא דקרתא לצית שמיא ולא הוה בהון חילא למערק לכא ולכא ועמא דאפיך למדברא אתחזר על רדפא:

(רטו) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כא

(רטז) (כא) ויהושע וכל ישראל חזו ארי כבש כמנא ית קרתא וארי סליק תננא דקרתא ותבו ומחו ית אנשי עי:

(ריז)   תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כב

(ריח)  (כב) ואלין נפקו מן קרתא לקדמותהון והוו לישראל במציעא אלין מכא ואלין מכא ומחו יתהון עד דלא אשתאר להון שאר ומשזיב:

(ריט) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כג

(רכ)   (כג) וית מלכא דעי אחדו כד חי וקריבו יתיה לות יהושע:

(רכא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כד

(רכב)(כד) והוה כד שיצי ישראל לקטלא ית כל יתבי עי בחקלא במדברא די רדפונון ביה ואתקטלו כולהון לפתגם דחרב עד דשלימו ותבו כל ישראל לעי ומחו יתה לפתגם דחרב:

(רכג) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כה

(רכד)(כה) והוו כל דאתקטלו ביומא ההוש מגבר ועד אתתא תרי עשר אלפין כל אנשי עי:

(רכה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כו

(רכו) (כו) ויהושע לא אתיב ידיה דארים ברומחא עד דגמר ית כל יתבי עי:

(רכז) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כז

(רכח)(כז) לחוד בעירא ועדי קרתא ההיא בזו להון ישראל בפתגמא דיי דפקיד ית יהושע:

(רכט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כח

(רל)   (כח) ואוקיד יהושע ית עי ושויה תל חריב לעלם לצדו עד יומא הדין:

(רלא)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק כט

(רלב) (כט) וית מלכא דעי צלב על צליבא עד עידן רמשא וכמיעל שמשא פקד יהושע ואחיתו ית נבלתיה מן צליבא ורמו יתיה במעלנא תרע קרתא ואקימו עלוהי דנור אבנין רב עד יומא הדין:

(רלג)  תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק ל

(רלד) (ל) בכן בנא יהושע מדבחא קדם יי אלהא דישראל בטורא דעיבל:

(רלה)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק לא

(רלו)  (לא) כמא דפקיד משה עבדא דיי ית בני ישראל כמא דכתיב בספר אורייתא דמשה מדבח אבנין שלמין דלא אתרם עליהון ברזלא ואסיקו עלוהי עלון קדם יי ונכיסו ניכסת קודשין:

(רלז)  תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק לב

(רלח) (לב) כתב תמן על אבניא ית פתשגן אוריתא דמשה דכתב קדם בני ישראל:

(רלט)תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק לג

(רמ)   (לג) וכל ישראל וסבוהי וסרכוהי ודינוהי קימין מכא ומכא לארונא קדם כהניא לואי נטלי ארונא דקימא דיי כגיורא כיציבא פלגיהון לקבל טורא דגריזין ופלגיהון לקבל טורא דעיבל כמא דפקיד משה עבדא דיי לברכא ית עמא ישראל בקדמיתא:

(רמא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק לד

(רמב)(לד) ובתר כן קרא ית כל פתגמי אורייתא ברכן ולוטין ככל דכתיב בספרא דאוריתא:

(רמג) תרגום יונתן על יהושע פרק ח פסוק לה

(רמד)(לה) לא הוה פתגמא מכל די פקיד משה דלא קרא יהושע קדם כל קהלא דישראל ונשיא וטפלא וגיוריא דאזלין ביניהון:

(רמה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק א

(רמו) והוה כד שמעו כל מלכיא די בעברא דירדנא בטורא ובשפלתא ובכל ספר ימא רבא די לקביל ליבנן חתאי ואמוראי כנענאי פריזאי חואי ויבוסאי:

(רמז) תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ב

(רמח)(ב) ואתכנשו כחדא לאגחא קרבא עם יהושע ועם ישראל סיעא חדא:

(רמט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ג

(רנ)    (ג) ויתבי גבעון שמעו ית די עבד יהושע ליריחו ולעי:

(רנא) תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ד

(רנב)  (ד) ועבדו אף אינון בחוכמא ואזדודו ונסיבו שקין בלן לחמריהון וזיקין דחמר בלן ומבזעין ומצררין:

(רנג)   תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ה

(רנד)  (ה) ומסנן בלן ומרקעין ברגליהון וכסותא בליא עליהון וכל לחם זודיהון יבש הוה כסנין:

(רנה) תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ו

(רנו)   (ו) ואזלו לות יהושע למשריתא לגלגלא ואמרו ליה ולאנש ישראל מארעא רחיקא אתינא וכען גזרו לנא קים:

(רנז)   תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ז

(רנח)  (ז) ואמרו אנש ישראל לחואה דלמא ביננא אתון יתבון ואיכדין נגזר לכון קים:

(רנט) תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ח

(רס)   (ח) ואמרו ליהושע עבדך אנחנא ואמר להון יהושע מן אתון ומנן אתיתון:

(רסא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק ט פסוק ט

(רסב)(ט) ואמרו ליה מארע רחיקא לחדא אתו עבדך לשמא דיי אלהך ארי שמענא ית שמע גבורתיה וית כל דעבד במצרים:

(רסג) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק א

(רסד)(א) והוה כד שמע אדני צדק מלכא דירושלם ארי כבש יהושע ית עי וגמרה כמא דעבד ליריחו ולמלכה כן עבד לעי ולמלכה וארי אשלימו יתבי גבעון עם ישראל והוו ביניהון:

(רסה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ב

(רסו) (ב) ודחילו לחדא ארי קרתא רבתא גבעון כחדא מקרוי מלכותא וארי היא רבא מן עי וכל גברהא גברין:

(רסז) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ג

(רסח)(ג) ושלח אדני צדק מלכא דירושלם לות הוהם מלכא דחברון ולות פראם מלכא דירמות ולות יפיע מלכא דלכיש ולות דביר מלכא דעגלון למימר:

(רסט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ד

(רע)   (ד) סקו לותי וסעדוני ונמחי ית יתבי גבעון ארי אשלמת עם יהושע ועם בני ישראל:

(רעא)תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ה

(רעב) (ה) ואתכנשו וסליקו חמשא מלכי אמוראה מלכא דירושלם מלכא דחברון מלכא דירמות מלכא דלכיש מלכא דעגלון אינון וכל משריתהון ושרו על גבעון ואגיחו קרבא עלה:

(רעג)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ו

(רעד) (ו) ושלחו אנשי גבעון לות יהושע למשריתא לגלגלא למימר לא תרשל ידך מעבדך סק לותנא בפריע ופרוק לנא וסעדנא ארי אתכנשו עלנא כל מלכי אמוראה יתבי טורא:

(רעה)תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ז

(רעו)  (ז) וסליק יהושע מן גלגלא הוא וכל עמא עבדי קרבא עמיה וכל גברי חילא:

(רעז)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ח

(רעח) (ח) ואמר יי ליהושע לא תדחל מנהון ארי בידך מסרתינון לא יתעתד אנש מנהון קדמך:

(רעט)תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ט

(רפ)   (ט) ואתא לותהון יהושע בתכיף כל ליליא סליק מן גלגל

(רפא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק י

(רפב)(י) ותברינון יי קדם ישראל ומחנון מחתא רבא בגבעון ורדפונון באורח מסקנא דבית חורון ומחנון עד עזקה ועד מקדה:

(רפג) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יא

(רפד)(יא) ואהה במפכיהון מן קדם ישראל אינון במחתנא דבית חורון ומן קדם יי אתרמיאה עליהון אבנין רברבן מן שמיא עד דאתו לעזקה ומיתו סגיאין דמיתו באבני ברדא מדקטולו בני ישראל בחרבא:

(רפה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יב

(רפו) (יב) בכן שבח יהושע קדם יי ביומא דמסר יי ית אמוראה קדם בני ישראל ואמר לעיני ישראל שמשא בגבעון אוריך וסיהרא במישר אילון:

(רפז) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יג

(רפח)(יג) ואוריך שמשא וסיהרה קם עד דאתפרע עמא ישראל מבעלי דבביהון הלא היא כתיבא על ספרא דאורייתא וקם שמשא בפלגות שמיא ולא דחק למיעל על כיום שלים:

(רפט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יד

(רצ)   (יד) ולא הוה כיומא ההוא קדמוהי ובתרוהי דאתקבלת קדם יי צלות אנש ארי במימריה יי מגיח קרבא לישראל:

(רצא)תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק טו

(רצב) (טו) ותב יהושע וכל ישראל עמיה למשריתא לגלגלא:

(רצג)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק טז

(רצד) (טז) ואפכו חמשא מלכיא האלין ואטמרו במערתא במקדה:

(רצה)תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יז

(רצו)  (יז) ואתחוא ליהושע למימר אשתכחו חמשא מלכיא טמירין במערתא במקדה:

(רצז)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יח

(רצח) (יח) ואמר יהושע קריבו אבנין רברבין קדם פומא דמערתא ומנו עלה גברין למטרהון:

(רצט)תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק יט

(ש)     (יט) ואתון לא תקומון רדופו בתר בעלי דבביכון ותדבקון יתהון לא תשבקונון למיעל לקרויהון ארי מסרינון יי אלהכון בידיכון:

(שא)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כ

(שב)   (כ) והוה כד שיצי יהושע ובני ישראל לממחיהון מחתא רבתא לחדא עד דשלימו ומשיזביא אשתזיבו מנהון ועלו לקרוין כריכן:

(שג)    תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כא

(שד)   (כא) ותבו כל עמא למשריתא לות יהושע למקדה בשלם לא הוה נזקא לבני ישראל למדחק גבר ית נפשיה:

(שה)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כב

(שו)    (כב) ואמר יהושע פתחו ית פומא דמערתא ואפיקו לותי ית חמשא מלכיא האלין מן מערתא:

(שז)    תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כג

(שח)   (כג) ועבדו כן ואפיקו לותיה ית חמשא מלכיא האלין מן מערתא ית מלכא דירושלם ית מלכא דחברון ית מלכא דירמות ית מלכא דלכיש ית מלכא דעגלון:

(שט)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כד

(שי)    (כד) והוה כד אפיקו ית מלכיא האלין לות יהושע וקרא יהושע לכל אנש ישראל ואמר לשלטוני גברי מגיחי קרבא דאזלו עמיה קרבו שוו ית רגליכון על צוארי מלכיא האלין וקריבו ושויאו ית רגליהון על צואריהון:

(שיא) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כה

(שיב) (כה) ואמר להון יהושע לא תדחלון ולא תתברון תקיפו ועלימו ארי כדין יעבד יי לכל בעלי דבביכון דאתון מניחין קרבא בהון:

(שיג)  תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כו

(שיד) (כו) ומחנון יהושע בתר כן וקטלינון וצלבינון על חמשא צליבין והוו צליבין על צליביא עד רמשא:

(שטו) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כח

(שטז) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כז

(שיז)  (כז) והוה לעידן מיעל שמשא פקד יהושע ואחיתונון מעל צליביא ורמונון למערתא דאטמרו תמן ושויאו אבנין רברבן על פומא דמערתא עד כרן יומא הדין:

(שיח) (כח) וית מקדה כבש יהושע ביומא ההוא ומחא לפתגם דחרב וית מלכא גמר יתהון וית כל נפשתא די בה לא אשאר משזיב ועבד למלכא דמקדה כמא דעבד למלכא דיריחו:

(שיט) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק כט

(שכ)  (כט) ועבר יהושע וכל ישראל עמיה ממקדה ללבנה ואגיח קרבא עם לבנה:

(שכא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק ל

(שכב)                        (ל) ומסר יי אף יתה בידא דישראל וית מלכה ומחה לפתגם דחרב וית כל נפשתא די בה לא אשאר בה משזיב ועבד למלכא כמא דעבד למלכה דיריחו:

(שכג) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לא

(שכד)                        (לא) ועבר יהושע וכל ישראל עמיה מלבנה ללכיש ושרא עלה ואגיח קרבא בה:

(שכה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לב

(שכו) (לב) ומסר יי ית לכיש בידא דישראל וכבשה ביומא תנינא ומחה לפתגם דחרב וית כל נפשתא דבה ככל דעבד ללבנה:

(שכז) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לג

(שכח)                        (לג) בכן סליק הורם מלכא דגזר למסעד ית לכיש ומחהי יהושע וית עמיה עד דלא אשתאר ליה משזיב:

(שכט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לד

(של)   (לד) ועבר יהושע וכל ישראל עמיה מלכיש לעגלון ושרו עלה ואגיחו קרבא עלה:

(שלא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לה

(שלב)(לה) וכבשוה ביומא ההוא ומחוהא לפתגם דחרב וית כל נפשתא דבה ביומא ההוא גמר ככל דעבד ללכיש:

(שלג) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לו

(שלד)(לו) וסליק יהושע וכל ישראל עמיה מעגלון לחברון ואגיחו קרבא עלה:

(שלה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לז

(שלו) (לז) וכבשוהא ומחוהא לפתגם דחרב וית מלכה וית כל קרוהא וית כל נפשתא דבה לא אשאר משזיב ככל דעבד לעגלון וגמר יתה וית כל נפשתא דבה:

(שלז) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לז

(שלח)(לז) וכבשוהא ומחוהא לפתגם דחרב וית מלכה וית כל קרוהא וית כל נפשתא דבה לא אשאר משזיב ככל דעבד לעגלון וגמר יתה וית כל נפשתא דבה:

(שלט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לח

(שמ)  (לח) ותב יהושע וכל ישראל עמיה לדביר ואגיח קרבא עלה:

(שמא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק לט

(שמב)                        (לט) וכבשה וית מלכה וית כל קרוהא ומחונון לפתגם דחרב וגמירו ית כל נפשתא די בה לא אשאר משזיב כמא דעבד לחברון כן עבד לדביר ולמלכה וכמא דעבד ללבנה ולמלכה:

(שמג) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק מ

(שמד)                        (מ) ומחא יהושע ית כל ארעא טורא ודרומא ושפלתא ומשפך מרמתא וית כל מלכיהון לא אשאר משזיב וית כל נשמא גמר כמא דפקד יי אלהא דישראל:

(שמה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק מא

(שמו) (מא) ומחנון יהושע מרקם גיאה ועד עזה וית כל ארע גושן ועד גבעון:

(שמז) תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק מב

(שמח)                        (מב) וית כל מלכיא האילין וית ארעהון כבש יהושע בזמנא חדא ארי יי אלהא דישראל במימריה אגיח קרבא לישראל:

(שמט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק י פסוק מג

(שנ)    (מג) ותב יהושע וכל ישראל עמיה למשריתא לגלגלא:

(שנא) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק א

(שנב) (א) והוה כד שמע יבין מלכא דחצור ושלח לות יובב מלכא דמדון ולות מלכא דשמרון ולות מלכא דאכשף:

(שנג)  תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ב

(שנד) (ב) ולות מלכיא דמצפונא בטורא ובמישרא דרום גינוסר ובשפלתא ובפלכי דור מערבא:

(שנה) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ג

(שנו)  (ג) כנענאה ממדינחא וממערבא ואמוראה וחתאה ופריזאה ויבוסאה בטורא וחואה בשפולי חרמון בארע מצפיא:

(שנז)  תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ד

(שנח) (ד) ונפקו אינון וכן משריתהון עמהון עם סגי כחלא דעל כיף ימא לסגי וסוסון ורתיכון סגי לחדא:

(שנט) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ה

(שס)  (ה) ואזדמנו כל מלכיא האילין ואתו ושרו כחדא על מי מרום לאגחא קרבא עם ישראל:

(שסא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ו

(שסב)                        (ו) ואמר יי ליהושע לא תדחל מן קדמיהון ארי מחר כעידנא הדין אנא מסר ית כולהון קטילין קדם ישראל ית סוסותהון תעקר וית רתיכיהון תוקד בנורא:

(שסג) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ז

(שסד)                        (ז) ואתא יהושע וכל עמא עבדי קרבא עמיה עליהון ואינון שרן על מי מרום בתכיף ונפלו בהון:

(שסה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ח

(שסו) (ח) ומסרינון יי בידא דישראל ומחונון ורדפונון עד צידון רבתא ועד חרצי ימא ועד בקעת מצפיא מדינחא ומחונון עד דלא אישתאר להון משזיב:

(שסז) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק ט

(שסח)                        (ט) ועבד להון יהושע כמא דאמר ליה יי ית סוסותהון עקר וית רתיכיהון אוקד בנורא:

(שסט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק י

(שע)   (י) ותב יהושע בעדנא ההיא וכבש ית חצור וית מלכה קטל בחרבא ארי חצור מלקדמין היא ריש כל מלכותא האלין:

(שעא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יא

(שעב)(יא) ומחו ית כל נפשתא די בה לפתגם דחרב גמירא לא אשאר כל נשמא וית חצור אוקד בנורא:

(שעג) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יב

(שעד)(יב) וית כל קרוי מלכיא האילין וית כל מלכיהון כבש יהושע ומחנון לפתגם דחרב גמר יתהון כמא דפקד משה עבדא דיי:

(שעה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יג

(שעו) (יג) לחוד כל קרויא דקימין על תוקפיהון לא אוקדינון ישראל אלהין ית חצור בלחודה אוקיד יהושע:

(שעז) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יד

(שעח)(יד) וכל עדי קרויא האלין ובעירא בזו להון בני ישראל לחוד ית כל אנשא מחו לפתגם דחרב עד די שיציאו יתהון לא אשארו כל נשמא:

(שעט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק טו

(שפ)  (טו) כמא דפקיד יי ית משה עבדיה מן פקד משה ית יהושע וכן עבד יהושע לא בטיל פתגמא מכל דפקיד יי ית משה:

(שפא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק טז

(שפב)                        (טז) ואחסין יהושע ית כל ארעא הדא טורא וית כל דרומא וית כל ארעא דגושן ויל שפלתא וית מישרא וית טורא דישראל ושפלתיה:

(שפג) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יז

(שפד)                        (יז) מן טורא פליגא דסליק לשעיר ועד מישר גד בבקעת לבנן שפולי טורא דחרמון וית כל מלכיהון כבש ומחנון וקטלינון:

(שפה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יח

(שפו) (יח) יומין סגיאין עבד יהושע ית כל מלכיא האלין קרבא:

(שפז) תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק יט

(שפח)                        (יט) לא הות קרתא דאשלימת עם בני ישראל אלהן חואה יתבי גבעון ית כולא נסיבו בקרבא:

(שפט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק כ

(שצ)   (כ) ארי מן קדם יי הות לתקפא ית לבהון לסדרא קרבא עם ישראל בדיל לגמרותהון בדיל דלא למהוי להון רחמין ארי בדיל לשציותהון כמא דפקד יי ית משה:

(שצא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק כא

(שצב)(כא) ואתא יהושע בעדנא ההיא ושיצי ית גבריא מן טורא מן חברון מן דביר מן ענב ומכל טורא דישראל עם קרויהון גמרונון יהושע:

(א)     תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק כב

(ב)      (כב) לא אשתאר גבריא בארע בני ישראל לחוד בעזה בגת ובאשדוד אשתארו:

(ג)       תרגום יונתן על יהושע פרק יא פסוק כג

(ד)      (כג) ונסיב יהושע ית כל ארעא ככל די מליל יי עם משה ויהבה יהושע לאחסנא לישראל כפלגותיהון לשבטיהון וארעא שדוכת מלמעבד קרבא:

(ה)     תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק א

(ו)       (א) ואלין מלכי ארעא דמחו בני ישראל ויריתו ית ארעהון בעברא דירדנא מדנח שמשא מנחלא דארנון עד טורא דחרמון וכל מישרא מדינחא:

(ז)       תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ב

(ח)      (ב) סיחון מלכא אמוראה דיתיב בחשבון שליט מערוער דעל כיף נחלא דארנון וגם נחלא ופלגות ארע גלעד ועד יובקא דנחלא תחומא דבני עמון:

(ט)     תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ג

(י)       (ג) ומישרא עד ים גינוסר מדינחא ועד ימא דמישרא ימא דמלחא מדינחא אורח בית ישמות ומדרומא תחות משפך מרמתא:

(יא)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ד

(יב)    (ד) ותחום עוג מלכא דמתנן משאר גבריא דיתיב בעשתרות ובאדרעי:

(יג)     תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ה

(יד)    (ה) ושליט בטורא דחרמון ובסלכה ובכל מתנן עד תחום גשוראה ואפקירוס ופלגות ארע דגלעד תחום סיחון מלכא דחשבון:

(טו)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ו

(טז)    (ו) משה עבדא דיי ובני ישראל מחונון ויהבה משה עבדא דיי ירותא לשבטא דגד ולפלגות שבטא דמנשה:

(יז)     תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ז

(יח)    (ז) ואלין מלכי ארעא די מחא יהושע ובני ישראל בעברא דירדנא מערבא ממישר גד בבקעת לבנן ועד טורא פליגא דסליק לשעיר ויהבה יהושע לשבטא ישראל ירותא כפלגותהון:

(יט)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ח

(כ)     (ח) בטורא ובשפלתא ובמישרא ובמשפך מרמתא ובמדברא ובדרומא חתאי ואמוראי וכנענאי ופריזאי וחואי ויבוסאי:

(כא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק ט

(כב)   (ט) מלכא דיריחו חד מלכא דעי דבסטר בית אל חד:

(כג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק י

(כד)   (י) מלכא דירושלם חד מלכא דחברון חד:

(כה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יא

(כו)    (יא) מלכא דירמות חד מלכא דלכיש חד:

(כז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יב

(כח)   (יב) מלכא דעגלון חד מלכא דגזר חד:

(כט)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יג

(ל)      (יג) מלכא דדביר חד מלכא דגדר חד:

(לא)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יד

(לב)   (יד) מלכא דחרמה חד מלכא דערד חד:

(לג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק טו

(לד)   (טו) מלכא דלבנא חד מלכא דעדלם חד:

(לה)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק טז

(לו)    (טז) מלכא דמקדה חד מלכא דבית אל חד:

(לז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יז

(לח)   (יז) מלכא דתפוח חד מלכא דחפר חד:

(לט)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יח

(מ)     (יח) מלכא דאפק חד מלכא דלשרון חד:

(מא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יט

(מב)   (יט) מלכא דמדון חד מלכא דחצור חד:

(מג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כ

(מד)   (כ) מלכא דשמרון מראון חד מלכא דאכשף חד:

(מה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כא

(מו)    (כא) מלכא דתענך חד מלכא דמגדו חד:

(מז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כב

(מח)   (כב) מלכא דקדש חד מלכא דיקנעם לכרמלא חד:

(מט)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כג

(נ)       (כג) מלכא דדור לפלכי דור חד מלכא דעממין לגלגלא חד:

(נא)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כד

(נב)    (כד) מלכא דתרצה חד כל מלכיא תלתין וחד:

(נג)     תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק א

(נד)    (א) ויהושע סיב על ביומין ואמר יי ליה את סבתא עלתא ביומין וארעא אשתארת סגיאה לחדא למירתה:

(נה)    תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ג

(נו)     (ג) מן שיחור די על אפי מצרים ועד תחום עקרון צפונא על ארעא כנענאי תתמני חמשא טורני פלשתאי עזתאי ואשדודאי אשקלונאי גתאי ועקרונאי ועואי:

(נז)     תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ד

(נח)    (ד) מדרומא כל ארעא כנענאי ומערתא די לצידונאה עד אפק עד תחום אמוראה:

(נט)    תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ה

(ס)     (ה) וארעא גבלי וכל לבנן מדנח שמשא ממישר גד שפולי טורא דחרמון עד מעלנא דחמת:

(סא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ו

(סב)   (ו) כל יתבי טורא מן לבנן עד חרצי ימא כל צידונאי במימרי אתרכינון מן קדם בני ישראל לחוד פליגהא לישראל באחסנא כמא דפקידתך:

(סג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ז

(סד)   (ז) וכען פליג ית ארעא הדא באחסנא לתשעה שבטין ופלגות שבטא דמנשה:

(סה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ח

(סו)    (ח) עמיה שבטא דראובן ושבטא גד קבילו אחסנתהון דיהב להון משה בעברא דירדנא מדינחא כמא דיהב להון משה עבדא דיי:

(סז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ט

(סח)   (ט) מערוער דעל כיף נחלא דארנון וקרתא די בגו נחלא וכל מישר מידבא עד דיבון:

(סט)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק י

(ע)      (י) וכל קרוי סיחון מלכא דאמוראה די מלך בחשבון עד תחום בני עמון:

(עא)   תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יא

(עב)   (יא) וארעא גלעד ותחום גשוראה ואפיקרוס וכל טורא דחרמון וכל מתנן עד סלכה:

(עג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יב

(עד)   (יב) מלכא דעגלון חד מלכא דגזר חד:

(עה)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יג

(עו)    (יג) מלכא דדביר חד מלכא דגדר חד:

(עז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יד

(עח)   (יד) מלכא דחרמה חד מלכא דערד חד:

(עט)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק טו

(פ)     (טו) מלכא דלבנא חד מלכא דעדלם חד:

(פא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק טז

(פב)   (טז) מלכא דמקדה חד מלכא דבית אל חד:

(פג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יז

(פד)   (יז) מלכא דתפוח חד מלכא דחפר חד:

(פה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יח

(פו)    (יח) מלכא דאפק חד מלכא דלשרון חד:

(פז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק יט

(פח)   (יט) מלכא דמדון חד מלכא דחצור חד:

(פט)  תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כ

(צ)      (כ) מלכא דשמרון מראון חד מלכא דאכשף חד:

(צא)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כא

(צב)   (כא) מלכא דתענך חד מלכא דמגדו חד:

(צג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כב

(צד)   (כב) מלכא דקדש חד מלכא דיקנעם לכרמלא חד:

(צה)   תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כג

(צו)    (כג) מלכא דדור לפלכי דור חד מלכא דעממין לגלגלא חד:

(צז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יב פסוק כד

(צח)   (כד) מלכא דתרצה חד כל מלכיא תלתין וחד:

(צט)   תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק א

(ק)     (א) ויהושע סיב על ביומין ואמר יי ליה את סבתא עלתא ביומין וארעא אשתארת סגיאה לחדא למירתה:

(קא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ב

(קב)   (ב) דא ארעא דאשתארת כל תחומי פלשתאי וכל גשוראי:

(קג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ג

(קד)   (ג) מן שיחור די על אפי מצרים ועד תחום עקרון צפונא על ארעא כנענאי תתמני חמשא טורני פלשתאי עזתאי ואשדודאי אשקלונאי גתאי ועקרונאי ועואי:

(קה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ד

(קו)    (ד) מדרומא כל ארעא כנענאי ומערתא די לצידונאה עד אפק עד תחום אמוראה:

(קז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ה

(קח)   (ה) וארעא גבלי וכל לבנן מדנח שמשא ממישר גד שפולי טורא דחרמון עד מעלנא דחמת:

(קט)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ו

(קי)    (ו) כל יתבי טורא מן לבנן עד חרצי ימא כל צידונאי במימרי אתרכינון מן קדם בני ישראל לחוד פליגהא לישראל באחסנא כמא דפקידתך:

(קיא) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ז

(קיב) (ז) וכען פליג ית ארעא הדא באחסנא לתשעה שבטין ופלגות שבטא דמנשה:

(קיג)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ח

(קיד) (ח) עמיה שבטא דראובן ושבטא גד קבילו אחסנתהון דיהב להון משה בעברא דירדנא מדינחא כמא דיהב להון משה עבדא דיי:

(קטו) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ט

(קטז) (ט) מערוער דעל כיף נחלא דארנון וקרתא די בגו נחלא וכל מישר מידבא עד דיבון:

(קיז)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק י

(קיח) (י) וכל קרוי סיחון מלכא דאמוראה די מלך בחשבון עד תחום בני עמון:

(קיט) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יא

(קכ)  (יא) וארעא גלעד ותחום גשוראה ואפיקרוס וכל טורא דחרמון וכל מתנן עד סלכה:

(קכא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יב

(קכב)                        (יב) כל מלכות עוג במתנן די מלך בעשתרות ובאדרעי והוא אשתאר משאר גבריא ומחנון משה ותרכינון:

(קכג) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יג

(קכד)                        (יג) ולא תריכו בני ישראל ית גשוראה וית אפיקרוס ויתיב גשוראה ואפיקרוס בגו ישראל עד יומא הדין:

(קכה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יד

(קכו) (יד) לחוד לשבטא דלוי לא יהב אחסנא קורבניא דיי אלהא דישראל אינון אחסנתיה כמא דמלל ליה:

(קכז) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק טו

(קכח)                        (טו) ויהב משה לשבטא דבני ראובן לזרעיתהון:

(קכט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק טז

(קל)   (טז) והוה להון תחומא מערוער די על כיף נחלא דארנון וקרתא די בגו נחלא וכל מישרא עד מידבא:

(קלא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יז

(קלב)(יז) חשבון וכל קרוהא די במישרא דיבון ובמות בעל ובית בעל מעון:

(קלג) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יח

(קלד)(יח) ויהצה וקדמות ומפעת:

(קלה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק יט

(קלו) (יט) וקרותים ושבמה וצרת השחר בטורא דמישרא:

(קלז) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כ

(קלח)(כ) ובית פעור ומשפך מרמתא ובית ישמות:

(קלט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כא

(קמ)  (כא) וכל קרוי מישרא וכל מלכות סיחון מלכא דאמוראה דמלך בחשבון דמחא משה יתיה וית רברבי מדין ית אוי וית רקם וית צור וית חור וית רבע רברבי סיחון יתבי ארעא:

(קמא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כב

(קמב)                        (כב) וית בלעם בר בעור קסמא קטלו בני ישראל בחרבא על קטיליהון:

(קמג) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כג

(קמד)                        (כג) והוה תחום בני ראובן ירדנא ותחומיה דא אחסנת בני ראובן לזרעיתהון קרויא ופצחיהן:

(קמה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כד

(קמו) (כד) ויהב משה לשבטא דגד לבני גד לזרעיתהון:

(קמז) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כה

(קמח)                        (כה) והוה להון תחומא יעזר וכל קרוי גלעד ופלגות ארעא בני עמון עד ערוער די על אפי רבה:

(קמט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כו

(קנ)    (כו) ומחשבון עד רמת מצפיא ובטונים וממחנים עד תחום לדביר:

(קנא) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כז

(קנב) (כז) ובמישרא בית הרם ובית נמרה וסכות וצפונא שאר מלכות סיחון מלכא דחשבון ירדנא ותחומיה עד סיפי ים גינוסר עברא דירדנא מדינחא:

(קנג)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כח

(קנד) (כח) דא אחסנת בני גד לזרעיתהון קרויא ופצחיהן:

(קנה) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק כט

(קנו)  (כט) ויהב משה לפלגות שבטיא דמנשה והוה לפלגות שבטיא. דבני מנשה לזרעיתהון:

(קנז)  תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק ל

(קנח) (ל) והוה תחומיהון ממחנים כל מתנן כל מלכותיה דעוד מלכא דמתנן וכל כפרני יאיר דבמתנן שתין קרוין:

(קנט) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק לא

(קס)  (לא) ופלגות ארעא דגלעד ועשתרות ואדרעי קרויא מלכותיה דעוג במתנן לבני מכיר בר מנשה לפלגות בני מכיר לזרעיתהון:

(קסא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק לב

(קסב)                        (לב) אלין די אחסין משה במישריא דמואב מעיברא לירדנא דיריחו מדינחא:

(קסג) תרגום יונתן על יהושע פרק יג פסוק לג

(קסד)                        (לג) ולשבטא דלוי לא יהב משה אחסנא מתנן דיהב להון יי אלהא דישראל אינון אחסנתהון כמא דמליל להון:

(קסה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק א

(קסו) (א) ואלין דאחסינו בני ישראל בארעא דכנען דאחסינו יתהון אלעזר כהנא ויהושע בר נון ורישי אבהת שבטיא לבני ישראל:

(קסז) תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ב

(קסח)                        (ב) בעדבא אתפלגת להון אחסנתהון כמא דפקד יי בידא דמשה לתשעת שבטין ופלגות שבטא:

(קסט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ג

(קע)   (ג) ארי יהב משה אחסנת תרין שבטין ופלגות שבטא מעיברא לירדנא וללואי לא יהב אחסנא ביניהון:

(קעא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ד

(קעב)(ד) ארי הוו בני יוסף תרין שבטין מנשה ואפרים ולא יהבו חולק ללואי בארעא אלהן קרוין למתב ורחחיהון לבעיריהון ולגיתיהון:

(קעג) תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ה

(קעד)(ה) כמא דפקד יי ית משה כן עבדו בני ישראל ופליגו ית ארעא:

(קעה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ז

(קעו) (ז) בר ארבעין שנין אנא כד שלח משה עבדא דיי יתי מרקם גיאה לאללא ית ארעא ואתיבית יתיה פתגמא כמא דהוה עם לבי:

(קעז) תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ח

(קעח)(ח) ואחי דסליקו עמי תברו ית לבא דעמא ואנא אשלמית בתר דחלתא דיי אלהי:

(קעט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק ט

(קפ)  (ט) וקים משה ביומא ההוא למימר אם לא ארעא די דרכת פרסת רגלך בה דילך תהי לאחסנא ולבנך עד עלמא ארי אשלימתא בתר דחלתא דיי אלהי:

(קפא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק י

(קפב)                        (י) וכען הא קיים יי יתי כמא די מליל דנן ארבעין וחמש שנין מעידן דמליל יי ית פתגמא הדין עם משה דאזל ישראל במדברא וכען הא אנא יומא די בר תמנן וחמש שנין:

(קפג) תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק יא

(קפד)                        (יא) עד כען אנא יומא דין תקיף כדביומא דשלח יתי משה כחילי כבכן וכן חילי דכען לאגחא קרבא ולמפק ולמיעל:

(קפה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק יב

(קפו) (יב) וכען הב לי ית טורא הדין דמליל יי ביומא ההוא ארי את שמעתא ביומא ההוא ארי גברין תמן וקרוין רברבן כריכן מאים יהא מימרא דיי בסעדי ואירתינון כמא די מליל יי:

(קפז) תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק יג

(קפח)                        (יג) וברכיה יהושע ויהב ית חברון לכלב בר יפנה לאחסנא:

(קפט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק יד

(קצ)   (יד) על כן הות חברון לכלב בר יפנה קנזאה לאחסנא עד יומא הדין חלף דאשלם בתר דחלתא דיי אלהא דישראל:

(קצא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יד פסוק טו

(קצב)(טו) ושום חברון מלקדמין קרית ארבע אנש רב בגבריא הוא וארעא שדוכת מלמעבד קרבא:

(קצג) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק א

(קצד)(א) והוה עדבא לשבטא דבני יהודה לזרעיתהון על תחום אדום מדברא דצין דרומא מסיפי דרומא:

(קצה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ב

(קצו) (ב) והוה להון תחום דרומא מסיפי ימא דמלחא מן כיפא דמתפני לדרומא:

(קצז) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ג

(קצח)(ג) ונפק למדרומא למסקנא דעקרבין ועבר לצין וסליק מדרומא לרקם גיאה ועבר לחצרון וסליק לאדר ומסתחר לקרקעה:

(קצט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ד

(ר)      (ד) ועבר לעצמון ונפק לנחלא דמצרים והוו מפקנוהי דתחומא למערבה דין יהא לכון תחום דרומא:

(רא)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ה

(רב)   (ה) ותחום קידומא ימא דמלחא עד סיפי ירדנא ותחומא לרוח צפונא מכיף ימא מסיפי ירדנא:

(רג)    תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ו

(רד)   (ו) וסלק תחומא לבית חגלה ועבר מצפונא לבית מישרא וסליק תחומא לאבן בוהן בר ראובן:

(רה)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ז

(רו)    (ז) וסלק תחומא לדביר ממישר עכור וצפונא מתפני לגלגלא דלקביל מסקנא דאדמים דמדרום לנחלא ועבר תחומא למי עין שמש והון מפקנוהי לעין קצרה:

(רז)    תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ח

(רח)   (ח) וסליק תחומא לחילת בר הנם דלעיבר יבוס מדרומא היא ירושלם וסלק תחומא לריש טורא דעל אפי חילת הנם מערבא דבסיפי מישר גבריא צפונא:

(רט)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ט

(רי)    (ט) ויסחר תחומא מריש טורא למבועי מי נפתוח ונפק לקרוי טורא דעפרון ויסחר תחומא לבעלה היא קרית יערים:

(ריא) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ט

(ריב)  (ט) ויסחר תחומא מריש טורא למבועי מי נפתוח ונפק לקרוי טורא דעפרון ויסחר תחומא לבעלה היא קרית יערים:

(ריג)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק י

(ריד)  (י) ומסתחר תחומא מבעלה לימא לטורא דשעיר ועבר לעיבר טור יערים מצפונא היא כסלון ונחית לבית שמש ועבר לתמנא:

(רטו) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק י

(רטז) (י) ומסתחר תחומא מבעלה לימא לטורא דשעיר ועבר לעיבר טור יערים מצפונא היא כסלון ונחית לבית שמש ועבר לתמנא:

(ריז)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יא

(ריח)  (יא) ונפק תחומא לעבר עקרון לצפונא ויסחר תחומא לשכרון ועבר לטור בעלה ונפק ליבנאל והוון מפקנוהי דתחומא לימא:

(ריט) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יב

(רכ)   (יב) ותחום מערבא ימא רבא ותחומא דין תחום בני יהודה סחור סחור לזרעיתהון:

(רכא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יג

(רכב)(יג) ולכלב בר יפונה יהב חולקא בגו בני יהודה על מימרא דיי ליהושע ית קרית ארבע אבוהון דגבריא היא חברון:

(רכג) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יד

(רכד)(יד) ותריך מתמן כלב ית תלתא בני גבריא ית ששי וית אחימן וית תלמי בני גבריא:

(רכה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק טו

(רכו) (טו) וסליק מתמן לות יתבי דבר ושום דבר מלקדמין קרית ארכי:

(רכז) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק טז

(רכח)(טז) ואמר כלב דמחי ית קרית ארכי ויכבשינה ואתן ליה ית עכסה ברתי לאתו:

(רכט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יז

(רל)   (יז) וכבשה עתניאל בר קנז אחוהי דכלב ויהב ליה ית עכסה ברתיה לאתו:

(רלא)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יח

(רלב) (יח) והוה במיעלה ואמלכתיה למשאל מן אבוהא אחסנתא ואתרכינת מעל חמרא ואמר לה כלב מה ליך:

(רלג)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק יט

(רלד) (יט) אמרת הב לי אחסנתא ארי לארע דרומא יהבתני ותתן לי אתר בית שקיא דמיא ויהב לה ית בית שקיא עילאה וית בית שקיא תחתאה:

(רלה)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כ

(רלו)  (כ) דא אחסנת שבטא דבני יהודה לזרעיתהון:

(רלז)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כא

(רלח) (כא) והוה קרויא מסיפי לשבטא דבני יהודה על תחום אדום בדרומא קבצאל ועדר ויגור:

(רלט)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כב

(רמ)   (כב) וקינה ודימונה ועדעדה:

(רמא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כב

(רמב)(כב) וקינה ודימונה ועדעדה:

(רמג) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כג

(רמד)(כג) וקרש וחצור ויתנן:

(רמה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כד

(רמו) (כד) זיף וטלם ובעלות:

(רמז) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כה

(רמח)(כה) וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור:

(רמט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כו

(רנ)    (כו) אמם ושמע ומולדה:

(רנא) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כז

(רנב)  (כז) וחצר גדה וחשמון ובית פלט:

(רנג)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כח

(רנד)  (כח) וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה:

(רנה) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק כט

(רנו)   (כט) בעלה ועיים ועצם:

(רנז)   תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ל

(רנח)  (ל) ואלתולד וכסיל וחרמה:

(רנט) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ל

(רס)   (ל) ואלתולד וכסיל וחרמה:

(רסא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לא

(רסב)(לא) וצקלג ומדמנה וסנסנה:

(רסג) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לב

(רסד)(לב) ולבאות ושלחים ועין ורמון כל קרויא עשרין ותשע ופצחיהן:

(רסה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לג

(רסו) (לג) בשפלתא אשתאול וצרעה ואשנה:

(רסז) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לד

(רסח)(לד) וזנוח ועין גנים תפוח והעינם:

(רסט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לה

(רע)   (לה) ירמות ועדלם שוכה ועזקה:

(רעא)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לו

(רעב) (לו) ושערים ועדיתים והגדרה וקדרותים קרוין ארבע עסרי ופצחיהן:

(רעג)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לז

(רעד) (לז) צנן וחדשה ומגדל גד:

(רעה)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לח

(רעו)  (לח) ודלען והמצפה ויקתאל:

(רעז)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק לט

(רעח) (לט) לכיש ובצקת ועגלון:

(רעט)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מ

(רפ)   (מ) וכבון ולחמס וכתליש:

(רפא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מא

(רפב)(מא) וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה קרוין שית עסרי ופצחיהן:

(רפג) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מב

(רפד)(מב) לבנה ועתר ועשן:

(רפה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מג

(רפו) ויפתח ואשנה ונציב:

(רפז) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מד

(רפח)וקעילה ואכזיב ומראשה קרוין תשע ופצחיהן:

(רפט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מה

(רצ)   עקרון וכפרנהא ופצחהא:

(רצא)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מו

(רצב) מעקרון ומערבא כל קרויא דעל תחום אשדוד ופצחיהן:

(רצג)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מז

(רצד) אשדוד כפרנהא ופצחהא עד נחלא דמצרים וימא רבה ותחומיה:

(רצה)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מח

(רצו)  ובטורא שמיר ויתיר ושוכה:

(רצז)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק מט

(רצח) ודנה וקרית סנה היא דביר:

(רצט)תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נ

(ש)     וענב ואשתמה וענים:

(שא)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נא

(שב)   וגשן וחלן וגלה קרוין חדא עסרי ופצחיהן:

(שג)    תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נב

(שד)   ארב ודומה ואשען:

(שה)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נג

(שו)    וינום ובית תפוח ואפקה:

(שז)    תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נד

(שח)   וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער קרוין תשע ופצחיהן:

(שט)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נה

(שי)    מעון כרמל וזיף ויוה:

(שיא) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נו

(שיב) ויזרעאל ויקדעם וזנוח:

(שיג)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נז

(שיד) הקין גבעה ותמנה קרוין עסר ופצחיהן:

(שטו) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נח

(שטז) חלחון בית צור וגדור:

(שיז)  תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק נט

(שיח) ומערת ובית ענות ואלתקן קרחין שית ופצחיהן:

(שיט) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק ס

(שכ)  קרית בעל היא קרית יערים והרבה קרוין תרתין ופצחיהן:

(שכא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק סא

(שכב)                        במדברא בית מישר מדין וסככה:

(שכג) תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק סב

(שכד)                        ונבשן וקרית מלח ועין גדי קרוין שית ופצחיהן:

(שכה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק טו פסוק סג

(שכו) וית יבוסאי יתבי ירושלם לא יכילו בני יהודה לתרכותהון זיתיבו יבואסי עם בני יהודה בירושלם עד יומא הדין:

(שכז) תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק א

(שכח)                        (א) ונפק עדבא לבני יוסף מירדנא דיריחו למיא יריחו מדינחא למדברא דסליק מיריחו בטורא לבית אל:

(שכט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ב

(של)   ונפק מבית אל ללוז ועבר לתחום ארכי לעטרות:

(שלא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ג

(שלב)ונחיוג לימא לתחום יפליט עד תחום בית חורון ארעאה ועד גזר והוון מפקנוהי לימא:

(שלג) תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ד

(שלד)ואחסינו בני יוסף מנשה ואפרים:

(שלה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ה

(שלו) והוה תחום בני אפרים לזרעיתהון והוה תחום אחסנתהון מדינחא עטרות אדר עד בית חורון עילאה:

(שלז) תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ה

(שלח)והוה תחום בני אפרים לזרעיתהון והוה תחום אחסנתהון מדינחא עטרות אדר עד בית חורון עילאה:

(שלט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ו

(שמ)  ונפק תחומא לימא למכמתת מצפונא ומסתחר תחומא ממדינחא לתאנת שלה ועבר ליה ממדנח לינוח:

(שמא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ז

(שמב)                        ונחית מינוח לעטרות ולנערתה ומערע ביריחו ונפק לירדנא:

(שמג) תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ח

(שמד)                        מתפוח אזיל תחומא לימא לנחלא דקנה והוון מפקנוהי לימא דא אחסנת שבטא דבני אפרים לזרעיתהון:

(שמה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק ט

(שמו) וקרויא דמפרשן לבני אפרים בנו אחסנת בני מנשה כל קרויא ופצחיהן:

(שמז) תרגום יונתן על יהושע פרק טז פסוק י

(שמח)                        ולא תריכו ית כנענאי דיתיב בגזר ויתיבו כנענאי בגו בית אפרים עד יומא הדין והוו למסקי מסין פלחין:

(שמט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק א

(שנ)    והוה עדבא לשבטא דמנשה ארי הוא בוכרא דיוסף למכיר בוכרא דמנשה אבוהי דגלעד ארי הוא הוה גבר עביד קרבין והוה ליה ארעא גלעד ומתנן:

(שנא) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ב

(שנב) והוה לבני מנשה דאשתארו לזרעיתהון ולבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע אילן בני מנשה בר יוסף דכריא לזרעיתהון:

(שנג)  תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ג

(שנד) ולצלפחד בר חפר בר גלעד בר מכיר בר מנשה לא הוו ליה בנין אלהן בנן ואלין שמחת בנתיה מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה:

(שנה) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ד

(שנו)  וקריבא לקדם אלעזר כהנא ולקדם יהושע בר נון ולקדם רברביא למיסר יי פקיד ית משה למתן לנא אחסנא בגו אחנא ויהב להון על מימרא דיי אחסנא בגו אחי אבוהן:

(שנז)  תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ה

(שנח) ונפלו עדבי מנשה עפרא בר מארעא דגלעד ומתנן דמעיברא לירדנא:

(שנט) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ו

(שס)  ארי בנת מנשה אחסינו אחסנא בגו בנוהי וארעא גלעד הות לבני מנשה דאשתארו:

(שסא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ז

(שסב)                        והוה תחום מנשה מאשר למכמתת די על אפי שכם ואזל תחומא לימינא ליתבי עין תפוח:

(שסג) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ח

(שסד)                        למנשה הות ארע תפוח ותפוח על תחום מנשה לבני אפרים:

(שסה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק ט

(שסו) ונחית תחומא לנחלא דקנה לדרומא לנחלא קרויא האלין לאפרים בגו קרוי מנשה ותחום מנשה מצפונא לנחלא והון מפקנוהי לימא:

(שסז) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק י

(שסח)                        דרומא לאפרים וצפונא למנשה והוה ימא תחומיה ובאשר מערעין מצפונא וביששכר ממדינחא:

(שסט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק יא

(שע)   והוה למנשה ביששכר ובאשר בית שאן וכפרנהא ויבלעם וכפרנהא וית יתבי דאר וכפרנהא ויתבי עין דר וכפרנהא ויתבי תענך וכפרנהא ויתבי מגדו וכפרנהא תלתא פלכין:

(שעא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק יב

(שעב)ולא יכילו בני מנשה לתרכא ית קרויא האלין ושרי כנענאה למתב בארעא הדא:

(שעג) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק יג

(שעד)והוה כד תקיפו בני ישראל ומניאו ית כנענאי למסקי מסין ותרכא לא תרכינון:

(שעה)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק יד

(שעו) ומלילו בני יוסף עם יהושע למימר מא דין יהבת לי אחסנא עדבא חד וחולק חד ואנא עם סגי עד לסגי ברכני יי:

(שעז) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק טו

(שעח)ואמר להון יהושע אם עם סגי אתון סקו לכון לחורשא ותתקן לך תמן אתר בארע פרזאי וגבריא ארי עק לכון טורא דהר אפרים:

(שעט)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק טז

(שפ)  ואמרו בני יוסף לא יספק לנא טורא ורתיכין דפרזלא בכל כנענאי דיתבין בארע מישרא לדי בבית שאן וכפרנהא ולדי במישר יזרעאל:

(שפא)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק יז

(שפב)                        ואמר יהושע לבית יוסף לאפרים ולמנשה למימר עם סגי אתון וחיל סגי לכון לא יהי לכון עדבא חד:

(שפג) תרגום יונתן על יהושע פרק יז פסוק יח

(שפד)                        ארי טורא יהי לך ארי חורשא הוא ותתקניניה ויהי לח מפקנוהי ארי תתרכון ית כנענאי ארי רתיכין דפרזלא ליה ארי תקיפין אינון:

(שפה)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק א

(שפו) ואתכנשו כל כנשתא דבני ישראל לשלה ואשריאו תמן ית משכן זמנא וארעא אתכבישת קדמיהון:

(שפז) תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ב

(שפח)                        ואשתארו בבני ישראל דלא פליגו ית אחסנתהון שבעה שבטין:

(שפט)                       תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ג

(שצ)   ואמר יהושע לבני ישראל עד אימתי אתון מררשלין למיעל למירת ית ארעא דיהב לכון יי אלהא דאבהתכון:

(שצא)                        תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ד

(שצב)(ד) הבו לכון תלתא גברין לשבטא ואשלחינון ויקומון ויהלכון בארעא ויכתבון יתה לפום אחסנתהון וייתון לותי:

(א)     תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ה

(ב)      ויפלגון יתה לשבעה חולקין דבית יהודה יקומון על תחומיהון מדרומא ודבית יוסף יקומון על תחומיהון מצפונא:

(ג)       תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ו

(ד)      ואתון תכתבון ית ארעא לשבעא חולקין ותיתון לותי הלכא וארמי לכון עדבא הלכא קדם יי אלהנא:

(ה)     תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ז

(ו)       ארי לית חולק ללואי ביניכון אלהן מתנן דיהב להון יי אינון אחסנתהון וגד וראובן ופלגות שבטא דמנשה קבילו אחסנתהון מעברא לירדנא מדינחא דיהב להון משה עבדא דיי:

(ז)       תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ח

(ח)      וקמו גבריא ואזלו ופקיד יהושע ית דאזלו למכתב ית ארעא למימר אזילו והליכו בארעא וכתובו יתה ותובו לותי והכא ארמי לכון עדבין קדם יי בשלה:

(ט)     תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק ט

(י)       ואזלו גבריא ועבדו בארעא וכתבוה לקרויא לשבעא חולקין על ספרא ואתו לות יהושע למשריתא לשלה:

(יא)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק י

(יב)    ורמא להון יהושע עדבא בשלה קדם יי ופליג תמן יהושע ית ארעא לבני ישראל כגותהון:

(יג)     תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יא

(יד)    וסליק עדבא שבטא דבני בנימן לזרעיתהון ונפק תחום עדביהון בין בני יהודה ובין בני יוסף:

(טו)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יב

(טז)    והוה להון תחומא לרוח צפונא מן ירדנא וסליק תחומא לעיבר יריחו מצפונא וסליק בטורא לימא והון מפקנוהי למדבר בית און:

(יז)     תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יג

(יח)    ועבר מתמן תחומא ללוז דלעבר דלוז דרומא היא בית אל ונחית תחומא עטרות אדר על טורא דמדרום לבית חורון ארעאה:

(יט)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יד

(כ)     ותאר תחומא ומסתחר לרוח מערבא לדרומא מן טורא די על אפי בית חורון דרומא והוון מפקנוהי על קרית בעל היא קרית יערים קרתא דבני יהודה דא רוח מערבא:

(כא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק טו

(כב)   ורוח דרומא מסיפי קרית יערים ונפק תחומא לימא ונפיק למבועי מי נפתוח:

(כג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק טז

(כד)   ונחית תחומא לסטר טורא די על אפי חילת בר הנם די במישר גבריא צפונא ונחית לחילת בר הנם לעיבר יבוס דרומא ונחית לעין קצרא:

(כה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יז

(כו)    ותאר מצפון ונפק לעין שמש ונפיק לגלילא די לקביל מסקנא דאדמים ונחית לאבן בוהן בר ראובן:

(כז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יח

(כח)   ועבר לעיברא דלקביל מישרא צפונא ונחית לערבתה:

(כט)  תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק יט

(ל)      ועבר תחומא לעיבר בית חגלה לצפונא והוון מפקנוהי דתחומה לכיף ימא דמלחא צפונא לסיפי ירדנא דרומא דין תחום דרומא:

(לא)   תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כ

(לב)   וירדנא תחומא ליה לרוח קידומא דא אחסנת בני בנימין לתחומהא סחור סחור לזרעיתהון:

(לג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כא

(לד)   והוה קרויא לשבטא דבני בנימין לזרעיתהון יריחו ובית חגלה ומישר קציץ:

(לה)   תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כב

(לו)    ובית מישרא וצמרים ובית אל:

(לז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כג

(לח)   והעוים והפרה ועפרה:

(לט)   תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כד

(מ)     וכפר העמונה והעפני וגבע קרוין תרתא עסרי ופצחיהן:

(מא)  תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כה

(מב)   גבעון ורמתא ובארות:

(מג)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כו

(מד)   ומצפיא וכפירה והמצה:

(מה)  תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כז

(מו)    ורקם וירפאל ותראלה:

(מז)    תרגום יונתן על יהושע פרק יח פסוק כח

(מח)   וצלע אלף ויבוסאי היא ירושלם גבעת קרית קרוין ארבע עסרי ופצחיהן דא אחסנת בני בנימין לזרעיתהון:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק א

(א)     ונפק עדבא תנינא לשמעון לשבטא דבני שמעון לזרעיתהון והוה אחסנתהון בגו אחסנת בני יהודה:

(ב)      והוה להון באחסנתהון באר שבע ושבע ומולדה:

(ג)       וחצר שועל ובלה ועצם:

(ד)      ואלתולד ובתול וחרמה

(ה)     וצקלג ובית המרכבת

(ו)       ובית לבאות ושרוחן קרוין תלת עסרי ופצחיהן

(ז)       עין רמון ועתר ועשן קרוין ארבע ופצחיהן

(ח)      וכל פצחי די בסחרנות קרויא האלין עד בעלת באר ראמת       דרומא דא אחסנת שבטא דבני שמעון לזרעיתהון

(ט)     מעדב בני יהודה אחסנת בני שמעון ארי הוה חילק בני יהודה סגי מנהון ואחסינו בני שמעון בגד אחסנתהון

(י)       וסליק עדבא תליתאה לבני זבולן לזרעיתהון והוה תחום אחסנתהון עד שריד

(יא)    וסליק תהומהון לימא ומרעלא ומערע בדבשת ומערע בנחלא די על אפי יקנעם

(יב)    ותב משריד לקידומא מדנח שמשא על תחום כסלות תבור ונפיק לדברת וסליק ליפיע

(יג)     ומתמן עבר לקדומא מדינחא נתה חפר עתה קצין ונפיק לרמון דמתואר מסתחר לנעה


תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק יג
ומתמן עבר לקדומא מדינחא נתה חפר עתה קצין ונפיק לרמון דמתואר ומתמן מסתחר לנעה:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק יד
ומסתחר ליה תחומא מצפונא לחנתון והוון מפקנוהי לחילת יפתח אל:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק טו
וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם קרוין תרתא עסרי ופצחיהן:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק טז
דא אחסנת בני זבולן לזרעיתהון קרויא האלין ופצחיהן:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק יז
לששכר נפק עדבא רביעאה לבני יששכר לזרעיתהון:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק יח
והוה תחומהון יזרעאל וכסלות ושונם:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק יט
וחפרים ושיאון ואנחרת:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כ
והרבית וקשיון ואבץ:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כא
ורמת ועין גנים ועין חדה ובית פצץ:

תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כב
ומערע תחומא בתבור ושחצימה ובית שמש והוון מפקנוהי דתחומהון לירדנא קרוין שית עסרי ופצחיהן: תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כג
דא אחסנת שבטא דבני יששכר לזרעיתהון קרויא ופצחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כד
ונפק עדבא חמישאה לשבטא דבני אשר לזרעיתהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כה
והוה תחומהון חלקת וחלי ובטן ואכשף:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כו
ואלמלך ועמעד ומשאל ומערע בכרמלא לימא ובשיחור לבנת:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כה
והוה תחומהון חלקת וחלי ובטן ואכשף:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כו
ואלמלך ועמעד ומשאל ומערע בכרמלא לימא ובשיחור לבנת:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כז
ותב ממדנח שמשא בית דנון ומערע בזבולן ובחילת יפתח אל לצפונא בית מישרא ונעיאל ונפיק לכבול משמאלא:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כח
ועברון ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק כט
ותב תחומא לרמתא ועד קרוין כריכן קרוי תוקפא ותב תחומא לחוסה ויהון מפקנוהי לימא מעדב אכזיב:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק ל
ועמה ואפק ורחוב קרוין תרתין ועשרין ופצחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לא
דא אחסנת שבטא דבני אשר לזרעיתהון קרויא האלין ופצחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לב
לבני נפתלי נפק עדבא שתיתאה לבני נפתלי לזרעיתהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לג
והוה תחומהון מחלף מאלון בצעננים ואדמי הנקב ויבנאל עד לקום והוון מפקנוהי לירדנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לד
ותב תחומא לימא לאזנות תבור ונפק מתמן לחקקה ומערב בזבולן מדרומא ובאשר יערע ממערבא וביהודה ירדנא מדנח שמשא:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לה
וקרוין כריכן הצדים צר וחמת רקת וכנרת:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לו
ואדמה והרמה וחצור:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לז
וקדש ואדרעי ועין חצור:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לח
ויראון ומגדל אל חרם ובית ענת ובית שמש קרוין תשע עשרי ופצחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק לט
דא אחסנת שבטא דבני נפתלי לזרעיתהון קרויא ופצחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מ
לשבטא דבני דן לזרעיתהון נפקא עדבא שביעאה:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מא
והוה תחום אחסנתהון צרעה ואשתאול וקרית שמשא:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מב
ושעלבין ואילון ויתלה:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מג
ואילון ותמנתה ועקרון:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מד
ואלתקה וגבתון ובעלת:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מה
ויהד ובני ברק וגת רמון:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מו
ומי הירקון ורקון עם תחומא די לקביל יפו:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מז
ונפק תחום בני דן מנהון וסליקו בני דן ואגיחו קרבא עם לשם וכבשו יתה ומחו יתה לפתגם דחרב ויריתו יתה ויתיבו בה וקרו ללשם דם כשום דן אבוהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מח
דא אחסנת שבטא דבני דן לזרעיתהון קרויא האלן ופצחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק מט
ושיציאו לאחסנא ית ארעא לתחומהא ויהבו בני ישראל אחסנא ליהושע בר נון ביניהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק נ
על מימרא דיי יהבו ליה ית קרתא די שאל ית תמנת סרח בטורא דאפרים ובנא ית קרתא ויתיב בה:
תרגום יונתן על יהושע פרק יט פסוק נא
אילן אחסנתיא די אחסין אלעזר כהנא ויהושע בר נון ורישי אבהתא לשבטיא דבני ישראל בעדבא בשלה קדם יי בתרע משכן זמנא ושטציאו מלפלגא ית ארעא:


תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק א
ומלל יי עם יהושע למימר:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ב
מליל עם בני ישראל למימר הבו לכון ית קרוי שיזבותא דמלילית עמכון בידא דמשה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ג
למערוק לתמן קטולא דיקטול נפשא בשלו בלא מדעיה ויהוין לכון לשזבא מגאל דמא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ד
ויערוק לחדא מקרויא האלין ויקום במעלנא דתרע קרתא וימליל קדם סבי קרתא ההיא ית פתגמוהי ויכנשון יתיה לקרתא לותהון ויתנון ליה אתר ויתיב עמהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ה
וארי ירדוף גאל דמא בתרוהי ולא ימסרון ית קטולא בידיה ארי בלא מדעיה קטל ית חבריה ולא שני הוא ליה מאתמלי ומדקדמוהי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ו
ויתיב בקרתא ההיא עד דיקום קדם כנשתא לדינא עד דימות כהנא רבא די יהי ביומיא האינון בכן יתוב קטולא וייעול לקרתיה ולביתיה לקרתא די ערק מתמן:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ז
וזמינו ית קדש בגלילא בטורא דבית נפתלי וית שכם בטורא דבית אפרים וית קרית ארבע היא חברון בטורא דבית יהודה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ח
ומעיברא לירדנא דיריחו מדינחא יהבו ית בצר במדברא במישרא משבטא דראובן וית ראמות בגלעד משבטא דגד וית גולן במתנן משבטא דמנשה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כ פסוק ט
אלין הואה קרויא דמזמנן לכל בני ישראל ולגיוריא די יתגיירון ביניהון למערק לתמן כל דיקטול נפשא בשלו ולא ימות בידא דגאיל דמא עד דיקום קדם דמא עד דיקום קדם כנשתא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק א
וקריבו רישי אבהת ליואי לות אלעזר כהנא ולות יהושע בר נון ולות רישי אבהת שבטיא לבני ישראל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ב
ומלילו עמהון בשלה בארעא דכנען למימר יי פקיד ביד משה למתן לנא קרוין למתב ורוחיהן לבעירנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ג
ויהבו בני ישראל ללואי מאחסנתהון על מימרא דיי ית קרויא האלין וית רוחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ד
ונפק עדבא לזרעית הת והוה לבני אהרן כהנא מן לואי משבטא דיהודה ומשבטא דיהודה ומשבטא דשמעון ומשבטא דבנימין בעדבא קרויא תלת עשרי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ה
ולבני קהת דאשתארו מזרעית שבטא דאפרים ומשבטא דדן ומפלגות שבטא דמנשה בעדבא קרוין עשר:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ו
ולבני גרשון מזרעית שבטא דיששכר ומשבטא דאשר ומשבטא דנפתלי ומפלגות שבטא דמנשה במתנן בעדבא קרוין תלת עשרי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ז
לבני מררי לזרעיתהון משבטא דראובן ומשבטא דגד ומשבטא דזבולן קרוין תרתי עשרי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ח
ויהבו בני ישראל ללואי ית קרויא האילן וית רוחיהן כמא דפקד יי בידא דמשה בעדבא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ט
ויהבו משבטא דבני יהודה ומשבטא דבני שמעון ית קרויא האלין דאתפרשא בשמהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק י
והוה לבני אהרן מזרעית קהת מבני לואי ארי להון הוה עדבא בקדמיתא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יא
ויהבו להון ית קרית ארבע אבוהון דגבריא היא חברון בטורא דיהודה וית רוחהא סחרנהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יב
וית חקל קרתא וית פצחהא יהבו לכלב בר יפנה באחסנתיה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יג
ולבני אהרן כהנא יהבו ית קרית שזבות קטולא ית חברון וית רוחהא וית לבנה וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יד
וית יתר וית רוחהא וית אשתמע וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק טו
וית חלן וית רוחהא וית דביר וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק טז
וית עין וית רוחהא וית יטה וית רוחהא ית בית שמש וית רוחהא קרוין תשע מן תרין שבטיא האלין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יז
ומשבטא דבנימין ית גבעון וית רוחהא ית גבע וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יח
ית ענתות וית רוחהא וית עלמון וית רוחהא קרוין ארבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק יט
כל קרוי בני אהרן כהניא תלת עשרי קרוין ורוחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כ
ולזרעית בני קהת לואי דאשתארו מבני קהת והואה קרוי עדביהון משבטא דבני אפרים:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כא
ויהבו להון ית קרית שזבות קטולא ית שכם וית רוחהא בטורא דבית אפרים וית גזר וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כב
וית קבצים וית רוחהא וית בית חורון וית רוחהא קרוין ארבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כג
ומשבטא דדן ית אלתקא וית רוחהא ית גבתון וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כד
ית אילון וית רוחהא ית גת רמון וית רוחהא קרוין ארבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כה
ומפלגות שבטא דמנשה ית תענך וית רוחהא וית גת רמון וית רוחהא קרוין תרתין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כו
כל קרוין עשר ורוחיהון לזרעית בני קהת דאשתארו:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כז
ולבני גרשון מזרעית לואי מפלגות שבטא דמנשה ית קרית שזבות קטולא ית גולן במתנן וית רוחהא וית בעשתרה וית רוחהא קרוין תרין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כח
ומשבטא דיששכר ית קשיון וית רוחהא ית דברת וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק כט
ית ירמות וית רוחהא ית עין גנים וית רוחהא קרוין ארבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק ל
ומשבטא דאשר ית משאל וית רוחהא ית עבדון ויתרוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לא
ית חלקת וית רוחהא וית רחוב וית רוחהא קרוין ארבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לב
ומשבטא דנפתלי ית קרית שזבות קטולא ית קדש בגליל וית רוחהא וית חמות דאר וית רוחהא וית קרתן וית רוחהא קרוין תלת:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לג
כל קרוי בני גרשון לזרעיתהון תלת עסרי קרוין ורוחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לד
ולזרעית בני מררי לואי די אשתארו מן שבטא דזבולן ית יקנעם וית רוחהא ית קרתה וית רוחהא וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לה
ית דמנה וית רוחהא ית נהלל וית דוחהא קרוי ארבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לו
ומשבטא דגד ית קרית שזבות קטולא ית רמות בגלעד וית רוחהא וית מחנים וית רוחהא: (לו) ומשבטא דראובן ית קרית שזבות קטולא ית בצר במדברא ית יהצה וית רוחהא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לז
ית חשבון וית רוחהא ית יעזר וית רוחהא כל קרוין ארבע: (לז) ית קדמות וית רוחהא ית מיפרעת וית רוחהא קרוין ארבע):
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לח
כל קרויא לבני מררי לזרעיתהון די אשתארו מזרעית ליואי והוה עדבהון קרוין תרתי עסרי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק לט
כל קרוי לואי בגו אחסנת בני ישראל קרוין ארבעין ותמני ורוחיהן:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק מ
יהוין קרויא האלין קרוי קרוי ורוחהא סחרנהא כן לכל קרויא האלין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק מא
ויהב יי לישראל ית כל ארעא די קים למתן לאבהתהון ואחסינוה ויתיבו בה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק מב
ואניח יי להון מסחור סחור ככל דקים לאבהתהון ולא קם אנש מן קדמיהון מן כל בעלי דבביהון ית כל בעלי דבביהון מסר יי בידיהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כא פסוק מג
לא בטיל פתגמא מכל פתגמוהי תקניא די מליל יי על בית ישראל כולהון אתקיימו:


תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק א
בכןקרא יהושע לשבטא דראובן ולשבטא דגד ולפלגות שבטא דמנשה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ב
ואמר להון אתון נטרתון ית כל דפקד יתכון משה עבדא דיי וקבילתון למימרי לכל די פקדית יתכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ג
לא שבקתון ית אחוכון דנן יומין סגיאין עד יומא הדין ונטרתון ית מטרת תקידתא ממרא דיי אלהכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ד
וכען אניח יי אלהכון לאחוכון כמא די מליל להון וכען אתפניאו ואזילו לכון לקרויכון לארעא אחסנתכון דיהב לכון משה עבדא דיי בעברא דירדנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ה
לחוד אסתמרו לחדא למעבד ית תפקדתא וית אוריתא די פקיד יתכון משה עבדא דיי למרחם ית יי אלהכון ולמהך בכל אורחן דתקנן קדמוהי ולמטר פקודהי ולאתקרבא לדחלתיה ולמפלח קדמוהי בכל לבכון ובכל נפשכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ו
וברכינון יהושע ושלחינון ואזלו לקרויהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ז
ולפלגות שבטא דמנשה יהב משה במתנן ולפלגיהון יהב יהושע עם אחיהון בעברא דירדנא למערבא ואף ארי שלחינון יהושע לקרויהון וברכינון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ח
ואמר להון למימר בנכסין סגיאין תובו לקרויכון ובבעירא סגי לחדא בכספא ובדהבא ובנחשא ובפרזלא ובלבושין סגי לחדא פליגו בזת בעלי דבביכון עם אחיכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק ט
ותבו ואזלו בני ראובן ובני גד ופלגות שבטא דמנשה מלות בני ישראל משלה די בארעא דכנען למיזל לארעא דגלעד לארעא אחסנתהון דאחסינו בה על מימרא דיי בידא דמשה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק י
ואתו לגלילי ירדנא די בארעא דכנען ובנו בני ראובן ובני גד ופלגות שבטא דמנשה תמן מדבחא על ירדנא מדבח רב למחזי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יא
ושמעו בני ישראל למימר הא בנו בני ראובן ובני גד ופלגות שבטא דמנשה ית מדבחא לקביל ארעא דכנען בגלילי ירדנא דלעבר בני ישראל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יב
ושמעו בני ישראל ואתכנישו כל כנשתא דבני ישראל לשלה למיסק עליהון לחילא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יג
ושלחו בני ישראל לות בני ראובן ולות בני גד ולות פלגות שבטא דמנשה לארעא גלעד ית פנחס בר אלעזר כהנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יד
ועשרא רברבין עמיה רבא חד רבא חד לבית אבא לכל שבטיא דישראל וגבר ריש בית אבהתהון אינון לאלפיא דישראל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק טו
ואתו לות בני ראובן ולות בני גד ולות פלגות שבטא דמנשה לארעא דגלעד ומלילו עמהון למימר:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק טז
כדין אמרו כל כנשתא דיי מא שקרא הדין די שקרתון במימרא דאלהא ישראל למיתב יומא דין מבתר פולחנא דיי במבנכן לכון מדבחא לממדרכון יומא דין במימרא דיי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יז
הזעיר לנא ית חובא דפעור דלא אדכינא מניה עד יומא הדין והות מחתא בכנשתא דיי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יח
ואתון תתובון יומא דין מבתר פולחנא דיי ויהי אתון תמרדון יומא דין במימרא דיי ומחר על כל כנשתא דישראל יהי רוגזא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יח
ואתון תתובון יומא דין מבתר פולחנא דיי ויהי אתון תמרדון יומא דין במימרא דיי ומחר על כל כנשתא דישראל יהי רוגזא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק יט
וברם אם מסאבא ארע אחסנתכון עברו לכון לארע אחסנת עמא דיי די שרא תמן משכנא דיי ואחסינו ביננא ובמימרא דיי לא תמרדון ובנא לא תמרדון במבניכון לכון מדבחא בר ממדבחא דיי אלהנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק כ
הלא עכן בר זרח שקר שקרא בחרמא ועל כל כנשתא דישראל הוה רוגזא והוא גברא חד לא מית בחוביה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק כא
ואתיבו בני ראובן ובני גד ופלגות שבטא דמנשה ומלילו עם רישי אלפיא דישראל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק כב
אל אלהים יי אל אלהים יי קדמוהי ידיע וישראל בסופא ידע אם במרדא ואם בשקרא שקרנא במימרא דיי לא תפרקיננא יומא הדין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק כג
למבנא לנא מדבחא למיתב מבתר פולחנא דיי ואם לאסקא עלוהי עלתא ומנחתא ואם למעבד עלוהי נכסת קודשין יי הוא יתבע:
תרגום יונתן על יהושע פרק כב פסוק כד
ואם לא מיוצפא מפתגם עבדנא ית דא למימר מחר יימרון בניכון לבננא למימר לית לכון חולק במימרא דיי אלהא דישראל:

תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק א
והוה לזמן יומין סגיאין בתר דאניח יי לישראל מכל בעלי דבביהון מסחור סחור ויהושע סיב על ביומין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ב
וקרא יהושע לכל ישראל לסבוהי ולרישוהי ולדינוהי ולסרכוהי ואמר להון אנא סיבית עלית ביומין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ג
ואתון חזיתון ית כל דעבד יי אלהכון לכל עממיא האלין מן קדמיכון ארי יי אלהכון מימריה מגיח לכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ד
חזו די פלגית לכון ית עממיא די אשתארו האלין באחסנא לשבטיכון מן ירדנא וכל עממיא די שיציתי וימא רבא מעלני שמשא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ה
ויי אלהכון הוא יתברינון מן קדמיכון ויתרך יתהון מן קדמיכון ותרתון ית ארעהון כמא די מליל יי אלהכון כמא די מליל יי אלהכון לכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ו
ותתקפון לחדא למטר ולמעבד ית כל דכתיב בספר אוריתא דמשה בדיל דלא למסטי מיניה לימינא ולשמאלא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ז
בדיל דלא לאתערבא בעממיא האלין די אשתארו האלין עמכון ובשום טעותהון לא תדכרון ולא תקימון ולא תפלחונון ולא תסגדון להון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ח
אלהן בדחלתא דיי אלהכון תדבקון כמא דעבדתון עד יומא הדין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק ט
ותריך יי מן קדמיכון עממין רברבין ותקיפין ואתון לא קם אנש קדמיכון עד יומא הדין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק י
גברא חד מנכון ירדוף אלפא ארי יי אלהכון מימריה מגיח לכון כמא די מליל לכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק יא
ותסתמרון לחדא לנפשתיכון למרחם ית יי אלהכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק יב
ארי אם מיתב תתובון ותדבקון בשאר עממיא האלין די אשתארו האלין עמכון ותתחתנון בהון יתתערבון בהון ואינון ותערבון בכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק יג
מדע תדעון ארי לא יוסיף מימרא דיי אלהכון לתרכא ית עממיא האלין מן קדמיכון ויהון לכון לתביר ולתקלא ולסיען נטלן זין לקבליכון ולמשרין מקפנכון עד דתבדון מעל ארעא טבתא הדא די יהב לכון יי אלהכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק יד
והא אנא אזיל יומא דין באורח כל ארעא ותדעון בכל לבכון ובכל נפשכון ארי לא בטיל פתגמא חדא מכל פתגמיא תקניא די מליל יי אלהכון עליכון כולהון אתקימו לכון לא בטיל מנכון פתגמא חדא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק טו
ויהי כמא דאתקימו עליכון כל פתגמיא תקניא די מליל יי אלהכון עליכון כי ייתי יי עליכון ית כל פתגמיא בישיא עד דישיצי יתכון מעל ארעא טבתא הדא די יהב לכון יי אלהכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כג פסוק טז
במעברכון ית קימא דיי אלהכון דפקד יתכון ותהכון ותפלחון לטעות עממיא ותסגדון להון ויתקיף רוגזא דיי בכון ותיבדון בפריע מעל ארעא טבתא דיהב לכון:


תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק א
וכנש יהושע ית כל שבטיא דישראל לשכם וקרא לסבי ישראל ולרישוהי ולדינוהי ולסרכוהי ואתעתדו קדם יי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ב
ואמר יהושע לכל עמא כדנן אמר יי אלהא דישראל בעבר פרת יתבו אבהתכון מעלמא תרח אבוהי דאברהם ואבוהי דנחור ופלחו לטעות עממיא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ג
ודברית ית אבוכון ית אברהם מעבר פרת ואובלית יתיה בכל ארעא דכנען ואסגיתי ית בנוהי ויהבית ליה ית יצחק:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ד
ויהבית ליצחק ית יעקב וית עשו ויהבית לעשו ית טורא דשעיר למירת יתיה ויעקב ובנוהי נחתו למצרים:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ה
ושלחית ית משה וית אהרן ומחית ית מצראי כמא דעבדית ביניהון ובר כן אפקית יתכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ו
ואפקית ית אבהתכון ממצרים ואתיתון לימא ורדפו מצראי בתר אבהתכון ברתיכין ובפרשין לימא דסוף:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ז
וצעיקו קדם יי ושוי קבלא ביניכון ובין מצראי ואיתי עלוהי ית ימא וחפנון וחזאה עיניכון ית די עבדית במצרים ויתיבתון במדברא יומין סגיאין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ח
ואעלית יתכון לארע אמוראה דיתיב בעברא דירדנא ואגיחו קרבא עמכון ומסרית יתהון בידכון ויריתתון ית ארעהון ושיציתינון מן קדמיכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ט
וקם בלק בר צפור מלכא דמואב ואגיח קרבא בישראל ושלח וקרא לבלעם בר בעור למילט יתכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק י
ולא אביתי לקבלא מן בלעם ובריך ברכא יתכון ושיזבות יתכון מן ידיה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יא
ועברתון ית ירדנא ואתיתון ליריחו ואגיחו קרבא בכון יתבי יריחו אמוראי ופרזאי וכנענאי וחתאי וגרגשאי חואי ויבוסאי ומסרית יתהון בידכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יב
ושלחית קדמיכון ית ערעיתא ותרכית יתהון מן קדמיכון תרין מלכי אמוראי לא בחרבך ולא בקשתך:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יג
ויהבית לכון ארעא די לא לאיתון בה וקרוין די לא בניתון ויתיבתון בהון כרמין וזיתין די לא נציבתון אתון אכלין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יד
וכען דחילו מן קדם יי ופלחו קדמוהי בשלמותא ובקושטא ואעדו ית טעותא די פלחו אבהתכון בעבר פרת ובמצרים ופלחו קדם יי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק טו
ואם ביש בעיניכון למפלח קדם יי בחרו לכון יומא דין קדם מן תפלחון אם ית טעותא די פלחו אבהתכון דבעיברא דפרת ואם ית טעות אמוראי די אתון יתבין בארעהון ברם אנא ואנש ביתי נפלח קדם יי:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק טז
ואתיב עמא ואמר חס לנא מלמשבק ית פולחנא דיי למפלח לטעות עממיא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יז
ארי יי אלהנא הוא דאסיק יתנא וית אבהתנא מארעא דמצרים מבית עבדותא ודי עבד לעיננא ית אתיא וית רברבתא האלין ונטרנא בכל אורחא די הליכנא בה ובכל עממיא די עברנא ביניהון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יח
ותריך יי ית כל עממיא וית אמוראה יתיב ארעא מן קדמנא אף אנחנא נפלח קדם יי ארי הוא אלהנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק יט
ואמר יהושע לעמא לא תוכלון למפלח קדם יי ארי אלהא קדישא הוא אל קנא הוא מן קדם דין דקשוט לא ישבוק לחוביכוי ולחטאיכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כ
ארי תשבקון ית פולחנא דיי ותפלחון טעות עממיא ויתוב ויבאש לכון וישיצי יתכון בתר דאוטיב לכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כא
ואמר עמא ליהושע לא אלהן קדם יי נפלח:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כב
ואמר יהושע לעמא סהדין אתון בנפשתכון ארי אתון בחרתון לכון ית פולחנא דיי למפלח קדמוהי ואמרו סהדין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כג
וכען אעדו ית יעות עממיא די ביניכון ואפנו ית לבכון לפולחנא דיי אלהא דישראל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כד
ואמרו עמא ליהושע ית יי אלהנא נפלח ולמימריה נקביל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כה
וגזר יהושע קים לעמא ביומא ההוא ושוי ליה קים ודין בשכם:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כו
וכתב יהושע ית פתגמיא האלין ואצנעינון בספר אוריתא דיי ונסיב אבנא רבתא ואקימה תמן תחות אלתא די בבית מקדשא דיי
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כז
ואמר יהושע לכל עמא הא אבנא הדא תהי לנא כתרין לוחי אבן קימא ארי יתה עבדנא לסהדו ארי פתגמיא דכתיבין עלה מעין כל פתגמיא די מליל עמנא ותהי בכון לדכרן ולסהדו דילמא תכדבון קדם אלהכון:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כח
ושלח יהושע ית עמא גבר לאחסנתיה:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק כט
והוה בתר פתגמיא האלין ומית יהושע בר נון עבדא דיי בר מאה ועשר שנין:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק ל
וקברו יתיה בתחום אחסנתיה בתמנת סרח די בטורא דבית אפרים מצפונא לטור געש:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק לא
ופלח ישראל קדם יי כל יומי יהושע וכל יומי סביא די אוריכו יומין בתר יהושע ודי ידעו ית כל עובדא דיי די עבד לישראל:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק לב
וית גרמי יוסף דאסיקו בני ישראל ממצרים קברו בשכם באחסנת חקלא דקנא יעקב מבני חמור אבוהי דשכם במא חורפן והוו לבני יוסף לאחסנא:
תרגום יונתן על יהושע פרק כד פסוק לג
ואלעזר בר אהרן מית וקברו יתיה בגבעתא דפנחס בריה דאתיהיבת ליה בטורא דבית אפרים:

Comments