תכנית לימודים לשנת הלימודים תשע"ד

תכנית הלימודים לכיתה ז'

זהות יהודית – ישראלית בעולם משתנה
נושאים מרכזיים:
 • הסידור (והמחזור) כמשקף זהויות וגוונים ביהדות
 • לוח השנה בחיי היחיד, המשפחה, הקהילה והעם
 • מעגל החיים: זהויות וגוונים בחברה היהודית
 • האדם תבנית נוף מולדתו – חברה ומקום כמעצבי זהות
 • סמלי המדינה כמעצבי זהות
 • קיבוץ גלויות וקליטת עלייה בחברה הישראלית: האחדות הלאומית
 • השפה העברית ומרכזיותה בהתחדשות הלאומיות העברית


תכנית הלימודים לכיתה ט'

נושאים מרכזיים לדיון בראיית הדורות

נושאים מרכזיים:

 • בין אדם לחברו - יחס האדם לאחר 
 • מחלוקות
 • ערך אהבה - 'חביב אדם'
 • הרמב"ם - דמות מופת והיכרות עם כתביו
 • השבת
 • היחס לאחר בתרבות היהודית