ภาพการทำนา(เศรษฐกิจพอเพียง)

      
          กิจกรรมการทำนา (ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  การสอนให้นักเรียนรู้จักคำว่า "ชาวนา"
ก็เพราะต้องการให้รู้จัก "ติดดิน" ให้รู้ว่าชาวนาซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็น
อยู่อย่างไร สอนให้รู้จักความอดทน อีกทั้งฝึกทักษะในที่เน้นการปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอนของการทำนา
 
          นอกจากนี้ยังถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทำนาให้เยาวชนได้รู้จักแล้ว ยังสอนให้ได้สัมผัสกับ
ดินกับหญ้า บางคนพ่อแม่ประกอบอาชีพทำนา แต่ลูกทำนาไม่เป็นก็มี เพราะการทำนาขณะนี้ใช้เครื่องจักร
เป็นส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่การไถนากระทั่งการเก็บเกี่ยวผลผลิต"
 

 

 

 

กิจกรรมการทำนา on PhotoPeach ภาพโดย นางสาวกาญจนา เจิมทองหลาง

Comments