วก.บางแก้ว แบบสอบถามความคิดเห็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ‎(e-Portfolio)‎