การฝึกงาน

ประกาศรายชื่อนิเทศการฝึกงาน

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาการบัญชีและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศนิเทศ61.pdf

ปฏิทินการฝึกงาน

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา

ออกฝึกงานในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2560

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาการเลขานุการ และการตลาด ออกฝึกงานในวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 20 กรกฏาคม 2561


เอกสารสารการฝึกงาน

Click Download จดหมายขอความอนุเคราะห์

หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน ยื่นกับสถานประกอบการ เพื่อตอบรับการฝึกงานจากสถานประกอบการ ก่อนเข้ารับการฝึกงาน

Click Download จดหมายส่งตัว

จดหมายส่งตัวการฝึกงานยื่นหน่วยงาน วันแรกของการฝึกงาน

ตัวอย่างการรายงานการฝึกงาน-เช้า.docx

ตัวอย่างรายงานการฝึกงาน

การใช้ปกรายงานฝึกงาน

ปวช. รอบเช้า ปกรายงาน สีเหลือง

ปวช. รอบบ่าย ปกรายงาน สีฟ้า

ปวส. ปกรายงาน สีชมพู

รีเกรด ปกรายงาน สีเขียว

ตัวอย่างใบรับรองการฝึกงาน