การฝึกงานประกาศนิเทศ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส.1 เตรียมพร้อมเข้ารัการนิเทศจากอาจารย์นิเทศ


ปฏิทินการฝึกงาน

นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 ทุกสาขาวิชา 
ออกฝึกงานในวันที่ 28  กุมภาพันธ์  ถึง 30  เมษายน 2560

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาการเลขานุการ และการตลาด ออกฝึกงานในวันที่ 14  พฤษภาคม ถึง 20 กรกฏาคม 2561เอกสารสารการฝึกงาน

เอกสารประกอบการจัดทำรายงาน  แบบฟอร์มรับรองการฝึกงาน หนังสือขอความอนุเคราะห์การฝึกงาน หนังสือส่งตัวการเข้าฝึกงาน ทะเบียนการฝึกงาน


เอกสารหลักสูตรทวิภาคี

เอกสารการบันทึกประกอบการจัดทำการฝึกวิชาชีพระหว่างการฝึกระบบทวิภาคีAnnouncements

Announce company wide messages with the announcements page.


Resources

Keep your important persistent materials organized and accessible with the resources page.Contact

Get in touch with your managers immediately using the contact page. All submissions are organized in a Google spreadsheet for easy organization of requests.