วิชาการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

แนวการสอน

 

รายวิชา (ภาษาไทย)       การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

             (ภาษาอังกฤษ)    Small Business Operation

รหัสวิชา                            2201-2204

จำนวนหน่วยกิจ              3  หน่วยกิจ

อาจารย์ผู้สอน                   อาจารย์ณัฐวุฒิ

                                           

1.  คำอธิบายรายวิชา    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ลักษณะและรูปแบบธุรกิจขนาดย่อมประเภทต่างๆ เอกสารต่างๆ  ที่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียน ต่ออายุจดทะเบียนการค้าและการค้าและพาณิชย์  ความหมายของธุรกิจสัมปทานหรือ

                                            ฟรานไชส์   ทำเลที่ตั้งธุรกิจขนาดย่อม แหล่งเงินทุนและการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

 

2.  วัตถุประสงค์        

                                            1.    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ลักษณะและรูปแบบขององค์กรการธุรกิจต่างๆ

                                            2.    เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่ต้องยื่นขออนุญาตจดทะเบียน

                                            3.    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าในขั้นตอนในการจัดตั้งธุรกิจประเภทต่างๆ

                                        4.    เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสัมปทานหรือฟรานไชส์ ทำเลที่ตั้ง แหล่ง  เงินทุน และการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

 

3.  เนื้อหาสาระปละกิจกรรมการเรียนการสอน

 

     สัปดาห์ที่

เนื้อหาสาระ

    กิจกรรมการเรียนการสอน

 จำนวนคาบ

1

ความหมายและของธุรกิจขนาดย่อม

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมาย

3

 

 

    และความสำคัญของการดำเนิน

 

 

 

    ธุรกิจขนาดย่อม

 

 

 

-  ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

 

 

 

    การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม

 

2

ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อม

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทลักษณะ

3

 

 

    หน้าที่และบทบาท

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มอภิปราย สนทนา

 

 

 

    ความล้มเหลว ความสำเร็จของ

 

 

 

    ธุรกิจขนาดย่อม

 

3

ลักษณะและรูปแบบของธุรกิจขนาด

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการค้าปลีก

3

 

ย่อม

    ธุรกิจการค้าส่ง

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มทำใบงานและภาพธุรกิจ

 

 

 

    การค้าปลีกและการค้าส่งประกอบ

 

 

 

    ใบงาน

 

4

ประเภทต่างๆ ของธุรกิจขนาดย่อม

-   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการ

3

 

 

    และการตลาดสำหรับการบริการ

 

 

 

    ธุรกิจอุตสาหกรรมรมขนาดย่อม

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มสนทนาเกี่ยวกับธุรกิจ

 

 

 

    บริการ

 

5

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจขนาดย่อม

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเจ้าของ

3

 

 

    คนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัท

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มทำใบงานหาภาพธุรกิจ

 

 

 

     ประเภทต่างๆ มาประกอบใบงาน

 

6

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้ง

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการจด

3

 

ธุรกิจขนาดย่อม

    ทะเบียนโงงานอุตสาหกรรม

 

 

 

-  ให้หาเอกสารในการจดทะเบียน

 

 

 

    จัดตั้งธุรกิจมาประกอบการทำ

 

 

 

    ใบงาน

 

 

 

-  ทำแบบฝึกหัด

 

7

การตรวจสอบสภาพโรงงานและการ

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ

3

 

ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ

    สอบสภาพของกิจการโรงงาน

 

 

 

    การชำระค่าธรรมเนียม การโอน

 

 

 

    การให้เช่าซื้อ  การให้เช่า หรือการ

 

 

 

    ขายโรงงาน

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มทำใบงาน หาสัญญา

 

 

 

    ในการให้เช่า การให้เช่าซื้อ มา

 

 

 

    ประกอบในงาน

 

8

ธุรกิจสัมปทานฟรานไชส์

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและ

3

 

 

    ความเป็นมาของธุรกิจฟรานไชส์

 

 

 

-  แบ่งกลุ่มยกตัวอย่างธุรกิจฟรานไชส์

 

   สัปดาห์ที่

เนื้อหาสาระ

    กิจกรรมการเรียนการสอน

 จำนวนคาบ

9

ประเภทและสัญญาร่วมทั้งข้อดี

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญา ระบบ

3

 

ข้อเสียของธุรกิจฟรานไชส์

   สัญญา การค้าแบบสัมปทานฟรานไชส์

 

 

 

   ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจฟรานไชส์

 

 

 

-  ทำใบงานสรุปข้อดีและข้อเสียระบบ

 

 

 

   สัญญาธุรกิจฟรานไชส์

 

10

ทำเลที่ตั้งธุรกิจขนาดย่อม

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหมายและความ

3

 

 

   สำคัญพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ในการ

 

 

 

   เลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจขนาดย่อม

 

 

 

-  แบ่งกลุ่มยกตัวอย่างทำเลที่ตั้งที่เป็น

 

 

 

   ทำเลที่เป็นแหล่งชุมชน

 

11

การวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจขนาดย่อม

-  ให้ข้อมูลและวิเคราะห์เลือกปัจจัยใน

3

 

 

   การเลือกทำเลที่ตั้งธุรกิจนาย่อมของ

 

 

 

   ธุรกิจประเภทต่างๆ

 

 

 

-  ให้ทำใบงานวิเคราะห์เลือกทำเลที่ตั้ง

 

 

 

   ให้ตรงกับธุรกิจประเภทต่างๆ

 

12

แหล่งเงินทุน

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของเงินทุน

3

 

 

    ที่ใช้

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มแบ่งยกตัวอย่างแหล่งเงินทุน

 

 

 

-   ทำแบบฝึกหัด

 

13

แหล่งเงินกู้และการระดมเงินทุน

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวแหล่งเงินกู้และการ

3

 

 

   ระดมเงินทุนด้วยวิธีอื่นๆ และความช่วย

 

 

 

   เหลือทางการเงินของรัฐบาล

 

 

 

-  แบ่งกลุ่มทำใบงาน โดยหาข้อมูลจาก

 

 

 

   ธนคาพาณิชย์หรือหน่วยหน่วยงาน

 

 

 

   รัฐบาล

 

14

การตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดสำหรับธุรกิจ

3

 

 

    ขนาดย่อม บทบาทและหน้าที่ธุรกิจ

 

 

 

    ขนาดย่อม

 

 

 

-   ให้แสดงความคิดเห็นในการทำการ

 

 

 

     ตลาดสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

 

   สัปดาห์ที่

เนื้อหาสาระ

    กิจกรรมการเรียนการสอน

 จำนวนคาบ

15

แนวคิดและการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดทางการตลาด

3

 

 

    การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและ

 

 

 

    พฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทาง

 

 

 

    การตลาด และการวิเคราะห์โอกาสทาง

 

 

 

    การตลาด

 

16

กลยุทธ์ทางการตลาดเลือกเป้าหมายและ

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและ

3

 

แบ่งส่วนตลาด

    แบ่งส่วนตลาดได้ถูกต้องพร้อมทั้งบอก

 

 

 

    กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

 

 

 

-  ให้ทำใบงานเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่ม

 

 

 

    เป้าหมายทางการตลาด

 

 

 

-  ทำแบบฝึกหัด

 

17

แผนธุรกิจ

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาด บอก

3

 

 

    ส่วนประกอบพร้อมทั้งความหมายของ

 

 

 

    แผนธุรกิจ

 

 

 

-  แบ่งยกตัวอย่างแผนธุรกิจ

 

 

 

-  ทำการเขียนแผนแผนธุรกิจ

 

18

แผนการตลาด

-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการตลาด พร้อม

3

 

 

    ตัวอย่างแผนธุรกิจ

 

 

 

-   แบ่งกลุ่มทำแผนการตลาด โดยการดู

 

 

 

    ตัวอย่างแผนการตลาด

 

 

4.  ชิ้นงานที่ค้นคว้า

        4.1  หาภาพจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดย่อม

        4.2  งานกลุ่มตามที่ใบงานกำหนด

        4.3  รายงานกลุ่มที่บูรณาการกับวิชาอื่น

 

5.  ข้อตกลงในการเรียน

        5.1  เข้าชั้นเรียน มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น

        5.2  มีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติหน้าชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ

                        (ข้อ 5.1 และ 5.2 ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)

5.3      ส่งงานและนำเสนองานครบทุกชิ้นตามเวลาที่กำหนด

 

6.  การวัดและการประเมินผล

            6.1  งานที่มอบหมาย                             10               คะแนน

            6.2  บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม      10               คะแนน

            6.3  กิจกรรมการเรียนการสอน            10               คะแนน

            6.4  ประเมินผลตามสภาพจริง            40               คะแนน

            6.5  สอบประมวลผล                             30               คะแนน

 

7.  เอกสาร ตำราประกอบการเรียนรู้

หนังสือการดำเนินธุรกิจขนาดย่อม  สำนักพิมพ์วังอักษร