Previous Boards / Committees


Chairman Treasurer Secretary Captain V-Capt.
2000 Ryland
Gibbs-Harris
Jari
Schabel
Shamim
Alam
Ryland
Gibbs-Harris
n/a
2001 Rashid
Khan
Ryland
Gibbs-Harris
Jari
Schabel
Ryland
Gibbs-Harris
Shamim
Alam
2002 Rashid
Khan
Ryland
Gibbs-Harris
Jari
Schabel
Ryland
Gibbs-Harris
Shamim
Alam
2003 Rashid
Khan
Ryland
Gibbs-Harris
Jari
Schabel
Ryland
Gibbs-Harris
Sridhar
Diagala
2004 Rashid
Khan
Shamsul
Khan
Jari
Schabel
Shamsul
Khan
Ekhpelwak
Kuchey
2005 Ryland
Gibbs-Harris
Shamim "Shaan"
Jubaer
Jari
Schabel
Shamsul Khan,
Sanjoy Dass
Ekhpelwak
Kuchey
2006 Ryland
Gibbs-Harris
Balaji
Raghavan
Jari
Schabel
Sanjoy Dass Ekhpelwak
Kuchey
2007 Mandar
Gyan
David
Howells
Jari
Schabel
Sridhar
Diagala
Ekhpelwak
Kuchey
2008 n/a
n/a Jari
Schabel
Mohibullah
Moradi
n/a
2009 Ryland
Gibbs-Harris
Graham
Rhodes
Jari
Schabel
Mohibullah
Moradi
Ekhpelwak
Kuchey
2010 Nikhil Pratap
Pachhandara
Bhupinder
Brar
Jari
Schabel
Ahmed
Farooq
Wahid
Qureshi
2011 Nikhil Pratap
Pachhandara
Umer
Hafeez
Jari
Schabel
Ahmed
Farooq
Bhupinder
Brar
2012 Ahmed
Farooq
Waldo
Seppä
Jari
Schabel
Mubashir
Ali
Umer
Hafeez
2013 Ahmed
Farooq
Waldo
Seppä
Jari
Schabel
n/a
 
n/a
 
2014 Ahmed
Farooq
Syed Wahab
Raza
Jari
Schabel
Zafar
Ahmed
Syed Numan
Raza
2015 Ahmed
Farooq
Kranthi Kuntala
(& Zafar Ahmed)
Jari
Schabel
Zafar
Ahmed
Mehran
Amin
2016 Ahmed
Farooq
Sathish Kumar
Thamala Ravivarma
Jari
Schabel
Ayush
Mishra
Shameek
Vats
2017 Gnanavel "Velan"
Mutharasu
Jari
Schabel
Deepak
Akkil
Ayush
Mishra
Deepak
Akkil
2018 Zafar
Ahmed
Ahmed
Farooq
(Temporary stand-in!)
Jari
Schabel
Hamzah
Mukhtar
Vinodh
Kandavalli
2018 Gregory
Motteram
Shaiful
Alam
Hamzah
Mukhtar
Hamzah
Mukhtar
Shaiful
Alam

TreCC Constitution 2012