นายกฯเยี่ยมกิจกรรมผู้สูงอายุ

โพสต์11 ก.พ. 2553 05:26โดยnui_ssuimmy@hotmail.com
นายมานพ  โสมพรมมา  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เยี่ยมชมกิจกรรมออกกำลังกาย ลำไม้พอง และยืดเหยียด ของกลุ่มผู้สูงอายุ บ้านค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านค้ออำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านหนองปอ  กิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นนโยบายของเทศบาลฯ โดยสนับสนุนโครงการต่างๆ ผ่านระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลบ้านค้อ  นอกเหนือจากการจัดสวัสดิการ ตามนโยบายรัฐบาล
 
หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่จำนวน 20 หมู่บ้าน สามารถเขียนโครงการขอรัการสนับสนุนกิจกรรม ผ่านคณะกรรมการกองทุนฯ ได้ตามสภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน
Comments