เอกสารงานราชการของกองฯ ที่สามารถเผยแพร่ได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ของประชาชน  ได้แก่เอกสารที่ไม่เป็นการเปิดเผยความลับของทางราชการ  เอกสารที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น  เอกสารที่ไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ ฯลฯ ตามกฎหมาย
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  182 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  37 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
สรุปรายงานกองทุนฯ ไตรมาศสุดท้าย เตรียมส่งหลังประชุมคณะกรรมการฯ  157 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
คำกล่าวรายงาน-กล่างเปิดงาน  35 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านค้อ ครั้งที่ 3/2552 ตามระเบียบกองทุนฯ  48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
การประชุมร่วมประจำปีคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 9 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านค้อ   48 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ć
ดู ดาวน์โหลด
นำเสนอชุดที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ 2521 และ 2552  1335 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อาสาสมัครกู้ชีพฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านค้อ  29 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
ร่างกำหนดการศึกษาดูงานเตาเผาขยะ 2553  55 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
ร่างโครงการศึกษาดูงานเตาเผาขยะ 2553  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานเตาเผา  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ข้อมูลเตาเผาขยะ ของ Natural Protech  4792 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งาน ประจำเดือน กันยายน 2552  964 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
แผ่นพับ 3 ตอน ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ไว้แจกประชุมพรุ่งนี้ด้วยจ้า  369 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  86 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  1216 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  878 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
แบบติดตาม - ปย.3  75 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
แบบประเมินการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2552  79 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  43 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย กองสาธารณสุขฯ 2552 (แบบสรุปจาก ปย.2-1)  58 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย(ปย.3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2552  71 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
โครงการประชุมวิชาการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2552  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
ร่าง โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพสายตาผู้สูงอายุด้วยหลักการมีส่วนร่วมในชุมชน ทต.บ้านค้อ  80 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค” 2553  52 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดาวน์โหลด
โครงการงดเหล้าฯ เทศกาลปีใหม่ 2553  70 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  2230 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญรองประธานเครือข่ายสื่อฯ  109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอพระยืน  109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญสื่อมวลชน  109 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ċ

ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญ อปพร.พร้อมรายชื่อ  448 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  108 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 24 พ.ค. 2554 07:22 nui_ssuimmy@hotmail.com
Comments