หน้าแรกข่าวกิจกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
งานการศึกษาต่อเนื่อง
โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะสู่ชมุชน 
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง มอบหมายงานการศึกษาต่อเนื่องและบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะสู่ชมุชน โดยได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ หมั่นไชย ปลัดอาวุโสอำเภอท่าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิด ในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๘๐ คน

 
  
   


โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน ในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอท่าหลวง
 ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง และบุคลากร โดยงานการศึกษาต่อเนื่องดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน      ในกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กศน.อำเภอท่าหลวง  ในการนี้นายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ บรรยายพิเศษและให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ความสำคัญของต้นจำปีสิรินธรและต้นยางนา บรรยายโดย นายธนากร หญิงดี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ป่าจำปีสิรินธร กิจกรรมปลูกต้นยางนา มีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน

  
 
 
 
 
  
งานพัฒนาบุคลากร
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
14 ธันวาคม 2559 บุคลากร กศน.อำเภอท่าหลวง นำโดยนายสุบิน ผลอนุรักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าหลวง ร่วมกันออกกำลังกายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร กศน.อำเภอท่าหลวง เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ณ กศน.อำเภอท่าหลวง