Почетна

ОПШТИНСКО И ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ (НИШАВСКИ ОКРУГ) ОДРЖАЋЕ СЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ "БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ"-НИШ 


Мапа града - како доћи до школе (отвори доле линк)

http://sites.google.com/site/bubanjskiheroji/kontakt

_____________________________________________________________________________

Није могуће пронаћи URL спецификације гаџета
______________________________________________________________________________

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ , школска 2012/2013.

______________________________________________________________________________

   

 И општинско и окружно такмичење за ученике основних школа, биће одржано у ОШ „Бубањски хероји“ у Нишу, са почетком у 10 часова. Општинско такмичење  по новом измењеном термину  је планирано да се одржи 17.03.2012.

За ученике основних школа пријаве ће се примати до
13.03.2011.године. (препорука да се пријаве шаљу електронском поштом на адресу
bheroji@gmail.com ).
Пријаве које стигну после назначеног рока, неће бити узете у обзир.
Пријава треба да садржи назив школе, имена и презимена ученика, разред,  и наравно име и презиме наставника. За основне школе број такмичара на општинском такмичењу зависи од броја одељења у разреду (једно одељење један ученик).
Пријаве можете слати електронском поштом или писменим путем (редовном поштом). Напомињем да је обавеза представника екипе да са својим ученицима дође на такмичење, јер у противном ученицима те школе неће бити дозвољено такмичење. Присуство наставника је обавезно и из разлога  формирања свих комисија, како би такмичење било организовано квалитетно и у складу са важећим Правилником  и пропозицијама.


Маил на који можете да шаљете пријаве са ученицима је bheroji@gmail.com

На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (у даљем тексту Стручно упутство), Министарство просвете и науке доноси Годишњи календар такмичења и смотри средњух школа за школску 2011/2012. годину.

Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да, сходно наведеном упутству, ускладе сва своја посебна документа која се односе на организацију и спровођење такмичења и смотри. Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на так­ми­че­њу мо­гу уче­ство­ва­ти сви ре­дов­ни уче­ни­ци основних шко­ла;
– из­бор уче­ни­ка за оп­штин­ско так­ми­че­ње вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та уче­ни­ка на школ­ском такмичењу;
– за сва­ки на­ред­ни ни­во так­ми­че­ња од­ре­ђу­ју се уче­ни­ци на осно­ву по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и ранг-ли­сте са прет­ход­ног ни­воа так­ми­че­ња, а у скла­ду с про­по­зи­ци­ја­ма;
– ран­ги­ра­ње уче­ни­ка за од­ре­ђе­ни ни­во так­ми­че­ња вр­ши се ис­кљу­чи­во на осно­ву по­стиг­ну­тог бро­ја бо­до­ва, у скла­ду са Струч­ним упут­ством и пра­вил­ни­ком од­ре­ђе­не вр­сте так­ми­че­ња;
– уко­ли­ко ви­ше уче­ни­ка по­стиг­не исти број бо­до­ва, сви уче­ни­ци за­у­зи­ма­ју исто ме­сто и сви има­ју исти ранг.

Ор­га­ни­за­то­ри так­ми­че­ња и смо­три ду­жни су да бла­го­вре­ме­но пре­ци­зи­ра­ју и дру­ге еле­мен­те бит­не за спро­во­ђе­ње так­ми­че­ња, а ко­ји про­ис­ти­чу из Струч­ног упут­ства – из­бор до­ма­ћина так­ми­че­ња, пре­ци­зи­ра­ње ње­го­вих оба­ве­за, си­стем на­гра­ђи­ва­ња ученика и на­став­ни­ка, мен­тор­ски рад (уко­ли­ко је нео­п­хо­дан или пред­ви­ђен), пот­пи­си­ва­ње ди­пло­ма, ре­гу­ли­са­ње фи­нан­сиј­ских пи­та­ња, струч­на по­моћ уче­сни­ци­ма так­ми­че­ња и смо­три и др.


Школска Управа Ниш 018/505-106 просветни саветник  Драган Гејо   OUK@nis.edu.rs

Обавештење Школске управе Ниш о такмичењу

______________________________________________________________________

СТРУЧНО  УПУТСТВО  О  ОРГАНИЗОВАЊУ  ТАКМИЧЕЊА (отворите доле линк)

СТРУЧНО УПУТСТВО О ОРГАНИЗОВАЊУ ТАКМИЧЕЊА

_______________________________________________________________________________


ОБИМ ТАКМИЧЕЊА ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

5. РАЗРЕД: до Старог Рима
6. РАЗРЕД: до Османског царства
7. РАЗРЕД: до Српске револуције
8. РАЗРЕД: до Другог светског рата


______________________________________________________________________

ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА ЗА 5.РАЗРЕД
(отворите доле линк)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YWttaWNlbmplaXN0b3JpamEyMDEyfGd4OjY1ZDZmNmZjNGZiMTg0OTI

ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА ЗА 6.РАЗРЕД (отворите доле линк)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YWttaWNlbmplaXN0b3JpamEyMDEyfGd4OjdkZGM5ZTEwNWFkZWZhZjk

ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА ЗА 7.РАЗРЕД (отворите доле линк)
http://www.scribd.com/doc/48130584/%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%88%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%98-7-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B4

ЗБИРКА ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА ЗА 8.РАЗРЕД (отворите доле линк)
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0YWttaWNlbmplaXN0b3JpamEyMDEyfGd4OjQ1MTYxZjliYzM0NGM4NzA

Понуђене збирке извора, које можете наћи на овом сајту и  на сајту Друштва историчара Србије, послужиће за израду питања од окружног нивоа такмичења. За општинско такмичење предвиђено градиво потребно је ускладити са свим одобреним уџбеницима и Кључним појмовима за крај обавезног образовања.

_________________________________________________________

Тестови за вежбање са прошлогодишњих такмичења(2010/11) за основне школе

ПЕТИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за пети разред 2011

Тест са градског такмичења за пети разред 2011

 ШЕСТИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за шести разред 2011

Тест са градског такмичења за шести разред 2011

 СЕДМИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за седми разред 2011

Тест са градског такмичења за седми разред 2011

Тест са републичког такмичења за седми разред 2011

 ОСМИ РАЗРЕД

Тест са општинског такмичења за осми разред 2011

Тест са градског такмичења за осми разред 2011

Тест са републичког такмичења за осми разред 2011

 ______________________________________________________________________________


УПУТСТВО  ЗА  ДЕЖУРНЕ  НАСТАВНИКЕ
Отворите доле линк да прочитате упутство
УПУТСТВО ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ

_________________________________________________________

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

2011/2012.

 

Предмет

Општинско

Градско (окружно)

Републичко

Српски језик

3.март 2012.

31.март 2012.

19.мај 2012.

Страни језици

10.март 2012.

29.април 2012.

26.мај 2012.

Математика

4.март 2012.

31.март 2012.

5.мај 2012.

Физика

26.фебруар  2012. у 13.00

17.март 2012.  у 10.00

28-29.април 2012.

Хемија

3.март 2012.  у 9.00

1.април 2012. у 9.00

12-13.мај 2012.

Биологија

10.март 2012. у 10.00

21.април 2012.         у 10.00

12.мај 2012.

Географија

25.фебруар 2012.

11.март 2012.

28.април 2012.

Историја

17.март 2012.  10h

21. априал 2012. 10h

12.мај 2012.

Рачунарство и информатика

26.фебруар 2012.

24.март 2012.

21.април 2012.

Техничко и информатичко образовање

18.март 2012.

22.април 2012.

20.мај 2012.

_______________________________________________________________________________


САОПШТЕЊЕ

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ

"Стојан Новаковић"

Поштоване колегинице и колеге,

Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ више деценија успешно
организује Републичко такмичење из историје за ученике основних и средњих
школа у Србији. Такмичење из историје према анализама служби у Министартву
просвете и науке је једно од најмасовнијих и најтранспаретнијих.
Тек после одржаног такмичења за школску 2010/2011. у Трстенику и Врњачкој
Бањи позвани смо да потпишемо уговоре у којима је стајала сума од по 50.000
динара за трошкове организације. Како укупни трошкови вишеструко превазилазе
понуђену суму, и како је Друштво направило далеко веће трошкове и преузело
финасијске обавезе Друштво је одбило да потпише такве уговоре и предложило да
се направи анекс уговора или да организацију такмичења преузме Министарство
просвете и науке док ће Друштво пружити сву стручну помоћ.

Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ је непрофитна организација, тако
да не располаже сопственим средствима, потребним за организовање такмичења.
Средства за организовање такмичења уплаћивало је Министарство просвете на
основу рачуна и трошковника такмичења. Из године у годину средства намењена за
такмичење су се смањивала.

Друштвo историчара Србије „Стојан Новаковић“ и Министарство просвете и науке
заједнички потписују организацију такмичења, али не деле обавезе и послове око
организације. Читав посао је на Друштву историчара. Друштво организује тимове
за прављење тестова, обавештава Школске управе, за поједине, као нпр. за Београд,
и штамапа тестове, дистрибуира тестове, прикупља и прави спискове учесника
такмичења, налази школе – домаћине за Републичко такмичење, обезбеђује
дипломе и награде за ученике… Министарство просвете и науке одређује календар
такмичења и надгледа рад комисија на Републичком такмичењу.

Као наставници и учесници такмичења сматрамо да би Министарство просвете и
науке требало више да се укључи, да помогне у организацији и финансирању као и
да се пронађе ефикасан, трајан и одржив систем свих такмичења.

Такође сматрамо да би рад наставника који доводе децу на такмичење требало
посебно вредновати, па очекујемо да Министарство просвете и науке наставницима
који учествују на такмичењима макар додели одређени број сати стручног
усавршавања.
Проблем представља и неједнако третирање такмичења по наставним предметима
- нека се такмичења организују у радно време, током радне недеље, док се друга
такмичења организују викендом, што нас ставља у неравноправан положај.
Поједина Друштва, према неким обавештењима, наплаћују тестове од такмичара.

Посебно писмо, са изнетим проблемима и предлозима, поново је упућено
Министру просвете и науке и његовим помоћницима, у нади да ће разумети
проблем и понудити решење, како сама организација такмичења не би била
доведена у питање.

Наставничка секција ДИС-а
Бојана Стефановић

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА
Проф.др Момчило Павловић

Преузето са сајта ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА "СТОЈАН НОВАКОВИЋ"

http://www.drustvo-istoricara.rs/

______________________________________________________________________________

Аутор сајта

Ђорђе Бојанић, проф. историје

bojanic73@open.telekom.rs


                                           

                                                                                   БРОЈ ПОСЕТА САЈТУ
stat tracker for tumblr