Members

iOS App Groups:  Bin Zuo, Keqian Li, Song Zuo, Zhaoquan Gu, Zhengdong Zhang, Zhouyue Su (Leader)
Server Groups: Dong Wang, Yuchen Zhang
UX Groups: Yun Du, Zhouyue Su, Bin Zuo, Yuchen Zhang, Song Zuo
IT: Bin Zuo
Project Manager: Botao Hu


Take it and Go members