THÔNG BÁO NĂM 2011

Lưu Ý : Kể từ 01/01/2012 Kế tóan Xem thông báo và các biểu mẫu đính kèm trong thông báo năm 2012.

========== 

THÔNG BÁO

NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2011

 

Kính gửi : Kế toán tất cả các đơn vị bậc học THCS trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo Cai Lậy.

    Để thuận lợi trong việc khóa sổ quỹ Học phí năm 2011 và cấp trả kinh phí quỹ học phí về cho trường từ Tài khoản tiền gửi của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Cai Lậy.

    Nay bộ phận tài vụ thông báo đến các trường có thu học phí đối chiếu QUỸ HỌC PHÍ NĂM 2011 (Mẫu được đính kèm ở file MẪU BÁO CÁO HỌC PHÍ. Mỗi trường lập 02 bảng và gửi cho thầy Hùng Em vào ngày 04/01/2011 và có thể xóa chữ in nghiêng vì chữ in nghiêng là hướng dẫn) . Nếu đơn vị nào cảm thấy số tiền Học phí chưa chính xác thì liên hệ thầy Hùng Em bằng điện thoại: 0918355405  hoặc gmai: hungemkt@gmail.com để đối chiếu số tồn năm 2011 trước khi in báo cáo nộp cho PGD.

    

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Phó

Nguyễn Văn Hùng Em

....................................................................................

 

 

THÔNG BÁO

NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2011

 

Kính gửi : Hiệu trưởng, kế toán tất cả các đơn vị bậc học THCS trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo Cai Lậy.

 

Về việc thanh tóan tiền kinh phí hết lớp PC và thù lao cho giáo viên giảng dạy đợt 2 năm 2011:

    - Kế tóan lập bảng tổng hợp tiền thù lao giáo viên giảng dạy theo mẫu cũ : 04 bảng (số liệu dựa trong file đính kèm " TONG HOP TANG GIO DOT 2 NAM 2011") Nếu đơn vị nào lập và duyệt với Chuyên môn thì khỏi lập, nhưng kiểm tra lâi số liệu có trùng khớp không, nếu không trùng khớp báo ngay cho bộ phận chuyên môn (Thầy Dự). 

    - Kế tóan lập giấy đề nghị thanh tóan theo mẫu cũ đã hướng dẫn trong đợt 1. (04 bảng)

    - Về kinh phí hết lớp 06.07.08.09 kế tóan lập giấy đề nghị thanh tóan 04 bộ, lập hồ sơ hết lớp theo từng lớp theo mẫu cũ : 03 bộ ( 01 bộ trường, 02 bộ nộp )

=> Tất cả các biểu mẫu ghi ngày 30/12/2011, riêng hồ sơ hết lớp ghi ngày trong thời gian mở lớp đến ngày kết thúc.

- Thời gian nộp ngày 30/12/2011. Nộp Thầy Tính.  

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

 

==========

THÔNG BÁO

NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2011

 

Kính gửi : Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị Mầm Non chưa được giao là 1 đơn vị dự toán trong năm 2011 trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo Cai Lậy

 

-Về việc nhận tiền công việc tháng 12 năm 2011 vào ngày 28 tháng 12 năm 2011.

 

============ 

THÔNG BÁO

NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2011(CÓ BỔ SUNG)

 

Kính gửi : Hiệu trưởng, kế toán tất cả các đơn vị trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo Cai Lậy

 

I/ Thông báo chung:

- Kế toán kiểm kê TS, CCDC mốc 31/12/2011, lập in theo biểu mẫu củ năm 2010 trên Excel , in sổ trên chương trình Misa. Lịch duyệt Tuần 02 tháng 01/2012.

- Các đơn vị chưa được giao kinh phí là 1 đơn vị dự toán năm 2011. Từ tháng 1 năm 2012 sẽ được giao là một đơn vị dự toán tự giao dịch kho bạc.

II/ Duyệt lương tháng 1/2012

- Kế toán lập, duyệt báo cáo nhu cầu quỹ tiền 2012 theo mẫu củ hàng năm, lập dựa theo hệ số bảng lương tháng 12/2011: duyệt vào ngày 27/12/2011.(Biên chế, HĐ 68, HĐ 116 lập riêng)

- Lập bảng lương tháng 1/2012

- Lập bảng lương Cột 6%BHXH nâng lên 7%.

+ Bảng lương theo mẫu củ : 03 bảng (trường 1 bảng, Kho bạc 1 bảng, PGD 1 bảng)

+ Các Mẫu chuyễn lương sang ATM : Lập mẫu 1: 2 bảng (trường1, PGD 1), Mẫu 2: 3 bảng (trường 1, PGD 1, Kho bạc 1), Mẫu tiền vay ngân hàng NN lập 2 bảng ( trường 1, PGD 1), Mẫu tiền vay NH Thương tín 3 bảng (trường 1, PGD 1, Kho bạc 1).

- Lập các biểu mẫu giấy rút kho bạc dưạ theo các biểu mẫu của File đính kèm trong “Văn Bản Kế Toán” tệp “ Giấy rút lương 2012”

+ Trong các mẫu giấy rút lương tháng 1/2012 có giấy rút 14%BHXH, 3% BHYt, 1% BHTN chỉnh lại 15% BHXH, 3% BHYT,1% BHTN.

+ Trong giấy rút lương : 91.5% chỉnh lại 90.5%

+ Trong giấy rút chuyển BH trong lương : 8.5% chỉnh lại 9.5%.

- Lịch duyệt lương sẽ thông báo sau.

III/ Lập Khoá Sổ Kế Toán Năm 2011 ( Đối với các đơn vị chưa được giao là 1 đơn vị dự toán trong năm 2011)

- Phòng giáo dục bổ sung mua phần mềm MiSa cho các đơn vị có danh sách đính kèm : Danh sách đính kèm sẽ thông báo trên web “ Van Ban Ke Toan” .Những đơn vị có trong danh sách sẽ khoá sổ kế toán sau khi có số liệu chi tiết.

IV/ Nộp tiền vay NH Nông Nghiệp, NH Thương tín.

- Kế toán thông báo đến tất cả giáo viên trường mình chưa nộp tiền vay cuả NH Nông Nghiệp, NH Thương tín thì liên hệ Cô Hoà Thủ Quỹ nộp trong ngày 26/12/2011.

  
TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

=============

 

THÔNG BÁO 

NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2011

    Kính gửi :   Hiệu trưởng tất cả các đơn vị Mầm non- Tiểu học - THCS chưa được giao kinh phí thực hiện là 01 đơn vị dự toán trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

- Kế tóan nộp biểu mẫu 02 ATM (chuyển tiền tăng giờ cho CB, GV của HKII NH 2010-2011, HKI NH 2011-2012): 04 bảng

- Tổng số tiền trong mẫu 2 = Tiền tăng giờ HKII+ Tiền tăng giờ HKI + Tiền tăng giờ dạy trẻ khuyết tật.

- Thời gian nộp ngày 20,21/12/2011.

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

==============

THÔNG BÁO 

NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011

Kính gửi :   Hiệu trưởng tất cả các đơn vị Mầm non- Tiểu học - THCS trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

I /17 đơn vị được giao kinh phí thực hiện là 1 đơn vị dự toán  trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

    - Kế tóan đơn vị tự cân đối kinh phí năm 2011 và lập giấy rút chi trả tiền tăng giờ cho Cán bộ, Giáo viên của học kỳ II (NH 2010-2011) và học kỳ I (NH 2011-2012)trong tháng 12 

    - Lưu Ý khi lập giấy rút kế tóan lập mã số tiểu mục : 6106 (Phụ cấp thêm giờ).

II/ Tất cả các đơn vị Mầm non- Tiểu học - THCS chưa được giao kinh phí thực hiện là 01 đơn vị dự toán trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

    - Kế tóan chuẩn bị hồ sơ để chuyển tiền phụ cấp thêm giờ cho Cán bộ, giáo viên của học kỳ II (NH 2010-2011) và học kỳ I (NH 2011-2012) theo số liệu đã được duyệt.

    - Lập hồ sơ gồm mẫu số 02 chuyển sang thẻ ATM.

    - Thời gian nộp tổ tài vụ sẽ thông báo trên trang web Tổ tài vụ

    - Thủ quỹ trường THCS, TH đến Phòng giáo dục để nhận tiền công việc tháng 12, tiền ốm đau, Thai sản : thời gian kể từ ngày ra thông báo.

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

==================

THÔNG BÁO 

NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2011

Kính gửi :   Hiệu trưởng tất cả các đơn vị Mầm non- Tiểu học - THCS chưa được giao kinh phí thực hiện là 01 đơn vị dự toán trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

 

I/ Về việc báo cáo các khỏan thu tiền cho thuê mặt bằng bán căn tin, giữ xe ... của các đơn vị.

    - Căn cứ vào Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ -CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

    - Căn cứ vào thông tư Bộ tài chính số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ tài chính.

    - Căn cứ vào Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ tài chánh về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

    - Căn cứ vào công văn số 933/CT-HCQTTVAC ngày 14 tháng 11 năm 2011 củaCục Thuế Tỉnh Tiền Giang. Về việc sử dụng chứng từ thu.

    - Đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thu theo công văn số 933/CT-HCQTTVAC ngày 14 tháng 11 năm 2011 củaCục Thuế Tỉnh Tiền Giang. Về việc sử dụng chứng từ thu. theo mẫu trong File đính kèm "TONG HOP BAO CAO CAC KHOAN THU NAM 2011"

    - Đơn vị lập và báo cáo cho Tổ tài vụ trong buổi chiều ngày 14/12/2011 (Thứ thư) để Tổng hợp báo cáo về Chi cục Thuế huyện Cai Lậy. Lập nộp 04 bộ.

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

   =============

THÔNG BÁO 

NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2011

 

Kính gửi : Hiệu Trưởng , Kế tóan 17 đơn vị được giao kinh phí thực hiện là 1 đơn vị dự toán  trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

 

    - Về việc sử dụng chứng từ thu: theo công văn số 933/CT-HCQTTVAC ký ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang. Chi cục Thuế huyện Cai Lậy thông báo đến 17 đơn vị có mã số thuế Trực thuộc Phòng GD &ĐT Cai Lậy đến tại Hội trường Chi cục Thuế huyện Cai Lậy dự họp.

    -Thời gian : lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/12/2011 (Thứ 2). Khi đi nhớ mang theo đĩa USB.

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

=========

THÔNG BÁO KHẨN ( 17 GIỜ 40 PHÚT )

NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2011

 

Kính gửi :   Hiệu trưởng tất cả các đơn vị Mầm non- Tiểu học - THCS chưa được giao kinh phí thực hiện là 01 đơn vị dự toán trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

 

    Xem trong tập tin đính kèm ( GIAO BỔ SUNG KINH PHÍ )

    Lưu ý

==>Về việc thanh toán tiền công tác phí cho Cán bộ, Giáo viên học lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chánh

    Nếu đơn vị có thanh toán trong kỳ duyệt lương tháng 12 năm 2011. Kế toán đơn vị lập lại hồ sơ quyết toán tiền công tác phí cho CB, GV để duyệt lại (đối với trường họp quyết toán phụ cấp tiền ăn của CB,GV đi học lớp trên). Kế toán chuyên quản trả hồ sơ về cho kế toán đơn vị lưu giữ sang năm 2012 chờ hướng dẫn để quyết toán.(số tiền quýêt toán đó đơn vị sẽ được tiếp tục sử dụng trong kỳ duyệt ngày 5 và ngày 6 tháng 12 năm 2011.

   

 

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

 

 

=========================================================

THÔNG BÁO KHẨN

NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2011

 

Kính gửi :   Hiệu trưởng tất cả các đơn vị Tiểu Học trực thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Cai Lậy.

 

   I/ Về việc dự giờ tiết sinh họat đọc của thư viện thuộc các trường dự án Room to Read hổ trợ. File Có trong tệp đính kèm tên "THONG BAO DU GIO RTR12-2011.DOC".

Người thông báo:  Thầy Nguyễn Văn Xong

    II/ Về việc thanh tóan tiền công tác phí Học lớp Cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy tính, Kế tóan đơn vị áp dụng theo quyết định số 22 (chi trợ cấp công tác phí 15.000 đ/ ngày)( liên hệ KT CQ nhận quyết định)

 

TM Tổ Tài Vụ

Tổ Trưởng

 

( ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN )

 

 
 THÔNG BÁO CỦA THÁNG 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10/2011 (CÓ FILE ĐÍNH KÈM TRONG TEP ĐÍNH KÈM "THONG BAO TO TAI VU"
ĉ
tinh9833 ng,
21:25, 29 thg 8, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
18:25, 20 thg 1, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
02:40, 29 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
20:37, 28 thg 9, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:04, 3 thg 7, 2011
Ċ
tinh9833 ng,
20:12, 12 thg 7, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
18:22, 7 thg 9, 2011
Ċ
tinh9833 ng,
18:59, 11 thg 7, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:48, 21 thg 9, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
17:44, 29 thg 12, 2010
Ċ
tinh9833 ng,
17:35, 17 thg 5, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:42, 21 thg 9, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
20:57, 19 thg 6, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
02:27, 29 thg 8, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
19:03, 29 thg 8, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
21:26, 29 thg 8, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
02:47, 2 thg 7, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
20:28, 3 thg 3, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
23:33, 13 thg 2, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
20:40, 5 thg 4, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
17:07, 7 thg 11, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
01:47, 30 thg 11, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
19:12, 15 thg 8, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
00:17, 27 thg 9, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
17:47, 4 thg 1, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
01:52, 14 thg 7, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 22 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 22 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
20:14, 26 thg 9, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
20:13, 21 thg 9, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
23:31, 13 thg 11, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
21:58, 28 thg 8, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
21:26, 4 thg 10, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
22:12, 28 thg 3, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
23:53, 13 thg 2, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
22:10, 28 thg 3, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
16:43, 24 thg 1, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
20:01, 9 thg 3, 2011
Ċ
tinh9833 ng,
20:01, 9 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
20:40, 5 thg 4, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:42, 21 thg 9, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
20:25, 3 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
01:42, 7 thg 7, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
01:41, 7 thg 7, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
00:19, 5 thg 5, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
17:12, 7 thg 11, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 17 thg 10, 2011
Ċ
tinh9833 ng,
21:53, 22 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
22:10, 28 thg 3, 2011
ċ
THONGTU34.htm
(14k)
tinh9833 ng,
22:10, 28 thg 3, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
18:20, 8 thg 11, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
20:01, 9 thg 3, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
01:28, 13 thg 12, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
00:37, 29 thg 12, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
22:28, 27 thg 4, 2011
Ĉ
tinh9833 ng,
00:37, 29 thg 12, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
21:26, 29 thg 8, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
17:44, 29 thg 12, 2010
ĉ
tinh9833 ng,
18:19, 29 thg 12, 2010
ĉ
tinh9833 ng,
17:30, 3 thg 1, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
18:28, 27 thg 12, 2010
ĉ
tinh9833 ng,
21:48, 19 thg 9, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
21:48, 19 thg 9, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:37, 13 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 13 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 13 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 13 thg 3, 2011
ĉ
tinh9833 ng,
19:36, 22 thg 3, 2011
Comments