THÔNG BÁO NĂM 2014

THÔNG BÁO 

                                        Ngày 19 tháng 5  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  39/39 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo  Thị Xã Cai Lậy.

Từ ngày 19-5-2014 : Kế toán 39/39 đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị xã  vào trang web mới để xem thông báo và  các văn bản chỉ đạo Công tác tài chính 
Các bước  : 
- Bước 1  : Vào trang Google
- Bước 2  : Gõ địa Chỉ   totaivupgdthixacailay 

TM Tổ Tài Vụ 
KẾ  TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
==============
THÔNG BÁO ( CÓ BỔ SUNG LÚC CHIỀU NGÀY 16-5-2014 )

                                        Ngày 16 tháng 5  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    1. Thay mặt Tổ Tài vụ Phòng Giáo dục và Đào Tạo Huyện Cai Lậy củ
 Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu  các trường và Kế toán của 98 /98  đơn vị Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Cai Lậy ( củ  ) trong suốt thời gian qua đã cộng tác nhiệt tình với Tổ Tài vụ của chúng tôi giúp chúng tôi hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo ngành phân công .
 Kính chúc tất cả các Anh chị thật nhiều sức khỏe và tiếp tục cộng tác với Tổ Tài vụ mới của Phòng Giáo Dục huyện Cai Lậy  : 59/59 đơn vị  và Tổ Tài Vụ của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thị Xã  39/39 đơn vị  

    Tổ Tài vụ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Gồm : 02 Anh Chị 
    - Nguyễn Tiến Tính         : Phụ trách Kế toán ngành Giáo Dục Huyện .
    - Nguyễn Thị Mai Phượng : Kế toán Chuyên Quản
   
     2. Tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị Xã Cai Lậy: 02  Chị
    - Đặng Thị Huỳnh Liên : Kế toán Trưởng ngành Giáo Dục Thị Xã 
    - Huỳnh Thị Hòa : Kế toán chuyên quản

    3. Từ ngày 16-5-2014 : Kế toán của từng đơn vị vào Trang Web mới của từng Tổ Tài vụ để xem thông báo nội dung chỉ đạo Công tác Tài chính.
Địa chỉ trang Web mới của phòng giáo dục và đào tạo Thị Xã Cai lậy
Kế toán vào 
Totaivuphonggiaoducthixacailay
( Chưa vào đọc thông báo được ; khoảng 05 hôm nữa mới đọc được . Kế toán 39 đơn vị thuộc PGD Thị Xã xem tạm thông báo ở trang củ để thực hiện )
Thỉnh thoảng Kế toán vào lại Trang Web củ trước đây để xem cần bổ sung nội dung gì của khoảng thời gian trước để hoàn chỉnh cho xong hồ sơ sổ sách .

TM Tổ Tài Vụ ( Củ )
KẾ  TOÁN TRƯỞNG

ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
========================================================

THÔNG BÁO CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ CAI LẬY   

 Thị Xã Cai lậy , ngày 16 tháng 5 năm 2014

    Kính gửi : Hiệu Trưởng 39 Trường thuộc Phòng Giáo Dục  và Đào Tạo Thị Xã Quản lý

1. Tổng kết tình hình thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014; Viết lai; cấp lai cho giáo viên chủ nhiệm ( cho giáo viên chủ nhiệm ký tên nhận lai ) cấp đến tay học sinh trước khi học sinh về nghĩ hè kết thúc năm học 2013-2014 

báo cáo thu học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014 và báo cáo thu học phí cả năm học 2013-2014 . Chú ý : Mẫu giống mẫu đã thực hiện trước đây.

báo cáo : Nộp kèm theo bảng tổng hợp báo cáo  thu của từng lớp ; tỷ lệ thất thu ; danh sách thất thu có kèm chi tiết số tiền thất thu.

Thời gian nộp báo cáo : Chậm nhất là ngày 20-5-2014. Nộp 03 bộ 

 

2.Các đơn vị Mầm non : Chuẩn bị hồ sơ để rút kinh phí hổ trợ tiền ăn trưa cho trẻ trong độ tuổi 5 ( Diện chính sách ) . Rút kinh phí chi trả cho học sinh khi Trường nhận quyết định kinh phí phân bổ từ Phòng Giáo Dục . Phòng Giáo Dục và Đào tạo Thị Xã sẽ phân bổ ngay kinh phí cho các trường khi Phòng Giáo Dục nhận được quyết định phân bổ chính thức từ cơ quan Tài chính.

 

3.Kế toán : Lên Trang google Gõ mẫu Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu chữ ký ( Mẫu số 01/ MTK) hoặc vào Mẫu biểu kế toán xem mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị Xã đã thực hiện 

LẬP MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ tÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU , CHỮ KÝ 

 Cơ sớ để thực hiện : căn cứ vào 03 nội dung : 3.1;3.2;3.3 ; 3.4

    3.1. Quyết định thành lập trường 

    3.2. Quyết định bổ nhiệm Hiệu Trưởng 

===> 3.1; 3.2 : Trường chờ khi nào có Phòng Giáo Dục sẽ thông báo cho đơn vị đến bộ phận Tổ Chức nhận 

    3.3. Quyết định bổ nhiệm Kế toán Trưởng 

( hoặc phụ trách Kế toán ) : Căn cứ vào thông tư số 163/2013/ TTLT- BTC - BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài Chính  và Bộ Nội Vụ về việc hướng dẫn tiêu chuẩn ; điều kiện , thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lải , bố trí. miễn nhiệm, thay thế  và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị Kế toán thuộc lĩnh vực Kế toán nhà nước.

Phần nầy Hiệu Trưởng nghiên cứu nội dung Thông tư hướng dẫn để thực hiện. 

    3.4. Căn cứ vào Mã quan hệ sử dụng ngân sách : Sở Tài chính đã cấp trước đây cho từng đơn vị trường

====> Lập 03 bộ cho từng loại tài khoản. Mỗi đơn vị mở các loại tài khoản sau . 

- Tài khoản : Chi thường xuyên ( Ngân sách sự nghiệp Giáo Dục ) 

- Tài khoản Tiền gửi : Tiền gửi học phí ( nếu có thu học phí ) 

- Tài khoản tiền gửi khác : Căn tin, xe đạp ; khác.......( Tất cả các trường đều mở loại tài khoản nầy vì nếu có phát sinh các loại thu khác ngoài căn tin; xe đạp  thì trường nộp tiền  vào tài khoản nầy . Tuyệt đối từ nay trở đi không  để Tiền mặt tồn tại trường ) 

Nộp Kho Bạc : 

-  MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ tÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU , CHỮ KÝ ( mẫu 01/ MTK )

- Các quyết định và mã Quan hệ sử dụng ngân sách : Quyết định thành lập trường; Quyết định bổ nhiệm Hiệu Trưởng ; Quyết định bổ nhiệm Hiệu Phó ( nếu Hiệu phó được hiệu Trưởng ủy quyền ký giấy rút dự toán tại Kho bạc ) ; Quyết định bổ nhiệm Kế toán và Tờ cấp Mã Quan hệ sử dụng ngân sách Sở Tài Chính đã cấp ( Phòng Giáo Dục đã bàn giao bản gốc cho các trường trước đây ) 

Tất cả các quyết định; Tờ cấp  Mã số Quan hệ sử dụng ngân sách  đều phải có Chứng thực (Sao y ) của các cơ quan có chức năng. Không sử dụng chữ ký sao y đóng dấu của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị Xã

Chỉ kèm theo 03 bộ Quyết định ; Mã số cho tất cả các loại tài khoản  

Kế toán : In nội dung thông báo gửi Hiệu Trưởng và tham mưu trình Hiệu Trưởng chuẩn bị tất cả nội dung thông báo để khi có quyết định thành lập trường và Quyết định bổ nhiệm Hiệu Trưởng - Hiệu Phó thì sẽ tiến hành  hoàn tất các công việc nộp gấp cho Kho Bạc Nhà Nước Thị Xã Cai Lậy để chuẩn bị chuyển lương ; phụ cấp,....... tháng 5-2014.

 

                          TM. Tổ Tài Vụ 

                         KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

 

 

 

                      ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

 

 

ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC 

I. Ngày .... tháng ..... năm....nhận thông báo

Phân Công Anh ( Chị ):........

 

Là người thực hiện

                HIỆU TRƯỞNG 

            Ký tên ( đóng dấu )

 

 

 

 

 

II. Hiệu Trưởng kiểm tra theo dõi việc thực hiện Nhiệm vụ của Kế toán 

( Sau thời gian nhận thông báo ) 

1. Đã thực hiện hoàn thành :..........

 

 

 

 

 

 

2. Chưa thực hiện hoàn thành : Nêu cụ thể 

2.1. Lý do Khách Quan :.......

 

 

 

 

 

 

2.2. Lý Do Chủ quan :..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Biện pháp khắc phục tồn tại :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Đề xuất ; góp ý ( Nếu có ) 

 

 

 

              HIỆU TRƯỞNG 

             KÝ TÊN ĐÓNG DẤU 

 

 

 

 

 

Phụ chú : Cuối mỗi tháng ( ngày 05 tháng sau ) nếu ngày 05 trùng vào thứ bảy và chủ nhật thì nộp vào ngày thứ hai kế tiếp đề nghị Kế toán nộp tòan bộ thông báo và đóng lại theo thứ tự từng thời gian nộp về cho Cô Liên để được theo dõi mức độ hoàn thành công việc của Kế toán 39/39 đơn vị để có hướng giúp đỡ  hướng dẫn Kế toán các đơn vị còn gặp khó khăn


=========================================================
THÔNG BÁO 

                                        Ngày 28 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    Mời Thủ Quỹ 98/98 đơn vị  trong buổi sáng ngày 29-4-2014 ( Thứ ba ) đến gặp Cô Mai Phượng nhận phiếu Chi và hồ sơ lưu về giao cho Kế toán và đến Thủ Quỹ của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Cai Lậy 
( Cô Hòa ) để nhận tiền thưởng các sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp Huyện năm học 2013-2014 
Chú ý : Chỉ cấp trong buổi sáng ; lý do  Chiều họp cơ quan ( Phòng Giáo Dục Thị  Xã ) . Thủ quỹ  chuyển về công tác tại Phòng Giáo Dục Thị Xã nên phải tham dự cuộc họp )
Các Anh Chị  cố gắng nhận trong buổi sáng 
Khi nhận nhớ mang theo giấy giới thiệu ; nếu các đơn vị Trường thuộc Thị xã chưa có con dấu thì giấy giới thiệu có chữ ký  của Hiệu Trưởng và ghi Họ và tên của Hiệu Trưởng 

                                                                       Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

=======================================================
THÔNG BÁO 

                                        Ngày 23 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

1. Nhắc lại lần 4 Đến 12 giờ 15 phút ngày 25-4-2014 còn 02/98 đơn vị chưa nộp 02 quyển : Công khai dự toán và Công khai quyết toán theo thông báo ngày 23-4-2014 ; thông báo nhắc lại lần 3 trong cuộc họp Kế toán  sáng ngày 24-4-2014 
gồm : 
    - THCS Ngũ Hiệp 
    - THCS Trừ Văn Thố : ( Kế toán mới ). Đề nghị Hiệu Trưởng trường THCS Trừ Văn Thố  sắp xếp  phân công Chị Hương nguyên là  Kế toán củ trước đây hổ trợ cho Kế toán mới thực hiện hoàn chỉnh các biểu mẫu công khai và biên bản bàn giao Kế toán giữa Kế toán củ và Kế toán mới để ngành kịp tổng hợp số liệu nộp về cấp trên .
Đề nghị Kế toán 02 đơn vị được nêu tên bên trên vui lòng  nộp các loại hồ sơ theo như thông báo chậm nhất là trước 15 giờ ngày 25-4-2014
( Gia hạn lần 4  ) .
Hiệu Trưởng 02 đơn vị nêu trên có kế hoạch phân công các anh chị có liên quan hoàn thành tốt công việc theo đúng thông báo và thời gian qui định của Tổ Tài vụ.

                                                                        Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
=======================================================
THÔNG BÁO KHẨN 
( Có bổ sung định mức chi thưởng sáng kiến kinh nghiệm )
                                        Ngày 23 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    Họp Kế toán : Lúc  7 giờ 30 phút ngày 24-4-2014 ( Thứ năm ) tại hội trường Phòng Giáo Dục và Đào  Tạo Huyện Cai Lậy 
Nội dung :
    1. Tổng kết công tác Tài Chính đến cuối tháng 4-2014 để chính thức chia tách Huyện từ 01-5-2014
    2. Khi đi họp Kế toán mang theo :
- Công khai dự toán; công khai quyết toán năm 2013 ( mỗi loại 01 quyển )  ; quyển lưu của trường. Kế toán cũng thực hiện và đóng thành tập cẩn thận chú ý kiểm tra trước khi đóng .
Các năm trước cũng thực hiện và đóng thành tập như thế 
- Các thông báo và biểu mẫu hướng dẫn; công văn chỉ đạo về công tác tài chính trong cả năm 2013 : Đóng lại thành quyển ; chú ý tất cả các thông báo có đầy đủ chữ ký của hiệu trưởng phần bên dưới của từng thông báo ( nếu thông báo có ghi 

HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

    3. Các đơn vị Kế toán chưa nộp quyển Công khai dự toán; công khai quyết toán năm 2013 : Nộp trong buổi sáng ngày hôm nay ( thứ tư : 23-4-2014 )
Chú ý : Đọc cẩn thận nội dung thông báo ngày 18-4-2014 để thực hiện cho đúng ; phần biên bản kiểm quỹ tiền mặt ; biên bản thể hiện phần tiền mặt rút về từ kho bạc ; tiền mặt thu tại đơn vị . Thể hiện các nguồn  trong phần Mềm kế toán MISA
- Kinh phí trong ngân sách
- Kinh phí ngoài ngân sách : Học phí; căn tin; xe đạp 
    4. Nộp Quyết toán MISA Quí 1-2014 : Nộp trong buổi sáng ngày họp Kế toán.
    5. Mang theo sổ theo dõi nhân sự : Cập nhật tiếp tục theo thứ tự thời gian ; cập nhật từ năm 2013 trở về trước .
    6. Khóa sổ Kế toán đến 30-4-2014 : Hiệu trưởng ký tên đóng dấu 
    7. Quyết toán kinh phí khen thưởng những sáng kiến kinh nghiệm đạt của năm học 2013-2014 : Kế toán theo dõi kết quả trên trang Web của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Cai Lậy . Kết quả  chính thức sẽ thông báo trong ngày hôm nay  ( 23-4-2014 ) . Khi nhận được thông báo Kế toán làm ngay 02 danh sách quyết toán kinh phí ) Mẫu giống như mẫu đã thanh toán trong năm 2013. Ký tên 01 bảng còn 01 bảng không ký tên người được khen thưởng khi nào cấp tiền thì sẽ cho giáo viên ký . Ngày tháng năm ghi trên danh sách quyết toán 28-3-2014
Khi đi họp Kế toán mang theo nộp để chuẩn bị nhận tiền cấp cho Giáo viên trước ngày 30-4-2014.

Định mức thưởng  sáng kiến kinh nghiệm đạt  giải : 
- Loại A : 400.000 đ / 01 SKKN
- Loại B : 300.000 đ / 01 SKKN
- Loại C : 200.000 đ / 01 SKKN

* Đối với Biên chế sự nghiệp gửi ở Trường thì Kế toán trường thực hiện lập danh sách cho những biên chế có sáng kiến kinh nghiệm đạt ==== > Họp xong đại diện Tổ tài vụ Tôi kính mời tất cả các Anh ( Chị ) Kế toán  98/98 đơn vị  cùng ở lại  dự bửa cơm thân mật cuối cùng chia tay trước khi chính thức chia tách huyện thành Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Cai Lậy và Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Thị Xã Cai Lậy
Các Anh Chị Kế toán cố gắng sắp  xếp công việc gia đình để kết thúc  buổi họp ở lại dùng bửa cơm trong tình gia đình Kế toán
Xin cảm ơn .                                                                        Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.==========================================================THÔNG BÁO KHẨN
                                        Ngày 21 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    I. Thực hiện đúng thông báo ngày 18-4-2014 : Cố gắng đúng thời gian qui định để kịp tổng hợp hồ sơ chuẩn bị chia tách huyện.
Trường nộp cho Phòng giáo dục mỗi loại công khai dự toán, công khai quyết toán 01 quyển
Lưu tại trường mỗi loại 01 quyển 
Nhớ đóng thành tập trước khi nộp ; dán gáy 
Nhớ : Các năm trước vẫn lưu hồ sơ công khai dự toán; công khai quyết toán cũng đóng thành tập như năm 2013 
  
      II. Nhắc lại lần 3 
Các đơn vị chưa nhận quyết định phụ cấp thâm niên ( nâng 1 % ) và số giáo viên hưởng lần đầu . Kế toán trường  gặp Kế toán chuyên quản của Phòng Giáo Dục và Đào tạo  nhận ngay trong buổi sáng ngày thứ hai để kịp đối chiếu với cơ quan BHXH và truy lãnh phụ cấp thâm niên cho giáo viên : Gồm 14 đơn vị 

    1. Tiểu học Ngũ Hiệp 1
    2. Tiểu học Tam Bình 1
    3. Tiểu học Tân Bình
    4. THCS Thanh Hòa 
    5. THCS Tân Phong 
    6. THCS Tam Bình 
    7. THCS Mỹ Thành Bắc 
    8. Mầm Non 3-2
    9. Mầm Non Mỹ Phước Tây 
    10. Mầm Non Bình Phú
    11. Mầm Non Cẩm Sơn
    12. Mầm Non Hội Xuân
    13. Mầm Non Phú An
    14. Mầm Non Phú Nhuận
Các đơn vị Mầm non do Kế tóan chuyên quản bận công việc gia đình xin nghĩ phép trong ngày thứ sáu ( 18-4-2014 ) có một số kế toán mầm non đến nhận quyết định nhưng không gặp được Kế toán chuyên quản bậc học Mầm non đề nghị Kế toán trường trong buổi sáng thứ hai ( 21-4-2014 ) đến gặp chuyên quản nhận Quyết định  gấp  để thực hiện

=====> Tuyệt  đối phải thực hiện truy lãnh cho giáo viên đến tháng 4-2014
Tháng 5-2014 : Nhập hệ số mới vào bảng lương tháng 5-2014
Nhớ nộp gấp : 
- Nộp bảng lương , phụ cấp tháng 1,2,3,4 /2014
- Nộp bảng truy lãnh phụ cấp thâm niên kèm theo 
    
    


                                                                        Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.==========================================================
THÔNG BÁO KHẨN
                                        Ngày 18 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    1. Kế toán các đơn vị  chưa nhận quyết định nâng thâm niên nhà giáo đề nghị nhận ngay trong buổi sáng hôm nay ( Thứ sáu 18-4-2014) 
- Lập bảng truy lãnh phụ cấp thâm niên đến 30-4-2014 ( Chuyển sang thẻ ATM ) cho giáo viên được hưởng
- Đối chiếu gấp với Cô Thoa
Chú ý : 39 đơn vị trường học thuộc Thị Xã chuyển Tạm ứng ( không chuyển thực chi ) ; thực hiện hoàn toàn giống như lương và phụ cấp tháng 4-2014
    2. 98/98 đơn vị : Quyết toán gấp Quí 1-2014 ; 98/98  đơn vị trường học trực  Trong buổi sáng thứ sáu ( 18-4-2014 ) : Nộp gấp cho Cô Liên  bảng đối chiếu kinh phí ( Trong ngân sách và học phí ) ; phô tô mỗi loại 02 bảng để Phòng Giáo Dục tổng hợp nộp cho Phòng Tài chính cấp huyện  có số liệu chính thức chia tách huyện 
====> Kế toán thực hiện thật nghiêm túc ; không làm ảnh hưởng đến 
  tiến độ thực hiện công việc của Tổ tài vụ được lãnh đạo phân công
    3. Hoàn thành hồ sơ quí 1-2014 ; chuẩn bị họp Kế toán trong tuần sau 
Lịch sẽ thông báo cụ thể sau 
    4. 98/98 đơn vị : thực hiện nộp bổ sung cho năm 2013 ( đã nộp rồi nay nộp bổ sung và đóng thành quyển để chuẩn bị cho công việc thanh kiểm tra ); chuẩn bị 01 bộ và nộp cho Cô Liên trong  buổi sáng thứ hai ( 21-4-2014 )
    4.1. Công khai dự toán từng lần năm 2013 theo mẫu mới đã hướng dẫn trong các kỳ họp lệ kế toán : Đóng chung 01 quyển theo thứ tự thời gian 
- Căn cứ vào quyết định giao kinh phí từng lần : bảng công khai dự toán từng lần để phía trên ; quyết định để bên dưới theo thứ tự từng số quyết định giao kinh phí  có kèm theo phụ lục giao dụ toán của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện ; ngày tháng năm ghi trên bảng công khai căn cứ vào ngày tháng năm ra quyết  định giao kinh phí của Phòng Giáo dục ; nhắc lại trong thời gian 10 ngày trường phải thực hiện Công khai dự toán 
- Nhớ Công khai thêm phần dự toán giao thu học phí năm 2013 : căn cứ vào số giao thu học phí năm 2013 mà công khai 
- Cuối cùng là đóng kèm theo đối chiếu kho bạc năm 2013; không cần kèm theo đối chiếu từng quí  ( đối chiếu ngân sách và đối chiếu tiền gửi học phí )  .
    4.2: Công khai quyết toán năm 2013 phần kinh phí đã đưa vào hạch toán trên phần mềm Kế toán MISA : Bao gồm Công khai trong ngân sách ; ngoài ngân sách ( Học phí, căn tin, xe đạp ) 
        4.2.1. Từng Quí : 04 quí trong năm 2013 
- Căn cứ vào bảng đối chiếu từng quí ( từ quí 1 đến quí  4-2014 )trong năm 2013 và báo cáo MISA từng quí
- Sắp  xếp hồ sơ theo thứ tự: Ngân sách; học phí; căn tin; xe đạp 
    + Bảng công khai quyết toán từng qúi  ( theo mẫu mới đã hướng dẫn có ghi chi tiết từng mục; tiểu mục ) ; ngày tháng năm trên trên bảng công khai cùng với ngày tháng năm trên báo cáo quyết toán nhưng phải sau ngày trên bảng đối chiếu kho bạc 
    + Bảng đối chiếu kho bạc quí : Đã được kho bạc ký xác nhận 
    + Bộ báo cáo quyết toán : 
        ++. Bảng cân đối 
        ++. Bảng tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng phần I ( mẫu số B02-H )
        ++. Bảng tổng hợp kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng phần II ( mẫu số B02-H )
        ++. Báo cáo Chi tiết kinh phí hoạt động  ( Mẫu số F02-1H ) : sắp xếp theo thứ tự : theo hình thức cấp phát ( Dự toán;Ghi thu- ghi chi ; khác ) 
        ++. Báo cáo thu - chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh ( sử dụng mẫu nầy cho đơn vị có thu học phí, căn tin, xe đạp ) 
        ++. Bảng kê chi tiết chi từng mục ; tiểu mục  ( Quyết toán với Phòng tài chính nguồn ngân sách ) ; bảng kê chi tiết học phí; bảng kê chi tiết nguồn căn tin, bảng kê chi tiết nguồn xe đạp . Tất cả các nguồn học phí, căn tin ; xe đạp đều có chi tiết nội dung chi ; mục; tiểu mục 
        ++. Các giấy nộp tiền học phí vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc : Số liệu nầy phải khớp đúng với số phát sinh tăng trong quí ( xem bảng đối chiếu quí ) 
        ++ . Kèm bảng ghi thu ghi chi  Quí 
        4.2.2. Cả năm 2013 : Hồ sơ sắp xếp tương tự như Quí 
Nhưng chú ý có thêm 05 bảng  :
        - Báo cáo chi thường xuyên năm 2013 ( Kinh phí sự nghiệp Giáo Dục ) : bảng nầy không cần gõ số liệu vào mà chỉ cần làm mẫu Tổng quyết toán kinh phí thì số liệu bảng nầy sẽ thể hiện
        - Tổng quyết toán kinh phí năm 2013 : ( Làm ngoài Excel ) 
        -  Báo cáo thu học phí cả năm 2013 : Thể hiện số thu và nộp vào tài khoản tiền gửi trong năm 2013 ( Mầu nầy trường đã nộp cho Cô Mai Phượng và Cô Hòa rồi ; kế toán nhớ lấy bảng  số  liệu nầy để đóng vào bảng công khai  )
        - BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 43 : Có kèm theo danh sách chuyển sang thẻ ATM  giáo viên ký tên 
        - Biên bản kiểm quỹ tiền mặt cả năm 2013 : 04 nguồn ( Ngân sách; học phí; căn tin; xe đạp ) ; chú ý chỉ liệt kê phần tiền mặt  không liệt kê phần chuyển khoản 
Chú ý : Biên bản kiểm quỹ tiền mặt 04 nguồn nầy số liệu trùng khớp trên bảng cân đối tài khoản năm 2013 ; nhớ kê biên bản kiểm quỹ theo thứ tự nguồn kinh phí trên bảng cân đối để Phòng Giáo Dục thuận lợi cho việc tổng hợp
Trong đó 
                + Tiền mặt ngân sách 
                + Tiền mặt học phí 
                + Tiền mặt căn tin
                + Tiền mặt giữ xe đạp 
Tồn đầu kỳ ( số dư năm trước chuyển sang )
Thu trong năm 2013 :  lấy số liệu Lũy kế từ đầu năm ( Số bên nợ)
Chi trong năm 2013  :  Lấy số liệu Lũy kế từ đầu năm ( số bên có )
Tồn cuối năm 2013   : lấy số dư cuối kỳ phần bên nợ 
====> 03 bảng nầy sắp xếp cuối cùng phía dưới bảng ghi thu ghi chi
Riêng các nguồn khác không có hạch toán trên phần mềm MISA ( Chăm  sóc sức khỏe ban đầu; heo đất...... : vẫn thực hiện công khai theo mẫu chi tiết đã hướng dẫn : Kế toán nộp cho Cô Liên rồi trong đợt cuối năm không phải nộp nữa )
Chú ý : Các mẫu công khai tài chính chi tiết của Tổ Tài vụ hướng dẫn ngoài mẫu công khai do Bộ qui định thì Kế toán cũng vẫn thực hiện song song như trước đây 
====> Công khai Quyết toán Chỉ đóng chung 01 quyển 
Qúi 1; quí 2; quí 3; quí 4 ; năm . Trên mỗi bộ hồ sơ kèm theo Quí và trên công khai năm có in 01 tờ giấy A 4 ghi nội dung 
    - Công Khai quyết toán quí ....... năm 2013
    - Công Khai quyết toán  năm 2013
   Bìa công khai : xem trên tập tin đính kèm "BIA CONG KHAI DU TOAN - CONG KHAI QUYET TOAN"
Kế toán in đúng mẫu bìa nầy và đóng lại thánh quyển ; bìa kiếng mỏng ; dán gáy . Vui lòng nộp cho Cô Liên trong buổi sáng thứ hai ( 21-4-2014 )
Nhớ in lại cho Hiệu Trưởng ký các bảng công khai đóng dấu đỏ và nộp
các quyết định giao kinh phí của phòng giáo dục phô tô
bảng ghi thu ghi chi : phô tô ( có đủ chữ ký của Kho Bạc và phòng tài chính )
     5. Tương tự như năm 2013  : Kế toán kiểm tra lùi lại từ năm 2012 trở về trước cũng sắp xếp tương tự như thế để ổn định phần công khai dự toán và công khai quyết toán
    6. Nhắc lại hàng năm kết thúc ngày 31-12 : Kế toán hoàn chỉnh bộ Biên bản bàn giao Kế toán ( có mẫu đã hướng dẫn ) lưu trữ vào bộ hồ sơ lưu của trường để phục vụ cho Công tác bàn giao ( CÔng tác quản lý ; hoặc bàn giao kế toán ; thủ quỹ ) sau nầy nếu có yêu cầu : 98/98 đơn vị thực hiện ; nghiêm túc thực hiện 
    7. 39/39 đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục Thị Xã Cai Lậy : Kế toán in ấn tất cả sổ sách và các hồ sơ có liên quan đến đến cuối tháng 4-2014  trình Hiệu Trưởng ký duyệt ; đóng dấu  để chuẩn bị thay đổi dấu mới . Kế toán nhớ đóng giáp lai các loại sổ đến tháng 4-2014.
Từ ngày 02-5-2014 chính thức đi vào hoạt động ( Phòng Giáo Dục Thị xã Cai Lậy ) 
    8. Nhờ Kế toán 02 bậc học Tiểu học và THCS  giúp rà soát lại cùng với Chuyên trách phổ cập xem kinh phí phổ cập trường được nhận trong năm 2012 ( quyết toán năm 2012 )  
bao gồm hồ sơ  hết lớp ; chứng từ thu - chứng từ chi ( chứng từ phô tô ) - phiếu chi tiền của Phòng Giáo Dục ; giấy đề nghị thanh toán . 
Chứng từ trả tiền giờ cho giáo viên THCS dạy  phổ cập ......
Phô tô nộp bổ sung dùm 01 bộ ; nếu trường còn 02 bộ chính lưu thì nộp 01 bộ cho Cô Liên . Cảm ơn 
Nộp trong ngày thứ hai cùng với quyển công khai dự toán; công khai quyết toán năm 2013 
    9. Gửi bảng lương và phụ cấp tháng 1,2,3,4 /2014 cho Kế toán chuyên quản trong sáng thứ hai ( 21-4-2014 )

                                                                       Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.=========================================================
LỊCH DUYỆT HỒ SƠ QUÍ I NĂM 2014
CÓ TRONG VĂN BẢN KẾ TOÁN "LICH DUYET TAI CHANH QUI I"
Ghi chú:
Khi đi duyệt mang tất cả hồ sơ liên quan đến tài chánh ở đơn vị nhà trường
Lập trước 03 biểu mẫu biên bản (giống như biên bản duyệt quý 4 và Năm 2014) điều chỉnh nội dung và số liệu cho phù hợp
Báo cáo Misa
Biểu mẫu 3.1, 3.2A, 3.2 B….(nếu có)
Duyệt báo cáo Misa thông qua mạng bằng Temview 4, hoặc 5,6,7,8,9 (lưu ý số mật khẩu chỉ thể hiện bốn con số, không có thể hiện bằng chữ)
Tiền gửi:
Duyệt ghi thu- ghi chi quí I
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quí I
Căn tin- giữ xe
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh quí I
Gửi ngày 08/04/2014

==========
THÔNG BÁO KHẨN
                                        Ngày 08 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    1. Xem lại thông báo ngày 04-4-2014 : Hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chính xác 100 % ; chú ý Kế toán in tất cả các văn bản có trong tập tin đính kèm in gửi Hiệu Trưởng 01 bộ và Kế toán 01 bộ  đọc thật cẩn thận nội dung văn bản để trả lời cho đoàn thanh tra khi có yêu cầu .
    Chú ý : 
    - Danh sách cấp bù học phí năm 2012  : Học kỳ 1 ( 2011-2012 ) ; học kỳ 2 ( 2011-2012 )  ; học kỳ 1 ( 2012-2013 ) các trường lập danh sách theo đúng mẫu mới đã hướng dẫn . Các trường đã thực hiện mẫu mới nộp cho Cô Liên rồi ( trong năm 2012 )  nếu hồ sơ lưu của trường chưa in ra thì in  và trình Hiệu Trưởng  ký kèm theo hồ sơ lưu của trường
    - Số liệu học sinh được miễn; giảm ( kèm theo danh sách miễn giảm ...., biên bản xét miễn giảm, kế hoạch thu - chi  ) và  danh sách số liệu cấp bù học phí phải hoàn toàn trùng khớp với nhau ( trùng khới học và tên học sinh; trùng khớp số tiền ) .
    - Năm 2013 : cũng thực hiện như năm 2012 
Riêng phần Kế hoạch chi học phí của năm 2013 : là học kỳ 2 ( 2012-2013 ) và học kỳ 1 ( 2013-2014 ) Lập Kế hoạch Chi năm 2013 học phí theo đúng  quy chế chi tiêu nội bộ đã được hội đồng duyệt phương án và qui chế chi tiêu nội bộ của Huyện . Nếu đơn vị nào chưa hoàn thành kế hoạch chi của 02 học kỳ nầy  thì hoàn chỉnh trước ngày 09-4-2014 
( Hiệu trưởng ký  trường lưu 01 bộ ) và nộp 02 bộ cho Cô Liên trong buổi sáng ngày 11-3-2014  ( thứ năm ) để trình cho đoàn thanh tra .
    2. Liên hệ gấp Kho Bạc để nhận đối chiếu quí 1-2014 ( trong  ngân sách , ngoài ngân sách ) và ghi thu ghi chi quí 1-2014 đã được ký  . Nếu đơn vị nào đã gửi hồ  sơ  tại kho bạc liên hệ gấp với Kho Bạc nhận hồ sơ trong ngày 08-4-2014  để có hồ sơ duyệt MISA quí 1-2014
Vì đối chiếu Chưa hoàn thành nên lịch duyệt Misa quí 1-2014 được duyệt từ ngày 11-4-2014 ( lịch sẽ thông báo cụ thể trong buổi  chiều  ngày 09 - 4- 2014 ) 
Để làm đối chiếu cho chính xác các nguồn : 12,13,14 Kế toán xem lại tập tin giao dự toán lần 1-2014 có trên trang Web của tổ tài vụ để thực hiện cho đúng bảng đối chiếu quí 1-2014  tránh trường hợp phải  đi lại nhiều lần đến Kho Bạc
Chú ý : Trong biên bản duyệt quyết toán quí 1-2014 phần tên của Lãnh đạo Kế toán chừa trống  ; khi duyệt xong quyết toán  Kế toán sẽ điền tên của Lãnh đạo và Kế toán  chuyên quản trình Ký chuẩn bị chia tách huyện  
In tất cả sổ sách trình Hiệu trưởng ký đóng dấu  khi duyệt xong MISA quí 1-2014 nộp cho Phòng Tài Chính  ; sổ phải có ghi đầy đủ số trang và đóng dấu giáp lai giữa các trang .
    3. Chuẩn bị thu học phí đợt vét cuối cùng của năm học 2013-2014 : Cố gắng hoàn thành trước ngày 20-4-2014
     

    

                                                                  Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
========================================================
THÔNG BÁO KHẨN
                                        Ngày 04 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    Chuẩn bị đón đoàn Thanh Tra của Bộ Tài Chính : bắt đầu từ ngày 07-4-2014
Niên độ ngân sách được thanh tra : 02 năm là năm 2012 và 2013
I. Tất cả 98/98 đơn vị chuẩn bị : Hồ sơ theo đúng nguyên tắc tài chính và đúng như tất cả những hướng dẫn của Tổ Tài vụ Phòng Giáo Dục và Đào tạo Huyện Cai Lậy
II. Trọng tâm Chính được thanh tra   : 29 đơn vị Mầm Non và 29 đơn vị Trung học cơ sở 
Kiểm tra việc thực hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về Miễn, giảm học phí , hổ trợ chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015
Kế toán chuẩn bị 
A. HỒ SƠ HỌC PHÍ : Liên quan trong 02 năm 2012 và 2013 
Kế toán vào tập tin nén đính kèm " CAP BU HOC PHI 2 NAM 2012 VA 2013 GUI CO SO DOI CHIEU CHUAN BI DON THANH TRA BO TAI CHINH"

1. Kế hoạch thu học phí liên quan đến cấp bù học phí :

1.1. Năm ngân sách 2012 : Được cấp bù học phí 03 học kỳ trong cùng 01 năm ngân sách 2012
- Học kỳ 1 NH 2011-2012
- Học kỳ 2 NH 2011-2012
- Học kỳ 1 NH 2012-2013

1.2. năm ngân sách 2013 : Được cấp bù học phí 02 học kỳ trong cùng 01 năm ngân sách 2013 
- Học kỳ 2 NH 2012-2013 
- Học kỳ 1 NH 2013-2014

Số liệu có đầy đủ trong tập tin đính kèm 
Kế toán : Kiểm tra và đối chiếu cẩn thận số liệu trong sổ sách của trường và số liệu đã gửi về Phòng Giáo Dục  đã tổng hợp ( đã báo cáo cho Sở Tài Chính ) cụ thể 
- Tổng số học sinh của từng lớp trong từng học kỳ ( đối chiếu từng học kỳ ) ; tất cả 05 học kỳ : Kế hoạch  thu học phí và danh sách cấp bù học phí hoàn toàn trùng khớp nhau ( Tuyệt đối không được sai sót )
- Số học sinh Miễn 100 %; số học sinh giảm 50 % ; số học sinh phải đóng 100 % . Danh sách chi tiết số học sinh thất thu ; số tiền thất thu
- Bộ hồ sơ xét miễn giảm cho từng học kỳ ( 05 học kỳ ) 
- Chứng từ gốc liên quan đến việc duyệt xét Miễn giảm học phí ( 05 học kỳ ) : Sổ hộ nghèo; hộ cận nghèo; con thương binh; con bệnh binh.......Có kèm theo đầy đủ  đơn đề nghị miễn giảm học phí ( xem trong thông tư 29 ) 
- Bộ hồ sơ cấp bù học phí : 05 học kỳ   ( Danh sách duyệt cấp bù học phí của từng học kỳ : Phải kiểm tra lại có đủ chữ ký của Kế toán chuyên quản ); kèm theo danh sách theo dõi thu học phí của từng lớp có đầy đủ diện học sinh ( miễn ; giảm; đóng 100 % ) 
Hồ sơ  cấp bù học phí ( phòng giáo dục giao kinh phí ) sắp xếp cẩn thận từng học kỳ ( 05 học kỳ : năm 2012 cấp 03 học kỳ; năm 2013 cấp 03 học kỳ )  phù hợp với quyết định giao kinh phí của từng năm ( 2012 và 2013 ) ( phô tô quyết định giao kinh phí cấp bù học phí kèm theo ) 

====> Tất cả nội dung trên sắp xếp gọn gàng, sạch; đẹp .....Đảm bảo chứng từ và số liệu chính xác 100 % ( không sai sót ) 
Những nội dung trên Kế toán chuyên quản đã hổ trợ cho từng đơn vị trường học trong từng qúi duyệt quyết toán cả năm 2012 và 2013
Đề nghị : 
ĐỐI VỚI KẾ TOÁN : Nghiêm túc thực hiện đầy đủ tất cả nội dung đã hướng dẫn chi tiết trong từng lần thông báo và trong tất cả cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm.
IN nghị định 
ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG : 
- Chỉ đạo cho Kế toán và các thành viên có liên quan nghiêm túc chuẩn bị tất cả hồ sơ chứng từ đảm bảo hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao . 
- Tuyệt đối không để kết quả đánh giá của đoàn thanh tra Bộ Tài Chính tại  đơn vị mình quản lý  làm ảnh hưởng đến  đánh giá chung của đoàn thanh tra đối với toàn ngành giáo dục .

Nếu có gặp khó khăn về nghiệp vụ đề nghị Hiệu Trưởng báo ngay với Kế toán chuyên quản  để được hổ trợ 
tất cả hồ sơ chứng từ sắp xếp theo 05 học kỳ và hoàn thành trong ngày thứ bảy  ( 05-4-2014 )

** Riêng phần hổ trợ chi phí học tập : Kế toán cũng sắp xếp hồ sơ ngăn nắp theo thứ tự thời gian . Vì Khâu nầy Phòng Lao Động thương binh trực tiếp thực hiện với các trường Phòng Giáo Dục không nắm về hồ sơ lưu nhưng tất cả 9898 đơn vị cũng phải chuẩn bị thật tốt trước ngày thứ bảy ( 05-4-2014 )

                                                                      Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


=========================================================
THÔNG BÁO 
                                        Ngày 03 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I. 98/98 đơn vị : Căn cứ vào danh sách giáo viên nâng 1 % thâm niên được Phòng Giáo Dục Cai Lậy duyệt ( Thầy Mẫn đã duyệt ) 
Nhập vào bảng lương tháng 4-2014 
Đối chiếu bảo hiểm xã hội tháng 4-2014.
** Quyết định sẽ có trong tuần sau : Nhận Quyết định tại Anh Tuấn Bộ phận tổ chức của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Cai Lậy

II. Lương và phụ cấp tháng 4-2014 
    1.  39 đơn vị Trường học chuẩn bị lên Thị xã : Trong tháng 4-2014 
    - Thực hiện công văn số 760/STC- NS ngày 03-4-2014 của Sở Tài Chính Về việc tạm ứng lương , phụ cấp tháng 4/2014 và trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội thuộc Thị Xã Cai Lậy .
    - 39/39 đơn vị trường học : thực hiện ngay
    + Nhập hệ số phụ cấp thâm niên mới vào bảng lương tháng 4-2014
    + Lập giấy rút lương, phụ cấp và các khoản đóng góp tháng 4-2014  : Rút Tạm ứng lương , phụ cấp, các khoản đóng góp  ; không rút thực chi 
Tài khoản : 1513 ( Tài khoản tạm ứng ) .Tuyệt đối không rút tiền thực chi trên tài khoản 8113
Nội dung ghi : 
 Tạm ứng lương tháng 4-2014
 Tạm ứng phụ cấp lương tháng 4-2014
 Tạm ứng bảo hiểm xã hội tháng 4-2014
  ............

39/39 đơn vị trường học  chuẩn bị lên thị xã tuyệt đối trong tháng 4-2014 : Không rút kinh phí chi cho công việc tại Kho Bạc ; Chờ thông báo của cấp trên.
Kế toán khóa sổ tất cả cập nhật trình Hiệu trưởng ký tất cả hồ sơ chứng từ. 
2. 59/59 đơn vị trường học thuộc huyện Cai lậy : Thực hiện bình thường trên giấy chuyển tiền lương phụ cấp và các khoản đóng góp : Rút thực chi không phải tạm ứng như thị xã 

III. Phòng Thống kê  nhờ thông báo : 

1. Lập và nộp gấp báo cáo lao động và thu nhập 06  tháng cuối năm 2013
2. Lập và nộp gấp báo cáo lao động và thu nhập cả  năm 2013
- Biểu mẫu : Giống biểu mẫu đã thông báo trước đây
- Lập 03 bộ : Nộp trực tiếp cho Anh Hải Phòng Thống Kê Huyện Cai Lậy
- Kế toán cẩn thận căn cứ vào số liệu quyết toán đã được duyệt báo cáo thật chính xác vì đây là lần đầu tiên kế toán lập và nộp trực tiếp cho Phòng thống kê mà không có kế toán chuyên quản hổ trợ
Đề nghị Kế toán mới về nhận công tác nghiên cứu thật kỹ nội dung biểu mẫu nếu có gì khó khăn thì liên hệ với các trường bạn hoặc Anh Hải bộ phận thống Kê để được giải đáp và làm cho đúng 
Số điện thoại cơ quan : 073 3826945 hoặc số điện thoại di động Anh Hải 0946812813 để được giải đáp 
lập và nộp chậm nhất là ngày thứ hai : 07-4-2014

IV: Kho Bạc nhờ thông báo nhắc lại : Chuyển khoản kinh phí chi cho công việc 

1. Hồ sơ dưới 20 triệu : Khi chuyển tiền chỉ cần gửi tại Kho Bạc 
- Giấy chuyển tiền
- Bảng kê  
- Hóa đơn 
2. Hồ sơ từ 20 triệu  trở lên : Khi chuyển tiền  cần gửi tại Kho Bạc 
- 03 bảng báo giá 
- Hợp đồng , thanh lý hợp đồng
- hóa đơn 
Không cần làm bảng kê

=====> Kế toán chú ý Phòng Giáo Dục nhắc thêm : Dù hồ sơ chi công việc  trên 20 triệu hoặc dước 20 triệu Kế toán trường đã chuyển tiền xong ( được Kho bạc chấp thuận nhưng khi duyệt quyết toán hàng  quí  tại Phòng Giáo Dục Kế toán cũng phải làm đủ bộ hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Phòng Giáo Dục )

Riêng hồ sơ thực hiện việc mua sắm tài sản thì Kế toán thực hiện theo đúng hướng dẫn trong các cuộc họp lệ kế toán và trên thông báo của Tổ Tài vụ.

V. Đối chiếu gấp với Kho Bạc Quí 1-2014 ( nhận bảng đối chiếu ) để duyệt quyết toán quí 1-2014 : Thời gian duyệt từ ngày 07-4-2014 đến ngày 11-4-2014 ( 05 ngày ) 
Kế toán ghi nhớ ( nhắc lại )  các đơn vị có thu chi  nguồn : căn tin, xe đạp cũng phải đưa vào quyết toán trên Misa trong quí 1-2014.
Đề nghị các Anh ( Chị ) Kế toán nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian và nội dung thông báo.


 

                                                                      Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


=========================================================
THÔNG BÁO 
                                        Ngày 01 tháng 4  năm 2014
    
    Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

1. Tất cả 98/98 đơn vị trường học vào 02 tập tin đính kèm 
- QĐ 01-QĐ - BHXH 
- 240 -TB- BHXH 
Tải 02 tập tin trên nghiên cứu và thực hiện từ ngày 01-4-2014.

* Nếu đơn vị nào chưa hoàn thành biên bản xét duyệt quyết toán cả năm 2013 đề nghị nộp ngay trong ngày 01-4-2014.

2. 39/39 đơn vị trường học ( chuẩn bị lên Thị xã ) : 
- Kế toán liên hệ Kho Bạc cập nhật chứng ( chứng từ đến 31-3-2014 ) xem tất cả chứng từ kế toán đã gửi tại Kho Bạc đã  chuyển tiền hoàn tất chưa  để tiến hành làm đối chiếu quí 1-2014.
- Nộp ghi thu ghi chi quí 1-2014 cho Kế toán chuyên quản 

3. 59/59  đơn vị  trường học thuộc huyện cai lậy : 
- Đối chiếu quí 1-2014
- Nộp ghi thu - ghi chi quí 1-2014.

4. Duyệt quyết toán Quí 1-2014 : 98/98 đơn vị  trường học : 
Thời gian : Từ ngày 07-4-2014  đến ngày 11-4-2014 ( 05 ngày ) Lịch  cụ thể sẽ thông báo sau
Lý do : Chờ Kho Bạc ký đối chiếu quí 1-2014

                                                                         Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

=========================================================
THÔNG BÁO KHẨN 
                                        Ngày 27 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

   I.  Các đơn vị trường học ( 39 đơn vị )  lên thị xã Kế toán thực hiện gấp các công việc được thông báo trên mạng của các ngày trước và tiếp tục thực hiện  gấp các công việc sau đây TRONG BUỔI SÁNG THỨ SÁU 28-3-2014 :

1. Đối chiếu Bảo hiểm xã hội đến cuối kỳ nhận lương tháng 3-2014 kể cả  phần nâng lương; nâng vượt khung ( vừa nhận quyết định ) : Nộp gấp hồ sơ đối chiếu BHXH cho Cô Thoa BHXH chậm nhất là đầu giờ làm việc ( Thứ sáu : 28-3-2014 ) để xác nhận chính xác số 2 % 

2 . Phần 2 %  Bảo hiểm xã hội Quí 1-2014 ( Tháng 1,2,3/2014 )
Nếu 39 đơn vị trường học lên Thị Xã không có ốm đau ; thai sản...... 
( đã nộp hồ sơ cho Cô Hà  BHXH ) thì khẩn trương gặp Cô Hà trong buổi sáng thứ sáu ( 28-3-2014 ) để biết chính xác số được duyệt chi trả ốm đau thai sản ......

Nếu số 2 % để lại trong 3 tháng của cả quí 1-2014 có cả phần truy lãnh  ( số liệu chính xác Cô Thoa Duyệt và Kế toán trường phải đối chiếu cẩn thận giữa số liệu của Cô Thoa báo với số liệu thực tế của trường ) 
và Kinh phí trên chứng từ chi trả cho các đối tượng ốm đau, thai sản,........ ( số liệu chính xác Cô Hà duyệt )   Kế toán xử lý ngay trước 10 giờ ngày 28-3-2014  

2.1 : Nếu thừa : Lập giấy chuyển khoản nộp ngay số tiền thừa ( 2 % trong ngày 28-3-2014 ) ghi cụ thể nội dung : Chuyển nộp 2 % số tiền BHXH quí 1-2014 còn thừa  sau khi chi trả ốm đau, thai sản,.......Nộp gấp giấy chuyển tiền cho Kho Bạc. Tuyệt đối không được để lại số tiền thừa trong cuối tháng 3-2014. 

2.2: Nếu thiếu : Phần 2 % qúi  1-2014 Kế toán để lại không chuyển khoản nộp cho BHXH chờ thông báo sau . Nhưng phải biết chính xác và lập báo cáo nộp gấp cho Kế toán chuyên quản để tổng hợp là thiếu bao nhiêu trước 10 giờ ngày 28- 3-2014

Báo cáo số liệu 2 % BHXH giữ lại :

        1. Tổng kinh phí  2 % giữ lại Quí 1-2014 :......... đồng 
        Trong đó : 
        - Tháng 1-2014 :................
        - Tháng 2-2014:.................
        - Tháng 3-2014 :...............
        - Truy lãnh nâng lương, nâng vượt khung :...........
        2. Tổng kinh phí chi trả cho đối tượng ốm đau, thai sản;.......: .......đồng
        Trong đó :
        - Giáo viên Nguyễn Thị A:.......... đồng 
        - Giáo viên ......................:........... đồng 
        3. Số tiền thiếu  đề nghị BHXH  chuyển về bằng Ủy nhiệm Chi  :....... đồng 


       KẾ TOÁN                                                  HIỆU TRƯỞNG   

3. Quyết toán toàn bộ chứng từ chi cho Công việc  : Tuyệt đối không được chuyển sang ngày 01-4-2014. Nếu còn tạm ứng chi cho công việc tại Kho bạc thì phải thanh toán ngay trong ngày 28-3-2014
4. Riêng phần công tác phí : Thanh toán đến ngày 31-3-2014.
5. Các hồ sơ mua sắm Tài sản,........ đã ký hợp đồng trong quí 1-2014 : Thực hiện thanh quyết toán, chuyển tiền( gửi hồ sơ đến Kho Bạc ) chậm  nhất  là  đầu giờ làm việc buổi chiều ngày thứ sáu  .   
6. Tuyệt đối thực hiện nghiêm tất   cả những nội dung đã thông báo ; tuân thủ đúng về thời gian qui định 
Lý do : 39 đơn vị nầy nếu tồn đọng chứng từ đã chi từ ngày 31-3-2014 thì sang ngày 01-4-2014 sẽ không thể  thanh quyết toán được.
7. Mầm non, THCS  Thực hiện ghi thu - ghi chi Học phí Quí 1-2014 : Nộp gấp cho Kho bạc trong buổi sáng ngày 28-3-2014 .  
8. Nếu có ra lai thu học phí : Nộp gấp tiền vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc : Trong buổi sáng 28-3-2014.

II. CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC THUỘC HUYỆN CAI LẬY :

1. Đối chiếu gấp BHXH ( kể cả phần truy lãnh ) thực hiện ngay trong ngày 28-3-2014 và gửi hồ sơ cho Cô Thoa : xem các thông báo trước đó .
2. Xem lại các nội dung thông báo trước để thực hiện 
3.Thực hiện ghi thu - ghi chi Quí 1-2014
                             

                                        Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
=========================================================
THÔNG BÁO KHẨN 
                                        Ngày 26 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

1. Tất cả các đơn vị được giao kinh phí ngoài khoán khi chuyển tiền chú ý 
- Nguồn : 12 ( ngoài khoán ) 
- Tài khoản : 8123 ( Không tự chủ ) 
- Trong giấy đề nghị xin thanh toán ghi cụ thể : Nguồn kinh phí ngoài khoán ( thực hiện quyết định giao kinh phí số 01/...........ngày 16-01-2014 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Cai Lậy
2. Tất cả các đơn vị : 40 đơn vị tiểu học và các đơn vị nhận được quyết định phê duyệt  kế hoạch mua sắm ký ngày 18-3-2014 ( căn cứ vào tờ trình của từng đơn vị gửi đến Phòng Giáo dục  ) 
Chú ý :  Thời gian thực hiện : Quí 1-2014
Hiệu Trưởng khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh hợp đồng ( nghiệm thu toàn bộ hàng hóa )  kế toán lập hồ sơ chuyển tiền gửi về Kho Bạc chậm nhất  là  sáng  thứ sáu ( 28-3-2014 ) ; Lý do trong quyết định phê duyệt kế hoạch mua sắm  thì thời gian thực hiện là Qúy 1 năm 2014 . Đến ngày 31-3-2014 nếu không chuyển tiền thanh toán thì quyết định sẽ không thể thực hiện tiếp tục được. Kế toán lưu ý
ngoài hồ sơ chuyển tiền thông thường phải kèm theo 
- Toàn bộ hồ sơ của Anh Trí Dũng gửi cho các trường trong ngày họp kế toán ( Kế toán  gửi  01 bộ  Kèm theo bộ chứng từ chuyển tiền và 01 bộ lưu vào hồ sơ quyết toán )
Chú ý : Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm đề nghị kế toán trong buổi sáng thứ sáu đến tổ tài vụ nhận lại quyết định mới . Lý do: Kho Bạc đề nghị bổ sung thêm một nội dung để đúng qui định 
- Ngoài ra trường còn phải thực hiện bổ sung :
    + 03 bảng báo giá của 03 nơi 
    + Biên bản lựa chọn nhà cung cấp
    + Quyết định lựa chọn nhà cung cấp 
02 biểu biên bản và quyết định Trường vào trang web pgdcailay : Anh Trí Dũng sẽ gửi các biểu mẫu nầy trường  tải về và thực hiện 
Ngày tháng năm cho lần thực hiện 02 biểu mẫu trong quí 1-2014  ghi  18-4-2014 và bảng báo giá cùng ngày tháng 
Các lần sau  thực hiện theo thời gian thực tế 
**** Các hợp đồng các đơn vị chú ý : chèn thêm 01 dòng là : Căn cứ vào Quyết định số ...../ QĐMS.PGD-TB ngày 18-3-2014 của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Cai Lậy về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm ...........

3. Các đơn vị có mua sắm bằng nguồn kinh phí trong khoán hoặc nguồn học phí, căn tin, xe đạp....... : Vẫn thực hiện đúng quyết định số 43 của Phòng Giáo dục 

                                                                            Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

==========================================================
Điều chỉnh định khoản nộp khôi phục UNC Trong năm 2014 (01/01/2014-31/12/2014)như sau:
N3321, C66121 (nghiệp vụ: giảm chi thực chi) số tiền UNC
N46121, C3321 (nghiệp vụ nộp trả thực chi) số tiền UNC
C 0081 (nghiệp vụ khôi phục thực chi) số tiền âm (UNC)
Tính thông báo
==================
THÔNG BÁO KHẨN 
                                        Ngày 21 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I. CÁC ĐƠN VỊ LÊN THỊ XÃ : Các đơn vị thuộc Thị trấn  và các xã sau đây được công nhận là Thị Xã 
1.Thị Trấn
2.Tân Bình
3.Mỹ Hạnh Trung
4. Mỹ Hạnh Đông
5.Mỹ Phước Tây
6.Tân Phú 
7.Tân Hội
8. Nhị Mỹ
9. Nhị Qúy
10. Phú Qúy
11. Long Khánh
12. Thanh Hòa 

Kế toán 39 đơn vị trường học  :  gồm 01 Thị trấn   và 11 xã  lên  Thị Xã : thực hiện ngay một số công việc 
1.Nộp Qui chế chi tiêu nội bộ đã được Kế toán chuyên quản duyệt năm 2014 cho Kho bạc : Ngày tháng năm ghi  trong hồ sơ  ghi 20-01-2014
 ( thay cho thông báo trước đây là ngày 20-3-2014 );
phô tô quyết định của UBND Huyện Cai Lậy ( năm 2013 ) công nhận trường là đơn vị thực hiện nghị định 43 nộp kèm theo cho Kho Bạc 
2. Gửi toàn bộ chứng từ chi công việc Quí 1-2014  ( Đã thực hiện đến Kho Bạc chậm nhất là ngày 26-3-2014  )
3. Thanh toán tất cả các khoản rút tạm ứng chi cho công việc tại Kho bạc 
4. Nộp học phí ( Học phí đã thu - đã ra lai ) 
5. Lập sẵng lương ; phụ cấp ; các khoản đóng góp tháng 4-2014  : Lương và phụ cấp, các khoản đóng góp của tháng 4-2014 ( Sẽ thực hiện trong tháng 3-2014 ) : Thực hiện xong gửi ngay cho Kho bạc trước ngày 26-3-2014 
Riêng phần chuyển khoản bảo hiểm xã hội : Phần 2 % để lại Phòng Giáo Dục sẽ bàn bạc cụ thể với Cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện ; thông báo chi tiết cho các đơn vị trong buổi sáng thứ hai ( 24-3-2014 )
6. Đối chiếu Quí 1-2014  và tháng 4-2014 ( có cả phần rút lương ; phụ cấp lương; các khoản đóng góp của tháng 4-2014: đưa hệ số nâng lương và phụ cấp mới vào bảng lương tháng 4-2014 ) : Đối chiếu quí 1-2014 ( 04 tháng : gồn tháng 1,2,3,4 -2014 )
Đối chiếu : gồm kinh phí trong ngân sách và kinh phí học phí ( trên tài khoản tiền gửi tại Kho Bạc )
=====> Kế toán cẩn thận từng chi tiết số liệu và tuyệt đối chứng từ gốc đã chi xong trước ngày 31-3-2014 phải quyết toán dứt điểm không để tồn đọng sang ngày 01-4-2014. 
Kết thúc ngày 31-3-2014 các đơn vị nầy không được rút kinh phí chi cho công việc mà  phải chờ Phòng tài chính rút kinh phí còn lại của 8 tháng cuối năm phân bổ lại tên cho các đơn vị chính thức được lên Thị xã .
 Khi có quyết định chính thức giao kinh phí 08 tháng cuối năm 2014 cho các đơn vị Thị Xã ( UBND Huyện ra quyết định ) thì các đơn vị mới được phép tiếp tục rút kinh phí để sử dụng 
Chú ý : Đối với những trường hợp trường đã hợp đồng mua sắm ; trang bị cho trường chuẩn;....... khác nếu  hợp đồng Hiệu trưởng đã ký với bên B trong tháng 3 thì Hiệu Trưởng chú ý phải thực hiện hoàn tất hợp đồng , nghiệm thu , thanh lý hợp đồng và thanh quyết toán chuyển tiền toàn bộ trong tháng 3-2014.
7. Quyết toán quí 1-2014 ( có cả tháng 4-2014 : 04 tháng  )  : Có kèm theo đối chiếu  xác nhận của Kho bạc
8. Đối chiếu Bảo hiểm xã hội gấp với Cô Thoa đến tháng 4-2014  : Phần truy lãnh nâng lương; nâng vượt khung....... ( Có kèm quyết định chính thức có đóng dấu của UBND Huyện Cai lậy ); gặp trực tiếp Cô Thoa để đối chiếu số liệu đảm bảo số liệu chính xác giữa BHXH và trường . 
Sau khi xác nhận số liệu lần cuối cùng là  đúng ( chờ đến sáng thứ hai : 24-3-2014  ) nếu BHXH đồng ý không  để lại 2 % thì Kế toán sẽ chuyển trả dứt điểm cho Cơ quan BHXH ( Kế toán xem thông tin trên trang Web của tổ tài vụ ) 
9. In toàn bộ sổ sách  và các loại hồ sơ có liên quan  từ ngày 31-3-2014 trở về trước theo đúng hướng dẫn ( sổ đóng giáp lai giữa các trang và có ghi số thứ tự cho từng trang một 
10. Nộp bộ biên bản thẩm tra xét duyệt quyết toán và các biểu mẫu của năm 2013 ngay cho Kế toán chuyên quản trong sáng thứ hai ( 24-3-2014 ) : Nếu kế toán chưa nộp
=====> Hiệu Trưởng có kế hoạch phân công giao việc cụ thể cho các thành viên có liên quan thực hiện tốt và  đúng thời gian qui định không làm ảnh hưởng đến công việc chung của toàn ngành Giáo Dục 
Nếu có gì khó khăn không thể giải quyết được đề nghị Hiệu Trưởng báo cáo gấp cho Kế toán chuyên quản hoặc Cô Liên để hổ trợ thực hiện . Không để tồn đọng chứng từ ; tồn đọng công việc từ 31-3-2014 trở về trước 
Chứng từ đã chi rồi ( Chú ý : Công tác phí,......; khác  )  sau ngày 31-3-2014 mà Kế toán không đưa vào quyết toán thì đơn vị nào thực hiện không đúng hướng dẫn Hiệu Trưởng đơn vị đó chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng Giáo Dục 

II. CÁC ĐƠN  VỊ CÒN LẠI ( Đơn vị Huyện Cai Lậy ) 
1. Thực hiện ngay truy lãnh nâng lương, phụ cấp vượt khung đến ngày 31-3-2014 ( theo quyết định mới )
Đối chiếu Bảo hiểm xã hội ngay  chậm nhất là buổi sáng thứ hai ( 24-3-2014 ) . Liên hệ bộ phận tổ chức để nhận quyết định có đóng dấu của UBND Huyện Cai Lậy . Đối chiếu tháng 3-2014 
2. Quyết toán quí 1-2014 : 03 tháng 
3. Thực hiện các nội dung theo đúng nội dung  triển khai trong cuộc họp lệ Kế toán 17-3-2014 
4. Bộ phương án, qui chế chi tiêu nội bộ ,......... kèm theo của năm 2014 : Ghi ngày 20-01-2014 ( thay vì 20-3-2014 như thông báo trong ngày họp )
Nếu đơn vị nào Kế toán đã in và nộp cho Kế toán chuyên quản rồi thì vui lòng nhận lại ( cạo  và chỉnh lại tháng 3 thành tháng 1) 
5.  Nộp bộ biên bản thẩm tra xét duyệt quyết toán và các biểu mẫu của năm 2013 ngay cho Kế toán chuyên quản trong sáng thứ hai ( 24-3-2014 ) : Nếu kế toán chưa nộp
==== > Kế toán nghiêm túc thực hiện đúng nội dung thông báo và nội dung triển khai trong ngày họp 17-3-2014.
6. Lương và phụ cấp tháng 4-2014 : Nhập hệ số nâng lương ; nâng vượt khung mới vào lương tháng 4-2014 
===> Lương tháng 4-2014: Thực hiện theo đúng lịch của Kho bạc đã thông báo trước đây ( lương tháng 4-2014 sang tháng 4-25014 mới thực hiện )  ====> Không thực hiện giống thị xã 

Hiệu Trưởng tất cả 98/98 đơn vị  phối hợp thật tốt với Phòng Giáo Dục và Đào tạo  chỉ đạo Kế toán đơn vị mình thực hiện chính xác từng nội dung trong các thông báo được gửi lên trang Web của Tổ Tài Vụ theo từng thời gian 

                                                                       Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


========================================================
MẪU PHƯƠNG ÁN 2014 CÓ TRONG VĂN BẢN KẾ TOÁN (MAU PHUONG AN 2014)
=====================
Điều chỉnh định khoản nộp khôi phục UNC như sau:
N3318, C66121 (nghiệp vụ: giảm chi thực chi) số tiền UNC
N46121, C3318 (nghiệp vụ khôi phục thực chi) số tiền UNC
C 0081 ngiệp vụ khôi phục thực chi) số tiền âm (UNC)
Tính thông báo
=========
THÔNG BÁO KHẨN 
                                        Ngày 14 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I.Họp Kế toán ngày thứ hai ( 17-3-2014 ) : Lúc 8 giờ 00 phút tại Hội Trường Phòng Giáo Dục và Đào tạo 
Nội dung cần chuẩn bị 
1. Trong 02 ngày thứ bảy hoặc Chủ nhật : Kế toán thường xuyên vào  trang web của Trường để in tất cả các biểu mẫu ( Thầy Trí Dũng thực hiện về các biểu mẫu hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí cấp ngoài khoán năm 2014 ) . Mang theo trong ngày họp Kế Toán
2. Các báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA năm 2013 : Kế toán đã nộp cho Cô Liên 02 bộ báo cáo quyết toán năm nhưng trong tuần vừa rồi Kế toán chuyên  quản đã lấy số liệu trực tiếp trên máy Kế toán của 98/98 đơn vị phát hiện có một số nội dung kế toán thực hiện chưa đúng có đề nghị điều chỉnh lại Đề nghị các đơn vị có điều chỉnh in lại 02 bộ báo cáo mang đổi lại bộ đúng cho Cô Liên trong buổi sáng họp Kế toán
Mỗi trường có một số thứ tự riêng đã được ghi số thự tự trên góc  phải hồ sơ nếu đơn vị nào cần  nộp lại bộ đúng đề nghị để lại theo đúng số thứ tự đã được sắp xếp.
3. Quyết toán MISA quí 1-2014 và 01 tháng 4-2014 Lập thành 02 bộ báo cáo quyết toán riêng biệt để chuẩn bị tách huyện. Lịch duyệt sẽ thông báo cụ thể sau.
4. Duyệt phương án tài chính và qui chế chi tiêu nội bộ : trong 04 ngày 
từ ngày 18-3-2014  đến 21-3-2014 ( 04 ngày ) ; nếu đơn vị nào không thực hiện kịp thì Kho Bạc sẽ từ chối - không thống nhất cho rút kinh phí chi cho công việc. Kết thúc 04 ngày trên Tổ Tài vụ sẽ từ chối không duyệt bổ sung cho bất cứ 01 đơn vị nào . Lý do : Hoàn tất công việc chuẩn bị chia tách Huyện
 Đã thông báo thực hiện Phương án tài chính và Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014 trong cuộc họp Kế toán trường trong tháng 1-2014 trước  khi về nghỉ tết nguyên đán năm 2014 
======> Chú ý : Khi quy chế chi tiêu nội bộ được  Kế toán chuyên quản duyệt  xong Kế toán trường  khẩn trương nộp ngay cho Kho bạc Cai Lậy để được rút kinh phí chi cho Công việc từ tháng 1-2014 đến thời gian hiện tại 
 Lưu ý : Tất cả các chứng từ chi cho công việc thanh toán trước ngày 04-4-2014 ( Khóa sổ và làm đối chiếu với Kho Bạc ); đơn vị nào có tạm ứng chi cho công việc thì phải thanh toán ngay tạm ứng  
Chứng từ không được để  tồn đọng lại để công tác khóa sổ rút số dư tại Kho Bạc bảo đảm đúng và hoàn toàn chính xác 
5. Duyệt Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 NH ( 2013-2014 )  : Cùng với lịch duyệt Phương án tài chính và Quy chế  chi tiêu nội bộ năm 2014 .
6. Ra lai và nộp hoàn tất kinh phí học phí thu được vào Tài khoản tiền gửi..... : Đối với các đơn vị đã thu tiền và đã ra lai 
====> Tuyệt đối không để tiền tồn tại trường đối với học phí thu được mà không ra lai và ra lai xong rồi mà không  nộp tiền kịp thời tiền vào tài khoản tiền gửi tại Kho Bạc.
Giấy nộp tiền phải trùng khớp với bảng tổng hợp biên lai với chi cục thuế.
Đề nghị Hiệu Trưởng có Kế hoạch :
- Kiểm tra tình hình thu và nộp học phí của từng lớp năm học 2013-2014 , có đối chiếu với kế hoạch thu học phí 
- Có kế hoạch ra lai và nộp toàn bộ kinh phí thu được vào Tài khoản tiền gửi ngay trước ngày 24-3-2014 
===> Để thực hiện được công việc trên đề nghị :
Đơn vị nào chưa hoàn thành việc duyệt kế hoạch thu học phí và bộ hồ  sơ cấp bù học phí học kỳ 2 ( 2013-2014 ) : Thực hiện ngay và nộp cho Kế toán chuyên quản
7. Hoàn thành hồ sơ hổ trợ tiền ăn trưa  cho trẻ trong độ tuổi 5  diện chính sách của học kỳ 2 ( 2013-2014 ) : mang theo và nộp trong ngày duyệt Phương án tài chính năm 2014 
Chú ý : 
Vì thời gian rất ngắn không còn nhiều thời gian mà công việc khá lớn : Đề nghị :
    - Hiệu Trưởng : Quan tâm thật nhiều đến công tác Tài chính ; có kế hoạch theo dõi - kiểm tra .... việc thực hiện công tác tài chính  của Kế toán căn cứ vào  thời gian và lịch qui định của Tổ Tài vụ Phòng Giáo Dục ( Lịch nầy đã được lãnh đạo đồng ý ) 
    - Kế Toán : sắp xếp thời gian để hoàn thành thật chuẩn các nội dung công việc được qui định ; Hồ sơ làm thật cẩn thận : Kế toán chuyên quản chỉ duyệt 01 lần duy nhất cho từng đơn vị ; tuyệt đối không duyệt lại lần thứ hai
8. Cập nhật hoàn thành sổ theo dõi nhân sự : Hiệu Trưởng ; Kế toán; Thủ Quỹ đến ngày 31-3-2014 ; nộp duy nhất 01 quyển cho Cô Liên
====> In nội dung các thông báo trong năm 2014 đến nay ; nhớ mang theo trong ngày họp 
====> Mang theo sổ Kế hoạch công tác của Kế toán : 12 tháng năm 2013 và 03 tháng đầu năm 2014 ( có nhận xét từng tháng của Hiệu Trưởng . Đề nghị nhận xét cụ thể những thiếu sót mà kế toán gặp trong quá trình thực hiện công việc Nếu có tồn tại thiết sót  ghi cụ thể tồn tại do nguyên nhân khách quan hay nguyên nhân chủ quan và giải pháp cụ thể khắc phục những thiếu sót  .
Đến tháng kế tiếp đề nghị Hiệu Trưởng khi nhận xét ghi cụ thể những thiếu sót của tháng trước đó Kế toán có khắc phục kịp thời không 
Không đồng ý với những nhận xét chung chung mang tính hình thức
không có tính thuyết phục
=====> Khi có thông báo mới : Kế toán in ngay ra và gửi 01 bộ cho Hiệu Trưởng

                                                                      Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
=========================================================
THÔNG BÁO  
                                        Ngày 13 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I Về việc lập báo cáo quyết toán năm 2013
- Nếu đơn vị có giấy ủy nhiệm chi của BHXH thì phải hạch toán như sau: Phải thể hiện ở tài khoản 3318;
+ vào sổ cái
+ Chứng từ nghiệp vụ khác
- ĐK: N 3318: C 46121 (nghiệp vụ : giảm chi, thực chi) số tiền dương (UNC)
- ĐK: N 66121: C 3318 (nghiệp vụ : khôi phục thực chi) số tiền dương (UNC)
- ĐK: C 0081 (nghiệp vụ : khôi phục thực chi) số tiền ghi âm (UNC)
- Nộp báo cáo misa quí I, II, III, IV, Năm
- Nộp bảng đối chiếu quí I,II,III,IV, năm ( 2 bảng chính) không phải bảng photo
- Nộp trong ngày 14 tháng 03 năm 2014 cho kế toán chuyên quản.
II/ Về việc lập báo cáo quyết toán quí I năm 2014.
- Nhập dữ liệu theo phương pháp mới , và phải khai báo tài khoản 1111 đúng theo các loại nguồn hướng dẫn ban đầu, tài khoản 5311 (Căn tin), 5312(giữ xe); tài khoản tài sản vô hình (2131 (QSDĐ; 2138 (phần mềm).
  

                                                                        Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


========================
THÔNG BÁO  
                                        Ngày 12 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.
 Bộ phận Tổ chức thông báo đến 98 đơn vị buổi chiều ngày 13 tháng 03 năm 2013 đến phòng Tổ chức gặp Thầy Tuấn nhận quyết định nâng lương đợt 2 năm 2013.


Thầy Tuấn Thông Báo
=====================
THÔNG BÁO  
                                        Ngày 05 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


I/ Về việc cập nhật dữ liệu trên chương trình misa năm 2013:

Tổ tài vụ phòng giáo dục cai lậy thông báo đến tất cả kế toán 98 đơn vị của 3 bậc học : Đề nghị kế toán có mặt tại đơn vị trong ngày 06 tháng 03 năm 2014 (theo thời gian buổi sáng từ 8giờ đến 11 giờ 30', buổi chiều từ 13 giờ 30' đến 16 giờ 30') để bộ phận kế toán chuyên quản liên hệ cập nhật số liệu trên phần mềm Misa của đơn vị. Nếu trong thời gian trên kế toán bận học nghị quyết thì điện thoại liên hệ kế toán chuyên quản của bậc học đó để cho thời gian.

+ Điều kiện máy tính kế toán sử dụng phải được cài Teamviewer(4.5.6.7.8.9). và được kết nối mạng.

+Kiểm tra số liệu trên phần mềm misa trùng khớp với đối chiếu và báo cáo đã nộp.

II/ Nộp báo cáo quyết toán từ quí I đến quí IV và Năm (Báo cáo misa, bảng kê phòng tài chính, mẫu 3.1,3.2, biên bản xét duyệt, tài sản, công cụ dụng cụ) cho kế toán chuyên quản chậm nhất ngày 7/03/2014 nếu đơn vị nào chưa nộp.


                                        TM Kế toán trưởng

                                            Nguyễn Tiến Tính

HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


=============
THÔNG BÁO  
                                        Ngày 03 tháng 3  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I.                   KHO BẠC NHỜ THÔNG BÁO LỊCH DUYỆT LƯƠNG TRƯỜNG THUỘC BẬC HỌC MẦM NON

Ngày 1 : Kho Bạc làm báo cáo

Ngày 2 : Nhà trẻ 8/3. Mầm non 3-2; Nhị Mỹ, Bình Phú, Phú An

Ngày 3 : Tam Bình, Long Trung, Tân Bình, Phú Nhuận, Tân Phong

Ngày 4 : Tân hội, Mỹ Hạnh Trung, Cẩm Sơn; Nhị Quí, Long Khánh

Ngày 5 : Mỹ Thành Bắc, Long Tiên, Hội Xuân, Mỹ Phước Tây, Ấp Bắc

Ngày 6 : Ngũ Hiệp, Mỹ Long; Mỹ  Thành Nam; Phú Cường ; Thanh Hòa

Ngày 7: Hiệp Đức; Mỹ Hạnh Đông; Phú Quí, Thạnh Lộc

 

Ghi chú : Nếu ngày 2 tháng là ngày thứ 7, chủ nhật thì các trường dời lên ngày tiếp theo.

 II.                LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP THÁNG 3-2014

Thực hiện như tháng 2-2014 ; khi nào có quyết định nâng lương sẽ thực hiện truy lãnh đến tháng 3-2014.


                                                                     Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
======================================================
THÔNG BÁO  LẦN 1 
                                        Ngày 27 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

A. Các đơn vị sau đây không thực hiện đúng nội dung thông báo ngày 26-2-2014 : 38 ĐƠN VỊ 

I. BẬC HỌC MẦM NON : 18 đơn vị 

1. NHÀ TRẺ 8-3
2. MẦM NON 3-2
3.MẦM NON NHỊ MỸ
4.MẦM NON THANH HÒA
5. MẦM NON TÂN HỘI
6. MẦM NON HỘI XUÂN
7. MẦM NON PHÚ AN 
8. MẦM NON PHÚ NHUẬN
9. MẦM NON BÌNH PHÚ 
10. MẦM NON MỸ HẠNH TRUNG 
11. MẦM NON ẤP BẮC
12. MẦM NON TAM BÌNH
13.MẦM NON NGŨ HIỆP
14.MẦM NON LONG TIÊN
15.MẦM NON MỸ THÀNH BẮC
16. MẦM NON MỸ PHƯỚC TÂY
17. MẦM NON MỸ HẠNH ĐÔNG
18. MẦM NON PHÚ CƯỜNG

    II: BẬC HỌC TIỂU HỌC : 9 đơn vị 
1. TH BÌNH PHÚ 1
2. TH NHỊ MỸ
3. TH NHỊ QÚI
3. TH PHÚ QUÍ
4. TH NGŨ HIỆP 1
5. TH CẨM SƠN
6. TH PHÚ AN 1
7. TH MỸ HẠNH ĐÔNG
8. TH TRẦN THỊ GẤM
9. TH MỸ THÀNH BẮC 2

    III. TRUNG HỌC CƠ SỞ  : 11 ĐƠN VỊ
1. THCS THÁI THỊ KIM HỒNG
2. THCS THANH HÒA 
3. THCS TRỪ VĂN THỐ
4. THCS MỸ HẠNH TRUNG
5. THCS MAI THỊ ÚT
6. THCS MỸ THÀNH BẮC
7. THCS NHỊ QUÍ
8. THCS NGŨ HIỆP
9. THCS CẨM SƠN 
10. THCS TÂN PHONG
11. THCS PHÚ QUÍ

    Còn lại 38 đơn vị trên Kế toán không thực hiện đúng nội dung thông báo về thời gian nộp báo cáo ngành không thể tổng hợp nộp về cấp trên được . 
Đề nghị hiệu trưởng các đơn vị nêu trên xem lại kế hoạch làm việc và xem xét Kế toán đơn vị mình không thực hiện  đúng thời gian qui định vì lý do khách quan hay chủ quan để có nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 

=====> Hiệu trưởng 38 đơn vị được nêu tên bên trên nhắc nhở Kế Toán nộp ngay hồ sơ trong buổi chiều ngày 27-2-2014 ( gia hạn lần cuối )

B. Các đơnvị kế toán nhận quyết định giao kinh phí của năm 2013 vui lòng gạt bỏ phần đơn vị tính của  quyết định số 02 : Quyết định ghi  là 1.000 đ gạt bỏ số 1.000 dùm . Xin cảm ơn . 


                                                                    

 Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

=======================================================
THÔNG BÁO KHẨN LẦN 1 
                                        Ngày 26 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    Kế toán các đơn vị nào chưa thực hiện nội dung thông báo ngày 17-2-2014 và thông báo ngày 24-2-2014 vui lòng thực hiện ngay và nộp gấp trong buổi sáng ngày 26-2-2014 ( thứ tư ) . Xin cảm ơn.
    Kế toán  xin vui lòng không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện lập báo cáo tổng hợp nộp về cấp trên của Toàn ngành Giáo Dục Huyện Cai Lậy.
    Hiệu Trưởng kiểm tra lại việc thực hiện báo cáo của Kế toán ; có đánh giá rút kinh nghiệm tình hình thực hiện công việc của Kế toán....

                                                                    

                                                                        Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.=========================================================
THÔNG BÁO LẦN 2
                                        Ngày 24 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    1. Kế toán các đơn vị lập hai biểu mẫu báo cáo tiết kiệm ( điện , nước; văn phòng phẩm,....... năm 2013 và đăng ký tiết kiệm năm 2014 theo biểu mẫu củ và nộp cho kế toán chuyên quản trong ngày 25/02/2014 (thứ ba)
Mỗi mẫu làm 03 bộ : nộp 02 bộ và lưu 01 bộ 
====> Chú ý : Phần báo cáo tiết kiệm năm 2013 ( là số thực hiện thực tế : xem trong báo cáo quyết toán năm 2013 ) ; lấy số liệu đã đăng ký
 ( được chuyên quản duyệt để đối chiếu )
 
    2. Kế toán các đơn vị đang theo học lớp chứng chỉ kế toán trưởng ở trường đại học tiền giang sẽ tiếp tục học vào ngày 01/03/2014 (tức thứ bảy).
     

                                                                  Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

=======================================================
THÔNG BÁO 
                                        Ngày 24 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    1. Kế toán các đơn vị chưa thực hiện  hoàn thành nội dung thông báo ngày 17-2-2014 ( Kết thúc  là ngày 20-2-2014 ) . Tổ tài vụ gia hạn thêm trong 02 ngày 24-2-2014 và 25-2-2014 là kết thúc ) 
Sau thời hạn trên Kế toán đơn vị tự xem nội dung thông báo ; thực hiện   và mang nộp hồ sơ về cho Cô Liên ( Cô Liên không thể tiếp tục duyệt hổ trợ cho Kế toán ) . Lý do : Cô Liên phải thực hiện các  công việc  khác do lãnh đạo phân công không  thể  tiếp tục xem hồ sơ và hổ trợ cho Kế toán các đơn vị chưa thực hiện  đúng các nội dung theo thông báo ngày 17-2-2014.
 Kế toán tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trước đơn vị mình ....  về toàn bộ hồ sơ tài chính trong thời gian mình phụ trách. 
    2. Để thực hiện các công việc của tổ sắp tới  đã được Lãnh đạo phân công 
Từ ngày 26-2-2014 đến ngày 12-3-2014 ( 15 ngày )  : Tổ Tài vụ không  tiếp khách đối tượng là Kế toán 98/98 đơn vị ( ngoại trừ trường hợp đột xuất ) 
Lý do : Tất cả thành viên trong tổ  hoàn chỉnh Tổng quyết toán cả năm 2013 của toàn ngành  ( 98/98 đơn vị ) gửi cơ quan tài chính và một số công việc khác. 
====> Kế toán nào chưa nộp đủ Quyết toán trên phần mềm MISA đề nghị nộp gấp trong 02 ngày 24 và 25-2-2014 để Tổ tài vụ có đủ số liệu lên tổng Quyết toán cả năm 2013
    3. Duyệt phương án tài chính và qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014 có thay đổi so với dự kiến trước đây :  Duyệt từ ngày 17-3-2014 đến ngày 21-3-2014 ( 05 ngày )  Lịch cụ thể cho từng đơn vị sẽ thông báo cụ thể sau.
====> Đề nghị Hiệu Trưởng theo dõi kiểm tra tình hình thực hiện công tác Tài chính đối với Kế toán đơn vị mình  đảm bảo kế toán thực hiện hồ sơ chính xác và đúng thời gian qui định không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công việc  chung của toàn ngành .
    4. Nộp bảng lương tháng 2-2014 : 01 bảng cho Bảo Hiểm xã hội 
    5. Nôp bảng lương , phụ cấp ưu đãi tháng 1,2/2014 ( đối với các đơn vị kế toán chưa nộp ) : Nộp cho Kế toán chuyên quản 02 bộ 
    6. Các đơn vị Mầm non ( 29/29 ) đơn vị : Trong năm 2013 cấp tiền ăn cho trẻ diện chính sách trong độ tuổi 5 lưu ý thực hiện ra phiếu chi cho từng học sinh và cập nhật từng phiếu chi vào phần mềm kế toán MISA 
Nếu kế toán nào thực hiện chưa đúng theo hướng dẫn trước đây đề nghị xem lại và thực hiện theo đúng hướng dẫn ( không làm chung 01 phiếu chi cho tất cả các học sinh thuộc đối tượng trên )

                              Kế toán Trưởng                                     

        

               

     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
==========================================================
THÔNG BÁO 
                                        Ngày 20 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

Kế toán vào tập tin " MAU TONG QUYET TOAN KINH PHÍ NAM 2013  CO SO THUC HIEN GUI NGAY 20-2-2013" Kế toán thực hiện và nộp cho cô Liên 
====> Mẫu nầy đã gửi cho các đơn vị trong năm 2013 ( Kỳ duyệt hồ sơ quyết toán năm 2012 ) 

                             Kế toán Trưởng                                     

        

               

                                                                  ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        =======================================================
THÔNG BÁO KHẨN ( lần 2 )
                                        Ngày 17 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

HƯỚNG DẪN NHẬP CÁC LOẠI QUỸ NGOÀI TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

+ Khai báo thông tin:

Tiện ích-> Danh mục nguồn kinh phí-> Nguồn khác

Khai báo Tài khoản : 

    - 5311 : Nguồn Căn Tin

    - 5312 : Nguồn giữ xe đạp 

    - 5313 : Nguồn .............

+Nhập số dư đầu kỳ:(nếu có) : Nghiệp vụ -> Nhập số dư ban đầu : 

chọn Tài khoản: 1111…..nhập bên dư nợ -> Cất

chọn Tài khoản: 531…..nhập bên dư có -> Cất

 + Nhập phiếu thu tiền mặt từ (căn tin, xe đạp):

Định khoản : N 11110…: Nguồn khác

                         C 531...         : Nguồn khác

+ Chi công việc (loại trừ chi nộp thuế)

 Lập phiếu chi tiền mặt:

Định khoản : N 66122   : Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 11110…: Nguồn khác Hoạt động SN (không thường xuyên)

Vào sổ cái kết chuyển: Chứng từ nghiệp vụ khác

Định khoản : N 531... : Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 4212: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         N 4212: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 46122: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

+ Chi nộp thuế môn bài

Lập phiếu chi tiền mặt:

Định khoản : N 3337 : Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 11110..: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

Vào sổ cái kết chuyển: Chứng từ nghiệp vụ khác

Định khoản : N 531... : Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 6312: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         N 6312: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 3337: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

+ Chi nộp thuế GTGT

Lập phiếu chi tiền mặt:

Định khoản : N 33311 : Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 11110..: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

Vào sổ cái kết chuyển: Chứng từ nghiệp vụ khác

Định khoản : N 531 ....: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 6311: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         N 6311: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 33311: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

+ Chi nộp thuế TNDN

Lập phiếu chi tiền mặt:

Định khoản : N 3334 : Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 11110..: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

Vào sổ cái kết chuyển: Chứng từ nghiệp vụ khác

Định khoản : N 531 ....: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 4212: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         N 4212: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên)

                         C 3334: Nguồn khác, Hoạt động SN (không thường xuyên).

  Ghi chú:

Kiểm tra nhập đúng hay sai

Lên bảng cân đối :

Số dư cuối kỳ:

Tài khoản : N 11110… và Tài khoản C 531.... có số tiền phải giống nhau.

Tài khoản N 66122 và C 46122 có số tiền phải giống nhau.

Tài khoản 4212 sẽ không có số dư bên nợ và không có số dư bên có.

Báo cáo B02-H phần 1 sẽ không thể hiện số âm

Báo cáo B02-H phần 2 số tiền chi nguồn khác trong kỳ sẽ thể hiện ở cột nguồn khác.

Khi in báo cáo F02-1H cuả nguồn khác chọn :

Nguồn kinh phí : nguồn khác

Chương : 622

Khoản: 49….

Loại kinh phí: kinh phí không thường xuyên.

Cấp phát: tổng hợp

====> Thông báo nầy thay thế cho thông báo hướng dẫn hạch toán nguồn kinh phí ngoài ngân sách ngày 07-2-2014 

                                                    

                             Kế toán Trưởng                                     

        

               

     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

====================
THÔNG BÁO KHẨN ( lần 1 )
                                        Ngày 17 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I. Các đơn vị hoàn thành  báo cáo Quyết toán  năm 2013  trên phần mềm Kế toán MISA  duyệt - in và nộp trong tuần từ ngày 17-2-2014 đến 20-2-2014 là kết thúc để Phòng Giáo dục tổng hợp gửi về Cơ quan Tài chính cấp Huyện.
II. Duyệt Phương án Tài chính và qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014 : Dự kiến từ ngày 24 -2-2014 đến  sáng 27-2-2014. Lịch cụ thể sẽ thông báo trong các trang thông báo kế tiếp.

Chú ý : Nộp thêm 02 bộ báo cáo Quyết toán năm 2013 cho cô Liên sau khi đã được chuyên quản duyệt ngoài các  bộ nộp cho Kế toán Chuyên quản 
Các đơn vị nộp báo cáo quyết toán năm 2013 ( sau khi đã được chuyên quản duyệt từng quí của năm 2013 và có biên bản xét duyệt quyết toán ) đề nghị Kế toán in và nộp  01 bộ báo cáo quyết toán năm 2013 ( chỉ in 02 bộ báo cáo năm 2013 có kèm theo 18 loại hồ sơ ( từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 18 )
    1.- Đối chiếu năm được kho bạc ký xác nhận  ( học phí - tiền gửi )
    2. - Công khai dự toán theo mẫu ( kèm theo  tất cả các quyết định  phô tô - có phụ lục đính kèm giao dự toán ) : Số liệu nầy khớp đúng từng lần giao dự toán trong năm 2013 
    3.- Công khai quyết toán ( số liệu trùng khớp với sổ sách ) 
    4.- Công khai tài chính từng tháng trong năm 2013  
    5.- Biên bản kiểm quỹ tiền mặt cuối năm 2013 
    6.- Báo cáo chi thu nhập tăng thêm năm 2013  ( có đính kèm danh sách  chuyển sang thẻ ATM ) 
    7.- Các nguồn kinh phí ngoài ngân Sách năm 2013  : Học phí - Căn tin - xe đạp - hoa hồng  -.......: Hồ sơ gồm 
        + Báo cáo thu  : Nếu Học phí   kèm các giấy nộp tiền vào kho bạc nhà nước ; danh  sách ra lai nộp tiền từng lần sắp sếp theo thứ tự đặt bên dưới các giấy nộp tiền : lần nào theo lần đó theo thứ tự thời gian và có bảng tổng hợp ngắn gọn tổng thu học phí năm 2013 với nội dung sau ( Báo cáo thu học phí năm 2013 
( ghi theo thứ tự từng dòng )
            1. Tổng thu năm 2013 :......... đồng
            2. Tổng số tiền đã ra lai  và đã nộp vào tài khoản tiền gửi tại Kho Bạc :..... đồng
            Trong đó : 
                Lần 1 ( ngày ..... tháng ..... năm 2013 ) :,......... đồng
                Lần 2 ( ngày ..... tháng ..... năm 2013 ) :.......... đồng 
            3. Phân tích số thu :
            Trong đó :
                60 % để lại đơn vị sử dụng :........ đồng 
                40 % giữ lại làm lương        :........ đồng
            4. Phân tích số kinh phí đã sử dụng ( Số Quyết toán năm 2013: đưa vào báo cáo quyết toán cả năm 2013 ) ; số liệu trùng khớp với báo cáo quyết toán năm 
            Trong đó :
                60 % để lại đơn vị sử dụng :........ đồng 
                40 % giữ lại làm lương        :........ đồng
           5 . Phân tích số kinh phí còn lại đề nghị  chuyển sang năm 2014 ( khớp đúng với đối chiếu tại kho bạc : lấy dòng cuối cùng trong bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi là dòng số dư cuối kỳ  ) :
            Trong đó :
                60 % để lại đơn vị sử dụng :........ đồng 
                40 % giữ lại làm lương        :........ đồng
            6.  Tổng kinh phí đã thu trong năm 2013 nhưng chưa ra lai - chưa nộp tiền vào Tài khoản tiền gửi :....... đồng
Lý do : Tại sao thu nhưng chưa ra lai - chưa nộp ( Số tiền nầy thể hiện cụ thể trên sổ theo dõi các khoản thu - và thể hiện trên phiếu thu trong năm 2013 )
            7. Kế hoạch thu ( theo quyết định 01 - năm 2013 ) :...... đồng
            8. Thu nộp vào kho bạc đạt  so với tỷ lệ so với kế hoạch giao : .......%     

        + Bảng tổng hợp thu học phí cả năm 2013 ; báo cáo tình hình thu học phí năm học 2012-2013 có kèm theo danh sách học sinh thất thu của từng lớp
        + Các nguồn khác cũng thực hiện tương tự như thế
        + Các chứng từ khác có liên quan ( nếu có )
    8. Báo cáo tình hình tạm ứng tại đơn vị đến cuối 31-12-2013 chưa quyết toán ( nếu có ) : Kèm theo danh sách tạm ứng ; 
Nếu không có tạm ứng thì vẫn ghi báo cáo tình hình tạm ứng đến ngày 31-12-2013 nhưng ghi là không có tạm ứng và Hiệu trưởng ký tên vào 
    9. Báo cáo tất cả các khoản thu trong nhà trường trong năm 2013 ( năm tài chính ) : Theo đúng mẫu đã hướng dẫn trong kỳ duyệt quyết toán  từ năm 2012   
Tuyệt đối không được để ngoài sổ sách bất cứ khoản thu nào.
    10. Báo cáo kiểm kê tài sản cố định và công cụ dụng cụ năm 2013 
( khớp đúng trên phần mềm MISA ) : chỉ nộp báo cáo kiểm kê kèm báo cáo tăng giảm ( nếu có ) ; quyết định thành lập tổ kiểm kê....
Ngoài các hồ sơ qui định phải nộp về Phòng giáo Dục  còn lại các hồ sơ khác Phòng Giáo Dục đã hướng dẫn Kế toán lưu trữ - cập nhật đầy đủ theo đúng nguyên tắc tài chính.  
    11. Riêng các đơn vị được Phòng Giáo Dục hổ trợ thêm nguồn kinh phí ngoài khoán : Đề nghị có bảng tổng hợp và kèm theo bộ chứng từ phô tô 
    Báo cáo tình hình kinh phí được ngành hổ trợ ( ngoài khoán ) năm 2013 
( kẽ thành bảng )
        1. Stt
        2. Nội dung chi :....... 
        3. Số tiền được hổ trợ :..... 
( Hiệu trưởng ký tên- đóng dấu )
Mở sổ chi tiết chi hoạt động riêng để theo dõi và báo cáo 
    12. Báo cáo thu - chi bán trú và 02 buổi trên ngày : 02 loại nầy lập riêng Chỉ nộp báo cáo thu chi cả năm không cần kèm theo chứng từ : Phòng Giáo dục sẽ kiểm tra một số đơn vị sau khi đã tổng hợp hoàn thành quyết toán năm 2013
    13. Báo cáo thu các khoản hoa hồng :  hoa hồng sửa, hoa hồng mua trang phục cho học sinh (nếu có ); hoa hồng khác......,   khác ( nếu có ) : Tất cả 98/98 đơn vị phải thực hiện báo cáo nầy , nếu không có thì ghi không ( Hiệu Trưởng ký tên , đóng dấu ) .
Công khai chi tiết việc thu - chi tiết trên hội đồng ghi  chi tiết vào bảng công khai nộp kèm về PGD và ghi vào sổ họp hội đồng
Hồ sơ : sắp xếp theo thứ tự 
Riêng các đơn vị Có nhận học phí từ Phòng Giáo dục cấp về để chi điều chỉnh mức lương tối thiểu trong năm 2013 thì làm thêm bộ báo cáo 
        Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí  Học phí do Phòng Giáo Dục cấp về để chi điều chỉnh lương tối thiểu..... năm 2013
        Ghi theo thứ tự từng dòng :
            1. Tổng kinh phí được cấp :........ đồng
            2. Tổng kinh phí đã rút ra sử dụng ( Phô tô giấy rút kinh phí kèm theo ) :....... đồng
            3. Tổng kinh phí còn lại chưa sử dụng chuyển sang năm 2014
             
*****: Các nguồn khác cũng thực hiện tương tự nhu thế : Từng nguồn kèm bảng tổng hợp bên trên và chi tiết chứng từ bên dưới 
Nộp như thế nào thì lưu hồ sơ tại trường cũng như thế
Riêng phần học phí được cấp bù : Kinh phí cấp và quyết toán từ nguồn sự nghiệp Giáo Dục nên chứng từ quyết toán kèm theo phải lưu cùng với chứng từ sự nghiệp ( kinh phí ngân sách ) ; chứng từ lưu 
            - Các giấy tờ có  liên quan ( sổ hộ nghèo, các chứng từ khác có liên quan đến việc xét miễn - giảm học phí )
            - Danh sách đề nghị cấp bù của 02 học kỳ  được cấp kinh phí trong năm 2013 ( phô tô quyết định giao kinh phí kèm phụ lục lưu chung ) : học kỳ 2 ( 2012-2013 ) và học kỳ 1 ( 2013-2014 ): 02 danh sách nầy phải là danh sách kế toán đã nộp về Phòng Giáo Dục 
        14. Báo cáo các khoản  do mạnh thường quân hổ trợ :
     15. Báo cáo thu - chi hội phí : Trường kết hợp với  ban đại diện hội phụ huynh học sinh để thực hiện báo cáo nầy  ; hội ký tên 
           16. Báo cáo Quyết toán kinh phí chống mù chữ - phổ cập : Tiền hết lớp - thù lao cho giáo viên giảng dạy ( Nhận tiền trong năm 2013 ) : nộp bảng tổng hợp ( bảng phô tô )  kèm phiếu chi nhận tiền từ phòng giáo dục ( bảng phô tô )
      17. Báo cáo thu - chi các lớp học  trong hè  ( Các đơn vị mầm Non ) .........
      18. Báo cáo thu- chi dạy thêm học thêm - dạy 02 buổi trên ngày   ( nếu có ) 
      19. Sổ quỹ Tiền mặt  và sổ theo dõi tạm ứng của Thủ Quỹ  năm 2013 : Sổ nầy không nộp cho Phòng  Giáo Dục  nhưng Kế toán mang theo về Phòng Gíao Dục để Kế toán chuyên quản kiểm tra và khi xét duyệt quyết toán năm 2013 
Và khi nộp 02 bộ  hồ sơ cho Cô Liên Kế toán vui lòng mang theo Cô Liên xem xong và trả lại ngay cho Kế toán.

====> Tất  cả  số liệu trên báo cáo nầy là Cơ sở pháp lý để  Tổ tài vụ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Cai  Lậy  tổng hợp  trình lãnh đạo ký duyệt nộp về cấp trên : Hiệu Trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác và nội dung báo cáo  tất cả các khoản thu - chi  và tình hình sử dụng kinh phí tại đơn vị mà mình quản lý  trước lãnh đạo Phòng Giáo Dục 

==== > Nộp cho Cô Liên chậm nhất là cuối giờ làm việc buổi chiều ngày 20-2-2014  ( Chiều thứ năm ) là kết thúc
Nếu có gì khó khăn đề nghị báo cáo gấp cho Cô Liên lý do không nộp kịp  báo cáo  
    Đề nghị Hiệu Trưởng  có kế hoạch phân công theo dõi các anh chị có liên quan thực hiện tất cả các yêu cầu theo đúng thời gian qui định ; đảm bảo số liệu chính xác  để Phòng Gíao Dục tổng hợp báo cáo quyết toán năm 2013 theo đúng thời gian qui định của Cơ quan Tài chính .  

III. Bảo hiểm xã hội nhờ thông báo :
Từ ngày 01-3-2014 Kế toán liên hệ BHXH huyện Cai Lậy gặp Anh Nam nhận  Tờ Kết sổ Bảo Hiểm Xã hội cho cán bộ giáo viên , nhân viên đơn vị .
IV. Chương trình Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân năm 2013 : Đã gửi vào địa chỉ Gmail của trường .
                                                               Kế toán Trưởng                                     

        

               

     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

                        
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

=========================================================
THÔNG BÁO  
                                        Ngày 07 tháng 02  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


 I/ Quyết toán thuế TNCN đã có phần mềm 3.2.0 các đơn vị tải về nâng cấp để chuẩn bị báo cáo quyết toán thuế TNNC năm 2013.

II/ Về việc hạch toán quỹ căn tin, xe đạp năm 2013 vào Phần mềm Misa.

- Hạch toán quỹ căn tin, xe đạp:

+ Khai báo thông tin: 

Tiện ích-> Danh mục nguồn kinh phí-> Nguồn khác

+ Nhập số dư đầu kỳ: N 1111…..; C 531 Nguồn khác

+ Thu tiền mặt :Tiền mặt-> Phiếu thu- Lập phiếu thu :

ĐK N 1111....

      C 531

Nguồn khác

Cấp phát khác

Nghiệp vụ : không chọn

+ Xác định số thuế phải nộp:

Sổ cái-> chứng từ nghiệp vụ khác

Ghi nội dung : xác định số thuế GTGT, TNDN thu từ mặt bằng căn tin (theo từng kỳ đóng)

ĐK N 531

      C 33311 (thuế GTGT)

N 4212

C 3334 (Thuế TNDN)

+ Kết chuyển thu, chi mặt bằng căn tin (tháng, ngày)

ĐK N 531

      C 4212

      N 4212

     C 46121

+ Xác định số thuế môn bài phải nộp: vào sổ cái: 

ĐK N 6321

      C 3337

Khi nộp thuế môn bài :

Lập phiếu chi 

ĐK: N 3337

       C 1111...

Khi nộp thuế GTGT :

Lập phiếu chi 

ĐK: N 33311

       C 1111...

Khi nộp thuế TNDN:

Lập phiếu chi 

ĐK: N 3334

       C 1111...

+ Sổ cái : 

K/C thuế GTGT N531; C 631

K/C thuế TNDN N531; C 4212

K/C thuế môn bài N531; C 6321

+ Kết chuyển chênh lệch thu, chi:

N 4212

C 46121 (Tổng số còn lại sau khi trừ các khoản nộp thuế) (mục 7799)

+ Lập phiếu chi công việc

Lập phiếu chi : N 66121 ; Có 1111… Nguồn khác, nghiệp vụ ghi thu ghi chi mục 7799

Cuối quí vào kho bạc-> lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu ghi chi của quí đó-> Xong thanh toán

·       Trình tự thực hiện các bước trên

Khai báo thông tin ban đầu

Nhập số dư đầu kỳ

Lập phiếu thu

Xác định thuế

Nộp thuế

Kết chuyển chênh lệch thu, chi

Lập phiếu chi công việc.

III/ Lịch duyệt hồ sơ Misa sẽ thực hiện từ ngày 10 tháng 02 năm 2014. Dựa vào danh sách thứ tự trong lịch duyệt đã gửi ngày 20/01/2014. sau khi nhập dữ liệu các loại quỹ ngoài (Căn tin,Giữ xe)


                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

===================
MẪU TỔNG HỢP GHI THU- GHI CHI BẬC TIỂU THỰC HIỆN THEO MẪU MỚI TÊN " NHI MY GHI THU GHI CHI" TRONG TEP ĐÍNH KÈM BÊN DƯỚI THÔNG BÁO.(16 giờ ngày 21.01.2014) trường thực hiện và nộp vào buổi sáng thứ tư ngày (22/1/2014) 
===========
THÔNG BÁO LẦN 2 ( KHẨN )
                                        Ngày 21 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

1. Kế toán vào tập tin đính kèm " DU TOAN CHINH THUC NAM 2014  GUI CO SO NGAY 21-1-2014" ; Kế toán mở ra xem và in tất cả các biểu số liệu có liên quan đến cấp học của mình để mang theo trong ngày họp kế toán 22-1-2014 ; và mang theo quyển phương án tài chính năm 2013.
====> Nhớ in đầy đủ  và mang theo để được hướng dẫn.
2. Thực hiện gấp ghi thu - ghi chi năm 2013 : Các nguồn ngoài ngân sách ( căn tin, học phí )
                                                    Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


=======================================================
THÔNG BÁO LẦN 1
                                        Ngày 21 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

    1. Xin điều chỉnh lại mẫu ghi thu ghi chi phần : Số kinh phí sử dụng trong quí ( dòng số thứ tự số 5 ) bằng Số dư năm trước ( số dư   quí  trước )  cộng số thu trong năm ( số thu trong quí ) 
Xin bỏ dùm dòng chữ tại dòng số 5   bỏ cụm từ "bằng dòng 4.2"
    2. Bổ sung - và có thay đổi phần phụ chú  mẫu Ghi thu ghi chi : 
- Phần kinh phí năm trước chuyển sang : thêm dòng 1.3 " Thuế chưa nộp "
- Vì thời gian chỉnh lý quyết toán sắp kết thúc ( trong tháng 1-2014 ) : Năm 2013 Kế toán  thực hiện ghi thu chi chi các khoản kinh phí ( Căn tin, xe đạp ) thực hiện 01 lần cho cả năm 2013
    + Cột 3 chỉnh lại tiêu đề : Số liệu quyết toán năm 
    + Cột 4 : Vẫn là lũy kế 
=====> Số liệu Cột 3  và cột 4 bằng nhau 
Từ ngày 01-01-2014 : Thực hiện ghi thu ghi chi từng quí giống như quỹ học phí ....
    2. Nhắc lại Họp lệ kế toán sáng thứ tư ( 22-1-2014 ) , Kế toán xem thông báo trên mạng ( thông báo lần 2 ) để in các tài liệu mang theo trong buổi sáng họp kế toán 

                                                      Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.=======================================================
THÔNG BÁO LẦN 2
                                        Ngày 20 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Kế toán các đơn vị : Thực hiện gấp ghi thu ghi chi các nguồn kinh phí cho các nguồn thu ngoài ( Căn tin, xe đạp ) năm 2013 ( Lập từng quí 1,2,3,4 năm 2013
Vào tập tin " GHI THU GHI CHI KINH PHI NGOAI NGAN SACH GUI CO SO NGAY 20-1-2014"
Xem mẫu và phần phụ chú bên dưới để thực hiện đúng nội dung và thời gian qui định
Nộp trong buổi sáng 21-1-2014 ( Bậc THCS )
Nộp đầu giờ làm việc buổi chiều 21-1-2014 ( Bậc Tiểu Học ) 
    
    2. Các đơn vị : Tiểu học và THCS đã nhận tiền phổ cập phần kinh phí hết  lớp trong ngày 20-12-2013  Đề nghi nộp gấp hồ sơ ( Chứng từ gốc bản chính phần mua văn phòng phẩm : Tập viết.... bồi dưỡng ban chỉ đạo...... ) : Nộp chứng từ bản chính cho Cô Mai Phượng trong buổi sáng 21-1-2014 ( Các trường đã có nộp nhưng nộp bảng phô tô ;  Sở Giáo Dục yêu cầu nộp bản chính ( hóa đơn, chứng từ ) 
Vào tập tin đính kèm  để biết chi tiết đơn vị nào đã nhận tiền trong năm 2013  "  QUYẾT TOAN KINH PHI PHO CAP  2013 " 


                                                    Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


========================================================
Kế toán chuyên quản tiểu học thông báo : kế toán trường bậc học tiểu học vào Van Ban Ke Toan tải file nén Qui IV Tieu Hoc về lập theo các biểu mẫu và gửi về địa chỉ : tinh9833@gmail.com trước khi đi duyệt hồ sơ quí. Lịch duyệt kể từ ngày 10/2/2014 thứ tự dựa vào lịch duyệt củ để áp dụng tức ngày 13/1/2014 sẽ duyệt ngày 10/2/2014.
Thầy Tính.
                                    =====================
                                           THÔNG BÁO LẦN 1
                                        Ngày 20 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


Họp kế toán : ngày 22- 01- 2014 ( thứ tư ) ; lúc 7 giờ 30 phút ; tại Hội Trường Phòng Giáo Dục và Đào tạo Huyện Cai Lậy
Nội dung : Giao Dự toán chính thức năm 2014
1. Lập phương án Tài Chính năm 2014
2. Lập Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2014 ( nếu có thay đổi )
3. Và các hồ sơ khác có liên quan .......  
====> Mang theo quyển phương án tài chính năm 2013
và các hồ sơ có liên quan đến việc lập phương án ( các nguồn thu ngoài : Căn tin, xe đạp,..... )
4. Xem các thông báo khác trong các ngày tiếp theo để in các tài liệu mang theo để được hướng dẫn. 


                                         Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


==========================================================
                                             THÔNG BÁO LẦN 2
                                        Ngày 16 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


1. Kho Bạc Cai  Lậy  nhờ thông báo 
 Kế toán 98/98 đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ lương tháng 1 và 2-2014 : gửi hồ sơ chuyển lương và bảng lương   về Kho Bạc trong ngày thứ sáu
 ( 17-1-2014 ) .
2. Phòng Giáo Dục nhắc lại thông báo lần 1 ngày 16-1-2014
 Kế toán nhớ hoàn chỉnh nội dung thông báo lần 1( nộp các biểu mẫu đúng thời gian qui định )  của Tổ Tài Vụ Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy  mới rút được lương tháng  1 và 2 năm 2014.

                                                    

                                                 Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


==========================================================                                                  THÔNG BÁO LẦN 1
                                        Ngày 16 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.I.  Kế toán vào 02 tập tin đính kèm 
- " BIEN CHE - QUY LUONG - NHAN SU NAM 2014 GUI CO SO NGAY 16-01-2014"
- " DU TOAN NAM 2014 PHAN BO 03 CAP BAC CO THAM NIEN CO SO DOI CHIEU SO LIEU "
1.Đối chiếu số người ( biên chế - hợp đồng 116 ) 
Lập ngay biểu mẫu Biên chế - quỹ lương năm 2014 để kịp nộp cho Phòng Nội vụ rút lương tháng 1-2014. Lập và nộp cho Tổ Tài Vụ 
Nộp trong buổi sáng thứ sáu ( Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ) 
Lý do : Cả tổ đi công tác đề nghị Kế toán vui lòng nộp đúng thời gian qui định ( đối chiểu cẩn thận số người của tháng 1-2014 ) và hệ số lương , từng loại  phụ cấp từng người trong tháng 1-2014 trùng khớp với bảng đăng ký nhu cầu biên chế và quỹ lương cả năm 2014.
2. Vào trang Web của Sở Giáo Dục in Công văn 150/STC-NS ngày 13-01-2014 Về việc thực hiện rút dồn dự toán năm 2014  để chi tiền lương , phụ cấp tháng 2/2014 trước tết nguyên đán Giáp ngọ .

Kho Bạc nhờ thông báo :
- Lập giấy rút lương tháng 01 và 02 -2014 cùng 01 giấy rút tiền; mỗi tiểu mục nhân 02 ( tức 02 tháng ) . Giấy rút 89.5 % và 10.5 % thực hiện cả 02 tháng  
Cơ sở : Căn cứ vào bảng lương và phụ Cấp tháng 1-2014 
- Các khoản đóng góp : Chỉ thực hiện duy  nhất 01 tháng ( tháng 01-2014  Riêng  khoản đóng góp 10.5 %  thực hiện 02 tháng : tháng 01+ tháng 02-2014  ) , 
Phần các khoản đóng góp trích từ ngân sách nhà nước tháng 02-2014 sẽ thực hiện trong tháng 02-2014 ( thực hiện sau tết giáp ngọ )

3. Kế toán xem công văn số 2067 /  BHXH -PT ngày 06-12-2013  của Bảo hiểm xã hội Tiền Giang Về việc Tỷ lệ đóng và tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 để xem các tỷ lệ trích đóng BHXH, BHYT,BHTN có thay đổi từ 01-01-2014 để thực hiện tronmg bảng lương và các khoản đóng góp  trích từ ngân sách nhà nước .

II. THÔNG BÁO CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH VÀO NGÀY 16-01-2014  TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ  CÓ THU NGUỒN KP KHÁC ( CĂN TIN - XE ĐẠP ) BÁO CÁO GHI THU GHI CHI CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH  VÀ NHẬP VÀO PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA CẢ 02 LOẠI NGUỒN KINH PHÍ NẦY CÙNG 01 CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ IN RA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
( NHẬP THEO THỨ TỰ THỜI GIAN )  : NGUỒN CĂN TIN VÀ XE ĐẠP

    Các đơn vị có thu căn tin - xe đạp thực  hiện ngay ghi thu ghi chi từng loại nguồn kinh phí như qũy học phí : Thực hiện 01 lần ( ghi thu ghi chi năm 2013 ) cho 01 năm 2013 ; bắt đầu từ 01-01-2014 thực hiện ghi thu ghi chi từng quí giống như học phí 

=====> Mẫu ghi thu ghi chi các nguồn quỹ ngoài ( Căn tin - xe đạp ) các trường chuẩn bị  thực hiện tương tự giống như học phí nhưng sẽ có chỉnh sử một vài chi tiết ( Biểu mẫu sẽ gửi vào sáng ngày thứ sáu : 17-1-2014 ); nếu kịp sẽ nộp trong sáng thứ sau ; nếu không kịp nộp trong chiều thứ sáu ( 17-1-2014 ) để kịp gửi cho Phòng Tài Chính trong buổi sáng thứ hai ngày 20-1-2014                                                                   TM . Tổ Tài Vụ  

                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.

==========================================================
                                                 THÔNG BÁO KHẨN
                                        Ngày 15 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.


    1. Kế toán các đơn vị Kế toán khẩn trương hoàn thành
1.1. Báo cáo quyết toán Qúi 4-2013 và báo cáo Quyết toán năm 2013 trên phần mềm Kế toán Misa  theo đúng lịch thông báo - có kèm theo hồ sơ Kiểm kê Tài sản và Công cụ dụng cụ  năm 2013
1.2. Hoàn thành việc ghi thu  ghi chi học phí quí 4-2013  nộp ngay trong buổi sáng ngày 15- 1-2014
Các đơnvị chứ nộp Ghi thu ghi chi :
THCS : Còn lại 03/29 đơn vị không thực hiện Ghi thu ghi chi học phí Quí 4-2013
    - THCS Phú Nhuận
    - THCS Mỹ Hạnh Trung 
   
 - THCS Mai Thị Út  
Mầm Non : Còn lại 17 /29 đơn vị  Không thực hiện ghi thu ghi chi học phí Quí 4-2013
- Nhà Trẻ 8-3
- Mầm Non 3-2
- MN Nhị Quí 
- MN Long Trung
- MN Cẩm Sơn
- MN Hội Xuân
- MN Phú Nhuận
- MN Tân Bình
- MN Ấp Bắc
- MN Mỹ Long
- MN Tam Bình
- MN Ngũ Hiệp
- MN Long Tiên 
- MN Phú Quí
- MN Thạnh Lộc
- MN Mỹ Phước Tây
- MN Mỹ Hạnh Đông

======> Đề nghị Kế toán  các đơn vị  được nêu tên  bên trên nộp gấp ghi thu ghi chi Quí 4-2014 và ghi thu ghi chi các quí trước ( nếu có điều chỉnh mục - tiểu nục ) trong buổi sáng ngày 15-1-2014 ( sáng thứ  tư  ) ; lịch đã thông báo trong năm 2013 và đã nhắc lại trong ngày 10-01-2014
Cuối giờ làm việc buổi sáng ( 15-1-2014 ) nếu đơn vị nào không nộp   Tôi sẽ tổng hợp  nộp về cơ quan tài chính. Mọi vấn đề khó khăn liên quan đến  việc ghi thu ghi chi trong năm 2013 Tôi không chịu trách nhiệm...
Hiệu Trưởng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo.
** Nếu các đơn vị có điều chỉnh lại mục và tiểu mục trong MISA có liên quan đến ghi thu ghi chi  học phí của các quí 1,2,3 /2013 Kế toán phải  làm lại ghi thu ghi chi các quí đó mang về Kho Bạc thuyết minh lý do điều chỉnh và  ký  lai  nộp gấp lại cho Kế toán Chuyên quản ( đã có thông báo trước đây  rồi ) 

    2. Các đơn vị chưa nộp báo cáo thực hiện nghị định 43 năm 2013 cũng nộp gấp trong buổi sáng 14-01-2014 
THCS 
- THCS Trừ văn Thố 
- THCS Mỹ Thành Nam 2
- THCS Thái Thị Kim Hồng 
- THCS Mỹ Hạnh Trung
- THCS Mai THị Út

MẦM NON 
- MN 3-2
- MN Ấp Bắc 
- MN Nhị Mỹ  

====> Đề nghị Hiệu Trưởng các đơn vị   được nêu tên bên trên có Kế hoạch kiểm tra - nhắc nhở  Kế toán thực hiện các công việc - và nộp báo cáo đúng thời gian qui định  để không  làm ảnh hưởng đến Báo cáo tổng hợp chung của toàn ngành về cấp trên.

3.Tất cả các đơn vị nộp bảng khấu trừ Bảo hiểm xã hội ( nếu có ) phần chênh lệch từ 1.050.000 đ lên 1.150.000 đ theo thông báo cuối năm 2013
( 30-12-2013 )  để trừ nguồn kinh phí năm 2014 và bảng đối chiếu quí 4-2013 , đối chiếu năm 2013 ( KP ngân sách và kinh phó học  phí )  Có chữ ký xác nhận của Kho Bạc để làm cơ sở phân bổ kinh phí năm 2014 (  nếu kịp nộp trong buổi chiều 15-1-2014 ) . Nếu Kho bạc chưa ký xong bảng đối chiếu quí 4-2014 và năm 2013 thì Kế  toán  in đối chiếu  ra và Hiệu Trưởng ký tên đóng dấu nộp ngay về  Tổ Tài vụ . Số liệu trên bảng đối chiếu Kế toán chịu trách nhiệm 

====> Tất cả các đơn vị khẩn trương nộp để Phòng Giáo Dục kịp phân bổ kinh phí cho 98/98 đơn vị rút lương và phụ cấp tháng 1-2014 


                                                 

TM . Tổ Tài Vụ  

                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.
==========================================================
                                                 THÔNG BÁO
                                        Ngày 10 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I./ Về việc thay đổi biểu mẫu báo cáo kết quả thực hiện nghị định 43 năm 2013
- Biểu mẫu mới " MAU BAO CAO KET QUA THUC HIEN NGHI DINH 43 NAM 2013 DA SUA" Trong Van Ban Ke Toan.
- Do yêu cầu báo cáo chi tiết nên biểu mẫu có thay đổi;
- Kế toán lập và nộp kèm bảng lương biên chế, hợp đồng 116 và 68 trong buổi sáng ngày 14 tháng 01 năm 2014 cho kế toán chuyên quản.
+ Lập mẫu báo cáo 03 bộ nộp 02 bộ trường lưu 1 bộ
+ Nộp bảng lương tháng 12/2013 thực chi (BC, HĐ116, 68) 01 bộ (photo).
+ Nộp 02 bảng danh sách chi thu nhập tăng thêm (từng loại nguồn).
II./ Về lịch duyệt hồ sơ quí IV và Năm 2013 đối với bậc học tiểu học dời từ ngày 13/1/2014 lên 02 ngày (15/1/2014) các ngày khác tương tự.

TM . Tổ Tài Vụ  

                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN                                                        =========
THÔNG BÁO
Ngày 10 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I. Tham gia lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ kế toán Trưởng  ( nếu có điều kiện )
    
    1. Kế toán xem  Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT - BTC - BNV  ngày 15-11-2013 của Bộ tài chính - Bộ nội vụ  Hướng dẫn tiêu chuẩn , điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí , miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp  trách nhiệm công việc  kế toán trưởng , phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
( tải trên mạng ) .

    2. In văn bản số 5765 / UBND - TM ngày 09-12 năm 2013  của Ủy Ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang
V/v triển khai thực hiện thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện , thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng , phụ trách kế toán
    
    In thông tư : 01 gửi cho Hiệu Trưởng  và 01 Kế toán nghiên cứu 
Tiêu chuẩn , điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng , bố trí phụ trách kế toán .......
    
    Nếu có điều kiện Hiệu Trưởng tạo điều kiện cho Kế toán các đơn vị trường học chưa tham gia học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán Trưởng được tham gia khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán Trưởng  khai giảng vào lúc 7 giờ 15 phút ngày 11 tháng 01 năm 2014 ( Thứ bảy ) Tại Đại Học Tiền Giang ; Liên hệ Khoa Kinh Tế để làm thủ tục nhập học trong buổi sáng thứ bảy 

II. Theo yêu cầu của Cơ quan Tài Chính : Đề nghị Kế toán nộp bổ sung 01 bảng lương tháng 12/2013 ( bảng phô tô ) :  bao  gồm 
- Biên chế 
- Hợp đồng 116 ( Bậc học Mầm Non )
- Hợp đồng nghị định 68 
=====> Nộp trong sáng thứ hai ( 13- 01-2014 )

III. Lập báo cáo kết quả thực hiện nghị định 43  năm 2013 
( mẫu sẽ gửi sau trong tập tin đính kèm trong VAN BẢN KẾ TOÁN 
Tên Tập tin :"BAO CAO KET QUA THUC HIEN NGHI DINH 43 NAM 2013"
=====> Nộp   T
rong sáng thứ hai ( 13- 01-2014 )

IV. Ghi thu - ghi chi từng quí  trong năm 2013

Kế toán lưu ý : Ghi thu ghi chi từng số tiền từng quí ( từng mục - từng tiểu mục ) đã gửi Kho Bạc và Phòng tài chính phải trùng khớp với  báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA của từng quí . Nếu có sai sót phải điều chỉnh ngay  trước ngày 15-1-2014 ( báo gấp cho Kế toán chuyên quản )

V. Hoàn thành ngay Kiểm kê tài sản và Công cụ dụng cụ năm 2013 - nộp gấp kèm báo cáo quyết toán quí 4-2013 và báo cáo quyết toán năm 2013 - 
Chú ý :Mang toàn bộ chứng từ ( phô tô ) về tăng - giảm TS - CCDC trong năm 2013 để đối chiếu.
TM . Tổ Tài Vụ  

                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN
HIỆU TRƯỞNG 

Đã nhận và đã xem ngày...... tháng ...... năm 2014

Phân công :................... là người thực hiện.


=======================================================
Thông báo có mẫu " Tinh Hinh Thuc Hien Du Toan Chuyen Sang Nam 2014 " có trong "Van Ban Ke Toan" Gửi lúc 09 giờ ngày 06/01/2014
===========
THÔNG BÁO
Ngày 03 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I. LỜI CẢM ƠN :

Thay mặt Tập thể Tổ Tài vụ Tôi xin chân thành cảm ơn : Ban Giám hiệu ; Kế toán 
 98/ 98 đơn vị trường học trong suốt 01 năm ( 12 tháng ) 2013 đã cùng cộng tác tích cực với chúng tôi để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được Lãnh đạo Phòng Giáo Dục và Đào Tạo phân công.
 
II. THÔNG BÁO 
Để Tổ Tài vụ thực hiện hoàn thành công việc giao kinh phí năm 2014 đề nghị Kế toán các đơn vị 
1. Lập Kế hoạch thu học phí học kỳ 2 ( 2013-2014 ) : Từ tháng 01-1-2014 đến 31-5-2014 : nộp trong buổi sáng thứ hai ( 06-12-2014 ) 
2. Lập kế hoạch thu : " Căn tin , xe đạp,....." ( nếu có ) Năm 2014 
( 12 tháng ) : nộp trong sáng  thứ hai ( 06-1-2014 )
3. Báo cáo thu  học phí học kỳ 1 ( 2013-2014 ) và cả năm 2013 : theo các thông báo trước đây; gia hạn cho các đơn vị chưa thực hiện xong đến sáng thứ hai ( 06-12-2014 ) 
4. Vào tập tin đính kèm " NHAN SU THAY MAN GIAO NGÀY 03-01-2014 CHINH THUC GUI CO SO DOI CHIEU NGAY 03-01-2014"

4.1. Các đơn vị mầm non : Xem thật cẩn thận số người trong biên chế và số người trong hợp đồng 116 ( nếu đơn vị vào có thay đổi theo số liệu con người chính thức giao năm 2014 : Thầy Mẫn đã phân tích   ) : Kế toán Thực hiện ngay 
- Lập bảng lương - phụ cấp ưu đãi tháng tháng 1-2014 ( cho biên chế và hợp đồng 116 ) : Nộp 02 bảng cho Cô Hòa trước 14 giờ 03-01-2014  .
- Xem bảng chi tiết số người hưu : đơn vị nào có số người hưu từ 01-01-2014 : Lập bảng lương tháng 01-2014 - phụ cấp ưu đãi : Loại trừ những người hưu ra khỏi bảng lương và phụ cấp ưu đãi tháng 1-2014 nộp gấp trước 14 giờ ngày 03-01-2014
 
4.2. Các đơn  vị Tiểu học và Trung học cơ sở cũng thực hiện đối chiếu nhân sự của ngày 01-01-2014 theo bảng số liệu giao nhân sự ( Loại trừ hưu từ 01-01-2014 ra khỏi bảng lương , bảng ưu đãi  hoặc ban Giám Hiệu nếu có Thông báo của Thầy Mẫn hoặc Ban Giám Hiệu đã báo cho Thầy Mẫn có người chính thức nghỉ việc từ tháng 01-2014 thì trường loại trừ hẳn ra khỏi bảng lương và PCUĐ ( nếu có ) : lập gấp lại bảng lương , bảng PHụ cấp ưu đãi : Nộp gấp cho Kế toán chuyên quản trước 14 giờ ngày 03-01-2014 
Nếu các đơn vị không có thay đổi : Thì không phải thực hiện các yêu cầu trên 
=======> Để đảm bảo về mặt thời gian : Kịp giao kinh phí cho các đơn vị rút lương và phụ cấp trong tháng 01-2014 đề nghị Hiệu Trưởng có kế hoạch  phân công Kế toán và các thành viên có liên quan cùng phối hợp thực hiện để Tổ Tài vụ có đầy đủ cơ sở giao kinh phí năm 2014.
 Mọi vấn đề có liên quan đến số liệu cần phải điều chỉnh hoặc làm rõ thêm  về  Số lớp; biên chế con người : Hiệu Trưởng báo gấp cho Thầy Mẫn trước 15 giờ ngày 03-01-2014.
Sau 15 giờ nếu không nhận được thông tin  gì thêm thì số liệu giao biên chế năm 2014 là số liệu chính thức để Tổ Tài vụ làm cơ sở giao kinh phí năm 2014  cho các đơn vị để Kế toán 98/98 đơn vị  có cụ thể số kinh phí được giao năm 2014  lập phương Tài chính năm 2014 gửi Cơ quan Tài chính và Kho Bạc  để kịp  chuyển lương và phụ cấp tháng 1-2014 cho cán bộ ; giáo viên.

TM . Tổ Tài Vụ  

                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

==========================================================
THÔNG BÁO
Ngày 02 tháng 01  năm 2014
Kính gửi :  Hiệu trưởng  98/98 đơn vị bậc học Mầm Non,Tiểu học, THCS trực thuộc Phòng giáo Dục và Đào Tạo Cai Lậy.

I/CHI CỤC THUẾ HUYỆN CAI LẬY
-Thông báo đến các đơn vị thuộc địa bàn huyện cai lậy thực hiện lập tờ khai thuế theo mẫu biểu của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ tài chính.
- Các biểu mẫu của thông tư số 156/2013/TT-BTC có trong văn bản kế toán "Mau Bieu Luu Hanh Thong Tu 156" 
II/ LỊCH DUYỆT HỒ SƠ TÀI CHÍNH QUÍ IV, NĂM 2013.
- Có trong " Van Ban Ke Toan", tên tệp " Lich Duyet Tai Chanh Qui IV.2013"

TM . Tổ Tài Vụ  

                                               Kế toán Trưởng                                                 

        

                                                         

           


     ĐẶNG THỊ HUỲNH LIÊN

ċ
01_QD_BHXH_All.rar
(2637k)
tinh9833 ng,
19:10, 31 thg 3, 2014
Ċ
tinh9833 ng,
19:11, 31 thg 3, 2014
ċ
BIA CONG KHAI DU TOAN - QTOAN.rar
(17k)
tinh9833 ng,
20:43, 17 thg 4, 2014
ċ
CAP BU HOC PHI 02 NAM 2012 VA 2013 GUI CO SO DOI CHIEU CHUAN BI DON THANH TRABO TAI CHINH.rar
(116k)
tinh9833 ng,
21:21, 3 thg 4, 2014
ċ
DU TOAN CHINH THUC 2014 GUI CO SO NGAY 21-1-2013.rar
(3999k)
tinh9833 ng,
21:58, 20 thg 1, 2014
Ĉ
tinh9833 ng,
01:56, 21 thg 1, 2014
Ĉ
tinh9833 ng,
02:09, 20 thg 1, 2014
Comments