TÀI LIỆU‎ > ‎TIẾNG VIỆT‎ > ‎

TV1

TẬP VII, VIII VÀ TẬP IX CỦA BỘ SÁCH 9 TẬP VỀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Tập VII: Thắng lợi quyết định năm 1972, gồm 5 chương. Tập VIII: Toàn thắng, gồm 5 chương. Tập IX: Tính chất, đặc điểm, tầm vóc và bài học lịch sử, gồm 6 chương.

Ċ
Mai Nguyễn,
18:07, 9 thg 11, 2013
Ċ
Mai Nguyễn,
18:08, 9 thg 11, 2013
Ċ
Mai Nguyễn,
18:08, 9 thg 11, 2013
Comments