Zelfbewustzijn!‎ > ‎

Heling van het Emotioneel Lichaam

Heling van het Emotioneel Lichaam

  1. Verlos u van de emotionele balast.

Het emotioneel lichaam is bijzonder kwetsbaar voor negatieve ervaringen die de Ziel nodig heeft voor zijn groei.

Emoties zijn functies van de rechter hersenhelft, en vibreren op lage frequentie.

Ons emotioneel lichaam wenst zich veilig te voelen in de schoot van de begrensde realiteit.

We gebruiken het emotioneel lichaam om de wereld te omschrijven vanuit een gevoels-perspectief.

Maar gevoelens zijn een illlusie, ze zijn slechts de buitenste korst van het emotioneel lichaam.

De emotionele energiëen van passie en schuld van onze kinderjaren en vorig incarnaties zijn opgeslagen, zo ook de gedachten-patronen van onze ouders.

Emotionele erfelijkheid komt ook fysiek tot uitdrukking in ziekte, en vormt een afsluiting tussen ons en andere relaties.

Onze fysische karakteristieken bevatten herinneringen van lichaams-ervaringen uit vorige levens.

De “zonnevlecht” chakra is het centrum van het emotioneel lichaam, het beinvloedt het mentaal en fysiek lichaam.

De neergeslagen afval wordt opgeslagen in het zenuwstelsel via de zonnevlecht.

Het is nodig de patronen in het emotioneel lichaam uit te roeien, om de dwangmatige herhaling te beindigen.

Pijn van afscheid van onze dierbaren, betekent dat angst en ergernis zich hebben gekristaliseerd in ons emotioneel lichaam, oorzaak van fysieke pijnen en ziekten.

Eerste emotie na een afscheid is angst, angst om alleen te leven.

We ondervinden eenzaamheid, leegte en onzekerheid.

Teken van angst is pijn in de schouders en het pericardium.

We vernietigen stelselmatig onze eigen levenskracht, en vergeten onze goddelijke oorsprong.

We moeten angst en ergernis overwinnen, twee uitingen van ons emotioneel lichaam.

Angst is de vrouwelijke YIN, bij het ondervinden van onze krenking door afscheid, uitdrukking door verdediging, afwijzing en weerstand.

Angst en ongerustheid slorpen het organisme op.

Ergernis is de mannelijke YANG energie.

De bron van alle ergernis komt van de illusie van de afscheiding van ons spiritueel wezen, die onze pijn uitdrukt bij de wijziging van dimensies.

We kunnen onze emoties niet helen door de schuld te geven aan onze partners of relaties.

We moeten het goddelijk aspect onderkennen van diegenen die ons kwetsen.

We kunnen alleen geheeld worden door aan onszelf te werken.

We moeten kijken in de spiegel van het emotioneel lichaam, om de waarheid van onze illusies te kennen, om de afval weg te werken, en terug te keren naar het Licht van ons ware Zelf.

  1. Niet afhankelijk van tijd of ruimte

Laat de patronen los die opgestapeld zijn gedurende vele levens, door de heelheid van ieder menselijk wezen te herontdekken.

Zuiver het emotioneel lichaam van zijn angsten en de honger aanvaard te worden.

We helen ons emotiooneel lichaam, als we onze aandcaht focussen op de hoogste octaven van vibraties van onze emoties. Wis ze uit door de kracht van bewustzijn en de kracht van het Licht.

Bevrijdt u van bezitterige energiëen en obsessies, totdat we onze ware kern hebben gevonden, niet langer vatbaar voor uitwendige manipulaties.

Meditatie kalmeert de geest, en vormt een grote hulp voor verlichting, leidend naar de dood van onze Ego.

Als we ons fysieke lichaam verliezen, blijft ons emotioneel lichaam geheel, en zoekt verbinding met de DNA van een nieuw lichaam.

Geef aan het emotioneel lichaam, hogere vibraties in vervanging van de afgevoerde.

Zodra het emotioneel lihcaam ondervindt dat het zich op een nieuwe wijze kan uiten, geeft het zich over in de aanwezigheid van het alles-wetende, alles-bemminende Hoger Zelf.

Achter de angsten van emotie is er een plaats van gemeenschap, waar we gefocust worden op de Goddelijke Bron.

Zonder onze persoonlijke wereld te negeren, nodig voor groei, maar wel onszelf te integreren in een grotergeheel.

Samenkomen om zowel de Ziel als het lihcaam te benaderen.

Al de zuivere energiëen van Liefde, herinneringen van Verlichting zijn geschreven in ons spiritueel lichaam als goddelijke erfenis.

Positief emotionele eigenschappen zijn de krachtigste voorlopers van een goede gezondheid.

  1. Stop het rad van karma.

Zoals Don Quijote met zijn windmolens, zijn we verstrikt geraakt in een onophoudende reactie op het geluid van onze eigen stem.

We hebben allen levens geleid, waarin we verbonden waren met de geest van de natuur, maar deze levens grijpen simultaan plaats in het NU.

Op de leeftijd van zeven, nemen de kinderen de mantel van karma, geduwd in de lineaire linker hersenhelft, oorzaak van mentaal en emotioneel onevenwicht.

Er is slechts een dunne scheidingslijn tussen astrale begoocheling en simultane realiteit.

In meditatie komen we in het centrum van ons Wezen, we kunnen de toegang openen naar hogere dimensies, door onze ziele-lessen te versterken.

Om ons van het effekt van negatieve ervaringen van vorige incarnaties, bloed, energie, kultureel, en globale overerving te bevrijden,

gegroepeerd in de fysische, emotionele en spirituele DNA.

  1. Ons Hoger Zelf schreef de blauwdruk.

Zie alles in zijn multi-dimensionele realiteit, in de onderlinge verbondenheid van alle dingen, door het contact met ons Hoger Zelf.

We zijn allen tweeslachtig, met zowel mannelijke en vrouwelijke energiëen, op zoek naar polariteitsevenwichtbinnen onszelf.

Belichaming grijpt alleen plaats door de goddelijke leiding.

Het Hoger Zelf laat de energie doorstromen om ons bewustzijn te stimuleren.

Om te leren wat er gebeurd beneden de oppervlakte van ons emotioneel lichaam, vinden we de reflectie van het Hoger Zelf bij iedereen die we ontmoeten.

Het Hoger Zelf is altijd aanwezig, om ons te helpen de lessen te leren.

Neem de gewoonte om het Hoger Zelf vragen te stellen op dagelijkse basis.

Maak een brug tussen de twee hersenhelften, om een synchrone vibratie te voelen.

Iedere impuls dat de hogere bewustzijns-vibraties vergroot, geeft heling.

Los de angst op door te focussen op de goddelijke revitaliserende energie van het Hoger Zelf.;

Ons emotioneel lichaam zal opgezweept worden naar de frequenties van het Licht, om de gaping naar hetongemanifesteeerde te overbruggen, om de drie-dimensionele wereld los te laten.

Vraag uw Hoger Zelf de Licht frequentie om het negatieve gedachtenpatroon in uw emotioneel lichaam op te lossen, die de oorzaak is van ongemak en ziekten.

Kerken, scholen en verenigingen hebben ons gebrainwasht met dogmas, die ons een gevoel van schuld en schaamte gaven.

Het opkuisen van vooroordeel, wraak en negatieve energiepatronen uit het emotioneel lichaam, is de eerste vereiste om zelfkennis te bereiken.

De YIN energie moet samensmelten met de YANG energie, om de golf te scheppen die de kosmische vloed in beweging zet.

Zoek de vrouwelijke Goddelijke kracht in uzelf.

5. Bewustzijn schept leven.

De aarde is een spiegel van ons collectief bewustzijn. Alles dat materie wordt, bevat een bewustzijn, een bloem, de zee, de wind …

Door onze multi-dimensionaliteit te cultiveren, verhogen we ons bewustzijn, inbegrepen onze goddelijke verbinding naar een nieuw octaaf van Liefde, door te kiezen voor vergeving en vrijheid.

Bewustzijn is een discipline, die de overgave van de ego vereist, een opschorting van het emotioneel lichaam.

Bewustzijn alleen kan emoties helen.

Wat je doet is niet belangrijk Het is het bewustzijn met hetwelk je het doet dat het verschil maakt.

Vraag inwendig aan uw Hoger Zelf, door geduld, medeleven en intuitie aan te leren.

We hebben de ervaring verloren van de wereled buiten onze derde dimensie.

Bewustzijn spreidt zich uit buiten lichaam en verstand, door het verband te zien tussen het ongemanifesteerde en de materiele wereld.

Het hele universum bevindt zich in ons.

Ontwaak uw universeel bewustzijn. Overleven is het goddelijk plan van de kosmos.

Energie gaat nooit verloren, het verandert alleen, herschept zich op de dans van de evolutie.

We zijn veilig in de schoot van het oneindig bewustzijn, door de samensmelting van de zichtbare en onzichtbare werelden, door terug te keren naar het ver verwijderde geheugen van Eenheid.

We betreden de multidimensionele staat van bewsutzijn, door ons onafhankelijk op te stellen tegenover de wereldse reacties.

Bewustzijn beinvloedt onze lichamelijke weerklank, samengesteld uit oude gedachtenpatronen, om depositieve echos van Liefde, Waarheid, Moed en Inzicht terug te ontdekken.

6. Vindt de spiritualiteit in uzelf.

We zijn een onderling afhankelijk menselijk organisme. Door de spirituele Waarheid worden we verlichteuniversele Wezens.

Waarheid is een divers samenspel van de universele Wetten in beweging.

Bekijk de wereld als een spiegel van onszelf.

We hebben het verstand, het lichaam, de religieuse dogmas bestudeerd, maar vergaten het domein van de ziel in onszelf, die toegang geeft tot de ongemanifesteerde universele energie.

In het brein van onze cellen houden we het geheugen van verbinding met de Goddelijke Bron.

We moeten de goddelijke geheimen in onszelf ontsluiten, door gebruik te maken van de enorme energie in onze auras.

Door de sporen van negativiteit van onze genetische imprenting te verwijderen.

Onderzoeking van vorige levens kan een licht werpen op de diepgewortelde erfelijkheidspatronen, teneinde ze op te ruimen van onze fysieke, emotionele en spirituele DNA.

  1. Tocht terug naar de Bron.

Na eeuwen van YANGE energie, gevuld met werk, familie, opdrachten, verlangens en hoop,

Openen we ons nu naar de multi-dimensionaliteit van de YINNE energie.

We moeten ons bewustzijn verruimen op ieder gebied, emoties, gedachten en acties, om het vertrouwen te herwinnen dat we één deel zijn van de goddelijke kracht.

Als we de vensters naar het Heelal openen, zal vrede en klaarheid van andere dimensies ons bereiken,

Om de ongeziene wereld te bereiken, die ons cel-geheugen zal wakker schudden.

Door de verlichte frequenties, zal het fysieke lichaam nieuwe bronnen beleven van de ontwaakte energie uit de universele schoot.

We vormen allen een deel van de allesomvattende Eenheid.

Tijd en ruimte hebben geen effect op de essentie van de Ziel.

Het hele universum bestaat binnen in ons, we zijn altijd verbonden met alles dat IS, gemanifesteerd en niet gemanifesteerd.

Overleven is het goddelijk plan van de kosmos, energie gaat nooit verloren.

We hebben geen wereldse bezittingen, we hebben alleen de hoedanigheid om hele Wezens te zijn, om bewust te leven onder begeleiding van ons Inwendig Licht.

8. Onze DNA is een eeuwige vloed van evolutie.

Beschouw het verleden alleen als een punt van verlichting.

Waartegen je ook weerstand biedt, je zult het toch krijgen.

Onze spirituele DNA is doordrongen met de indrukken van onze emotionele en fysieke DNA.

We kunnen leren holografisch te communiceren met het levens-bewustzijn.

De spirituele DNA is een absolute blauwdruk.

De drie DNA’s hebben hun weerklank via de resp. chakra centra:

- de spirituele DNA via de voorhoofd chakra,

- de emotionele DNA via de zonnevlecht chakra,

en de fysieke DNA via de stuitchakra.

9. Ziekte heeft een spirituele reden.

Pijn komt door weerstand te bieden tegen de materie.

Onze mentale, fysieke, emotionele en spirituele lichamen dragen ervaringen die verband houden met andere lichamen van vorige levens.

Ziekte en kwalen worden veroorzaakt door geblokkeerde energie, die de magnetische balans verstoren.

Ons verstand controleert niet het emotioneel lichaam. Alleen het spiritueel lichaam geeft evenwicht aan het emotioneel lichaam.

Mediteer om de inwendige angsten te kalmeren.

Vertel uw lichaam dat het tijd is om zich goed te voelen.

Breng uw bewustzijn in het verleden, dat de pijn uitdrukt, en vraag welke boodschap het u geeft.

Iedere ziekte heeft een spirituele reden, een les ons geleerd door de Ziel.

Zodra we het bewustzijn hebben dit te onderkennen, vraag uw Hoger Zelf om de indruk weg te nemen met een laserstraal van wit Licht.

De universele oneindige stroom van energie behoort aan ons, vanuit de fontein van bewustzijn.

De basis van heling hangt af van de universele wet van beweging.

We zijn levende dragers van energie.

Als er een statische vernauwing is, wordt onevenwicht bedreigend.

We moeten transformeren om spiritueel te groeien.

Alleen als we iedere dag fris en nieuw worden, zullen we in Waarheid leven.

10. Voeg uw YIN en YANG energiëen samen.

Gebruik de vrouwelijke YIN spirituele energie om naar de bron te gaan van de weerstand.

Schep evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in u, door de energie in beide kanalen te bewegen en het emotionele lichaam te beheersen.

De lever is het orgaan van zuivering, physiologische, emotioneel en spiritueel.

Breng eerst polariteitsevenwicht in uw fysiek lichaam, door de uiterste YIN en YANG voeding te vermijden,

Hierdoor krijg je meer inzicht en spiritueel bewustzijn.

Leer de lessen en het spirituele doel van alle onevenwicht.

11. Heling met kleuren

Om te bewegen buiten het indringend emotionele inpakt van relaties, moeten we onszelf losmaken naar eennieuw octaaf van universele energiëen.

Visualiseer de persoon die u beangstigd of waar je woedend op bent,

Vraag welke kleur hij/zij van u verlangt, visualiseer een grote wolk van deze kleur boven je hoofd, komende van universele octaven, door uw kruinchakra naar uw zonnevlecht-chakra, zetel van ons emotioneel lichaam.

Visualiseer deze kleur te projecteren van uw zonnevlecht naar de persoon in kwestie.

Kleuren zijn nuttig voor het stimuleren van ons bewustzijn.

1° Stuitchakra kleur Rood tegen woede en angsten

2° Hara chakra kleur Oranje moed creatieve expansie

3° Zonnevlecht kleur Geel bewustzijn emoties

4° Hart chakra kleur Groen evenwicht tussen geven en nemen

5° Keel chakra kleur Blauw evenwicht tussen luisteren en spreken

6° Voorhoofdchakra kleur Indigo spirituele energie

7° Kruin chakra kleur Violet hoger bewustzijn

Wit - fusie van hogere octaven

Goud - materiele wereld

Zilver - inwendige dimensies

12. Schakel over van verleden, heden en toekomst naar Tijdloze Tijd

In dromen schijnen gebeurtenissen plaats te grijpen buiten tijd en ruimte.

Door te duiken in de stroom van helderziende tijd, overstijg je de grenzen van de zintuiglijke realiteit, om de stroom van de tijdloze tijd te betreden.

Schakel uw intellect uit, om te komen tot inzicht, om antwoord te verkrijgen op al uw vragen.

Gebruik de kracht van intuitie en transformeer uw leven.

Iedereen is verbonden met de Bron van de altijddurende stroom van tijdloze bewustwording.

Op aarde zijn we omgeven door lage trage vibraties.

Overleven is een lineair concept.

13. Het Mensdom vormt slechts één familie.

Wat in een deel van de wereld gebeurt, heeft zijn invloed in alle andere delen van onze planeet.

We zijn allen multidimensionele Wezens.

Als we incarneren laten we ons multi-dimensioneel bewustzijn achter ons, verborgen ligt een schat van Kennis, Liefde, Geluk en Sterkte.

Na de geboorte, staan we open voor spirituele ervaringen. Maar bestuurd door de volwassen wereld, wordenangst voor bestraffing, woede en geweld onze gezellen.

We vormen een deel van alles, alles is een deel van ons.

Genetische erfelijkheid kan het resultaat zijn van emotionele, familiale en kulturele gelijksoortigheid, veroorzaakt door karmische gevolgen.

Onze Ziele-lichamen zijn allen gemaakt van dezelfde Essentie, en kennen elkaar van buiten de materie.

Iedereen rondom ons is een deel van het doel van onze realiteit.

Vijanden zijn eveneens onze Ziele-vrienden.

Behoudt de visie van hun Hoger Zelf, dan kunt ge geen kracht geven aan de illusie dat ze slecht zijn.

Je hebt steeds gekozen voor de moeilijkste lessen.

We zien in anderen wat behoort aan onszelf, wat past in ons emotioneel repertorium.

De levensvorm is gemaakt van zuivere energie, belast met onze gedachten en gevoelens.

De spirituele verbinding kan gebruikt worden om onze realiteit te veranderen.

De onbesproken Ziele-groepen in het universum, zijn slechts van ons gescheiden dor een dunne dimensionele sluier.

Onze familie dient als een virtuele constellatie van fysieke, emotionele en spirituele energiëen.

We kunnen onze bewuste genetische opmaak wijzigen, door de negatieve trekken te vervangen door evolutionaire DNA.

Ons verlangen blijft het dieper doel van ons leven te ervaren,

Om elkaar te helpen door de lessen van belichaming en te ontwaken naar ons spiritueel geboorterecht.

14. Verzoen eerst spiritueel met uw ouders.

We hebben onze ouders gekozen om ons de ervaring voor spirituel groei te geven.

Het universum is gevuld met energie, dat door ons kan afgetapt worden om ons bij te staan in onze lichaams-ervaring.

We werden eerst afgescheiden van de kosmische stroom,

Dan afgescheiden van onze moeder tijdens de geboorte,

Dan afgescheiden van een of beide ouders bij hun overlijden.

We moeten onze afscheiding achter ons laten,

Door spiritueel bewustzijn te vinden binnen in ons, niet in de buiten wereld.

We hebben slechts de intentie nodig, door onvoorwaardelijke liefde uit te stralen, want onze inwendige bron is werkelijk oneindig.

De energiëen en emotionele processen worden door ons rechtstreeks ervaren.

Zolang we onszelf niet volledige verzoenen met onze ouders, hen spiritueel erkennen, zullen we niet bekwaam zijn nieuwe octaven van relatie met onze partners te ervaren.

15. Kom in contact met uw Inwendig Kind.

Het emotioneel lichaam is beinvloed door ons bewustzijn van innerlijke visie met hogere vibraties.

Om ons bewustzijn te verruimen, is een contact en ervaring met ons Inwendig Kind essentieel, dat nog steeds een holografische manier bezit om dingen waar te nemen,

Niet belemmerd door de hinderpalen opgelegd door bepalingen van volwassenen, zonder beperkingen in hettijd en ruimte continuum.

Door het proces van creatieve visualisatie of klare dromen, verenigen wij het emotioneel lichaam, het Inwendig Kind is nooit verloren.

Het is alleen afgescheiden door ons volwassen verstand, dat bezeten is met gisteren en zich zorgen maakt over morgen.

Ga in meditatie, herinner een moment uit uw kinderjaren.

Wanneer je u vrij en vol vreugde voelde.

Zoek binnen in de momenten van vrede en goddelijke verbinding.

Herschep deze gevoelens met uw huidige aktiviteiten.

Spirituele orientatie is uw geboorterecht.

16. Inzicht van vorige levens.

Het inzicht van vorige levens, kan ons enorm bevrijden van onze beperkte perspectieven.

We ondervinden hulp van verschillende dimensies, spirituele gidsen en engelen.

Angst en bezorgdheid verdwijnen.

We zijn allen van buitenaardse oorsprong, van andere dimensies.

We kunnen alleen een gezond leven ontwikkelen en genieten, als de energie-processen vrij kunnen stromen inpolariteits-evenwicht tussen yin en yang, zonder enige emotionele blockage.
In Waarheid en Liefde
frelisken

Comments