ความรู้เบื้องต้นศาสนา

โพสต์20 ธ.ค. 2554 20:28โดยสมผัด พรมจันทร์   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2554 21:55 ]
 

สี่เหลี่ยมมุมมน: ความรู้เบื้องต้นของศาสนา

ความรู้พื้นฐานของศาสนา

**ศาสนา.ความหมายในภาษาไทย
     คำว่า ศาสนาแปลมาจากคำว่า สาสนํ ในภาษาบาลี, ศาสนํ ในภาษาสันสกฤต หมายถึง คำสั่งสอนคำสั่งสอนที่นับว่าเป็นศาสนานั้น เป็นประดิษฐกรรมทางความคิดอันสูงสุดของคนเท่านั้น ของสัตว์ไม่มี ดังนั้น ศาสนาจึงเป็นสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศาสนาก็เท่ากับไม่มีสมบัติของคน
-.ความหมายในภาษาอังกฤษ
     คำว่า ศาสนาในภาษาไทย ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “religion” คำอังกฤษคำนี้มีผู้สันนิษฐานว่า มาจากภาษาลาติน “religio” และคำนี้ในภาษาลาติน ก็สันนิษฐานอีกว่ามาจาก 2 คำ คือ “relegere” ซึ่งแปลว่า การปฏิบัติต่อ หรือการเกี่ยวข้องกับความระมัดระวังอย่างหนึ่ง, จากคำว่า “religare” ซึ่งแปลว่า ผูกพัน


**  องค์ประกอบของศาสนา

       ศาสดา

       คำสอนทั้งระดับศีลธรรม และระดับปรมัตถ์

       สาวก

       พิธีกรรม

       ศาสนสถาน

       สัญญลักษณ์


** มูลเหตุของการเกิดศาสนา
     ศาสนาเกิดขึ้นจากอวิชชา ตลอดจนความกลัว และความต้องการศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ  
    รวมถึงต้องการให้สังคมสงบสุข ประโยชน์ของศาสนา คือ ทำให้สังคมและตัวเองสงบสุข

**  ยุคอเทวนิยม เป็นความเชื่อในพระเจ้าที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมา เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดปัจจัยต่าง มีผลต่อการดำรงชีวิต ต้องพึ่งพาพระเจ้า สำหรับมนุษย์แล้วการกระทำต่างหากที่สำคัญที่สุด สามารถบันดาลให้เป็นไปอย่างไร

** ยุคเทวนิยม  เกิดจากความคิด และเชื่อในสิ่งที่ อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติ มีอำนาจสูงสุดในการสร้างโลก กำหนดชะตากรรมของมนุษย์  มนุษย์คนใดปฏิบัติตามแล้วจะได้พบกับพระเจ้าของเขา

** ยุควิญญาณนิยม เป็นยุคที่ไม่มีความเจริญ เชื่อในความรู้ของตน ตามที่ได้ยิน ได้เห็น มีผลกระทบต่อจิตใจ ที่จะบันดาลให้คุณ โทษต่อตนเอง เช่นผี สาง เทวดา

** ยุคธรรมชาตินิยม คือ เรื่องราวของวิญญาณที่เรานับถือสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติทั่วไปที่เราเรียกว่า เทวดา เทพเจ้า เช่น พระอัคนี พระอาทิตย์ พระพิรุณ หรือบรรพบุรุษตายไปแล้ว สิงสถิตบ้านเรือน เรียกว่าผีบ้านผีเรือน

** ศาสนา ในทวีปต่าง ๆ

                -    ทวีปเอเชียตะวันออก   ได้แก่ ลัทธิเต๋า,ลัทธิขงจื๊อ,ศาสนาชินโต

                -    เอเชียตะวันตก ได้แก่ ศาสนาอิสลาม,ศาสนาคริสต์

                -  เอเชียใต้ ได้แก่ ศาสนาเชน,ศาสนาพราหมณ์- ฮินดู

                -  ทวีปแอฟริกา  ได้แก่ ศาสนาของอียิปต์

                -  ทวีปยุโรป ได้แก่ ศาสนากรีกโบราณ,ศาสนโรมัน

                - ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ ศาสนาเม็กชิกัน

                - ทวีปอเมริกาใต้ ศาสนาเปรู

  ขอให้นักเรียนสมหวัง ในวันคริสมาส และวันปีใหม่ทุกคนComments