Katekesis

Sa bahaging ito maaaring makakuha ng mga magagamit na pang-Katekesis ukol sa iba't ibang paksa sa liturhiya na magagamit sa mga parokya at mga pamayanang Kristiyano.  Magkakaroon din dito ng mga materyales na handa nang ilathala at ipamahagi sa mga tao.

Mga Paksa:
On the Liturgy and Christian Worship
Ukol sa Liturhiya - Pagsamba ng mga Kristiyano

 • Ano ang Liturhiya
 • Teolohiya ng Liturhiya
 • Anamnesis
On the Eucharist
Ukol sa Eukaristiya

 • Teolohiya ng Eukaristiya
 • Mga Bahagi ng Misa
  • Structure of the Mass
  • Introductory Rites
  • Liturgy of the Word
  • Liturgy of the Eucharist
  • Concluding Rite
 • A Brief History of the Mass
 • Extraordinary Form of the Mass a.k.a. Tridentine Rite
 • Clarification on Classical Roman Liturgy vs. Tridentine Rite
 • Misa ng Sambayanang Pilipino
 • Communion of the Sick
 • Worship of the Eucharist outside Mass
  • Holy Hour
  • Perpetual Adoration
  • Eucharistic Processions
On Baptism, Confirmation and Christian Initiation
Ukol sa Binyag, Kumpil at Pag-anib sa Sambayanang Kristiyano

 • Binyag
 • Kumpil
 • Ordo Initiationis Christianae Adultorum
On the Sacraments of Reconciliation and Anointing of the Sick
Ukol sa Sakramento ng Pakikipagkasundo at Pagpapahid ng Langis

 • Pakikipagkasundo
 • Bakit kailangang mangumpisal?
 • Pagpapahid ng Langis
 • Paglingap sa Maysakit

On the Sacraments of Holy Orders and Marriage
Ukol sa Sakramento ng Banal na Orden at Pag-iisang Dibdib

 • Banal na Orden
 • Pag-iisang Dibdib
On Sacramentals
Ukol sa mga Sakramental
 • Profession to a Life of Virginity
 • Blessing of an Abbot
 • Institution of Readers and Acolytes
On Blessings
Ukol sa mga Pagbabasbas

 • Teolohiya ng Pagbabasbas
 • Kinds of Blessings
 • What can be blessed

On the Liturgy of the Hours
Ukol sa Panalangin ng Kristiyano sa Maghapon

 • Liturgy of the Hours
 • Morning Prayer
 • Evening Prayer
 • Office of Readings
 • Midmorning, Midday, Mid-afternoon Prayer
 • Night Prayer
On the Liturgical Year
Ukol sa iba't ibang Panahon ng Liturhiya

 • Liturgical Year
 • Advent and Christmas
 • Simbang Gabi
 • Lent and Easter
 • Ordinary Time
 • Sanctoral
On Funerals and Celebrations for the Dead
Ukol sa Paglilibing at Pagdiriwang para sa mga Yumao

 • Pagmimisa sa Patay
 • Paglalamay
 • Paglilibing
 • Ukol sa Cremation
On Liturgical Space, Church Architecture and Church Decorations
Ukol sa Lugar ng Pagdiriwang, Arkitektura at Paggagayak ng Simbahan

 • Theology of the Church
 • Parts of the Church
 • Elements at the Sanctuary: Altar, Ambo, Chair
 • Kinds of Churches
 • Tabernacle and Places for Eucharistic Adoration
 • Decorations of the Sanctuary
 • Images of the Saints
On Church Vesture and Liturgical Vestments
Ukol sa mga Kasuotang Pang-simbahan at Pampagdiriwang

 • Vestments proper to the Ordained
 • Liturgical Vesture of the Ordained
 • The Alb
 • Habits
On Music in the Liturgy or Music of the Liturgy or Musical Liturgy
Ukol sa Musika sa Pagsamba

 • Theology of Music in the Liturgy
 • Music in the Sacraments
  • Eucharist
  • Baptism
  • Confirmation
  • Penitential Services
  • Communal Anointing of the Sick
  • Holy Orders
  • Marriage
 • Music in Sacramental Celebrations
  • Blessings
  • Funerals
 • Music in Popular Devotions
  • Processions
  • Way of the Cross
  • Panuluyan
On Popular Piety
Ukol sa mga Debosyon at Panata ng mga Tao

 • Rosario
 • Nobena
 • Pasyon
 • Daan ng Krus
 • Panuluyan
 • Visita Iglesia
 • Processions (Fiesta, Holy Week, etc)

Malalaman na mayroon nang file o page kapag maaari nang i-click ang mga paksa o pamagat na nakalista. Para sa mga karagdagang paksa, maaaring magbigay ng mga mungkahi sa pamamagitan ng email.  Ipadala lamang sa jeffreyvelasco@gmail.com.