home


                                                

                                      
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับผลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของนักเรียนแจ้ง!! เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอเครื่องเพิ่ม-คืนเครื่อง กรณีเด็กย้ายเข้า ลาออกประกาศ!! งดรับคืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ในเขต กทม. (ชั่วคราว) เนื่องจาก สช.จะย้ายที่ทำการใหม่ 
โดยงดรับคืนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป และหากย้ายสำนักงานเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการรับคืนเครื่องฯ ตามปกติ


Update >> โปรแกรม Content ป.2 สำหรับคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) 


แจ้งโรงเรียน>> ให้โรงเรียนกรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับโครงการคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
รายละเอียด>>Click
ประกาศ>>> แจ้งโรงเรียนเอกชน(ในกทม.)ที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)แล้ว 
ให้ไปรับโปรแกรมระบบควบคุมและกำหนดสิทธิ์แท็บเล็ตพีซี ที่สพป.กทม.
รายละเอียด>>Click!!

 New!!!! ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เรื่อง การจัดทำทะเบียนพัสดุ การกำกับดูแล การยืม การคืน การซ่อมและการชดใช้คืน
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
รายละเอียด>>>click!!!                  สำรวจความประสงค์ในการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับโรงเรียน กทม. ที่ไม่เคยได้รับเครื่องฯเลย
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งเเบบรายงาน SERIAL NUMBER (ให้ส่งภายใน 25 กพ 2556)
 รายงานการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเล็ต)ให้กับโรงเรียนเอกชนNEWs…. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการสนับสนุนโรงเรียนเอกชนเพื่อให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ

รายละเอียด.......
                                                    *****************************************************************************
Link ที่เกี่ยวข้องการเเจกคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ระยะที่1
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2555
ณ โรงเรียนวัดโสมนัสประถม กรุงเทพฯ

การเเจกคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ระยะที่2
ระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2555
ณ วิทยาลัยวิมลพณิชยการ ศรีย่าน เขตดุสิต กทม.