حروف آ‏ > ‏

گناه

محمد ابن سیرین بصری گويد:

اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است در فتنه افتد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

ديدن گناه نمودن، دليل مصيبت بود و دربيداري توبه بايد كردن.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

گناه در خواب، به قرض؛ و گناه کردن به قرض گرفتن تعبیر میشود.

در سر زمین رویاها آمده:  

شما گناهكار هستيد : رنج و سختي

ديگران گناهكار هستند : خيانت

دوست يا معشوق شما گناهكار است : يك خانم شما را وارث خود مي كند

دشمنان شما گناهكار هستند : يكي از افراد فاميل خواهد مرد

Comments