Hafan

https://sites.google.com/site/tabernaclybarri/home/capel%20tabernacl.jpg
Dyma wefan yr eglwys sy'n addoli yn y Tabernacl, Sgwar y Brenin, Y Barri.  Yr ydym yn un o ddwy eglwys annibynnol yng Ngofalaeth Bro Morgannwg dan weinidogaeth y Parchg D Kevin Davies BTh.  

Ein chwaer eglwys yw Bethel, Penarth a ni yw'r unig ddwy eglwys Gymraeg ym Mro Morgannwg.

Yr ydym yn cyfarfod bob bore Sul am 11.00 y bore.  
Mae Ysgol Sul i'r plant yr un pryd a'r oedfa yn ystod tymor yr ysgolion.  Mae croeso i bawb ymuno gyda ni.  Mae Oedfa'r Prynhawn am 5.00 o'r gloch bob yn ail wythnos.

Bydd oedfa Gymun yn y bore ar y Sul cyntaf o bob mis ac yn oedfa'r prynhawn ar yr ail Sul.  Mae oedfa Gymun hefyd yng Nghanolfan y Mileniwm, Sant Ffransis am 2.00 o'r gloch ar y trydydd dydd Mawrth ym mhob mis.
Mae'r Clwb Ffrindiau yn cwrdd amser cinio ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis yng ngwesty'r Tair Pedol yn Moulton.
Bydd Cymdeithas y Chwiorydd yn cyfarfod ar yr ail ddydd Mawrth o bob mis yn Festri'r Tabernacl.
Mae Clwb Ieuenctid yr ofalaeth, TaBeth, yn cyfarfod yng nghapel Bethel, Penarth.