เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้


นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
นายทะเบียน

(*-*)ข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียน(*-*)
 • ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2561
  รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4  วันที่ 25 - 28 มีนาคม  2560  เวลา  08.30-16.30น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการสมัคร
  1.ใบระเบียนผลการเรียน ปพ.1 หรือใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7 จำนวน  1  ใบ
  2.รูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. หรือ ขนาดนิ้วครึ่ง  จำนวน  2  ใบ
  3.สำเนาทะเบียนของผู้สมัครเรียน  จำนวน  1  ใบ
  4.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาเด็กนักเรียน  จำนวน  1  ใบ
  5.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดาเด็กนักเีรยน  จำนวน  1  ใบ
  6.สำเนาใบสูติบัต(ใบเกิด) หรือ ใบรับรองการเกิด  จำนวน  1  ใบ
  7.ใบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา ONET จำนวน  1  ชุด
  8.สมัครเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้แนบสำเนาประวัติการได้รับวัคซีน  จำนวน  1  ใบ

  คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • วันนี้ คุณมีโอกาสได้ศึกษา ยังมีอีกหลายคน ที่ไม่มีโอกาสนั้น 
 • ในหนึ่งวัน ธรรมชาติ ได้ให้สิ่งหนึ่งคือ เวลา แก่ทุกคนที่เท่ากัน 
 • ความอดทน เป็นสมบัติประการหนึ่ง ของคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน