Špeciálna materská škola zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Zapisuje deti od 3 do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, odporúčania lekára, psychológa špeciálno - pedagogickej poradne alebo pedagogicko - psychologickej poradne.

Zaškoľujeme:
 • deti s mentálnym postihnutím
 • deti s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím
 • deti so zjavným zaostávaním v bežnej MŠ
 • deti s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • deti s viacnásobným postihnutím

Ponúkame:
 • vysokú špeciálno- pedagogickú odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese predprimárneho vzdelávania
 • logopedickú starostlivosť aj formou programu FONO
 • ododbornú terapiu „snoezelen“ biely a čierny
 • kanisterapiu
 • psychologické a špeciálno-pedagogické poradenstvo pre rodičov

Deti prijímame na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, vykonaných Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva.

Pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadujeme:
 • vek dieťaťa od 3 do 6 rokov, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • primerane rozvinuté pohybové schopnosti
 • základy samostatnosti pri stolovaní a iných seba obslužných úkonoch (prezliekanie, odkladanie vecí, atď.)
 • osvojené základné hygienické návyky

Informáciu o spôsobe prihlásenia dieťaťa do ŠMŠ získate telefonicky, alebo mailom, zároveň si rodič dohodne termín špeciálno-pedagogického vyšetrenia dieťaťa, vyzdvihne si žiadosť o prijatie do ŠMŠ, ktorú po vyplnení a potvrdení od lekára doručí na riaditeľstvo ŠZŠ.


ĉ
ŠZŠ Žehrianska,
17. 10. 2018, 2:58
ĉ
Tomas Galle,
7. 2. 2014, 0:00
ĉ
ŠZŠ Žehrianska,
17. 10. 2018, 2:59