Súčasťou školy je školský klub detí. Navštevovať ho môžu žiaci bez obmedzenia veku. Prevádzka školského klubu je ráno od 7,30 hod. do začiatku vyučovania, a popoludní po skončení vyučovania . Školský klub pracuje podľa školského výchovného programu, ktorý je zameraný na rozvíjanie záujmov žiakov po vyučovaní, prípravu na vyučovanie a iné voľno-časové aktivity. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v školskom klube realizuje v týchto činnostiach:
  • rekreačná činnosť
  • odpočinková činnosť
  • záujmová činnosť
  • príprava na vyučovanie
V školskom klube je k dispozícii dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarného materiálu a hračiek. Vychovávateľky realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými výchovno-vzdelávacími aktivitami.