Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠ s MŠ
Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

Radi by sme vám priblížili činnosť centra špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 
v Bratislave - Petržalka pre klientov z celej Petržalky a širokého okolia.

Činnosti CŠPP:

 • Depistáž
 • Komplexná špeciálno-pedagogická a psychologická diagnostika
 • Intervencia a poradenstvo zamerané na:
  • posudzovanie školskej zrelosti so zdravotným znevýhodnením
  • individuálnu logopedickú starostlivosť
  • logopedickú starostlivosť – FONO program, rozvíjanie komunikačných schopností
  • včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých klientov
  • stimulačné programy pre deti predškolského veku
  • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
  • komplexnú špeciálno-pedagogickú starostlivosť o integrovaných klientov základných a stredných školách
  • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami
  • poradenstvo pri vypracovaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ, OU
  • poradenstvo pri výbere vhodných kompenzačných pomôcok a prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania
  • sociálno – právne poradenstvo (odporúčania na ŤZP, opatrovateľský príspevok, školského asistenta)
 • individuálne poradenstvo pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov
 • poskytujeme reedukáciu slabšie prospievajúcich žiakov
 • odporúčanie na asistenta učiteľa

Cieľová skupina - klienti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 - 25 rokov:


 • mentálne postihnutie
 • sluchové, telesné postihnutie
 • narušená komunikačná schopnosť – poruchy reči
 • pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm
 • viacnásobné postihnutie
 • Downov syndróm, DMO

Pred vyšetrením

Podmienkou prijatia dieťaťa do starostlivosti CŠPP je potvrdenie diagnózy/odporúčanie špeciálno-pedagogickej/logopedickej
starostlivosti od pediatra alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva. Celý proces sa teda urýchli, ak už na naše prvé stretnutie prinesiete relevantné lekárske správy. Pri požiadavke o vyšetrenie školopovinných detí je taktiež potrebné aby škola vyplnila prihlášky na špeciálno-pedagogické a psychologické vyšetrenie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.


Kontakt

Nájdete nás na Žehrianskej 9, v budove špeciálnej základnej školy. 
Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle 0917/348247  ( volať len v čase od 12,30 do 15,00 hod )
alebo mailom na
cspp.zehrianska@gmail.com.

Psychológ: 

Mgr. Moravčíková

Liečebný pedagóg:

 PaedDr. Piatriková - vedúca poradne, MŠ, C variant

Logopéd:

Mgr. Monika Onačilová, PhD.

Špeciálny pedagóg:

 
Mgr. Matulová - prípravný ročník, I stupeň ZŠ, ŠZŠ
Mgr. Jančiová - II.stupeň ZŠ, ŠZŠ, stredné školy
Mgr. Drahošová - autistické triedy


ĉ
ŠZŠ Žehrianska,
2. 9. 2014, 3:18
ĉ
ŠZŠ Žehrianska,
2. 9. 2014, 3:14