Radi by sme Vám priblížili činnosť centra špeciálnopedagogického poradenstva, ktoré funguje pri ŠZŠ s MŠ na Žehrianskej 9 v Bratislave Petržalke pre klientov z celej Petržalky a širokého okolia.

Kontakt
Nájdete nás na Žehrianskej 9, v budove špeciálnej základnej školy. 
Môžete nás taktiež kontaktovať na tel. čísle 0917/348247, alebo mailom na cspp.zehrianska@gmail.com
Čakacie doby na vyšetrenie v našom zariadení nepresahujú lehotu 2 týždňov. 

Pred vyšetrením

Podmienkou prijatia dieťaťa do starostlivosti CŠPP je potvrdenie diagnózy/odporúčanie špeciálnopedagogickej/logopedickej
starostlivosti od pediatra alebo iného odborníka z oblasti zdravotníctva. Celý proces sa teda urýchli, ak už na naše prvé stretnutie prinesiete relevantné lekárske správy. Pri požiadavke o vyšetrenie školopovinných detí je taktiež potrebné aby škola vyplnila prihlášky na špeciálnopedagogické a psychologické vyšetrenie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.


Prioritné činnosti CŠPP:

 • Depistáž
 • Komplexná špeciálnopedagogická a psychologická diagnostika
 • Intervencia a poradenstvo zamerané na:
 • posudzovanie školskej zrelosti so zdravotným znevýhodnením
 • individuálnu logopedickú starostlivosť
 • logopedickú starostlivosť – FONO program, rozvíjanie komunikačných schopností
 • včasnú stimuláciu viacnásobne postihnutých detí
 • individuálnu rehabilitáciu, bazálnu stimuláciu
 • stimulačné programy pre deti predškolského veku
 • predškolskú prípravu detí s odloženou školskou dochádzkou
 • kanisterapiu
 • komplexnú špeciálnopedagogickú starostlivosť o integrované deti v základných a stredných školách
 • poradenstvo pri voľbe povolania žiakov so špeciálnopedagogickými potrebami
 • poradenstvo pri vypracovaní skupinových preventívnych programov pre žiakov ŠZŠ, OU
 • poskytovanie vhodných kompenzačných pomôcok a zaškolenie v ich používaní
 • prehodnocovanie účinnosti a vhodnosti ich používania
 • sociálno – právne poradenstvo (odporúčania na ŤZP,
 • opatrovateľský príspevok, školského asistenta)
 • individuálne poradenstvo pre rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
 • individuálne poradenstvo pre pedagogických zamestnancov
 • poskytujeme reedukáciu slabšie prospievajúcich žiakov
Máte dieťa s odloženou školskou dochádzkou?


Máte možnosť vrátiť ho do materskej školy, dať ho do nultého ročníka alebo do prípravného ročníka.


V prípravnom ročníku ŠZŠ Žehrianska špeciálni  pedagógovia:

 • dieťa dôsledne pripravia na školský režim
 • poskytnú logopedickú starostlivosť
 • uplatňujú stimulačné programy
 • zabezpečujú individuálny prístup v kolektíve triedy s počtom 4 až 8 žiakov
 • problémy dieťaťa sa riešia v spolupráci so školským psychológom a špeciálnym pedagógom
 • zaškolenie v prípravnom ročníku je bezplatné, škola má školský autobus, ktorý vozí deti ráno do školy
 • dieťa môže v odpoludňajších hodinách navštevovať školský klub detí
 • stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni.

e-mail: cspp.zehrianska@gmail.comCieľová skupina klientov:

 • mentálne postihnutie
 • sluchové, telesné postihnutie
 • narušená komunikačná schopnosť – poruchy reči
 • zdravotne znevýhodnení žiaci
 • pervazívne vývinové poruchy – autizmus, Aspergerov syndróm
 • viacnásobné postihnutie
 • Downov syndróm, DMO

Zameranie:

 • raná starostlivosť od 3 do 6 rokov
 • predškolská príprava
 • integrácia v základnej škole
 • integrácia v strednej škole
 • integrácia vo VŠ
 • ďalšia príprava na povolanie (do 25 rokov)


Personálne obsadenie:

 • špeciálny pedagóg – 1. a 2. stupeň
 • špeciálny pedagóg pre žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami
 • logopéd
 • liečebný pedagóg
 • psychológĉ
ŠZŠ Žehrianska,
2. 9. 2014, 3:18
ĉ
ŠZŠ Žehrianska,
2. 9. 2014, 3:14