Úvod / Introduction

Sociálno-zdravotnícke spektrum je vedecko-odborný univerzitný časopis, jeho vydavateľmi sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. a Zväz diabetikov Slovenska, o. z. Od roku 2015 je spoluvydavateľom Asociácia klinických sociálnych pracovníkov na Slovensku (www.aksp.eu)
Časopis vznikol v roku 2012 na podnet študentov sociálnej práce a ošetrovateľstva, učiteľov i kolegov v praxi - je preto určený predovšetkým pre nich. Publikuje v oblasti sociálnej práce, zdravotníctva a v príbuzných odboroch, najmä psychológie, sociológie, pedagogiky, práva, verejného zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacích metód, misijnej a charitatívnej služby a medicíny. 
Vedeckým cieľom časopisu je rozvíjať prepojenie zdravotníckych vedných odborov a sociálnej práce, má teda transdisciplinárny charakter, so zámerom prehĺbiť vedecké poznanie a nájsť mosty medzi jednotlivými tzv. pomáhajúcich profesiami.
Od roku 2016 je časopis indexovaný v databáze CEJSH (Central European Journal of Social Sciences and Humanities), do ktorej sú (na základe odporučenia recenzenta) zasielané všetky abstrakty publikovaných prác. 

Časopis vychádza v elektronickej a nepravidelne printovej podobe. Obsahovou náplňou sú predovšetkým vedecko-odborné články publikované v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Každý článok prechádza jednostranne slepou recenziou odborníkmi z danej oblasti. Vzhľadom na problematiku etiky publikovania vedeckých a odborných textov najmä v strednej a východnej Európe testujeme náhodne vybrané anglické texty v antiplagiátorskom programe CrossCheck.
 
Najväčší dôraz kladieme na prepojenie teórie a praxe v duchu "Prax bez teórie je slepá a teória bez praxe je iba intelektuálna hra.". Orientujeme sa na sociálne a zdravotné problémy klientov, metódy práce s nimi, ich zdôvodnenie a riziká. Dôležité sú pre nás príklady dobrej praxe sociálnych a zdravotníckych pracovníkov, sociológov a psychológov na slovensku i zahraničí, ich orientácia na prax, vzdelanie a supervíziu.    

Čo časopis ponúka?
 • Odborné články rozdelené do dvoch kategórií: 1. Sociálne vedy a 2. Zdravotnícke vedy. 
 • Aktuálne informácie o významných udalostiach v oblasti sociálnej práce a zdravotníctva. 
 • Zaujímavé postrehy a názory známych i menej známych autorov. 
 • Užitočný študijný a odborný materiál. 
 • Príklady dobrej praxe.
 • Vedecké štúdie a výsledky výskumov. 
Social-Health Spectrum is a scientific - professional web magazine, whose editors are the College of Health and Social Work  St. Elizabeth, n.o., Diabetes Association of Slovakia and Association of Clinical Social Workers (www.aksp.eu). The magazine was founded in 2012 on the initiative of the students of social work and health professions, teachers and colleagues in practice - it is therefore primarily intended for them. Publishes articles in the field of social work, psychology, pedagogy, law scientists, public health, nursing, laboratory investigation methods, medicine, radiology, missionary and charitable services, diabetology and other related fields.


The magazine is publishing in electronically form. The contents are mainly scientific articles published in Slovak, Czech and English. Each article goes through expert reviews of the field.

The base emphasis is on linking theory and practice in the spirit of "practice without theory is blind and theory without experience is mere intellectual play.". We are focused on the social and health problems of clients, methods of working with them, their justification and risks. Important for us are good practices of social and health workers in Slovakia and abroad, their focus on experience, education and supervision.

 

What magazine has to offer?

 • Current information about significant events in the field of social work and health.
 • Interesting observations, interviews and reviews.
 • A useful study and specialist articles.
 • Examples of good practice.

 • Scientific studies and research outcomes.

Indexed by:
International Sientifing Indexing Index Copernicus CiteFactor
AcademicKeys Base Infobase index
Universal Impact Factor Global Impact Factor ESJI
Academic Resource Index Open Academic Jornauls Index General Impact Factor
I2OR ISRA
Časopis je indexovaný v národných a medzinárodných databázach:
International Scientific Indexing, Index Copernicus (ICV 2014: 50.11), CiteFactor, AcademicKeys, BASE, ISRA - JIF, Universal Impact Factor, Infobase Index (3,3), Academic Resource Index - ReserchBib, I2OR, Open Academic Journal Index, Euroasian Scientific Journal Index, Global Impact Factor, General Impact Factor, Slovak national library, SIS, Polska Bibliografia Naukowa, IIJIF, Scientific world index, CEJSH, SIFComments