Program

 

Transformatory

Rodzaje i przeznaczenie transformatorów. Zasada działania i parametry transformatora jednofazowego.

Budowa transformatorów małej mocy.

Stany pracy transformatora jednofazowego. Straty mocy i sprawność transformatora. Autotransformatory.

Przekładniki prądowe i napięciowe. Transformatory bezpieczeństwa i dzwonkowe, Transformatory spawalni­cze.

Budowa transformatorów energetycznych. Układy połączeń i praca transformatora trójfazowego.

Zasady obsługi i konserwacji transformato­rów. Pomiary sprawdzające transformatorów.

 

Maszyny prądu stałego http://silnikielektryczne.prv.pl/html/silnik_dc.html

Budowa maszyny prądu stałego.

Uzwojenia pętlicowe i faliste maszyn prądu stałego.

Podstawowe parametry uzwojeń.

Schemat rozwinięty wy­branych uzwojeń.

Zasada działania prądnicy prądu stałego.

Siła elektro­motoryczna indukowana w uzwojeniu twornika.

Oddziaływanie twornika i komutacja w maszynach prądu stałego.

Tabliczka znamionowa i ta­bliczka zaciskowa maszyn prądu stałego.

Rodzaje prądnic prądu stałe­go.

Warunki samowzbudzenia się prądnicy bocznikowej.

Schemat, pod­stawowe charakterystyki i właściwości prądnic.

Zasada działania silnika prądu stałego.

Rodzaje silników prądu stałego.

Rozruch, regulacja pręd­kości obrotowej, zmiana kierunku wirowania silników prądu stałego.

Ob­sługa i konserwacja maszyn prądu stałego. Typowe uszkodzenia silni­ków prądu stałego i sposoby ich wykrywania.

 

Silniki indukcyjne http://silnikielektryczne.prv.pl/html/asynchroniczne.html

Rodzaje silników indukcyjnych i ich budowa. Zasada działania silnika in­dukcyjnego. Tabliczka znamionowa i tabliczka zaciskowa silnika induk­cyjnego.

Klasyfikacja uzwojeń silników indukcyjnych. Uzwojenia jedno­warstwowe i dwuwarstwowe. Podstawowe parametry uzwojeń.

Schema­ty rozwinięte wybranych uzwojeń. Charakterystyczne stany pracy silnika indukcyjnego.

Rozruch, regulacja prędkości obrotowej, zmiana kierunku wirowania i hamowanie silników indukcyjnych.

Obsługa i konserwacja silników indukcyjnych. Typowe uszkodzenia silników indukcyjnych i spo­soby ich wykrywania.

 

Silniki komutatorowe prądu przemiennego

podział silników komutatorowych jednofazowych.

Silniki komutatorowe jednofazowe, ich budowa, zasada działania i zastosowanie

Uzwojenia silników komutatorowych jednofazowych.

Rozruch, regulacja prędkości obrotowej, zmiana kierunku wirowania silników komutatorowych jednofa­zowych.

Obsługa i konserwacja silników komutatorowych jednofazo­wych.

Typowe uszkodzenia silników komutatorowych i sposoby ich wy­krywania.

Maszyny synchroniczne

Podział maszyn synchronicznych.

Budowa, zasada działania i podsta­wowe właściwości prądnicy synchronicznej.

Budowa i zasada działania silników synchronicznych.

Wpływ wzbudzenia na pracę silnika synchro­nicznego.

Rozruch silników synchronicznych. Właściwości i zastosowa­nie silników synchronicznych.

 

Podstawy napędu elektrycznego

Rodzaje napędu i jego elementy składowe. Rodzaje pracy silników elek­trycznych.

Kryteria doboru silników elektrycznych.

Dobór silnika pod względem budowy w zależności od warunków otoczenia.

Dobór rodzaju silnika i jego mocy.

Transport oraz ustawienia silnika.

Sprzęganie silnika z maszyną roboczą.

Układy sterowania w napędzie elektrycznym. Ukła­dy bezpośredniego rozruchu silników klatkowych z wyłącznikiem silni­kowym lub stycznikiem).

Układy rozruchu silnika klatkowego z przełącz­nikiem „gwiazda-trójkąt".

Układy do zmiany liczby par biegunów silników klatkowych. Układy („lewo-prawo") do zmiany kierunku wirowania silni­ków.

Układ rozruchu silnika pierścieniowego.

Zasady doboru zabezpie­czeń silników.

 

Comments