Radę Rodziców tworzą członkowie rad klasowych.
Po rozpoczęciu każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców wybierany jest Przewodniczący oraz dwóch jego zastępców.

Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 :
Przewodniczący - Sebastian Stępniak 7a
Zastępca - Krzysztof Kubacki 2a
Zastępca -

Przewodniczący poszczególnych klas:
1a - Choniej Paula
1b - Janiszewski Sławomir
1c - Będkowska Małgorzata
2a - Kubacki Krzysztof
2b - Tłuczek Aleksandra
2c - Wieczorkowska Marzena
3a - Pientera - Matusiewocz Agata
4a - Kozik Ewa
4b - Janiszewski Sławomir
4c - Biernacka Katarzyna
4d - Potasiak Arkadiusz
5a - Krajewska Halina
5b - Pastwa Anna
5c - Grzegorczyk Marta
5d - Przybyłowska Magdalena
6a - Kowalewska Izabela
6b - Misiński Michał
6c - Patura Aneta
7a - Stępniak Sebastian
7b - Pierzak Małgorzata
7c - Karmelita Magdalena
8a - Okrasa Iwona
8b - Foryś Agnieszka

Cele i zadania Rady Rodziców:

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów oraz działanie na rzecz szkoły.
Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
- wspomaganie celów i zadań szkoły,
- gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, 
- ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
- zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność szkoły,
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole,
- znajomość zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.