W naszej szkole od wielu lat funkcjonują oddziały integracyjne.

    Uczy się w nich maksymalnie 20 uczniów, w tym od 3 do 5 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  W oddziale integracyjnym podczas lekcji uczniowie otoczeni są fachową opieką dwóch nauczycieli: nauczyciela przedmiotu i nauczyciela wspomagającego - pedagoga specjalnego.  

    
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczą się wspólnie z pełnosprawnymi rówieśnikami. Realizują program edukacyjny zgodny z podstawą programową dla szkół podstawowych. Dzieci uczą się tolerancji, akceptacji, empatii.

Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci:
 • niesłyszące
 • słabo słyszące
 • niewidome
 • słabo widzące
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
 • z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Na terenie szkoły uczniowie otoczeni są opieką wykwalifikowanych specjalistów:
 • pedagoga szkolnego
 • psychologa
 • logopedów
 • terapeutów pedagogicznych
 • rehabilitanta ruchowego
 • pedagogów specjalnych, oligofrenopedagogów
 • terapeutów integracji sensorycznej
 • socjoterapeuty

    Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przydzielane 
są indywidualne zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów i mają różnorodny charakter.