Bemutatkozás

Óvodánk 1981- ben épült Szentendrén, lakótelep panelházai és családi házas övezetében. Szép nagy parkosított udvarral rendelkezik. Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, tükrözik szellemi hitvallásunkat, a hagyomány éltetést és a környezet vé
delmét, szeretetét. A város tagóvodái közül az egyik legnagyobb befogadó képességű, hat csoportos óvodai intézmény a miénk.

Intézményünk nevelési programja hangsúlyozza, a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a környezet megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Törekszünk arra, hogy elérhető közelségbe vigyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetet. Alkotó, családias légkörben segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön.

„A szivárvány színei, a békességet, a vidámságot, a harmóniát juttatják eszünkbe, s úgy érezzük ilyen „híd” köti össze a családot az óvodánkkal. Ezt a sokszínűséget szeretnénk megvalósítani pedagógiánkban, szimbolizálva munkánkba vetett hitünket is.”


 Az óvoda pedagógiai programjának két fő feladata a környezeti nevelés és a néphagyomány éltetése, és pedagógiai innovációként a kompetencia alapú nevelési programcsomag kapcsolódott hozzá. (2010 -2015-ig)

A környezeti nevelés és a hagyomány éltetés teljes harmóniában működik együtt intézményünkben, úgy ahogyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenik meg az életünkben ami sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván a pedagógustól. Tudjuk azt, hogy a nevelésben helye van az elődeink szellemi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje és megszeresse. A programunkba a népi kultúra azon elemeit építjük be amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. A gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben. Személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni.

„A legtöbb amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és szárnyak” - Goethe

A városban működő két nagy munkaközösség (Szentendrei Óvodák Néphagyomány Éltető Közössége, és a Szentendrei Óvónők Környezeti Munkaközössége) tagjai vagyunk és igyekszünk az ott szerzett ismereteket, játékötleteket beépíteni a mindennapjaink nevelő munkájába.

Célunk:

  • A környezeti nevelés és a hagyományőrzés teljes harmóniában működjön intézményünkben, úgy ahogyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenjen meg az életünkben.
  • A környezet megismeréséhez, viselkedéskultúra megalapozásához szükséges jártasságok, készségek kialakítása.
  • A környezettel való harmonikus viselkedés megalapozása.
  • A természethez fűződő pozitív viszony kialakítása, elmélyítése, növények, állatok óvására, szeretetére nevelés és a környezettudatos magatartás formálása.
  • A szűkebb és tágabb környezet megismerése kapcsán környezettudatos magatartás és gondolkodásmód kialakítása.
  • A gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék meg a népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében törtéjen.
  • A mindennapok népszokásőrző tevékenységeiben a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést erősítjük.

Amire büszkék vagyunk:

  • 1996–tól a Madarász Ovi Program aktív résztvevői vagyunk.
  • Óvodánk kétszer is elnyerte a Zöld Óvoda címet (2008 és 2011).
  • Néphagyományt Éltető Közösség Miniszteri kitüntetést kapott 2011-ben.