Publikációk

Önálló könyv vagy könyvfejezet:


Szabó Éva – Labancz Ágnes (2015) „Én nem helyeslem, de a többiek biztosan”- Normák és vélt normák működése és mérése iskolai osztályokban. In Kovács J. (szerk.) Szociálpszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára. Debreceni Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-318-523-0; 77-97.

Tápai Dorina – Szabó Éva (2015) A szociális készségeket fejlesztő programok hatásvizsgálatának lehetőségei és korlátai. In Szabó Éva –Fügedi Petra Anna szerk. Társas készségeket fejlesztő Kiscsoportos tréning. 12-18 évesek számára. Iskolapszichológia Füzetek. 37. ELTE Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-284-682-8; ISSN 0238-2482. 89-99

Szabó Éva – Tápai Dorina: A szociális készségek fogalma, mérése és fejlesztésének lehetősége az iskolában. In Szabó Éva –Fügedi Petra Anna szerk. Társas készségeket fejlesztő Kiscsoportos tréning. 12-18 évesek számára. Iskolapszichológia Füzetek. 37. ELTE Eötvös Kiadó. ISBN 978-963-284-682-8; ISSN 0238-2482. 9-18.

Szabó Éva - Virág Krisztina (2013) "Dudari vagyok, de mégsem"- A társas identitás elemeinek megjelenése és szerkezete az interjúkban. In lencsés gy. és feleky G. (szerk.) Múlt és jelen - Szegedi társadalomkutatók Dudaron 1937- 2012. Belvedere Meridional, Szeged, 195-209.

Szabó Éva (2012) Sikerfelfogás és sikerideológia a társadalmi kontraszelekció élményébe ágyazva. In Fülöp M. és Szabó É. (szerk.) A pszichológia mint társadalomtudomány. ELTE Eötvös kiadó, Budapest, 153-173

Szabó Éva (2012) A serdülők sikerességfelfogása. A siker mint társadalmi érvényesülési cél az információs társadalom korában. In Kőrössy Judit és Kőváry Zoltán (szerk.) Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. Primaware, Szeged. e-book: ISBN 987-963-306-153 , 9-35  http://www.leleknavigator.hu/images/ebook/ebook.pdf

Szabó Éva  (2009) A szegénység és más társadalmi problémák, ahogy a serdülők látják. In Szabó É. És Kőrössy J. (szerk.) Ezerarcú reprezentáció. Jatepress, Szeged.39-61

Szabó Beáta - Szabó Éva  (2009) Mesés gazdagság - valós szegénység. -  A 10 évesek képzetei a szegénység és gazdagság okairól és következményeiről. In Szabó É. És Kőrössy J. (szerk.) Ezerarcú reprezentáció. Jatepress, Szeged. 19-39

Szabó Éva (2006): Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből. Akadémiai Kiadó. (Monográfia)

Szabó Éva (2005) Gondolatok a stresszről és az iskolai teljesítményről. In: Értékelés: a tanulás minősége – a minőség tanulása.  (szerk.) OKI  - Qualitas, Budapet, Szeged.

Szabó Éva (2005) A társas megismerés alapjelenségei: személyek és csoportok percepciója. In: Mészáros Aranka (szerk.) A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága. Z-Press Kiadó, Miskolc.  130-147.

Szabó Éva - N. Kollár Katalin - Sárosdi Anna (2004) A tanári szerep, a hatalom és tekintély problémái. In: Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) Pszichológia Pedagógusoknak. OSIRIS, Budapest.419-449.

Szabó Éva (2004) Személypercepció, attribúció, egyének és csoportok megítélése. In: Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) Pszichológia Pedagógusoknak. OSIRIS, Budapest. 350-392.

Szabó Éva (2002) A sztereotípiák árnyalatai. In: Sztereotípia kutatás (szerk) Hunyady György és Nguen Luu Lan Anh. ELTE Eötvös Kiadó. 492-499.

Szabó Éva (1997) A szociális megismerés alapjelenségei: személypercepció és attribúció. In:  Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. (szerk.) Mészáros Aranka. Eötvös kiadó, Budapest. 86-102.

Szabó Éva: (1997) A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai. In:  Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. (szerk.) Mészáros Aranka. Eötvös kiadó, Budapest.

Szabó Éva (1993) Vizsgáztatással összefüggő pszichológiai ismeretek. in: Készülünk a vizsgáztatásra.  Korona kiadó Kft. Budapest. 22-42.

 

Tanulmány (folyóirat):


Szabó Éva – Zsadányi Zsuzsa –Szabó-Hangya Lilla (2015) Ki szeret iskolába járni? – Az iskolai kötődés a motiváció, a tanulási énhatékonyság és a tanulmányifelelősség-vállalás vizsgálata. In  Iskolakultúra. 25. évfolyam, 2015/10. szám. 5-20 DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.10.5

Szabó Éva (2015) A digitális szakadékon innen és túl – A tanárszerep változása a XXI. században. Oktatás informatika – Digitális nemzedék konferencia 2015/1. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest HU ISSN 2061-179X  17-32

 http://www.eltereader.hu/media/2015/07/Okt_inf_DNK_0714_READER.pdf

Szabó Éva-Kékesi Márk (2014) Success Perception Embedded in the Experience of Adverse Social Slection of Psot-Communist Transition Society. In  Belvedere meridionaleVieewpoints, Perspective - Tematic Issue 26. (4) ISSN 1419-0222  95-110

Szabó Éva-Németh Renáta-Náfrádi Lilla (2013) A Semantic Selection Test – SST – bemutatása. Egy új eljárás az attitűdök érzelmi aspektusának, valamint az attitűdtárgyak asszociációs kapcsolatainak vizsgálatára. Alkalmazott pszichológia 13, (2), 59-77.

MihalikÁrpád – Szabó Éva- Kovács Péter (2014) Gyermekek számítógép – ésinternethasználatának szülői kontrollja. Alkalmazott pszichológia 14,(1), 47- 59

Prievara Dóra - Szabó Éva (2013) Melyik én vagyok én?: Valódi és virtuális énképek összehasonlítása online írói közösségekben. Szegedi Pszichológiai Tanulmányok (ISSN: 1789-6061) 2013: pp. 139-151.

Kapás Zsófia - Szabó Éva (2011) Egy diák halála. Mit tehet a pedagógus? Pedagógusképzés (ISSN: 0133-2570) 3-4.: pp. 93-112. 

Szabó Éva – Virányi Barbara (2011) Az iskolaikötődés jelentősége és vizsgálata. MagyarPedagógia 111. évf. 2. szám 111-125.

Csanádi András – Harsányi Szabolcs Gergő – Szabó Éva (2010) Lezárási Igény Kérdőív: A Need for Closure Scale magyar verziójának tesztelése egyetemista mintán. Alkalmazott pszichológia 11, (1-2), 55 – 81.

Szabó Éva (2007) „Sikeres embert faragni” – Pedagógusok véleménye a sikerességről és az iskola szerepéről. In: Pedagógusképzés.  1. 27-37.

Szabó Éva – Váriné Szilágyi Ibolya (2007) Tanárok sikerképe a rendszerváltás után. In: Alkalmazott Pszichológia. IX. 3-4. 123-146.

Szabó Éva (1999) Mire neveljünk és hogyan? Szülők és tanárok vélekedései az iskolai nevelés céljáról és egyes pedagógiai módszerekről. Magyar Pszichológiai Szemle 3. 443-467.

Szabó Éva (1999) A “kedves” az “okos” és a “gonosz”. Avagy a kedvelt és nem kedvelt tanár képének jellemzői. In: Alkalmazott Pszichológia, 1. 31-41.

Szabó Éva - Lőrinczi János (1998) Az iskola légkörének lehetséges pszichológiai mutatói. Magyar Pedagógia. 3. 211-231.

Szabó Éva (1997) "Nem középiskolás fokon" - Sztereotípiakutatás 1960-1994. (recenzió) Pszichológia 4. 401-407.

Lőrinczi János - Szabó Éva (1992) Problémamegoldó nap egy tantestületben. in: Igazlátó nap. (szerk.) Pál Tamás. Iskolapolgár Alapítvány. Budapest.

Szabó Éva - Lőrinczi János (1992) A demokráciát is tanulni kell. in: Igazlátó nap. (szerk.) Pál Tamás Iskolapolgár Alapítvány. Budapest.

Dávidné Szabó Éva (1989) Tanulók véleménye az intenzív-variációs módszertani kísérletről. in: Képességfejlesztés. (szerk) Tuza Tibor, H.B.M. Pedagógiai Intézet, Debrecen.

Dávidné Szabó Éva- Olajos Istvánné (1989) Írás, olvasás zavarral küzdő gyerekek differenciált fejlesztése. in: H.B.M. Pedagógiai intézet Módszertani segédanyagok. Képességfejlesztés. Debrecen.


 

Cikk, publicisztika:

Dávidné Szabó Éva (1988) Egy iskolapszichológus tapasztalataiból. in: Köznevelés. 31.

Dávidné Szabó Éva - Olajos Istvánné (1988) A differenciált beiskolázás problémái. in: Módszertani  közlemények. Szeged, 4.

 

Tankönyv, felsőoktatási jegyzet

2004 - Pszichológia Pedagógusoknak. OSIRIS, Budapest, – szerkesztés N. Kollár Katalin  

Szabó Éva (1997) Szociálpszichológia iskolai vezetőknek. in: Iskolavezetés és fejlesztés. (szerk)  Baráth Tibor és Golnhofer Erzsébet, Holland-Magyar Vezetőképző Iskola, JATE, Szeged. J-modul, 1-118.

 

Előadás (poszter) - tudományos konferencián

 Hazai:

Szabó Éva- Dudok Réka: (2013) A problémamegoldás kapcsolata az iskolai kötődéssel és a felelősségérzettel 6. és 8. évfolyamosok körében. Országos neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013.

Tápai Dorina – Szabó Éva (2013) Társas kapcsolati készségek fejlesztése az iskolában - egy tréning hatásvizsgálatának tanulságai. MPT XXII. Tudományos Nagygyűlés. Budapest

Szabó Éva (2013) „Lájkold, ha utálod”-A Facebook használók felelősségérzetének vizsgálata MPT XXII. Tudományos Nagygyűlés. Budapest

Berki Tibor - Szabó Éva (2012) A bizalom szintjének változása egy iskolai élménypedagógiai foglalkozássorozat hatására. MPT. XXI. Tudományos Nagygyűlés. Szombathely

Szabó Éva - Kékesi Márk- Kőrössy Judit (2012) A felelősség koncentrikus szerkezete. Az egyéni felelősségtudat mintázatai magyar középiskolások és egyetemisták körében. MPT. XXI. Tudományos Nagygyűlés. Szombathely

Szabó Éva (2012) Érzelmi viszonyulás az iskolához: egy iskolai kötődés modell és a hozzá kapcsolódó mérőeszköz bemutatása.MPT. XXI. Tudományos Nagygyűlés. Szombathely

Szabó Éva (2010): „Tessék választani!” – Semantic Selection Test (SST), egy új lehetőség a szociális reprezentációk feltárásának módszertani eszköztárában. MPT. XIX. Tudományos Nagygyűlés. Pécs

Kőrössy Judit - Szabó Éva (2008) A felnőttek nagy „társasjátéka” a diákok szemszögéből: politika, demokrácia, igazságszolgáltatás.  MPT. XVIII. Tudományos Nagygyűlés. Nyíregyháza

Szabó Éva (2008) Túl az ártatlanság korán - Társadalmi problémák megítélése a diákok vélekedéseiben MPT. XVIII. Tudományos Nagygyűlés , Nyíregyháza.

Szabó Éva (2008) Tanárok és tanítványaik vélekedése a sikerességről és a sikeres tanárról. MPT. XVIII. Tudományos Nagygyűlés , Nyíregyháza.

Szabó Éva (2006) „Savanyú-e a szőlő?” – Foglalkozási csoportok reprezentációja a tanárok sikerfelfogásában. MPT.  XVII. Tudományos Nagygyűlés, Budapest.

Szabó Éva (2004) „Ki a nyerő?” Fiatalok sikerképe túl az ezredfordulón. Előadás: MPT. XVI. Tudományos Nagygyűlés, Debrecen.

Szabó Éva - Kovács Mariann (2003) Milyen felnőtt szeretnék lenni? Serdülők kivetített ideálképe. - Individuálpszichológiai Vándorgyűlés - Szeged

Rácz Zsuzsa - Szabó Éva (2002) A pénz mégsem boldogít? - Serdülők vélekedése a gazdagságról, és a gazdagokról. MPT Biennális Nagygyűlés - Szeged

Szabó Éva - Váriné Szilágyi Ibolya (2002) Tanárok sikerképe a rendszerváltás után. MPT Biennális Nagygyűlés - Szeged

Szabó Éva (1998) Laikus és professzionális nevelők képe a jó és rossz tanárról, nézeteik a tanári minőséget meghatározó tényezőkről. M.P.T. XII. Országos Tudományos Nagygyűlése. Pécs.

Szabó Éva (1996) Pedagógiai attitűdök vizsgálata professzionális nevelők és laikusok körében. in: M.P.T. XI. Országos Tudományos Nagygyűlése. Előadás kivonatok. Budapest.

Szenes Márta - Szabó Éva (1992) Komplex mentálhigiénés diákcentrum. in: M.P.T. X. Országos Tudományos Nagygyűlése. Előadás kivonatok. Budapest.

Dávidné Szabó Éva (1989) Pszichológia tanítás az általános iskolában. in: M.P.T. IX. Országos Tudományos Nagygyűlés. Budapest.


Nemzetközi:

Dorina Tápai – Éva Szabó (2013) : The development of social skills within the school environment – assessment of social skills training program for adolescents. ISSBD regional Workshop, Budapest

Eva Szabó- Monica Secui_ Judit Kőrössy (2013) Structure and levels of young citizens' responsibility. 15th Children's Identity and Citizenship in Europe. (CiCe) Annual Conference, Lisbon , Portugal

Szabó Éva - Lorinczi János- Monitora Secui (2012) Training teachers of tomorrow: European identity and attitudes toward European Union of Hungarian and Romanian students. 14th Children's Identity and Citizenship in Europe. (CiCe) Annual Conference, York, UK

Márk Kékesi – Éva Szabó (2011): The Concentric Structure of Responsibility – Consciousness of Individual Responsibility in a European Perspective among Hungarian pupils. Children’s Identity, Culture and Media in Visegrád Context, Plzeň, Czech Republic, 15-16 September

Eva Szabo, Monica Secui,  Janos Lorinczi,(2011) Attitudes behind European Identity. Children’s Identity, Culture and Media in Visegrád Context Plzeň, Czech Republic, 15-16 September 

Szabó Éva - Lőrinczi János- Monica L. Secui (2011)  "Am I European?” – The cognitive and emotional aspects of Hungarian and Romanian Adolescents’ European identities. 13th Children's Identity and Citizenship in Europe. (CiCe) Annual Conference, Dublin, Ireland

Szabó Éva (2010)  The Semantic Selection Test:  A new approach to explore pupils’ emotional attachment to school. ISPA’s Annual Conference, Dublin, Ireland

Szabó Éva (2010)  Semantic Selection Test – A new methodological approach towards the exploration of children’s views on social issues. 12th Children's Identity and Citizenship in Europe. (CiCe) Annual Conference, Barcelona,

Szabó Éva: (2009) From poverty to prejudice: some sociall isues viewed by adolescence. 11th Children's Identity and Citizenship in Europe. (CiCe) Annual Conference, Malmo, Sveden

Szabó Éva (2008) Social issues viewed by Hungarian adolescence , ISPA, Uttrecht , Nederland.

Szabó Éva (2007) Adolescents’ beliefs about the institutions of democratic society.  International Academic Conference Children’s Identity and Citizenship in the Visegrad Context. Presov, Slovakia.

Szabó Éva (2003) Can money buy Happiness? Adolescent beliefs about richness, and the rich people. XI. Confernce of Developmental Psychology. - Milan

Szabó Éva (1999) “Hues and tones of Stereotypes”: Exemplars of characterisation of teachers. Paper presented: Towards a functional theory of social stereotype.- Scholarly Meeting, Organised by ELTE Institute of Psychology, Budapest

Szabó Éva (1999) Some psychological aspects of school climate. Poster presented XXII. Annual Colloquium of ISPA,  Kreutzlingen/Konstanz. Switzerland/Germany.

Szabó Éva (1997) Using personal experiences as increasing factors of learning effectiveness Paper presented: Workshop on Active Learning Strategies for Higher Education, Szeged.

Szabó Éva (1995) Seven questions about teacher's roles. Poster presentation on the 4th European Congress of Psychology, Athen.

 

Konferencia kötetben megjelent előadásokSzabó Éva, Secui Monica,  Lőrinczi Janos, (2012) Attitudes behind European Identity. Children’s Identity, Culture and Media in Visegrád Context  Proceedings of Academic Conference Children’s Identity, Culture and media in Visegrad Context. Plzeň, Czech Republic ISBN 978-80-7043-504-5. 66-74

ÉvaSzabó – János Lőrinczi - Monica Secui (2011) “Am I European?” – The cognitiveand emotional aspects of Hungarian and Romanian adolescents’ European identities.In Cunningham, P. and Fretwell,N eds Europe'sFuture: Citizenship in a Changing World. Proceeding of the thirteenth Conference of the Children's Identity andCitizenship in Europe Erasmus Academic Network. 147. ISBN 978-1-907675-02; ISSN14706695

 Éva Szabó (2010)  Semantic Selection Test– A new methodological approach towards the exploration of children’sviews on social issues. In  Lifelong learning  and  active citizenship. Procceding 12thChildren's Identity and Citizenship in Europe. P. Cunnungham and N. Fretwell(ed)  London Metropolitan University,London, 445 Network. London, 2010. 445 (ISBN 978-1-907675; ISSN 1470 6695)

Szabó Éva (2007) Adolescents’ beliefs about the institutions of democratic society.  In: I. Kovalcikova (ed) Proceedings of the International Academic Conference Children’s Identity and Citizenship in Visegrad Context. Presovská Univerzita,  Presov, Slovakia. 130-139.


Comments