ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΕ

αναρτήθηκε στις 6 Απρ 2014, 1:58 μ.μ. από το χρήστη ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Συναδέλφισσες/οι
μετά από επισημάνσεις, διευκρινήσεις και ερωτήματα, επικαιροποιούμε τις οδηγίες σχετικά με το τι κάνουμε αύριο για τις διαδικασίες ΑΕΕ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ø Οι Σύλλογοι διδασκόντων των Νηπιαγωγείων ολοκληρώνουν τη σύνταξη πρακτικών με τα οποία δηλώνουν άρνηση για  συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση   και στη συγκρότηση ομάδων εργασίας.

Ø Αφού ήδη έχει δηλωθεί η άρνηση του Συλλόγου Διδασκόντων  (ομόφωνα ή πλειοψηφικά)  η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου πρέπει να περάσει σε ανάθεση για την ΑΕΕ

Ø Οι Προϊσταμένες/οι αναγράφουν στο Βιβλίο Πράξεων της Προϊσταμένης πρακτικό με ημερομηνία 3/4/2014 ότι «Έπειτα από την 44375/Γ1/ 24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, συντάσσω την παρούσα πράξη με την οποία προχωρώ στη σύσταση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της Α.Ε.Ε. Η  ομάδα εργασίας αποτελείται από την ολομέλεια των διδασκόντων του ……. Νηπιαγωγείου. Θεωρώ ότι η ενέργεια αυτή αντίκειται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεδομένου ότι το άρθρο 39 παρ.5 του Καθηκοντολογίου έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη ρητή διάταξη της ιδίας Υπουργικής απόφασης, η οποία αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στο Σύλλογο Διδασκόντων την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επιπρόσθετα, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς αναφέρεται σε περιπτώσεις διαφορετικές από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα ο Σύλλογος έχει ήδη λάβει απόφαση επί του θέματος, πράγμα, που βεβαίως σημαίνει, ότι δεν γεννάται ζήτημα αδυναμίας λήψης απόφασης για οποιονδήποτε λόγο. (Σύμφωνα με την από 28-3-2014 γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Δ.Ο.Ε.)».

 

Είναι απαραίτητο οι Προϊσταμένες/οι των Νηπιαγωγείων να διατυπώσουν οπωσδήποτε την παραπάνω άποψη ώστε οι όποιες ευθύνες να βαρύνουν μόνο το Υπουργείο Παιδείας και όχι τους ίδιους.

Ø Μετά την πράξη ανάθεσης της/του Προϊσταμένης/ου οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, αφού πάρουν αντίγραφο της πράξης, θα πρέπει να συντάξουν έγγραφο, συνολικά ή ο καθένας χωριστά, το οποίο θα καταθέσουν στην Προϊσταμένη/ο του σχολείου και θα αναφέρει,

«Κυρία/ε Προϊσταμένη/ε, έλαβα αντίγραφο της υπ' αριθμόν ........... απόφασής σας με την οποία με ορίζετε μέλος ομάδας εργασίας της Α.Ε.Ε., παρά το γεγονός, ότι η παραπάνω αρμοδιότητα ανήκει αποκλειστικά στο σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος έχει ήδη αποφασίσει επί του θέματος. Με το παρόν έγγραφο σας δηλώνω ότι θεωρώ την εντολή σας παράνομη, ελλείψει αρμοδιότητας και επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».

Σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συντάξουν το κείμενο σε δύο αντίτυπα ώστε στο ένα από αυτά να προστεθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου του σχολείου.

Ø Οι προϊσταμένες/οι των μονοθέσιων Νηπιαγωγείων ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαδικασία σε όλα της τα στάδια, αναθέτοντας στον … εαυτό τους.

 

(Αυτονόητο είναι ότι οι Προϊσταμένες/οι συμπεριλαμβάνονται στην Ολομέλεια και παίρνουν μέρος στην ομάδα εργασίας)

 

 

Η άσκηση του δικαιώματος της αναφοράς σε περίπτωση που ο υπάλληλος θεωρεί ότι η εντολή που έχει λάβει είναι παράνομη, αποτελεί δικαίωμα και παράλληλα υποχρέωση του υπαλλήλου (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) και έτσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.

Ø Αποστέλλουμε στη Διεύθυνση  έγγραφο-διαβιβαστικό με ημερομηνία 7/4/2014 στο οποίο αναγράφουμε :

"Σας αναφέρουμε ότι η Προϊσταμένη του ....... Νηπιαγωγείου  σύμφωνα υπ' αριθ. 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας υποχρεώθηκε να κάνει ανάθεση στην ολομέλεια διδασκόντων του Νηπιαγωγείου  για την ΑΕΕ,  με την Πράξη Προϊσταμένης Αρ. …….."

Ø ΔΕ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  (ούτε πρακτικά, ούτε την ανάθεση) παρά μόνο το διαβιβαστικό

 Φωτοαντίγραφα των πρακτικών και των αναθέσεων θα σταλούν   στη ΔΟΕ, αν μας ζητηθούν προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ένδικα μέσα. Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΟΕ έχει ήδη δώσει εντολή στη Νομική της Σύμβουλο για κατάθεση αίτησης ακύρωσης της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και θα προχωρήσει σε επιλεγμένες νομικού χαρακτήρα κινήσεις.

ĉ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ,
6 Απρ 2014, 1:58 μ.μ.
Comments