ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: Sep 08, 2016 10:46:3 PM

Συναδέλφισσες/οι, για το πρακτικό και το υπόδειγμα προγράμματος σε εκτυπώσιμη μορφή, ανοίξτε το αρχείο word στο τέλος του παρακάτω κειμένου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

www.nipiagogoi.gr

8/9/2016

ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΜΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΉ ΩΡΑΡΙΟΥ

Συνάδελφοι,

Απο 6/9/2016 η Ομοσπονδία μας (ΔΟΕ) εξέδωσε ανακοίνωση και σχέδιο πρακτικού κατανομής τμημάτων (αρ. Πρωτ.791), το οποίο συμπληρώνουμε και το καταθέτουμε στη Σύμβουλο μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο πρωτότυπα σε 3 αντίτυπα).

Όπως αναφέρεται στο πρακτικό, τα τμήματα είναι ήδη συγκροτημένα και τα παιδιά κατανεμημένα σύμφωνα με τις εγγραφές του Ιουνίου (δηλαδή πρωινής λειτουργίας και ολοήμερης λειτουργίας ) και οι αναθέσεις τους θα γίνουν με τον ήδη γνωστό τρόπο (εναλλαγή) από το Σύλλογο Διδασκόντων.

Είναι πολύ σημαντικό να δηλώσουμε μαζικά και σε συνεργασία με τους Συλλόγους μας και την Ομοσπονδία μας την αντίθεση μας στο νέο ενιαίο τύπο Νηπιαγωγείου, (σχεδόν απόλυτη απόφαση 85ης ΓΣ Αντιπροσώπων) το μνημονιακό Νηπιαγωγείο, το οποίο τεχνηέντως καταργεί τον ενιαίο και συνεχή χαρακτήρα του Ολοήμερου προγράμματος και το χωρίζει σε βασικού και προαιρετικού τύπου.

Αυτή η μεθόδευση σε πρώτη φάση υποβαθμίζει τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της δεύτερης βάρδιας και γενικά τη λειτουργία του δημόσιου Νηπιαγωγείου και στερεί από τα παιδιά, ειδικά των μη προνομιούχων κοινωνικών στρωμάτων, την κάλυψη μιας ιδιαίτερης ανάγκης την εποχής της κρίσης, την ανάγκη κοινωνικό ποιοτικό Δημόσιο σχολείο. Μελλοντικά θα απαλλάξει το Υπουργείο από την υποχρέωση για τη στελέχωσή του με Νηπιαγωγούς, ανοίγοντας το δρόμο της ωρομισθίας στο Νηπιαγωγείο ή και ακόμη της μεταφοράς της λειτουργίας του σε Δήμους ή ΚΔΑΠ.

Ζητάμε από το Συλλόγους μας να είναι κοντά μας στην προσπάθεια μας αυτή και να παραδώσουν μαζικά και με παράσταση διαμαρτυρίας τα πρακτικά και τα ωρολόγια προγράμματα στους Συμβούλους απαιτώντας τη θεώρησή τους.

Έτσι λοιπόν:

1. Συμπληρώνουμε το Πρακτικό Κατανομής σύμφωνα με το παρακάτω πρότυπο της ΔΟΕ (αρ. Πρωτ.791) ή αυτό που αποφάσισε ο Σύλλογος σας.

Σχολικό έτος: 2016-2017

Αριθμός πράξης ……………… του Συλλόγου Διδασκόντων του …………Νηπιαγωγείου …………………………………

Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα».

Σήμερα ημέρα……………… ……/9/2016 και ώρα ................ συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων του ……………Νηπιαγωγείου …………………………….. με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :

1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

2. ……………………………………………………... (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

3. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

4. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

Η Προϊσταμένη ανάγνωσε τα όσα αναφέρονται στο ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση τα όσα ορίζονται και συγκεκριμένα: « Οι νηπιαγωγοί κατά την εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος είναι απαραίτητο να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο καθώς και την πολυμορφία και ανομοιογένεια κάθε τάξης νηπιαγωγείου, δίνοντας προτεραιότητα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών».

Ο Σύλλογος Διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα αποχώρησης (13:00 ή 16:00) επιδιώκοντας σύνθεση τμημάτων τέτοια που θα διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών και την ανάπτυξη ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τμήμα 1: Ώρα λειτουργίας 8:20-13:00: υπεύθυνος Νηπιαγωγός ………………………………………….. (ονοματεπώνυμο)

Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:20-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί

1. ……………………………………….(ονοματεπώνυμο)

2. ……………………………………….(ονοματεπώνυμο)

Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε, επίσης, τον τρόπο ορισμού των νηπιαγωγών στα τμήματα με βάση τα όσα ορίζονται: «…κυκλικά και εκ περιτροπής, το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα» σε συνδυασμό με τα όσα ήδη αναφέρθηκαν «να λαμβάνουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές αρχές και τους στόχους του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (Α.Π.Σ.)».

Έτσι, για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των νηπιαγωγών, με κοινούς σκοπούς και στόχους και με βασικό σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου αποφασίστηκε να γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο νηπιαγωγών που ανέλαβαν το 2ο τμήμα.

Αποφασίστηκαν, τέλος, οι εφημερίες όπως αναφέρονται παρακάτω:

1. ……………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………..

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Η Προϊσταμένη Οι Νηπιαγωγοί

2. Συμπληρώνουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου τοποθετώντας το ένα όνομα εκ των εναλλασσόμενων Νηπιαγωγών στο πρώτο 5ωρο και το δεύτερο όνομα στο τελευταίο 5ωρο. Αν υπάρχει επικαλυπτόμενη ώρα (δηλαδή σχολείο χωρίς πρωινή υποδοχή) αναφέρουμε τις ώρες του διοικητικού έργου και τον/την Νηπιαγωγό που ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει ορίσει για την ανάθεση του (αν δεν είναι η Προϊσταμένη).

2. Σε περίπτωση που έχετε ήδη συμπληρώσει διαφορετικό πρακτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα να το ακυρώσετε, γράφοντας ότι..... «το παρόν πρακτικό ακυρώνεται μετά την υπ.αρ.791 Απόφαση της ΔΟΕ στις 6/9/2016», υπογράφουν την ακύρωση τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και μετά συντάσσετε και το νέο πρακτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα σύμφωνα με τα παραπάνω. .

Οι εκπαιδευτικοί της Π.Ε. υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο.

Απαντάμε δυναμικά στην πολιτική διάλυσης της δημόσιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας.

Υπερασπιζόμαστε το Δημόσιο και Δωρεάν Υποχρεωτικό Δίχρονο Νηπιαγωγείο.

Συμμετέχουμε δυναμικά στην απεργιακή κινητοποίηση του Κλάδου την Πέμπτη 15/9/2016