Εκπαιδευτική Νομοθεσία

Νόμοι-Προεδρικά διατάγματα | Αποσπάσεις / Αδειες / Μεταθέσεις | Διαπολιτισμική Εκπαίδευση | Ειδική Αγωγή

Υ.Α.28915-07 - Ωράριο Εργασίας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στις ΣΜΕΑ

Υ.Α.28911-06 - Ωράριο Προσωπικού ΚΔΑΥ

Υ.Α.27922-07 - Καθηκοντολόγιο Προσωπικού ΣΜΕΑ

ΝΟΜΟΣ 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008) - Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Νόμος 3685/08 - Θεσμικό πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ν.3194-03 - Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων - Θέματα Ειδικής Αγωγής

pd200-98.pdf - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 200/98. Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

PD1_2003.pdf - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1/2003. Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων

nomos3454.pdf - NOMOΣ 3454/07.04.06 Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις

N.3699-2008.pdf - ΝΟΜΟΣ 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2-10-2008). Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

n.3687-2008.pdf - ΝΟΜΟΣ 3687. Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις

n.3374-2005.pdf - Νόμος 3374/05. Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος

n.3369-2005.pdf - ΝΟΜΟΣ 3369/2005. Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις

n.2986-2002.pdf - NΟΜΟΣ 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002). Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

n.2413-1996.pdf - Nόμος 2413. Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

n.1824-1998.pdf - Νόμος 1824. Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

kodikas.pdf - NOMOΣ 3528. Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

1566_85.pdf - ΝΟΜΟΣ 1566. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις