สมัครสอบออนไลน์

สมัครสอบคัดเลือกออนไลน์
(ปิดระบบระบสมัครแล้ว)

        นักเรียนสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ได้  ตั้งแต่วันที่ 24-28  กุมภาพันธ์  2561
      • ระบบจะเริ่มเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
      • ระบบจะปิดรับสมัคร : เวลา 16.30 น. ของวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561  
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.  เตรียมเอกสารสำหรับการสมัครสอบ  (ให้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกใบ)

-  ใบสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด  โดยกรอกละเอียดด้วยตัวบรรจง  และติดรูปถ่ายขนาดที่กำหนดทั้ง 3  จุด  (ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร ในหน้า  23 และ  24)
-  สำเนาทะเบียน  1  ฉบับ
-  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7)  กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน
-  ระเบียนแสดงผลการเรียน  (ปพ.1)
-  หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)
- ใช้ Gmail ในการสมัครและยืนยันตัวตน

2.  สแกนเอกสารทุกฉบับแล้วบันทึกในรูปแบบ PDF   โดยบันทืกชื่อเอกสารแต่ละใบดังนี้

- ใบสมัคร : ให้บันทึกเป็น  เลขที่ใบสมัคร แล้วตามด้วย APP  เช่น  ใบสมัครหมายเลข 01000  ให้บันทึกเป็น  01000APP

สำเนาทะเบียนบ้าน : ให้บันทึกเป็น เลขที่ใบสมัคร แล้วตามด้วย  HO  เช่น  01000HO

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน : ให้บันทึกเป็น  เลขที่ใบสมัครแล้วตามด้วย PP7  เช่น 01000PP7

ระเบียนแสดงผลการเรียน : ให้บันทึกเป็น  เลขที่ใบสมัครแล้วตามด้วย PP1  เช่น  01000PP1 (กรณีใช้ ปพ.6  ให้สแกนทุกหน้าที่แสดงผลการเรียน  แล้วตามด้วยเลขหน้าของเอกสารเหล่านั้น  เช่น 01000PP1_1  ,   01000PP1_2  )

เอกสารอื่นๆ : ให้บันทึกเป็น เลขที่ใบสมัครแล้วตามด้วย OT  เช่น 01000OT  (กรณีมีเอกสารหลายใบให้ใส่หมายเลขตามหลัง  ดังนี้  01000OT_1 , 01000OT_2)

3.  กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เมนู  สมัครสอบออนไลน์  ที่ www.swsk.ac.th   หรือ  QR CODE  ดังนี้


                   
                                    

สมัคร ม.1                                      สมัคร ม.4


4.  เมื่อกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์เอกสารทุกฉบับแล้ว  ให้คลิ๊กส่ง  
5.  รอรับบัตรประจำตัวสอบผ่านทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้  
6.  พิมพ์บัตรประจำตัวมาผู้เข้าสอบ มาใช้แสดงตัวในวันสอบคัดเลือก
สั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

สั่งซื้อใบสมัคร :  korn.swsk@gmail.com  

โอนเงินได้ที่ :

บัญชี : นางสาวกรประภา  สระแก้ว  
ธนาคารกรุงไทย  สาขาศรีสะเกษ
เลขที่บัญชี  3110277700

ยอดเงิน  90  บาท (ค่าใบสมัคร 50 บาท ค่าส่ง EMS  40  บาท)

แจ้งชื่อและที่อยู่สำหรับจัดส่ง  แนบไฟล์สลิปการโอนเงินมาที่
อีเมล์ :  korn.swsk@gmail.com  
การรับรองสำเนา