สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

             การศึกษาชนิดของพรรณไม้ได้ถูกจัดขึ้น ด้วยว่าในปัจจุบันมีการคันพบต้นไม้หลากหลายชนิด  แต่มีคนรู้จักหรือสนใจไม่มาก  ต้นไม้บางชนิดอาจไม่มีใครทราบถึงลักษณะและประโยชน์ของมัน  ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงเลือกทำโครงงานสำรวจต้นไม้  เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ต่างๆของต้นไม้ที่มีอยู่รอบตัวเราโดยเริ่มทำการสำรวจจากภายในบริเวณโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  เพราะมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง  และมีต้นไม้อยู่หลายชนิด  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงงานนี้  แต่ว่านักเรียนบางส่วนยังขาดความรู้ในเรื่องลักษณะและประโยชน์ของพรรณไม้อยู่  จึงทำการออกสำรวจและรวบรวมชื่อพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนตามหลักของอนุกรมวิธานของพืช(Plant taxonomy) และจัดทำเป็นแฟ้มเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพรรณไม้ให้แก่ ครู นักเรียน และผู้ที่สนใจต่อไป