โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดทำคู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้ถูกตรงตามแนวพระราชดำริ โดยแสดงถึงที่มา ความสำคัญของ อพ.สธ. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิธีการดำเนินงาน ๕ องค์ประกอบของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การเรียนรู้สาระ ธรรมชาติแห่งชีวิตสรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว และประโยชน์แท้แก่มหาชน รวมทั้งการประเมินสถานศึกษา เพื่อให้การเรียนรู้
นำไปสู่การพัฒนาตน องค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไป
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
พฤศจิกายน ๒๕๕๑