งานนักศึกษาวิชาทหาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
www.swkj.ac.th
by  Krusongsak
 

.............
อ้างอิง http://www.nstkan.org
...................................

ในปีการศึกษา 2558 นศท.ชั้นปีที่ 1 และ นศท.ชั้นปีที่ 4 จะต้องแต่งกายด้วยชุดฝึกแบบใหม่ซึ่งถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ตามแบบที่แสดง อ้างอิง http://www.ruksadindan.com/

ตารางแผนการรับสมัครและรายงานตัว นศท.สว.กจ.

วันที่ รายการ สถานที่ หมายเหตุ
จ.15-ศ.19 พ.ค. 60 ลงชื่อสมัคร นศท.ปี 1 รร.สว.กจ. ครูทรงศักดิ์
อ.16-ศ.19 พ.ค. 60 ส่งใบสมัคร นศท.ปี 1
และใบรายงานตัว นศท.ปี 2,3
 รร.สว.กจ. ครูทรงศักดิ์
จ.22 พ.ค. 60 สมัคร นศท.ปี 1
และรายงานตัว นศท.ปี 2,3
 นฝ.นศท.มทบ.17 นศท.ปี 1 (ชุดพละ)
ตรวจผมและการแต่งกาย
 ศ.2 มิ.. 60 รายงานตัว
นศท.
ปี 1
ตัดเครื่องแบบ
 นฝ.นศท.มทบ.17  ทรงผมตา
บบ นศท.
ชุดพละ


ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร นศท. ปี 1 (ช-ญ)<<<คลิก

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย


ลำดับ

การทดสอบ
นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง
จำนวน เวลา จำนวน เวลา
1. ลุก - นั่ง 34 ครั้ง ภายใน 2 นาที 25 ครั้ง ภายใน 2 นาที
2.
ดันพื้น 22 ครั้ง ภายใน 2 นาที 15 ครั้ง ภายใน 2 นาที
3. วิ่ง 800 เมตร ไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที 800 เมตร ไม่เกิน 4 นาที

ตารางคะแนนการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย <<<คลิก


หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1

1.ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ.349-001 (แบบ รด.1)(ใช้กระดาษ A4 พิมพ์หน้า-หลัง) <<<Download
2.รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔  เซนติเมตร  แต่งเครื่องแบบนักเรียน  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จํานวน 1 รูป
3.
สําเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัครและ บิดา - มารดา หรือผู้ปกครอง  คนละ 1 ฉบับ
4.
สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษาสําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 (หน้า-หลัง) 1 ฉบับ
5.แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ <<<Download
6.แบบสอบถามทัศนคติฯ 1 ฉบับ <<<Download

หมายเหตุ ในวันรายงานตัวให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

ผลการสมัครสอบ รายชื่อ นศท.ปีที่1<<<คลิก


หลักฐานการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ปี 2, 3

1.
แบบรายงานตัว นศท.เข้าฝึกวิชาทหาร (แบบ รด.2)(ใช้กระดาษ
A4 พิมพ์หน้า-หลัง) <<<Download
2.รูปถ่ายสีขนาด ๓ x ๔  เซนติเมตร  แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จํานวน 1 รูป
3.บัตรประจำตัว
นักศึกษาวิชาทหาร  
4.เงินบำรุงการศึกษา  650 บาท ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับสมัคร - รายงานตัว นศท.


แผนการฝึก นศท.ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 (รร.สว.กจ.) กลุ่มวันอังคาร
รายงานผลการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2558
Download>> : https://goo.gl/0mY8f1 (เอกสาร Word)

..................................................................................................
 ** สามารถใช้งานได้ดี บนบราวเซอร์
Google Chrome
รุ่น 50.0.2661.102 m
Internet Explorer 11
**

สถิติเว็บไซต์