สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


หลักการ/เหตุผลและความเป็นมา

          โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีความประสงค์เข้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน"  เป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นสื่อในการสร้าง จิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในพื้นที่ของโรงเรียน อีกทั้งใช้ในการศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการดำเนินงานโดยมีการรวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงานและข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้

          งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  โดยสามารถบูรณาการได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนได้  ดังนั้นจึงได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสามารถใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้จริง

5.   วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.       เพื่อสืบสานงานพระราชดำริพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.       เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณและทรัพยากร

3.       เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก

6.   เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1.       เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร

2.       มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันไว้ทั่วประเทศ

3.       มีคุณธรรณจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

4.       เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

5.       เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Comments