งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

www.swkj.ac.th
by  Krusongsak

https://krunaswkj57.wordpress.com/
http://krunuchswkj.wordpress.com/
เศรษฐ์ฐวัฒน์  ปิ่นเปี้ย  วิชา  ถาวรศิริ  ทรงศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม  วีณา  นาคะพันธ์  อัมพร  หวานใจ  ภูชิดา  เทพเทียน

ขอ แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมเนื่องใน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 


รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ Humanoid RQ-Huno เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
   - นายอัษฎาวุธ  ยุมังกูร
   - นางสาวกัญจน์พิชชา  บุญเรืองยศศิริ
   - นางสาวพรรณวดี  ทวีระวงษ์
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
   - นายเสฏฐวุฒิ  ปิตะโพธิ์
   - นางสาวอชิดา  ปลาสกุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
   - นายพศวัต  จิรวุฒิวรนาถ
   - นายวรุต  ชมภูจักร

รางวัลชมเชย การแข่งขันหุ่นยนต์ LEGO เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
(๑๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๖)
   - เด็กชายธนากรณ์  อุปริสัจกุล
   - เด็กชายปฏิพล  เสตะพันธ์
   - เด็กชายวสวัตต์  ล้อเธียรประทาน


มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล
นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีการแข่งขันหุ่นยนต์
และการค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี


ภาพกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในวารสาร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
ฉบับที่4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2555
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรีค่ายหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ROBOT 30 in1
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2555
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
วิทยากร นายเศรษฐ์ฐวัฒน์ ปิ่นเปี้ย


การอบรมการประกอบและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2555
ค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
วิทยากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี


สื่อและนวัตกรรมการงานอาชีพและเทคโนโลยี


สถิติเว็บไซต์