Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 141
obowiązujący od 1 września 2014 r.

 


PODSTAWA PRAWNA


· Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - art. 22 ust. 2 pkt 4 (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.)
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 września 2006 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
· Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Rozdział I


INFORMACJE OGÓLNE


§ 1. Ocenianiu podlegają:


1.1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności               w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania (uwzględniających tę podstawę).
1.2. Zachowanie ucznia.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego, norm etycznych i wychowawczych.


§ 2. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego


2.1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego:
· informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniach oraz o postępach w tym zakresie;
· udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
· motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
· dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
· umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.
2.2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
· formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
· ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
· ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
· przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
· ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
· ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
· ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


§ 3. Informacje dla uczniów i rodziców na początku roku szkolnego


3.1. Nauczyciele formułują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych (ujętych w planie lekcji) zajęć edukacyjnych (p. §19);
3.2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów o:
· wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania,
· sposobach sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów,
· warunkach i trybie poprawiania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3.3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów o:
· kryteriach oceniania zachowania,
· warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
· skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (§25.5 ).
3.4. Fakt zapoznania uczniów z kryteriami oceniania jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym w tematach lekcji.
3.5. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o:
· zasadach oceniania wewnątrzszkolnego,
· sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
· ogólnych kryteriach wymagań na poszczególne oceny szkolne,
· warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,
· warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,
· skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (§25.5 ).
· terminach spotkań wychowawcy i nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami).
· terminach otrzymania informacji o zagrożeniach i proponowanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania


§ 4. Jawność oceny


4.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4.2. Po odpowiedzi ustnej uczeń zostaje jawnie oceniony w obowiązującej skali. Jest również powiadamiany o ewentualnych brakach w opanowaniu materiału danego przedmiotu.
4.3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
4.4. (Uchylono)


§ 5. Warunki udostępniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania uczniów:


5.1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniowie otrzymują do wglądu.
5.2. Prace pisemne mogą być przekazane do wglądu rodzicom:
· z inicjatywy i na zasadach określonych przez nauczyciela,
· na wniosek rodzica.
5.3. Uczniowie i rodzice zwracają otrzymane do wglądu prace pisemne w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Rodzic powinien podpisać otrzymane do wglądu prace pisemne
swojego dziecka.
5.4. Pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczycieli do końca roku szkolnego.


§ 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.


6.1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
6.2. (Uchylono)
6.3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6.4. Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych o uczniach przechowywane są u pedagoga szkolnego.
6.5. Nauczyciele i wychowawcy zapoznają się z zaleceniami poradni z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
6.6. (Uchylono)
6.7. (Uchylono)
6.8. Nauczyciele potwierdzają zapoznanie się z opiniami własnoręcznym podpisem na wykazie.


§ 7. Zasada ustalania oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki.


7.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki bierze się w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się               z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7.2. Z uwagi na specyfikę przedmiotów, takich jak plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne ocena uwzględnia w szczególności: przygotowanie ucznia do zajęć, wysiłek, staranność i dokładność wykonania pracy, ćwiczenia, aktywność, zaangażowanie w trakcie zajęć, wiedza i umiejętności teoretyczne.
7.3. Oceny za przygotowanie ucznia do zajęć oraz jego aktywność i zaangażowanie są wyszczególnione w odrębnych rubrykach i stanowią podstawę przy wystawianiu oceny końcowej (ocena ta w żadnym przypadku nie może być średnią wszystkich ocen cząstkowych).
7.4. Oceny cząstkowe za wykonywane prace, ćwiczenia i sprawdziany są dla ucznia i nauczyciela wskaźnikiem postępów ucznia.
7.5. Uzdolnienia plastyczne, muzyczne, manualne oraz sprawność fizyczna mogą być uwzględnione przy wystawianiu oceny najwyższej (celującej).


§ 8. Warunki zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, religii oraz zajęć edukacyjnych ”Wychowanie do życia
w rodzinie”.


8.1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
8.2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.
8.3 (Uchylono)
8.4. (Uchylono)
8.5. (Uchylono)
8.6. W szkole prowadzony jest rejestr zwolnień.
8.7. Decyzja Dyrektora Szkoły o zwolnieniu z zajęć obowiązkowych przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) w formie pisemnej.
8.8. Rodzic lub prawny opiekun pisemną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć potwierdza własnoręcznym podpisem.
8.9. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach z religii i „Wychowania do życia w rodzinie”, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.


Rozdział II


OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE


Część A – Ocenianie i klasyfikowanie z zajęć edukacyjnych w klasach I – III


§9. Informacje ogólne


9.1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia, zachowanie ucznia.
9.2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ocenianie bieżące, śródroczne i roczne.
9.3. (Uchylono)
9.4. (Uchylono)
9.5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9.6. (Uchylono)
9.7. (Uchylono)
9.8. (Uchylono)
9.9. (Uchylono)
9.10. (Uchylono)
9.11. (Uchylono)
9.12. (Uchylono)
9.13. (Uchylono)
9.14. (Uchylono)
9.15. (Uchylono)
9.16. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
9.17. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić:
a) o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;
b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
9.18. Ocena śródroczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. Wyjątek stanowi klasa I, w której obowiązuje tylko roczna ocena opisowa. Oryginał otrzymują rodzice, a kopia umieszczona jest w teczce klasy przechowywanej w sekretariacie.
9.19. Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i klasyfikacyjna zachowania na zakończenie roku szkolnego jest podsumowaniem pracy ucznia, umieszczona jest na świadectwie, w arkuszu ocen oraz w dzienniku lekcyjnym.
9.20. Wprowadza się odznakę „ Wzorowy Uczeń”. W/w odznaka przyznawana jest zgodnie z przyjętym regulaminem.
9.21. Informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce są przekazywane rodzicom (prawnym opiekunom) podczas organizowanych spotkań klasowych oraz indywidualnych rozmów na wniosek rodzica lub nauczyciela.


A.1. Ocenianie osiągnięć z zajęć edukacyjnych w klasach I – III.


§10. Wymagania edukacyjne w klasach I – III.


10.1. Fundamentalną zasadą oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów stanowią wymagania zawarte w obowiązującej podstawie programowej ( dla właściwego poziomu edukacji
wczesnoszkolnej) i realizowanym przez danego nauczyciela programie nauczania, natomiast kryteria wymagań programowych zawierają obszary edukacyjne i kompetencje ucznia w poszczególnych obszarach.


§11. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych w klasach I – III.


11.1. Nauczyciel klas I – III prowadzi dziennik lekcyjny, w którym może notować bieżącą ocenę pracy ucznia w postaci ocen cząstkowych. Sprawdza zeszyty ucznia, wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić lub wyeksponować.
11.2. Ocena bieżąca wyrażona jest w postaci symboli literowych.
11.3. Stosuje się sześciostopniową skalę literowo - procentową, której odpowiada następujący opis:

„S” – poziom najwyższy, otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, bezbłędnie i twórczo rozwiązuje zadania. Na testach punktowanych, sprawdzianach, kartkówkach otrzymuje 100% punktów z pracy zasadniczej oraz wykonuje bezbłędnie zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.
„A” – poziom wysoki, otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań. Na testach punktowanych, sprawdzianach, kartkówkach otrzymuje w punktacji od 91% do 100%.
„B” – poziom średni, otrzymuje uczeń, który w pełni nie opanował wiadomości i umiejętności, pracuje samodzielnie, rozwiązuje typowe zadania, popełnia drobne błędy. Na testach
punktowanych, sprawdzianach, kartkówkach otrzymuje w punktacji od 90% do 75%.
„C” – poziom niżej średni, otrzymuje uczeń, który samodzielnie radzi sobie wyłącznie z zadaniami o niskim stopniu trudności, z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania
i problemy. Na testach punktowanych, sprawdzianach, kartkówkach otrzymuje w punktacji od 51% do 74%
„D” – poziom niski, otrzymuje uczeń, który rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela, ma problemy z rozwiązywaniem prostych zadań i problemów. Na testach punktowanych,
sprawdzianach, kartkówkach otrzymuje w punktacji od 31% do 50%
„E” – poziom najniższy, otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności, nie radzi sobie nawet z pomocą nauczyciela z prostymi zadaniami i problemami. Na testach punktowanych, sprawdzianach, kartkówkach otrzymuje w punktacji poniżej 30%
11.4. Ocena z języka angielskiego jest oceną opisową.
11.5. Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) uczniowie uczestniczą w lekcjach religii/etyki, na których są oceniani według skali ocen cyfrowych: 6,5,4,3,2,1.
11.6. Jeżeli uczeń równocześnie uczestniczył w zajęciach religii i etyki, na świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy).


§12. Ocenianie śródroczne i roczne w klasach I – III.


12.1. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
12.2 Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu w klasach drugich i trzecich osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i śródrocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
12.3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w statucie szkoły.
12.4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach 1-3 uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane                    z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
12.5. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                  i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
12.6 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
12.7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.


A.2. Ocenianie zachowania w klasach I – III.


§13. Kryteria oceniania zachowania w klasach I – III.


13.1. Roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące obszary i kryteria:
1. Tworzenie obrazu siebie
a. Samoświadomość i samoocena
· Uczeń ma pozytywny obraz samego siebie.
· Uczeń wyciąga wnioski z zachowań własnych i innych.
· Uczeń jest świadomy swojego zachowania.
· Uczeń dokonuje samooceny.
· Uczeń próbuje ocenić swoje zachowanie.
· Uczeń obiektywnie ocenia własne zachowanie.
b. Wyrażanie emocji i uczuć
· Uczeń nazywa emocje i uczucia.
· Uczeń kontroluje własne reakcje emocjonalne.
· Uczeń wczuwa się w stany emocjonalne innych.
· Uczeń reaguje odpowiednio do sytuacji.
· Uczeń potrafi panować nad emocjami w sytuacjach trudnych.
· Uczeń uświadamia sobie i nazywa własne uczucia i emocje.
· Uczeń wczuwa się w stany emocjonalne innych osób.
2. Sposoby pracy
a. Samodzielność i koncentracja
· Uczeń stara się pracować samodzielnie i uważać w czasie pracy
· Uczeń pracuje samodzielnie i wykonuje zadania
· Uczeń stara się kończyć zadania
· Uczeń zawsze pracuje samodzielnie wytrwale
· Uczeń koncentruje się na poleceniach i toku lekcji
· Uczeń stara się pracować samodzielnie i uważać w czasie zajęć
· Uczeń pracuje samodzielnie i uważnie wykonuje zadania
· Uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie.
b. Aktywność i przygotowanie do zajęć
· Uczeń jest punktualny
· Uczeń systematycznie uczęszcza na wszystkie lekcje.
· Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach
· Uczeń jest aktywny i zawsze przygotowany do zajęć
· Uczeń chętnie podejmuje dodatkowe zadania oraz jest wzorowo przygotowany do zajęć
· Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i przynosi potrzebne rzeczy
c. Tempo i staranność pracy
· Uczeń pracuje w dobrym tempie, zwracając uwagę na staranność prac
· Uczeń dotrzymuje klasie tempa pracy i nie zapomina o staranności wykonywania zadań
· Uczeń wykonuje zadania dokładnie, starannie i w dobrym tempie
· Uczeń pracuje w umiarkowanym tempie, zwracając uwagę na staranność prac
3. Współpraca z innym
a. Praca w zespole
· Uczeń potrafi zgodnie współdziałać w grupie
· Uczeń przestrzega zasad obowiązujących w grupie
· Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach i zadaniach grupy
· Uczeń chętnie współdziała w grupie
b. Relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi
· Uczeń zna i przestrzega norm klasowych
· Uczeń potrafi zgodnie współdziałać z rówieśnikami
· Uczeń stosuje zwroty grzecznościowe
· Uczeń potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami i osobami dorosłymi
· Uczeń zna i respektuje reguły oraz zasady dotyczące norm współżycia w klasie i zachowuje właściwe relacje z osobami dorosłymi.
4. Zachowanie w różnych sytuacjach
· Uczeń wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego
· Uczeń wie, jak i do kogo można zwrócić się o pomoc.
· Uczeń wie jak należy zachować się na uroczystościach szkolnych.
· Uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek.
· Uczeń potrafi właściwie zachowywać się w miejscach publicznych.
· Uczeń w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.
13.2. W klasach I – III szkoły podstawowej roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania są ocenami opisowymi. W bieżącym ocenianiu stosuje się następującą skalę ocen zachowania
przedstawionych za pomocą następujących symboli:
A – bardzo dobrze, uczeń spełnia kryteria podane w obszarach oceny z zachowania
B – dobrze, uczeń zazwyczaj spełnia wymienione kryteria obszarów
C – zadowalająco, zdarza mu się łamać wymienione kryteria obszarów z zachowania
D – niezadawalająco (uczeń, który nie spełnia większości wymaganych kryteriów obszarów ocenianych z zachowania.
13.3.
a) ocenę z zachowania ustala nauczyciel-wychowawca, uwzględniając:
- opinię innych nauczycieli uczących ucznia,
- opinię pracowników szkoły.
b) ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.


Część B – ocenianie i klasyfikowanie w klasach IV – VI


B.1. Ocenianie bieżące w klasach IV – VI.


§14. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
14.1. Przewiduje się następujące formy sprawdzania dydaktycznych osiągnięć uczniów:
· prace pisemne (np. wypracowania, testy, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, dyktanda),
· wypowiedzi ustne (odpowiedzi na pytania, dyskusje, recytacje, aktywność na lekcji),
· ćwiczenia praktyczne (praca w grupach, prezentacje, wystawki),
· prace domowe wszelkiego typu,
· prace dodatkowe.
14.2. Za dłuższą pracę pisemną (klasówkę, pracę klasową, sprawdzian) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia przeprowadzaną z całą klasą i trwającą ponad 20 minut.
· Praca klasowa (klasówka) obejmuje wiadomości i umiejętności z całego działu, a sprawdzian - z części działu (więcej niż trzech tematów, zagadnień).
· Każda całogodzinna kontrolna praca pisemna powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą.
· Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie napisał pracy klasowej lub sprawdzianu z całą klasą, to powinien to
uczynić w innym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
· Uczeń, który nie napisze pracy klasowej (sprawdzianu) w wyznaczonym przez nauczyciela innym terminie, otrzymuje za tę pracę ocenę niedostateczną.
14.3. Jako krótszą pracę pisemną (kartkówkę) uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 20 minut) z zakresu co najwyżej 3 tematów (zagadnień), stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki.
14.4.Nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału do pisemnej pracy kontrolnej.
14.5.Nauczyciel informuje uczniów o przewidywanej, pisemnej kontroli wiadomości:
· prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
· sprawdziany zapowiadane są z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
· o kartkówkach należy powiadomić na poprzedniej lekcji,
· sprawdzanie wiadomości ucznia z ostatniej lekcji w formie pisemnej może być niezapowiedziane.
14.6. Przewidziany termin pisemnej pracy kontrolnej nauczyciel zobowiązany jest odnotować w dzienniku lekcyjnym.
14.7.W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie 5 prac pisemnych, w tym co najwyżej dwie dłuższe prace pisemne (klasówki, sprawdziany).
14.8.W ciągu dnia mogą odbyć się co najwyżej dwie prace pisemne, w tym co najwyżej jedna dłuższa praca pisemna.
14.9.W sytuacjach szczególnych dopuszcza się możliwość przekroczenia limitów wymienionych w punktach 14.7 lub 14.8 po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z zespołem klasowym.
14.10.Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni.


§ 15. Skala i sposoby oceniania bieżącego


15.1.Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się według skali:
a. stopień celujący cel 6;
b. stopień bardzo dobry bdb 5;
c. stopień dobry db 4;
d. stopień dostateczny dst 3;
e. stopień dopuszczający dop 2;
f. stopień niedostateczny ndst 1.
Przy ustalaniu ocen bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
15.2.Ocenianie ucznia dokonuje się na podstawie: prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, wykonywania ćwiczeń praktycznych, zadań domowych, prac nadobowiązkowych, prowadzenia notatek, obserwacji aktywności ucznia, udziału w konkursach, zaangażowania ucznia w proces uczenia się.
15.3.W zależności od nauczanego przedmiotu nauczyciel dobiera najbardziej mu odpowiadające formy i narzędzia oceniania i precyzuje je w przedmiotowych systemach oceniania.
15.4.Obowiązują następujące kryteria wystawiania stopni cząstkowych z pisemnych prac kontrolnych oraz innych prac, które oceniane są w skali punktowej: ocena przedmioty ścisłe, przyroda j.polski, hsp języki obce
niedostateczny      0 -30%              0 – 39%           0 – 39%            0 – 39%
dopuszczający      31% - 50%        40 – 49%         40 – 50%          40 – 54%
dostateczny           51% - 74%       50 – 74%         51 – 69%           55 – 74%
dobry                    75% - 90%        75 – 89%         70 – 89%           75 – 89%
bardzo dobry        91% - 100%      90 – 100%        90 – 100%        90 – 100%
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100% punktów z pracy zasadniczej oraz wykonał bezbłędnie zadanie dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.
15.5.Umieszczenie w pracy zadania na ocenę celującą nie jest obowiązkowe, ale uzależnione od stopnia trudności materiału i jego zakresu.
15.6. (uchylono)
15.7.Na bieżąco oceniania jest praca domowa ucznia. Przewidywana liczba ocen za pracę domową w semestrze:
· z języka polskiego i matematyki – minimum dwie oceny,
· z przyrody, hsp, języków obcych – minimum jedna ocena
15.8.Wskazane jest propagowanie wśród uczniów zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena).
15.9. Przewidywana ilość ocen cząstkowych w semestrze:
· przy 1 godz. tygodniowo – minimum 3 oceny cząstkowe w semestrze,
· przy 2 godz. zajęć tygodniowo i zajęciach z wf – minimum 4 oceny cząstkowe,
· przy 3 i więcej godz. zajęć tygodniowo (oprócz wf) – minimum 5 ocen cząstkowych.
W szczególnych przypadkach przy dużej liczbie opuszczonych godzin lekcyjnych przez ucznia dopuszczana jest mniejsza ilość ocen – minimum 3 oceny.
15.10.Ważność ocen cząstkowych:
Przede wszystkim pod uwagę bierze się kolejno:
a) prace pisemne ucznia – testy, sprawdziany, klasówki pisane w klasie;
b) odpowiedzi ustne,
c) aktywność na lekcji,
d) prace domowe,
e) prace dodatkowe.


§ 16. Zasady poprawiania ocen cząstkowych


16.1. Istnieje możliwość poprawy ocen niekorzystnych uzyskanych z prac pisemnych i odpowiedzi ustnych.
16.2. Poprawa ocen cząstkowych jest dobrowolna.
16.3. Uczeń może poprawić ocenę cząstkową tylko raz.
16.4. O poprawę oceny cząstkowej wnioskuje uczeń.
16.5. Forma poprawy powinna być zgodna lub zbliżona do formy uzyskania poprawianej oceny.
16.6. Uczeń może poprawić w ciągu semestru:

 • dwie dowolne oceny cząstkowe poniżej oceny dobrej z przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi co najmniej 3 godziny (z wyjątkiem zajęć z wf),
 • jedną dowolną ocenę poniżej oceny dobrej z zajęć wf oraz z tych przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi maksymalnie 2 godziny.
 • w powyższym limicie jest możliwość poprawy tylko jednej oceny dobrej za zgodą nauczyciela

16.7. Za zgodą nauczyciela istnieje możliwość poprawiania ocen niedostatecznych poza limitami określonymi w punkcie 16.6.
16.8. Formę i termin poprawy ustala nauczyciel i informuje o niej ucznia.
16.9. Jeżeli uczeń nie stawi się na umówiony termin poprawy bez usprawiedliwienia, to traci jedną z możliwości poprawy w danym semestrze.
16.10. Każdy stopień uzyskany w wyniku poprawienia oceny wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia, obydwa stopnie umieszczone są w jednym nawiasie np. [4 5]


§ 17. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć.


17.1. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć.
17.2. Zgłoszenie nieprzygotowania nie obejmuje zapowiedzianych prac pisemnych.
17.3. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji, brak zadania domowego, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym używając symbolu dostępnego w dzienniku elektronicznym, np. minus (-) lub np.
17.4. W przypadku niepoinformowania nauczyciela o nieprzygotowaniu do zajęć uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.
17.5. Odnotowywanie nieprzygotowań i braków:
W zależności od liczby zajęć tygodniowo ustala się, iż -
· przy 1 godz. zajęć tygodniowo 2 nieprzygotowania dają stopień niedostateczny
· przy 2 godz. zajęć tygodniowo 3 nieprzygotowania dają stopień niedostateczny,
· przy 3 i więcej godz. zajęć tygodniowo 4 nieprzygotowania dają stopień niedostateczny.


§ 18. Sposoby informowania rodziców o bieżących postępach i trudnościach ucznia w nauce.


18.1. Rodzic (prawny opiekun) na bieżąco zapoznaje się z ocenami wpisanymi przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, dzienniczka, na pisemnych pracach
kontrolnych wydanych rodzicom do wglądu.
18.2. Rodzic (prawny opiekun), który uczestniczy w spotkaniach z wychowawcą na bieżąco jest informowany o postępach ucznia (może otrzymać pisemny wykaz wszystkich ocen
cząstkowych, z których dowiaduje się, czy w procesie nauki zaistniały jakieś trudności),
18.3. Rodzic (prawny opiekun), po telefonicznym ustaleniu terminu z nauczycielem ma możliwość spotkania i rozmowy z każdym nauczycielem w celu ustalenia przyczyn niepowodzeń i sposobów pokonania trudności.
18.4. Rodzic (prawny opiekun), który nie uczestniczy w spotkaniach z wychowawcą oraz nie kontaktuje się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, nie może powoływać się na brak informacji o zagrożeniach i postępach dziecka w nauce i zachowaniu.


B.2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI.


§19. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI


19.1. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne lub poziomy wymagań przygotowują nauczyciele lub zespoły nauczycieli.
19.2. Wymagania edukacyjne są zgodne z obowiązującą podstawą programową oraz z realizowanymi programami, zawartymi w szkolnym zestawie programów nauczania.
19.3. Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny szkolne:
a) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 •  posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza treści określone w programie nauczania z danego przedmiotu,
 • opanował wiedzę i umiejętności wymagane podstawą programową na ocenę minimum bardzo dobrą,
 • samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela rozwija własne uzdolnienia (np.
 • uczęszcza na dodatkowe zajęcia przedmiotowe, szkolne lub pozaszkolne,
 • rozwiązuje/wykonuje dodatkowe zadania o podwyższonym stopniu trudności z własnej inicjatywy lub zlecone przez nauczyciela),
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, proponuje nietypowe rozwiązania,
 •  uczestniczy w konkursach i zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych, osiąga sukcesy w konkursach/zawodach szkolnych i pozaszkolnych lub w przypadku braku osiągnięć spełnia poniższe wymagania:
 • wyróżnia się w prezentowaniu swojej wiedzy/umiejętności na forum klasy lub/i szkoły (akademie, festiwale i inne uroczystości),
 • przygotowuje pomoce naukowe, prezentacje, projekty do wykorzystania na lekcji,
 • wykonuje prace dodatkowe zaproponowane przez nauczyciela w określonej ilości oraz jakości odpowiadającej ocenie celującej.

b) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania zdanego przedmiotu,
 •  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

c) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania z danego przedmiotu, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe;
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

d) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania z danego przedmiotu na poziomie wymagań podstawowych;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

e) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu treści ustalonych na poziomie wymagań podstawowych z danego przedmiotu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności z pomocą nauczyciela.

f) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu w zakresie wymagań koniecznych, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danej dziedziny edukacyjnej,
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • ocena niedostateczna musi być uzasadniona w formie opisowej.

19.4. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych są formułowane osobno dla każdego poziomu edukacyjnego i każdego przedmiotu.
19.5. Sformułowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne są zawarte w Przedmiotowych Systemach Oceniania (PSO), stanowią integralną część WSO.


§ 20. Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej.


20.1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.
20.2. I semestr trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do dnia posiedzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej.
20.3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez radę pedagogiczną na początku każdego roku szkolnego zależnie od terminu ferii zimowych.
20.4. II semestr rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przeprowadzenia Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej do dnia
zakończenia roku szkolnego.
20.5. Termin klasyfikacji końcoworocznej uzależniony jest od terminu zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych i ustalany jest każdorazowo przez Dyrektora Szkoły.
20.6. Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji rocznej odbywa się nie wcześniej niż na 7 dni przed terminem zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.


§ 21. Skala i forma ustalania śródrocznych ocen z zajęć edukacyjnych.


21.1. Klasyfikacja śródroczna z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
21.2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia.
21.3. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI ustala się w stopniach według skali:
a) stopień celujący cel 6;
b) stopień bardzo dobry bdb 5;
c) stopień dobry db 4;
d) stopień dostateczny dst 3;
e) stopień dopuszczający dop 2;
f) stopień niedostateczny ndst 1.
Przy ustalaniu ocen śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.
21.4. Oceny bieżące oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
21.5. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne.
21.6. Ilość ocen cząstkowych, będących podstawą do wystawienia oceny śródrocznej jest uzależniona od tygodniowego wymiaru godzin oraz powinna uwzględniać specyfikę każdego przedmiotu (p. §15.9)
21.7. Ocena końcowa musi być wypadkową ocen cząstkowych, ale nie powinna być ustalana jako średnia z ocen bieżących.
21.8. Ocenom cząstkowym nadaje się odpowiednie znaczenie (wagę) w zależności, czego dotyczyły - największą wagę nadaje się pracom pisemnym pisanym w klasie (p. §15.10, §7.2).
21.9. Oceny klasyfikacji śródrocznej powinny być wpisane do dziennika lekcyjnego nie później niż 1 dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
21.10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne wpisuje się do dziennika cyframi, zgodnie z zasadami działania dziennika elektronicznego.
21.11. Ocena klasyfikacyjna wystawiona zgodnie z przyjętym szkolnym systemem oceniania, nie może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną.
21.12. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
21.13. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków – zajęcia wyrównawcze, reedukacyjne, pomoc psychologiczno – pedagogiczną.


§ 22. Informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.


22.1. Na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej na spotkaniu z rodzicami nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem
wychowawców klas poinformują rodziców (prawnych opiekunów) ucznia:

 • przewidywanych ocenach niedostatecznych
 • przewidywanym nieklasyfikowaniu z jednego lub kilku przedmiotów
 • obniżonej ocenie zachowania (nieodpowiedniej i nagannej).

22.2. Dokumentację potwierdzającą zapoznanie się z w/w informacjami stanowi lista obecności z podpisami rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) dokumentację stanowi podpis ucznia potwierdzający odebranie w/w informacji.
22.3. Na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem jego rodziców - prawnych opiekunów) w formie ustnej o przewidywanych dla niego śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o przewidywanej śródrocznej ocenie zachowania.


§ 23. Skala i forma ustalania rocznej oceny z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI


23.1. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na:

 • podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
 • ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

23.2. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
23.3. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący cel 6;
b) stopień bardzo dobry bdb 5;
c) stopień dobry db 4;
d) stopień dostateczny dst 3;
e) stopień dopuszczający dop 2;
f) stopień niedostateczny ndst 1.
Przy ustalaniu ocen rocznych nie stosuje się plusów i minusów.
23.4. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
23.5. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych (ujętych w planie lekcji) zajęć edukacyjnych uwzględnia oceny cząstkowe z dwóch semestrów i pracę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
23.6. Laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną ocenę klasyfikacyjną
23.7. Roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych (dodatkowych - ujętych w planie lekcji) zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe (dodatkowe) zajęcia edukacyjne.
23.8. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły i na pisemny wniosek rodzica może nie być wpisywana na świadectwie.
23.9. Roczne oceny klasyfikacyjne wpisuje się do dziennika lekcyjnego cyframi, zgodnie z zasadami działania dziennika elektronicznego.
23.10. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
23.11. Roczna ocena klasyfikacyjna wystawiona zgodnie z przyjętym szkolnym systemem oceniania, nie może być uchylona lub zmieniona decyzją administracyjną.
23.12. Jeżeli uczeń równocześnie uczestniczył w zajęciach religii i etyki, na świadectwie szkolnym umieszcza się ocenę dla niego korzystniejszą (bez adnotacji, którego przedmiotu ona dotyczy) i tę ocenę wlicza się do średniej ocen.


§ 24. Sposoby i terminy informowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.


24.1. Na miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem
wychowawców klas informują rodziców (prawnych opiekunów) ucznia:
· przewidywanych ocenach niedostatecznych
· przewidywanym nieklasyfikowaniu z jednego lub kilku przedmiotów
· obniżonej ocenie zachowania (nieodpowiedniej i nagannej).
24.2. Na minimum 2 tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
24.3. Informację o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia wychowawca klasy poprzez wykaz
proponowanych ocen (na piśmie).
24.4. : Dokumentacją potwierdzającą zapoznanie się z w/w informacjami stanowi lista obecności z podpisami rodziców (prawnych opiekunów). W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) dokumentację stanowi podpis ucznia potwierdzający odebranie w/w informacji.


Część B.3 – ocenianie zachowania w klasach IV – VI


§ 25. Zasady oceniania zachowania uczniów


25.1. Ocenianie zachowania ma za zadanie:

 • wspieranie rozwoju osobowego ucznia
 • umacnianie poczucia własnej wartości ucznia
 • ukierunkowanie dzieci na zachowania pozytywne
 • sprzyjanie współpracy koleżeńskie.
 • przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie
 • wytwarzanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla innych

25.2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
 • dbanie o honor i tradycje szkoły (udział w życiu klasy, szkoły i środowiska)
 • dbanie o piękno mowy ojczystej
 • dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych
 • okazywanie szacunku innym osobom

25.3. Śródroczną i roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania w klasach IV – VI ustala się wg następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 •  nieodpowiednie
 •  naganne

25.4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem ust. 25.5)

 25.5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania.
25.6. (Uchylono)
25.7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
25.8. Ocena zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym obserwowaniu oraz dokumentowaniu postępowania ucznia.
25.9. Zachowanie ucznia SP 141 ocenia się w ośmiu kategoriach stosując system punktowy:
I) kultura osobista 0 – 8 pkt
II) słownictwo 0 – 3 pkt
III) pilność 0 – 5 pkt
IV) frekwencja 0 – 5 pkt
V) obowiązkowość 0 – 3 pkt
VI) bezpieczeństwo i zdrowie 0 – 3 pkt
VII) porządek 0 – 1 pkt
VIII) zaangażowanie i zainteresowania 0 – 5 pkt
razem: 33 pkt
25.10. Kryteria oceny w kategoriach:
I) KULTURA OSOBISTA
Uczeń przestrzega norm kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach a w szczególności:
a) odnosi się z szacunkiem do osób dorosłych i kolegów,
b) jest koleżeński i życzliwy,
c) zachowuje się właściwie na lekcjach,
d) reaguje na uwagi zwrócone mu przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły (w czasie lekcji, przerw, podczas wycieczek),
e) zachowuje się kulturalnie w środkach lokomocji, w teatrze, kinie, na koncertach, zawodach, itp.),
f) tworzy pozytywną atmosferę w klasie i w szkole,
g) jest tolerancyjny, szanuje poglądy, przekonania i wyznania innych.
II) SŁOWNICTWO
Uczeń dba o piękno mowy ojczystej:
a) prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,
b) jest wrażliwy na estetykę i poprawność wypowiedzi,
c) stosownie odnosi się do nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i innych osób,
d) nie używa słownictwa obraźliwego dla innych i wulgaryzmów.
III) PILNOŚĆ
Uczeń jest zaangażowany w zdobywanie wiedzy i umiejętności:
a) sumiennie przygotowuje się do zajęć,
b) systematycznie odrabia prace domowe,
c) na bieżąco uzupełnia zaległości,
d) osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,
e) w celu poprawy efektów uczenia się korzysta w form pomocy organizowanych na terenie szkoły (np. zajęcia wyrównawcze, reedukacja).
IV) FREKWENCJA
Uczeń systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia:
a) nie wagaruje,
b) nie spóźnia się na lekcje,
c) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.
V) OBOWIĄZKOWOŚĆ
Uczeń wypełnia obowiązki wynikające z Regulaminu Szkoły:
a) dotrzymuje ustalonych terminów (przekazywanie usprawiedliwień i zwolnień, zwrot sprawdzianów, książek do biblioteki, itp.),
b) posiada dzienniczek,
c) zmienia obuwie,
d) wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac,
e) jest ubrany stosownie do okoliczności.
VI) BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
Uczeń stosuje zasady bezpiecznego zachowania się na lekcjach, przerwach i wycieczkach szkolnych:
a) nie stwarza zagrożeń dla siebie i innych tj. bieganie, szarpanie i popychanie innych, bujanie się na krzesłach, wychylanie się przez okno, rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami, itp.,
b) nie przynosi do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
c) nie opuszcza terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych,
d) zachowuje ostrożność przy przechodzeniu przez jezdnię i korzystaniu ze środków komunikacji,
e) podczas wyjść poza szkołę stosuje się do zaleceń opiekuna,
f) reaguje w sytuacjach niebezpiecznych,
g) dba o higienę osobistą,
h) nie stosuje używek (tytoniu, alkoholu, środków odurzających).
VII) PORZĄDEK
Uczeń dba o estetykę otoczenia:
a) nie zaśmieca terenu klasy, szkoły i środowiska,
b) szanuje mienie prywatne, szkolne i pozaszkolne,
c) dba o porządek swojego miejsca pracy przed, w czasie i po zajęciach,
d) docenia pracę innych,
e) reaguje na przejawy wandalizmu.
VIII) ZAANGAŻOWANIE I ZAINTERESOWANIA
Uczeń dba o swój rozwój osobowy:
a) uczestniczy w dodatkowych zajęciach rozwijających jego umiejętności, zdolności i zainteresowania,
b) przystępuje do konkursów i zawodów,
c) wykonuje prace na rzecz klasy, szkoły i/lub środowiska,
d) wdraża w życie klasy i szkoły własne propozycje i pomysły.
25.11. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (p. §22.12 pkt 3)
25.12. Ustalenia końcowe:
1. Ocena dobra jest oceną wyjściową.
2. Oceny zachowania dokonuje się 2 razy w roku ( raz w semestrze).
3. Przed końcem semestru wychowawca zbiera dodatkowe informacje dotyczące zachowania:

 • od uczniów swojej klasy (w tym samoocena ucznia),
 • w kategoriach KULTURA i PILNOŚĆ od co najmniej sześciorga nauczycieli uczących w danej klasie (wypełnia dwie tabele punktowe),
 • w pozostałych kategoriach – analizuje wpisy w dzienniku lekcyjnym, karcie obserwacji klasy, zeszycie uwag i pochwał.

4. W przypadku uzyskania przez ucznia 0 punktów w jednej lub więcej kategorii należy stosować następujące zasady:

 • Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż bardzo dobra, jeśli otrzymał 0 punktów w jednej kategorii /niezależnie od ilości zdobytych punktów/.
 • Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra, jeśli otrzymał 0 punktów w dwóch kategoriach, ale żadna z tych kategorii nie należy do grupy: KULTURA.

SŁOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO /niezależnie od ilości zdobytych punktów/.

 • Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna:
 • jeśli otrzymał 0 punktów w dwóch kategoriach, a przynajmniej jedna z tych kategorii należy do grupy: KULTURA, SŁOWNICTWO,

BEZPIECZEŃSTWO /niezależnie od ilości zdobytych punktów/

 • jeśli otrzymał 0 punktów w trzech kategoriach /niezależnie od ilości zdobytych punktów/.
 • Wychowawca może odjąć do 4 punktów od sumy końcowej za rażące przekroczenie ustalonych kryteriów oceniania.

6. Wychowawca otrzymuje do swojej dyspozycji dodatkowe 2 punkty, które może przyznać uczniowi za wyróżniającą postawę w dowolnej kategorii (lub po 1 punkcie w dwóch
dowolnych kategoriach).
7. Uczeń w ciągu semestru może uzyskać maksymalnie 33 punkty wynikające z ośmiu kategorii i 2 punkty dodatkowe od wychowawcy (razem 35 punktów).
8. Przed ustaleniem oceny końcowej w danym semestrze sumuje się punkty z poszczególnych kategorii, a następnie stosuje tabelę przeliczeniową.


Ocena zachowania

naganne                     punkty poniżej 4

nieodpowiednie         4 - 10       

poprawne                   11-16

dobre                         17-23           
bardzo dobre             24-29

wzorowe                   30 i więcej


9. Pełną dokumentację dotyczącą oceny zachowania uczniów (kartę obserwacji klasy, zeszyt uwag i pochwał, tabele oceniania w kategoriach KULTURA i PILNOŚĆ oraz punkty przyznane w wyniku klasyfikacji) wychowawca przechowuje w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu roku szkolnego.
10. Uwagę (pochwałę) zgłoszoną ustnie do wychowawcy należy odnotować w dzienniku, zeszycie klasowym lub na karcie obserwacji zachowania uczniów. Uwagę (pochwałę) wpisuje nauczyciel zgłaszający, jeśli uczy w danej klasie. W przeciwnym przypadku (zgłoszenie od nauczyciela nie uczącego w danej klasie lub innego pracownika szkoły) informację odnotowuje wychowawca.
11. Kropki na karcie obserwacji zachowania mają charakter upomnień. Poważne uchybienia należy wpisać w formie informacji pisemnej (do dziennika lub zeszytu klasowego).
25.13. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi
25.14. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.


Rozdział III


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 26. Zasady postępowania w przypadku nieklasyfikowania ucznia


26.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej     z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
26.2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
26.3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
26.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
· realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
· spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
26.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 26.4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
26.6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 26.4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
26.7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 26.8.
26.8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
26.9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
26.10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 26.2, 26.3 i 26.4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
26.11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 26.4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

26.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 26.4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
26.13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
26.14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 26.10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 26.4 pkt 2 - skład komisji;
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 • egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

26.15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
26.16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" lub „nieklasyfikowana”.


§ 27. Zgłaszanie zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.


27.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
27.2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 •  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

27.3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 27.2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
27.4. W skład komisji wchodzą:

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowiskokierownicze - jako przewodniczący komisji,
b . wychowawca klasy,
c. wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d. pedagog,
e. psycholog,
f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g. przedstawiciel rady rodziców.


27.5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 27.4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
27.6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 26.1.
27.7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a. skład komisji,
b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c. zadania (pytania) sprawdzające,
d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a. skład komisji,
b. termin posiedzenia komisji,
c. wynik głosowania,
d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
27.8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 27.7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
27.9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 27.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego                 w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
27.10. Przepisy ust. 27.1-27.9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że
termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


§ 28. Warunki promowania ucznia


28.1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 28.6.
28.2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 28.4 i § 29.10. W przypadku uzyskania oceny nagannej    z zachowania stosuje się §25.5.
28.3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
28.4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,   w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
28.5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 28.2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 29.10.
28.6. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
28.7. Uczeń szkoły podstawowej, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.


§ 29. Egzaminy poprawkowe


29.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
29.2. (Uchylono)
29.3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
29.4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
29.5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
29.6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 29.5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
29.7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
· skład komisji;
· termin egzaminu poprawkowego;
· pytania egzaminacyjne;
· wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
29.8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
29.9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 29.10.
29.10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.


§ 30. Ukończenie szkoły


30.1.Uczeń kończy szkołę podstawową:

 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 30.2 i 30.3;
 • jeżeli z zachowania uzyskał ocenę wyższą niż naganną. W przypadku uzyskania oceny nagannej stosuje się §25.5.
 • jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o których mowa w ust.30.4, z zastrzeżeniem ust. 30.3.

30.2.Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 30.1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
30.3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
30.4. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany „sprawdzianem”.


 

Comments