ชุดที่ ๑เรื่องความหมายและความสำคัญของภาษา

แบบทดสอบเรื่องความหมายและความสำคัญของภาษา       ชัชวลัย บัวทรัพย์

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

๑.  ข้อใดเป็นสันนิษฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับความแตกต่างในการเขียนสมัยพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเขียนคำว่า

    “หีน กดึง ปตู” ตรงกับคำว่า “หิน กระดิ่ง ประตู” ในสมัยปัจจุบันตามลำดับ  oct41

๑.     ในสมัยสุโขทัยยังไม่มีการกำหนดภาษาไทยมาตรฐาน

๒.   สมัยสุโขทัยไม่มีพจนานุกรม ทำให้คนเขียนสะกดผิด

๓.    คนสมัยสุโขทัยออกเสียงคำต่างกับคนสมัยปัจจุบันจึงเขียนต่างกัน

๔.    การจารึกอักษรบนหินยากกว่าการเขียน จึงต้องสะกดคำให้ง่ายที่สุด เพื่อจะได้จารึกง่ายด้วย

๒.  คำว่า “ยาย” ในภาษากรุงเทพฯ มีใช้ต่างออกไปในภาษาถิ่นอื่น เช่น ภาษาลำพูนใช้ “อุ๊ย” ภาษาสกลนครใช้ 

      “แม่เฒ่า”   ข้อใดอธิบายลักษณะของภาษาข้างต้นo42

๑.     ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษยฺใช้สื่อความหมาย

๒.   ภาษาถิ่นหมายถึงภาษาที่แตกต่างกันตามถิ่นที่อยู่

๓.    เสียงในภาษาไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับความหมาย

๔.    ลักษณะภาษาถิ่นต้องแตกต่างกับภาษามาตรฐาน

.   ข้อใดใช้ภาษาได้เหมาะสมสำหรับการเขียนรายงานทางวิชาการ m43

๑.     กระบองเพชรเป็นพันธุ์ไม้ที่แปลกประหลาดพิสดารที่สุดอย่างหนึ่งและอยู่คู่โลกมาแล้ว ไม่รู้กี่ล้านปี

๒.   กระบองเพชรบางพันธุ์สุดสวยงดงามในเรื่องของลำต้น   กิ่งก้านสาขาแถมยังมีดอกที่หอมลึกซึ้ง

๓.    ข้อดีของการเลี้ยงกระบองเพชรคือยาฆ่าแมลงแทบไม่ต้องใช้   ปุ๋ยก็ใช้น้อยและใส่ห่างกว่าพืชชนิดอื่น ๆ

๔.    คนส่วนใหญ่มักเชื่อว่ากระบองเพชรเป็นพืชที่พบได้เฉพาะในทะเลทรายเท่านั้น   แท้ที่จริงสามารถพบ

แทบทุกสภาพภูมิอากาศ

.  ข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง oct 43

๑.     ภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาราชการ

๒.   ภาษาไทยมีการออกเสียงหนังเสียงเบา

๓.    ภาษาไทยรับคำจากภาษาอื่นในรูปศัพท์เดิมเป็นส่วนใหญ่

๔.    คนไทยบางคนออกเสียงพยัญชนะบางเสียงตามเสียงภาษาอังกฤษ

๕.  เสียงควบกล้ำในข้อใดไม่ปรากฏในระบบเสียงภาษาไทย

๑.     บรั่นดี

๒.   นิวเคลียส

๓.    อิเควเตอร์

๔.    เพนกวิน

๖.  ข้อใดไม่ถูกต้อง m44

๑.     ภาษาทุกภาษามีลักษณะร่วมกันคือใช้เสียงสื่อความหมาย ประกอบด้วยหน่วยเล็กซึ่งรวมกันเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น

๒.   วัจนภาษาคือถ้อยคำที่มนุษย์ใช้พูดเพื่อสื่อความหมาย ดังนั้นผู้ใช้ภาษาจึงต้องเป็นมนุษย์เท่านั้น และสิ่งที่สื่อความหมายก็คือเสียงพูด

๓.    เสียงที่ใช้อยู่ในแต่ละภาษามีจำนวนไม่รู้จบ เราสามารถนำเสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์มาสร้างเป็นคำได้จำนวนมากเพื่อสื่อสารกับคนในสังคม

๔.    การที่คนไทยเรียกละอองน้ำที่แข็งเย็นมีลักษณะเป็นปุยว่าหิมะ คนอังกฤษเรียกสโนว์ คนญี่ปุ่นเรียกยุติเป็นเรื่องการตกลงกันของคนในแต่ละกลุ่ม ไม่ได้เป็นเพราะความสัมพันธ์ของเสียงกับความหมายแต่อย่างใด

๗.  ข้อใดไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงของภาษา o44

๑.     “เพ็ญ” เป็นคำที่มาจากภาษาเขมร มีความหมายว่า “เต็ม”

๒.   “วิสัยทัศน์” เป็นศัพท์บัญญัติของคำว่า “vision” ในภาษาอังกฤษ

๓.    “พอ” เมื่อเปลี่ยนเสียงเป็น “พ่อ” จะมีความหมายต่างไป

๔.    “เพื่อ” เดิมใช้เป็นคำบุพบทบอกเหตุ ปัจจุบันใช้เป็นบุพบทบอกจุดมุ่งหมาย

๘.  ข้อใดกล่าวถึงธรรมชาติของภาษาไม่ถูกต้อง  m45

๑.     เสียงในภาษาใด ๆ อาจเพิ่มจำนวนขึ้นได้ถ้ายืมคำภาษาอื่นมาใช้ โดยมิได้ดัดแปลงเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาของตน

๒.   เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือความคิดของคนในสังคมเปลี่ยนไป ย่อมมีผลทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ

๓.    เสียงในภาษามีจำนวนจำกัด แต่มนุษย์สามารถสร้างประโยคได้ต่อไปเรื่อย ๆ โดยไม่จำกัดจำนวน

๔.    คนต่างชาติกันใช้คำคล้ายคลึงกันเพราะเสียงสัมพันธ์กับความหมาย

๙.  ข้อใดไม่ใช่ธรรมชาติของภาษา o45

๑.     ภาษาของสังคมหนึ่งอาจถูกสังคมอื่นยืมไปใช้และสร้างความเจริญให้สังคมใหม่นั้นได้

๒.   ผู้ใช้ภาษาสามารถแต่งประโยคใหม่ ๆ ขึ้นมาได้ทุกวันทแม้จะไม่ใช่ประโยคที่เคยเรียนจากพ่อแม่

๓.    ภาษาประกอบขึ้นด้วยเสียงและความหมาย การศึกษาภาษาพูดจะทำให้รู้ลักษณะแท้จริงของภาษา

๔.    ผู้ใช้ภาษาจากสังคมหนึ่งจะสามารถเข้าใจภาษาของสังคมอื่นได้ถ้าภาษานั้นมีระบบการเขียนที่แน่นอน

๑๐.   ข้อใดไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงของภาษา m46

๑.     ทางเท้า อาจใช้ทับศัพท์ว่าฟุตบาท หรือใช้ศัพท์บัญญัติว่า บาทวิถี

๒.   จึ่ง เป็นคำที่แผลงมาจาก จึง มีความหมายเหมือนกัน มักใช้ในคำประพันธ์

๓.    ดี ในข้อความว่า คนดี ทำดี ดีแตก ถือเป็นคำคำเดียวกัน แต่ทำหน้าที่ต่างกัน

๔.    ถ้า และ หาก เมื่อนำมาซ้อนกันเป็น ถ้าหาก จะใช้เป็นคำเชื่อมบอกเงื่อนไข เช่นเดียวกับ ถ้า และ  หาก

๑๒.  ข้อใดแสดงว่าภาษาไทยกำลังมีการเปลี่ยนแปลง o46

๑.     “มอง” ภาษาเหนือใช้ “ผ่อ” ภาษาอีสานใช้ “เบิ่ง” และภาษาใต้ใช้ “แล”

๒.   “ เรียน รัก” ในภาษากรุงเทพฯ ออกเสียงเป็น “เฮือน ฮัก” ในภาษาถิ่นเหนือ

๓.    “ส่งสินค้าออก” ปัจจุบันใช้ “ส่งออกสินค้า”

๔.    “ดิฉัน” แต่เดิมทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้เป็นสรรพนามแทนตัว

๑๓.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา m47

๑.     มีเสียงวรรณยุกต์                                                         

๒.   แปรและเปลี่ยนได้

๓.    มีจำนวนเสียงจำกัด

๔.    มีคำเกิดใหม่ ดำรงอยู่และตายไป

๑๔.   ข้อใดไม่ถูกต้อง o47

๑.     ภาษาเป็นมรดกทางสังคม

๒.   ภาษาเป็นเครื่องจรรโลงทางวัฒนธรรม

๓.    ภาษาเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติ

๔.    ทุกชาติย่อมมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตน

๑๕.  ข้อใดเป็นคำที่เกิดจากการเลียนเสียงธรรมชาติทุกคำ o net49

๑.     ตุ๊กแก  ต๊อกแต๊ก ต้วมเตี้ยม

๒.   ออดแอด อุ้ยอ้าย อู๊ดอี๊ด

๓.    โหวย ๆ หวีด หวูด ๆ

๔.    โครม ๆ คึก คิก ๆ

๑๖.  ข้อใดเป็นอวัจนภาษา o net49

๑.     กบิลพรหมตั้งปัญหาท้าธรรมบาล                   ให้กล่าวขานแก้ไขในปัญหา

๒.   อภิวันท์อัญชลีสี่นักเรียน                                 ผู้ส่องเทียนนำทางสร้างวรรณศิลป์

๓.    คำสัญญาที่ให้ไว้แต่ก่อน                                 เหมือนสายลมอ่อนอ่อนผ่านไปมา

๔.    วันครอบครัวพร้อมกันวันได้พบ                     วันประสบสังสรรค์ญาติผู้ใหญ่

๑๗.  ข้อใดใช้วัจนภาษา o net 50

๑.     เขายิ้มด้วยความพอใจเมื่อได้รับชัยชนะ

๒.   เธออ่านนวนิยายแล้วชอบเล่าให้เพื่อนฟัง

๓.    นักเรียนในชั้นเงียบทันทีเมื่อครูจ้องหน้า

๔.    ทุกครั้งที่ฟังเพลงตลกพวกเราจะหัวเราะทันที

 ๑๘.  ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม     o net 50  

๑.     อาหารจานใหญ่

๒.   อาหารจานด่วน

๓.    อาหารจานพิเศษ

๔.    อาหารจานเด็ด

๑๙.  ตามธรรมชาติของภาษา  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา  0 net 51

๑.     คำเกิดจากการนำเสียงในภาษามาประกอบกันเข้า

๒.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขียนเรียงความส่งประกวด

๓.    ประโยคนี้มี ๒ ประโยครวมกันโดยใช้คำเชื่อมช่วยเชื่อมความ

๔.    ปัจจุบันคนไทยหลายคนพูดเสียงพยัญชนะควบกล้ำไม่ได้เลย

๒๐.  ข้อใดมีคำที่แสดงวัจนภาษา o net 51

๑.              แม้มากผิกิ่งไม้                            ผิวใครจะใคร่ลอง

         มัดกำกระนั้นปอง                             พลหักก็เต็มทน

๒.            นิ่งเงียบสงบงำ                  บมิทำประการใด

          ปรากฏประหนึ่งใน                         บุรว่างและร้างคน

๓.              ปรึกษาหารือกัน                        ไฉนนั้นก็ทำเนา

                 จักเรียกชุมนุมเรา                บแลเห็นประโยชน์เลย

๔.               ลูกข่างประดาทา                      รกกาลขว้างไป

            หมุนเล่นสนุกไฉน                        ดุจกันฉะนั้นหนอ

๒๑.  ตามธรรมชาติของภาษา ข้อใดไม่ใช่ลักษณะทั่วไปของภาษา o net 52

. ครูประจำชั้นกวักมือเรียกเด็กนักเรียนไปเข้าแถวที่สนาม

. คำว่าบัตรเติมเงินเป็นคำประสมที่ใช้ในภาษาไทยไม่นานนัก

. คุณวิมลเล่าว่าลูกสาวอายุ ๒ ขวบพูดเก่งขึ้น ใช้ประโยคได้ยาวกว่าเมื่อก่อนมาก

. เด็กชายทองไม่สามารถออกเสียงคำภาษาอังกฤษที่มีเสียงตัว S สะกดได้เพราะเสียงสะกดนี้ไม่มีในภาษาไทย๒๒. ข้อใดใช้อวัจนภาษา o net 52

. นาวาเอียงเสียงกุกลุกขึ้นร้อง มันดำล่องน้ำไปช่างไวเหลือ

. ตลิ่งเบื้องบูรพาศาลาลาน เรือขนานจอดโจษกันจอแจ

. ถึงวัดแจ้งแสงจันทร์จำรัสเรือง แลชำเลืองเหลียวหลังหลั่งน้ำตา

. พี่เร่งเตือนเพื่อนชายพายกระโชก ถึงสามโคกต้องแดดยิ่งแผดแสง 

๒๓. ข้อใดไม่มีวัจนภาษา a net 49

๑.     บ้างม้วนเสื่อมัดกระสอบหอบเสบียง บ้างถุ้งเถียงชิงสัปคับกัน

๒.   บ้างกะเกณฑ์ผู้คนอลหม่าน นายบ้านเที่ยวเร่งเรียกหา

๓.    บ้างบ่าวเข้าคนละบ่าพานายวิ่ง ประเจียดเครื่องเปลื้องทิ้งไว้เกลื่อนกล่น

๔.    บ้างชวนชักพรรคพวกพี่น้อง ยักย้ายเงินทองไปเที่ยวฝัง

๒๔.  ข้อใดแสดงพันธกิจของภาษาต่างกับข้ออื่น  a net 50

๑.     รู้จักเพียงพอก่อสุขทุกเมื่อ

๒.   ทั้งนี้เริ่มมีผลแต่บัดนี้

๓.    ดูระเบียบการได้ที่นี่

๔.    เที่ยวบินนี้งดสูบบุหรี่

๒๕.  ข้อใดตรงกับคำที่กล่าวว่า  “ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์และมีกฏเกณฑ์” A net 51

๑.     พยัญชนะในภาษาไทยมี ๔๔ รูป ๒๑ เสียง

๒.   พยัญชนะตัวที่สองของอักษรควบในภาษาไทยมี ๓ ตัว คือ ร ล ว

๓.    ภาษาไทยมีพยัญชนะ ๔๔ รูป ๒๑ เสียง วรรณยุกต์ ๔ รูป

๔.    พยัญชนะที่ออกเสียง “สอ”ในภาษาไทยมี ๓ รูป ได้แก่ ศ ษ ส

๒๖.  คำในข้อใดที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของภาษาไทยได้อย่างเด่นชัดที่สุด A net 51

๑.     ล่าง กลาง สูง

๒.   ดอกไม้ มาลี สุมาลี

๓.    รับประทาน ฉัน เสวย

๔.    กระท่อม บ้าน คฤหาสน์

คำไทย-คำยืม

๒๗.  ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาต่างประเทศ

๑.     พ่อแม่ควรสอนลูกว่ายาเสพย์ติดและเครื่องดื่มมึนเมาเผยแพร่กันอย่างไร

๒.   การยกตัวอย่างจากรายการโทรทัศน์เพื่อสอนให้ลูกเข้าใจอันตรายเป็นวิธีที่ดี

๓.    ในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า 10 ขวบ พ่อแม่ควรอธิบายสั้น ๆ ให้เข้าใจง่าย

๔.    ถ้าสอนอะไรยาว ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไม่รู้จัก เด็กจะเบื่อและสับสน

๒๘.  ข้อความต่อไปนี้มีคำยืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตกี่คำ  m 43

                        ไว้เป็นมหรสพซร้อง                สุขศานติ์

            สำหรับราชสำราญ                              เริ่มรั้ง

            บำเทิงหฤทัยบาน                                ประดิยุทธ์   นั้นนา

            เสนอเนตรมนุษย์ตั้ง                             แต่หล้าเลอสรวง

๑.        คำ               

๒.     คำ     

๓.      คำ                 

๔.      คำ

๒๙.  ข้อใดไม่มีคำยืมจากภาษาเขมร m 43

๑.     เสียงเสือกวางกลางเนินพนมวัน                      ให้หวั่นหวั่นวังเวงหวาดฤทัย  

๒.   พวกแตกทับคงกลับไปกราบทูล                     เป็นเค้ามูลว่าเราคิดขบถ

๓.    ทั้งผัวเมียแสนอนาถเพียงขาดใจ                      สุดอาลัยแล้วก็กอดกันโสกา

๔.    ไก่ป่าขันแจ้วอยู่แนวไพร                                 เขี่ยคุ้ยขุยไผ่เป็นถิ่นถิ่น

ก บ้างชวนกันขึ้นบนต้นไม้มอง          แลเห็นเป็นกองทัพใหญ่

   หมายประมาณพวกพลสกลไกร       ก็ลนลานลงไปจากพฤกษา

ข บ้างกะเกณฑ์ผู้คนอลหม่าน             นายบ้านเที่ยวเร่งเรียกหา

   ทั้งนอกเมืองในเมืองเนื่องมา                        พร้อมกันยังหน้าศาลากลาง

ค บ้างบ่าวเข้าคนละบ่าพานายวิ่ง         ประเจียดเครื่องเปลื้องทิ้งไว้เกลื่อนกล่น

   บ้างหนามเกี่ยวหัวหูไม่รู้ตน             ซุกซนด้นไปแต่ลำพัง

ง บ้างชวนชักพรรคพวกพี่น้อง                        ยักย้ายเงินทองไปเที่ยวฝัง

   ซุบซิบพูดกันมิให้ดัง                        ซ่อนมิดปิดบังไม่บอกใคร

๓๐.  ข้อใดไม่มีวัจนภาษา  m44

๑.     ข้อ               

๒.   ข้อ                                       

๓.    ข้อ                                                                                                                                                  

๔.    ข้อ 

๓๑.  ข้อใดมีคำที่ไม่ได้มาจากภาษาต่างประเทศ m45

๑.     พิธี   มุกดา   สบู่   ถนน                                                                                                                      

๒.   ปิ่นโต   บำรุง   โกดัง   บุหงา

๓.    ประปา   สบาย   ปั้นหยา  กุหลาบ                                                                                                      

๔.    รสชาติ   เวที  สำเนียง  ประสบ

๓๒.  ข้อใดไม่มีวัจนภาษา  oct 45

๑.     ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์                  มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต

๒.   แล้วชักเชือนชวนเพื่อนให้กลับหลัง    ที่อื่นยังมีอยู่หลายคูหา

๓.    แต่วอนเวียนเจียนวายชีวิตพี่                จีงได้ศรีเสาวภาค์มาแนบข้าง

๔.    แต่หนุ่มสาวคราวเรานี้นับร้อย             ลงเล่นลอยกลางธารประสานเสียง

๓๓.  ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ O net49

๑.     รู้กินเพิ่มพลังงาน รู้อ่านเพิ่มกำลังปัญญา

๒.   น้ำมันขาดแคลน คุยกับแฟนก็ต้องดับไฟ

๓.    รักบ้านต้องล้อมรั้ว รักครอบครัวต้องล้อมรัก

๔.    ภาษาบอกความเป็นชาติ เอกราชบอกความเป็นไทย

๓๔.  ข้อใดใช้คำไทยแท้ทั้งหมด  O net49

๑.     พี่แกล้งเมินเดินมาข้างบ่อโพง

๒.   เห็นท่าเลี่ยนเตียนโล่งเป็นทางถาง

๓.    พิศพนมชมเพลินแล้วเดินพลาง

๔.    ถึงระหว่างแนวถ้ำที่ลำธาร

๓๕.   ข้อใดเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำ O net50

๑.     เปอร์เซ็น         พลาสติค          คลินิก

๒.   ซอส                เต็นท์               เบนซิน

๓.    กร๊าฟ               ช้อค                 สปริง

๔.    สวิตซ์              เชิ้ต                  ดีเปรสชั่น                               

๓๖. คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่มีคำภาษาไทยใช้แทน O net51

. ห้างสรรพสินค้าส่งแค็ตตาล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังลดราคามาให้ดูที่บ้าน

. อยากโทรศัพท์บอกเพื่อนว่าอาจารย์ต้องการพบ แต่ผมไม่มีโฟนการ์ด

. ไดรไอซ์มีประโยชน์มาก ช่วยทำให้อาหารแช่แข็งไม่ละลายง่าย

. ตึกใหญ่หลังนั้นมีคนมาเช่าทำออฟฟิศกันมากมาย คุณสนใจไหม

๓๗.  คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำยืมภาษาต่างประเทศกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)

                   พี่มนุษย์สุดสวาทเป็นชาติยักษ์                  จงคิดหักความสวาทให้ขาดสูญ

             กลับไปอยู่คูหาอย่าอาดูร                                จงเพิ่มพูนภาวนารักษาธรรม์

. ๗ คำ

. ๘ คำ

. ๙ คำ

. ๑๐ คำ

๓๘.  คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้

. ภาพยนตร์การ์ตูนสมัยนี้ดูแล้วไม่สบายตาเหมือนสมัยก่อน

. เธอช่วยเช็คให้ก่อนได้ไหมว่าสินค้าที่เราจะส่งไปขายมีจำนวนเท่าใด

. สมาชิกกำลังดีเบตกันยกใหญ่ว่าใครสมควรเป็นนายกสมาคม

. ครูที่ดีต้องเป็นโมเดลให้ลูกศิษย์ยึดถือปฏิบัติตามได้

๓๙.  ข้อใดมีศัพท์บัญญัติจากคำภาษาอังกฤษอยู่ด้วย O net กพ 52

.  อุปการ อุปถัมภ์ อุปสงค์

. นพเก้า นพเคราะห์ นพรัตน์

. จักรพรรดิ จักรวาล จักรราศี

. ไตรภูมิ ไตรรงค์ ไตรลักษณ์

๔๐.   คำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนไม่ได้ O net กพ 53

. จินดาทำข้อสอบหลายวิชาจนรู้สึกเบลอร์ไปหมด

. จิตราเป็นดีไซเนอร์ประจำห้องเสื้อที่มีชื่อเสียง

. จินตนาไปหาหมอเพื่อใช้แสงเลเซอร์รักษาผิวหน้า

. จิตรลดาเป็นวิสัญญีแพทย์ระดับอินเตอร์ของโรงพยาบาลนี้

๔๑.  ข้อใดเป็นคำศัพท์บัญญัติจากคำภาษาอังกฤษทุกคำ

. จุลทรรศน์ จุลินทรีย์ จุลกฐิน

. สังคม สังเคราะห์ สังโยค

. สมมาตร สมมุติฐาน สมเพช

. วิกฤตการณ์ วิจัย วิสัยทัศน์

๔๒. ข้อใดไม่มีคำยืมภาษาบาลีสันสกฤต

. วันจะจรจากน้องสิบสองค่ำ

. พอจวนย่ำรุ่งเร่งออกจากท่า

. รำลึกถึงดวงจันทร์ครรไลลา

. พี่ตั้งตาแลแลตามแพราย

. ข้อ ก และ ข

. ข้อ ก และ ค

. ข้อ ข และ ง

. ข้อ ค และ ง

๔๓.  ข้อใดไม่จำเป็นต้องใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ

๑.     เขาคิดจะปลูกบ้านแบบบังกะโลสักหลังหนึ่ง

๒.   นักศึกษาปีที่ 1 ต้องซ้อมร้องเพลงเชียร์ทุกวัน

๓.    เขาจับฉลากได้เบอร์หนึ่งจึงต้องพูดเป็นคนแรก

๔.    โรงเรียนจะจ่ายเงินเป็นเช็คถ้าจำนวนเงินเกิน 3,000 บาท

 ๔๔.   ฟ้าคืนนี้งามนัก มีดวงดาวระยิบพริบพราว ดุสิดานั่งชันเข่าอยู่ริมระเบียง แหงนดูดาวด้วยความรู้สึกเหงา ๆขณะนั้นเธอรู้สึกว่าใครเดินมาและเอื้อมมือมาลูบศรีษะเธอเบาๆ พ่อนั่นเอง

ข้อความนี้ไม่มีอวัจนภาษาประเภทใด A net กพ 50

๑.    อาการภาษา

๒.  กาลภาษา

๓.   สัมผัสภาษา

๔.   ปริภาษา

๔๕.  ข้อความต่อไปนี้มีคำภาษาต่างประเทศกี่คำ

                อันสุริยวงศ์เทวัญอสัญหยา                      เรืองเดชเดชาชาญสนาม

            ทั้งไพรีก็ชำนาญการสงคราม                       ลือนามในชวาระอาฤทธิ์

๑.    ๒ ภาษา

๒.  ๓ ภาษา

๓.   ๔ ภาษา

๔.   ๕ ภาษา

๔๖.  คำประพันธ์ต่อไปนี้มีคำเลียนเสียงกี่ข้อ

        ๑.  นกเขาขันคู               กรุ๊กกรู๊เช้าเย็น                       

       ๒.  พวกเราชวนเล่น                  ทำเสียงเหมือนกรน

       ๓.  กล้วยเลอะเกรอะกรัง          กรงขังข้างบน

       ๔.  กรอบแกรบเสียงคน            นานแล้วแกร่วคอย

๑.    ๑ ข้อ

๒.  ๒ ข้อ

๓.   ๓ ข้อ

๔.   ๔ ข้อ

 

Comments