Svenskt Bräde

Föreningen Svenskt Bräde bildades i samband med ”första årsmötet” som genomfördes via Zoom 10 april 2022.

 

Bakgrund

 April 2021 möttes några av de mest engagerade sweboardspelarna på Zoom för att diskutera framtiden för Svenskt Bräde. Huvudfrågorna var då att säkerställa fortsatt spel på nätet, fånga upp intresset för spelet genom organiserat lagspel samt frågan om bildandet av en förening med egen ekonomi.

Lagspelet kom igång i slutet av september 2021 och blev klart 12 februari 2022 med lag Vasa som vinnare.

Inför föreningsbildandet, var vi fyra personer, en interimstyrelse, som tagit på sig att uppgiften att planera för ett första digitalt årsmöte 10 april 2022 och föreningsbildande. Interimsstyrelsen bestod av Per-Johan Emtell (Fika), Johan Hokfelt (yegger), Kjell Zackrisson (Spagaten) och Cristian Olivestam (MrCool).

Kallelsen till årsmötet gick till alla som Cristian hade mejladress till, närmare ett 100-tal personer där flertalet är sweboardspelare.

Viljeinriktningen för föreningen togs fram i ett dokument från 2021 återfinns som bilaga 2 till stadgarna. Årsmötesprotokoll från 10 april 2022 och de stadgar för föreningen som fastställdes vid årsmötet ser du också nedan. Konstituerande möte och första styrelsemöte kommer att hållas i helgen 23-24 september i Simrishamn.

Kortversion av fattade beslut som rör föreningen Svenskt Bräde 

Medlemskapet kostar 200 kr/år. Inbetalning av medlemsavgift görs till bankkontot i Handelsbanken: 6423 418373531 eller med Swish 0722 31 90 16 (notera FIKA). Betalar du direkt till bankkontot – var noggrann med att ange ditt namn och telefonnummer.

Hittills har alla som deltagit i vårens individuella Nätmästerskap betalat medlemsavgift.

Styrelsen beslut var att alla som deltar i ett eller flera av de organiserade sweboardtävlingarna skall vara medlemmar. Ungdomar kan bli medlemmar utan att erlägga medlemsavgift.

I styrelsen sitter: Kjell Zackrisson, ordförande; Cristian Olivestam, sekreterare och tävlingsadministratör; Per-Johan Emtell kassör och regelexpert; Johan Hokfelt, teknisk expert; Rolf Edling, ledamot; Henrik Bondestam, ledamot.

(Det krävs inget medlemskap för att spela på Sweboard och att registrera sig till historik- och statistikprogrammet Sweboard Companion)

Årsmötesprotokoll för Svenskt Bräde

Söndag 10 april 2022, kl 20.00 – 21.00 via Microsoft Teams

Närvarande: Per-Johan Emtell, Johan Hokfelt, Cristian Olivestam, Kjell Zackrisson, Henrik Bondestam, Rolf Edling, Kati Bengtsson, Jocke Norberg och Jan Lagerman.


1. Mötets öppnande

Johan Hokfelt öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Dagordning

Dagordningen godkändes med två tillägg.

3. Kallelsen

Kallelsen godkändes.

4. Val av ordförande , sekreterare och justerare till mötet

Per-Johan Emtell valdes till årsmötets ordförande.

Cristian Olivestam till årsmötets sekreterare.

Kati Bengtsson och Jocke Norberg valdes till justerare för årsmötet.

5. Beslut om att bilda förening

Årsmötets mening var att vi skulle bilda föreningen Svenskt Bräde, med utgångspunkt från de stadgar och den verksamhetsidé som bifogats kallelsen till årsmötet. Några marginella ändringsförslag vann bifall. Den slutliga formuleringen framgår av bilagorna till detta protokoll.

En diskussion om föreningens förhållande till Brädspelssektionen i Vasamuseets Vänförening och SM samt om föreslaget namn på föreningen skulle tydliggöra vår inriktning mot spel på nätet föranledde inte några ändringar i vare sig stadgar eller verksamhetsidé

6. Bakgrunden till föreningsbildandet

Bakgrunden och förberedelserna inför föreningsbildandet framfördes muntligt av Per-Johan

7. Den ekonomiska situationen inför föreningsbildandet

27 personer har anmält sig och deltagit i vårens Nätmästerskap och därmed betalat medlemsavgiften för 2022. Tillgångar alltså 27*200 kr = 5400 kr. Inga utbetalningar/utgifter hittills. Föreningens räkenskapsår = kalenderår varför revisionen kommande år  omfattar händelserna från 2022-01-01

8. Interimstyrelsen

Interimsstyrelsen inför föreningsbildandet har bestått av Per-Johan Emtell, Johan Hokfelt, Cristian Olivestam och Kjell Zackrisson. Årsmötet gav interimsstyrelsen ansvarsfrihet.

9. Medlemsavgift, styrelsens fortsatta arbete och budget

Medlemsavgiften bestämdes till 200 kr. Ungdomar under 19 år behöver inte betala medlemsavgift.

Styrelsen jobbar vidare efter verksamhetsidén och beslutar om budget.

10. Motioner och förslag från interimsstyrelsen

Inga motioner har inkommit.

Interimstyrelsen hade följande förslag:

skaffa ett organisationsnummer på Skatteverket

öppna ett bankkonto med swish-möjlighet

Förslagen godkändes.

11. Val

Till styrelseledamöter valdes utöver tidigare nämnda i interimsstyrelsen, Rolf Edling och Henrik Bondestam. Samtliga valdes på ett år. Styrelsen konstituerar sig själv, vilket framgår av stadgarna.

Till revisor valdes Per Wåhlin

Till valberedning valdes Jocke Norberg och Fredrik Bondestam

12. Övriga frågor;

Hemsida

Sweboard Companion

Österlen Open

Frågan om föreningen skall ha en hemsida bordlades. Tills vidare används Cristians Google-sida och Kjells Facebook som huvudsaklig föreningsinformation och medlemskontakt. (Jan Lagerman har reserverat namnen svensktbräde.se och svensktbrade.se för ett ev kommande beslut om en föreningshemsida)

Johan informerade om det program han utvecklat: Sweboard Companion. Detta verktyg för spelhistorik och statistik ger en extraordinär dimension till Sweboard inte minst i utbildningssyfte. Ju fler som (frivilligt och gratis) registrerar sig i programmet desto värdefullare blir informationen. Någon koppling till medlemskapet i Svenskt Bräde såg vi ingen anledning till.

Kjells planer är att bjuda in till Österlen Open första helgen i oktober

13. Mötets avslutande

Per-Johan Emtell avslutade mötet och Teams stängdes i samma ögonblick.Stadgar för föreningen Svenskt Bräde

(antagna vid årsmötet 10 april 2022)


§1 Föreningens namn är Svenskt Bräde. Föreningens medlemmar är inte knutna till en geografisk region eller ort, varför ingen ort kan utpekas som föreningens säte.


§2 Föreningens syfte är att främja spelet Svenskt Bräde (Swedish Board) utifrån de regler som utarbetats av Vasamuseets vänförening, Brädspelssektionen, och verka för ett ökat intresse för spelet både nationellt och internationellt i huvudsak byggt på ideellt arbete och fritt från kommersiella intressen.


Föreningen verkar för att säkra den långsiktiga existensen av en plattform för spel av Svenskt Bräde på nätet.


Föreningen ordnar individuella- och lagtävlingar på nätet.

 

Föreningen ska vara tillgänglig för alla och ser gärna samarbete och samverkan med andra som delar vår verksamhetsidé.


(Föreningens verksamhetsidé, som utformats i samband med föreningens bildande i april 2022 återfinns i bilaga 2.)  


§3 Årsmötet hålls digitalt senast i april och kallelse skickas till alla som betalat medlemsavgiften senast i januari. Mötet behandlar val, ekonomi mm. Se årsmötesdagordning, bilaga 1.


§4 Styrelsen konstituerar sig själv och består av minst tre och högst nio personer.

Antalet suppleanter kan vara högst tre.

Antalet revisorer skall vara en eller två och högst en ersättare.

Posterna besätts på ett år.


§5 Räkenskapsåret motsvarar kalenderår.

Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda två veckor före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda i god tid före årsmötet.


§6 Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.  


§7 Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till årsmötet.


§8 Beslut om föreningens upplösning fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett är ett årsmöte. Hur tillgångarna skall disponeras beslutar årsmötet. Föreningens syfte skall beaktas.


Verksamhetsplan 2022 för föreningen Svenskt Bräde 

Lagspelet som startade hösten 2021 kommer att pågå årets två första månader. 

I slutet av februari startar Nätmästerskapet för medlemmar 

I höst startar en ny omgång av lagspelet för medlemmar 

Eventuellt anordnas ytterligare individuella tävlingar för medlemmar I mån av tid ordnas sändningar på Facebook I mån av tid utvecklas tips info för att förbättra spelet för intresserade 

Budget 

Intäkter 

Medlemsavgifter 9000 kr 

Frivilliga och sökta bidrag 8000 kr *) 

Summa intäkter: 17000 kr 

Utgifter 

Tävlingsadministration 2500 kr 

Övrig administration 1000 kr 

Tekniskt utvecklingsarbete, inkl ev kostnade för server eller molntjänster 3500 kr 

Priser 2000 kr

Summa utgifter: 9000 kr 

*) osäker post 

Svensk Bräde – verksamhetsidé mm 

Vi vill: främja spelet Svenskt Bräde (Swedish Board) utifrån de regler som utarbetats av Vasamuseets vänförening, Brädspelssektionen, och verka för ett ökat intresse för spelet både nationellt och internationellt i huvudsak byggt på ideellt arbete och fritt från kommersiella intressen. 

Varför: 

➢ spelet kombinerar strategiskt tänkande med sannolikhetsbedömning och konsekvensanalys 

➢ spelet är mycket engagerande 

➢ bevara ett kulturarv 

➢ det är roligt att delta i en meningsfull gemenskap 

Just nu är vårt fokus att:

➢ Säkra den långsiktiga existensen av sweboard och behålla möjligheten att spela på nätet 

➢ Successivt utveckla den tekniska plattformen av sweboard 

➢ Säkra engagemanget för brädspelet med hjälp av och samverkan med de olika forum/nätverk/spelplatser som finns idag 

➢ Se över organisationsformer, administration, medlemskap och ekonomi för Svenskt Bräde 


Verksamhetsberättelse 2022 för föreningen Svenskt Bräde

 

Föreningen Svenskt Bräde bildades 10 april 2022 vid dess första årsmöte. Föreningens verksamhetsidé och stadgar som hade förberetts av en interimsstyrelse, antogs vid mötet.

Följande personer valdes för ett år och vid efterföljande konstituerande möte i styrelsen noterades dessas huvudsakliga uppgift och ansvarsområde.

Kjell Zackrisson, ordförande; Cristian Olivestam, sekreterare och tävlingsadministratör; Per-Johan Emtell kassör och regelexpert; Johan Hokfelt, teknisk expert; Rolf Edling, ledamot; Henrik Bondestam, ledamot.

Till revisor valdes Per Wåhlin. Till valberedning valdes Jocke Norberg och Fredrik Bondestam.

 

Efter årsmötet har styrelsen haft två styrelsemöten på Zoom eftersom ledamöterna är utspridda över hela landet.

 

Plattform (site) för spel på nätet sker på sweboard.com

En plattform för spelhistorik, statistik och spelarranking, Sweboard Companion har utvecklats av Johan Hokfelt. Han har också utvecklat möjligheten att tävla mot en AI-spelare (Artificiell Intelligens).

Alias, spelaridentiteter, gör det möjligt att spela anonymt. Båda siterna är öppna för spel utan krav på medlemskap i föreningen.

Medlemskap (alternativt erläggande av tävlingsavgift) på 200 kr per år krävs emellertid för deltagande i tävlingarna nedan nämnda.

Under året har två  tävlingar ägt rum på nätet:

Nätmästerskapet, en individuell tävling med 27 deltagare som vanns av Per-Johan Emtell. På andra och tredje plats kom Kaj Jakobsson resp Fredrik Bondestam.

Under hösten startade ett lagspel som bestod av åtta lag med 4-5 spelare i varje lag. Sista omgången i lagspelet ägde rum i januari 2023. Lagspelet vanns av lag Vasa.

Första lagspelet, nio lag, startade hösten 2021 och slutfördes i januari 2022. Lag Vasa vann. Styrelsen planerar att i januari 2024 genomföra en ”master”-turnering med de åtta högst rankade spelarna på Sweboard.

Alla resultat i de organiserade spelen redovisas sedan ett antal år tillbaka på en site på Google som Cristian Olivestam ansvarar för.

Andra tävlingar i Svenskt Bräde, såsom SM på Vasamuseet i slutet av november och Österlen Open i september har ingen direkt koppling till föreningen.

Det har inte heller Facebookgruppen ”Vi som spelar Bräde”, som huvudsakligen administreras av Kjell Zackrisson.

Föreningsregistrering hos Skatteverket har ännu inte ägt rum. En hemsidesadress, svensktbrade.se är bokad sedan en tid tillbaka, men någon egen hemsida har föreningen inte skapat ännu.

 

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning                                                                                             Balansräkning            

Inkomster, medlemsavgifter 5600 kr                                    Ingående balans, 0 kr

Utgifter, 0 kr                                                                                                   Utgående balans, 5600 kr

                  

Medlemsavgiften  på 200 kr betalades av samtliga 27 deltagare i vårens Nätmästerskap. (+ ytterligare en spelare som inte deltog i nätmästerskapet) Styrelsen beslöt vid möte hösten 2022 att inte kräva in medlemsavgiften för övriga spelare i Lagspelet.

Trots omfattande insatser med tävlingsadministration och tekniska insatser, inte minst med kopplingen mellan Sweboard och Sweboard Companion har allt arbete hittills gjorts idéellt och har alltså inte föranlett några utgifter.

 

Göteborg 19 mars 2023

 

 

 

Kjell Zackrisson, ordförande                              Cristian Olivestam, sekreterare

 

 

Per-Johan Emtell kassör                                                           Johan Hokfelt, ledamot

 

 

Rolf Edling, ledamot                                             Henrik Bondestam, ledamot.

Kort historik om Vasa och spelet Svenskt Bräde 

Sverige var en stormakt att räkna med första halvan av 1600-talet. Kung Gustav II Adolf och hans kansler Axel Oxenstjerna var båda framstående personligheter. Den förstnämnde en aktiv krigarkung i det 30-åriga kriget (han stupade i Lützen 1632), den sistnämnde ledare av kungens riksråd och en utomordentlig organisatör vars administrativa talang lade grunden till det svenska samhället. Båda troliga brädspelare. Men kungen var inte klok nog att uppskatta andras erfarenhet och begåvning utan lade sig i konstruktionen av krigsskeppet Vasa som byggdes i Stockholm i mitten av 1620-talet. Det resulterade i att skeppet förliste på sin jungfruresa 1627. Skeppet bevarades väl på havets botten, upptäcktes av Anders Franzén, bärgades 1958 och blev så småningom Sveriges mest besökta museum. Längst ner i Vasas aktre delar återfanns ett välbevarat brädspel. Fyndet gav idén att organisera och samordna intresset för det svenska brädspelet. En brädspelsförening bildades i början av 90-talet. Föreningen har anordnat SM-spel varje år med start 1995. Svenskt Bräde spelas på ett bräde likadant som Backgammon. Det har spelats i Sverige, troligtvis i hela Skandinavien och Nordtyskland, sedan medeltiden. I första hand var det högreståndspersoner - adeln, prästerna och militärerna - som hade tid att spela. Precis som schack är det ett krigsspel för två personer, men i motsats till schack finns det ett turmoment med i spelet eftersom man använder tärningar. Trots detta vinner den skickligare spelaren de flesta matcher, som i regel avgörs i tre spel. Spelet huvudidé går ut på att vinna på ”jan”, som kräver lite djupare förklaring. Brädspelsvännerna har utarbetat enhetliga regler som används vid SM och som numera är oomtvistade. Se vidare Vasamuseets webbplats