ด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการและพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงตรากตรำพระวรกายอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย ในอันที่จะนำพาประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งพระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานและแนวคิดอันดีงามยิ่งที่ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ได้ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่บรรดาพสกนิกร ชาวไทยทั้งประเทศ นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ที่สุด 

                   ดังนั้น ที่ประชุมสมาชิกสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเรื่อง โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยและส่วนงานต่าง ๆ พิจารณาจัดกิจกรรม “โครงการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อแสดงความกตัญญู สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ ทำให้ทุกคนรู้จักคิด รู้จักทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความสามัคคีที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
ศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน
  ซึ่งการสวดมนต์จะทำให้ผู้สวดมีความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข ช่วยปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวง