SWA#15 โครงการ สนามกีฬาเพื่อน้อง

posted Nov 21, 2018, 10:06 PM by Aflingz S
โดย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี
 

หลักการและเหตุผล  

การแบ่งปันกับผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลน เป็นกิจกรรมที่เราได้เห็นจากองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างสังคม การปลูกฝังให้เยาวชนประพฤติดีปฏิบัติดีนั้น อยู่ในกรอบการศึกษาที่สอดแทรกองค์ความรู้เข้าไปในรายวิชา  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่สอนให้เยาวชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของพลเมืองและพลโลกที่ดี ตามคติพจน์ว่า  บริการ ภายใต้กรอบคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไม่มีข้อใดเลยที่เยาวชนปฏิบัติแล้วไม่เห็นผล  พลังเยาวชน คือพลังสร้างชาติ คำนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้ด้วยการเปิดใจของผู้ปกครอง  ครู  ชุมชน ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันประเมินทุกด้าน

กลุ่มลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี เห็นความสำคัญของการเป็นผู้ให้แบ่งปันโอกาส  จึงสำรวจความเป็นไปได้ในการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกล  ขาดแคลนสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา และได้คัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี  เป็นโรงเรียนที่อยู่ลึกเข้าไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  70  กิโลเมตร ทำให้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าถึงอย่างยากลำบาก ส่งผลให้โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนประมาณ   200  คน ขาดแคลนและขาดโอกาสพัฒนาในหลายด้าน  การจัดกิจกรรมเป็นการรวมตัวของกลุ่มลูกเสือวิสามัญจิตอาสาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรีและแนวร่วมจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน ที่ให้สนับสนุนด้านการเงิน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ โดยลูกเสือจิตอาสาจะเตรียมความพร้อมช่วงว่างจากการเรียนและเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยการประสานงานของวิทยาลัย กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฯ และผู้เกี่ยวข้อง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นและขยายต่อไปยังพื้นที่โรงเรียนห่างไกลอื่นต่อไป

 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อฝึกให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้มีจิตอาสาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.  เพื่อส่งเสริมจิตอาสาให้แสดงออกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคมและสร้างความสามัคคีเป็นหมู่คณะ

3.  เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาและจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัย

เป้าหมาย

         1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ

ผู้มีจิตอาสาเป็นลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี และบุคคลภายนอก ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการด้านการเงิน อุปกรณ์กีฬา และอาสาไปพัฒนาปรับปรุงสนามกีฬารวมถึงการส่งมอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 100 คน

         .เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ผู้มีจิตอาสาปรับปรุงสนามกีฬา และจัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยส่งมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

สถานที่                                          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         ผู้มีจิตอาสาในวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงพฤติกรรมการแบ่งปัน เป็นผู้เสียสละและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการร่วมปรับปรุงสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้สนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา สามารถดูแลรักษาและจัดเก็บอุปกรณ์กีฬาได้อย่างเป็นระบบและมีความเรียบร้อย

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

         1. น.ส.วณิชา  หอมกลิ่น

         2. นายธนดล  ทรัพย์สิน

         3. นายสมพงษ์  เอี่ยมพล

         4. อาจารย์ดวงดี  ศรีสม   ที่ปรึกษาโครงการ

Comments